Slik skal vi bidra til et grønt samfunn

Mange setter likhetstegn mellom jernbanen og en klimavennlig framtid. Vi stiller store krav til oss selv og har bærekraftig samfunnsutvikling som et hovedmål i konsernstrategien.

En bærekraftig samfunnsutvikler ivaretar behovene til mennesker som lever i dag, uten at det går på bekostning av behovene til kommende generasjoner. Som en natur-, areal- og klimavennlig transport­metode, hvor det meste av ­driften foregår på elektrifiserte strek­ninger, står jernbanen og Bane NOR godt rustet for å levere på dette løftet.

Vi må likevel anerkjenne at vi har betydelige klimautslipp i vår verdikjede, som vi må jobbe målrettet med å kutte. Vi skal heller ikke gjemme oss bak den etablerte sannheten om at toget er en miljøvennlig transportløsning, for det er i bygging av ny infrastruktur at de største utslippene forekommer – og vi bygger fortsatt en hel del. Den mest bærekraftige

infrastrukturen er den som ikke bygges. Derfor er det beste vi kan gjøre for vårt klima og miljø, å ta godt vare på det vi allerede har og utnytte det eksisterende heller enn å bygge noe nytt.

Gjennom eiendomsvirksomheten vår kuttes det store CO₂-utslipp, spesielt gjennom fortetting i sentrale strøk med tilhørende reduksjon i antallet parkerings­plasser. Fortetting vil si at man utnytter allerede utbygget areal enda bedre, for eksempel gjennom å bygge i høyden. Slik reduseres behovet for å bygge ned natur, skog eller matjord. Knutepunktutvikling er også en helt sentral del i dette arbeidet, som igjen bidrar til at flere velger å reise kollektivt. Når mange bor og jobber nær et kollektivknutepunkt går bilbruken ned, mens klimavennlige reiser med tog og buss går opp. Fortettingen i sentrum får i så måte flere positive ringvirkninger enn de fleste tror.

Energi og energieffektivitet er løftet stadig høyere opp på agendaen, ikke bare for oss i Bane NOR. Utviklingen er positiv, men på ingen måte enkel. Den er imidlertid høyst nødvendig og en alle må forholde seg til. Nettopp derfor ­legger vi stort alvor i å utføre denne jobben godt

Les mer om Bane NORs bærekraftsarbeid her: banenor.no/barekraft

Tog pa spor

Bærekraft omhandler mer enn klima og miljø. Som en arbeidsplass for tusenvis av mennesker, og enda flere tusen i verdi­kjeden vår, har vi også et stort ansvar for sosial bærekraft.