Vi setter sikkerheten først

I det europeiske jernbanebyrået (ERA) sin ferskeste rapport trekkes den norske jernbanen frem som en av de sikreste jernbanene i Europa.

En trygg og robust jernbane er en forutsetning for å kunne opprettholde grunnleggende nasjonale funksjoner. Sikkerhet er derfor fundamentet i Bane NOR sin konsernstrategi for 2021–2025. Vi gjør mye bra, men jobber alltid mot å bli bedre.

I 2022 gjennomførte vi en modenhetsevaluering av sikkerhetsarbeidet i alle operative enheter. Basert på resultatene jobber vi nå, både på konsernnivå og i de evaluerte enhetene, med å bedre sikkerhetes­kulturen. Vi igangsatte arbeidet med å utvikle et mer prosessbasert og brukervennlig styringssystem, basert på vårt samfunnsoppdrag og våre kjerneoppgaver. Hensikten er å tydeliggjøre krav og ansvar i organisasjonen på en enkel og brukervennlig måte. Systemet bedrer tilretteleggingen av beste praksis og kontinuerlig forbedring. Dette er et viktig tiltak for å effektivisere driften og styrke sikkerheten i alt vi gjør. Arbeidet fortsetter inn i 2023.

Vi har et uttalt mål om at ingen liv skal gå tapt eller bli hardt skadd som følge av vår virksomhet, og vi har heldigvis få dødsulykker på jernbanen. Det over- ordnede risikobildet for sikkerhet består av selskapets ti største risikoer og har vist en nedadgående trend siden 2018. Dette er positivt. Antall hendelser på planoverganger og i sporet har på den andre siden gått opp i 2022. Sikring og sanering av planoverganger har derfor vært et prioritert innsatsområde gjennom store deler av fjoråret.

I løpet av høsten besluttet konsern­ledelsen en ti-punkts tiltaksplan for sikkerhet. Dette er et arbeid som skal gå over flere år, i alle ledd av virksomheten. Tiltaks­planen er kulturbyggende aktivite­ter både internt og eksternt. Internt jobber vi med å få ansatte til å varsle om farlige forhold og nestenulykker, samt avvik i regler og krav. Eksternt rettes arbeidet spesielt mot passering på planoverganger og personer som beveger seg inn på jernbanens forbudte områder.

Personskader hos ansatte, entrepre- nører og innleide fører vi også statistikk over. Dette måles som skadefrekvens H1 eller H2, som henviser til inter­nasjonalt anerkjente verdier. H1-verdiene illustrerer personskader med fravær per million arbeids­timer. H2-verdiene illustrerer totalt antall personskader per million arbeidstimer. Skadestatistikken for egne ansatte har holdt seg på et stabilt lavt nivå gjennom 2022 (H1 = 0,7 og H2 = 1,1). For entreprenører så vi en svak økning i H1-verdien til 5,2, men en stabil H2-verdi på 12,4. Dette er et stykke over målene som ble satt for fjoråret, og derfor noe det vil bli lagt vekt på å bedre i 2023.

Arbeidet med å identifisere risiko på operative enheter i divisjonene er en viktig del av vårt forebyggende arbeid. Dette er prosesser som foregår «nedenfra og opp».

I 2022 hadde vi én dødsulykke der en person ble påkjørt av et tog på Nærbø stasjon i Rogaland. I tillegg hadde vi to alvorlige personskader. En strømulykke og en påkjørsel med truck. Hendelser som dette er alltid en tragedie. Først og fremst for de berørte og deres pårørende, men også for Bane NOR som arbeids­giver og byggherre. Spesielt når det ender med at liv går tapt.

Krigen i Ukraina har på samme tid tydeliggjort hvorfor jernbanen er viktig, og mer aktuell enn noen gang. Det forplikter for et statlig foretak som oss og illustrerer hvorfor jernbanen er vedtatt som grunn­leggende nasjonal funksjon.