Samarbeider for å gjøre Bergensbanen bedre

Vi jobber for å utvikle tilbudet til våre kunder, togselskapene. På Bergensbanen ser vi gode resultater, etter å ha invitert til et nært og godt samarbeid.

Bane NORs jobb er blant annet å følge opp togselskapene gjennom ruteplanlegging og kapasitetsfordeling. Det er viktig for oss at de er fornøyde med oss som leverandør av infrastruktur, altså togstasjoner og holdeplasser, skinnegang og teknisk utstyr.

I 2022 la vi inn et ekstra gir på hvordan vi ønsker å sette kunden mer i sentrum, som er et av våre strategiområder. Vi skal utvikle, tilby og levere tjenester som setter togselskapene i stand til å drive effektivt og lønnsomt.

En suksesshistorie fra året som har gått kommer fra Bergensbanen. Reparasjoner og retting av feil, vedlikehold som forebygger problemer, utvikling av utstyr og komponenter, beredskapsarbeid, tiltak for økt sikkerhet, snørydding og måking, var oppgavene vi ønsket å samarbeide med togselskapene på Bergensbanen om. På denne banestrekningen ­kjører persontogselskapet Vy og gods­selskapene CargoNet og Onrail.

Bane NORs jobb er blant annet å følge opp togselskapene gjennom ruteplanlegging og kapasitetsfordeling. Det er viktig for oss at de er fornøyde med oss som leverandør av infrastruktur, altså togstasjoner og holdeplasser, skinnegang og teknisk utstyr.

I 2022 la vi inn et ekstra gir på hvordan vi ønsker å sette kunden mer i sentrum, som er et av våre strategiområder. Vi skal utvikle, tilby og levere tjenester som setter togselskapene i stand til å drive effektivt og lønnsomt.

En suksesshistorie fra året som har gått kommer fra Bergensbanen. Reparasjoner og retting av feil, vedlikehold som forebygger problemer, utvikling av utstyr og komponenter, beredskapsarbeid, tiltak for økt sikkerhet, snørydding og måking, var oppgavene vi ønsket å samarbeide med togselskapene på Bergensbanen om. På denne banestrekningen ­kjører persontogselskapet Vy og gods­selskapene CargoNet og Onrail.

Vanntarn pa Bergensbanen

På Austvoll like vest for Flå i Hallingdal finnes Bergensbanens eneste gjenværende vanntårn, tegnet av arkitekt Paul A. Due og tatt i bruk i 1907.

Roser arbeidet med punktlighet
I fjor ble det opprettet tre fora for dialog mellom virksomhetene, med særlig

fokus på sikkerhet, punktlighet og kvalitet. Styrkingen og formaliseringen av samarbeidet har gitt strekningen et stort løft.

– Tettere dialog og samarbeid begrenser nedetid og avvik, som igjen hjelper togselskapene med å levere konkurransedyktige tilbud. Samlet sett bidrar dette til at jernbanen blir bedre, som er nøyaktig det vi ønsker å oppnå, forklarer Tony Dæmring, områdedirektør i Bane NOR.

Siden Bergensbanen åpnet i 1909 har persontogselskapet Vy (tidligere NSB) fraktet passasjerer mellom Bergen og Oslo. Et løft i samhandlingen mellom alle som jobber på strekningen er noe Vy peker på som en vesentlig forbedring i 2022.

LDT 395 nb NO Svillebytte pa Fla i Hallingdal nb NO

– Vi jobber mer tverrfaglig enn det andre regioner på jernbanen gjør. Dette er helt klart en styrke som både passasjer­ene og vi tjener på. Det er også positivt at Bane NOR evner å iverksette program som punktlighetsfokus. Det er ett av flere tiltak vi har lagt merke til i hverdagen, sier Yvonne Hetlevik, leder i Vy Tog Vest.

Setter kundene først
Hetlevik legger til at kommunikasjonen med Bane NOR er blitt styrket:

– Å ha en person som kontaktpunkt har også gitt oss fordeler, for eksempel ved at vi blir forespurt om en del arbeid som tidligere bare ville ha dukket opp noe tilfeldig. Vi var blant annet med i planleggingen av sporarbeid og skal snart i gang med et nytt prosjekt, sier Hetlevik. Områdedirektør Tony Dæmring mener den økte markedsorienteringen er til stor fordel for Bane NOR:

– Min jobb er å få togene på Bergens- banen sikkert frem i rute, hver eneste dag. Dette handler først og fremst om å planlegge godt, slik at vi slipper vanskelige situasjoner som egentlig kunne vært unngått, sier han.

Tenker større og lengre framover
I fjor rettet Bane NOR oppmerksomheten mot intern ansvars- og rollefordeling, for å styrke dialogen med kundene. Bergensbanen er et godt eksempel på det. Her er den ansvarlige for innovasjon og utvikling også blitt kontaktperson for togselskapene.

– Dette gjør at vi er tettere på kunden og raskere i stand til å fatte tiltak. Videre sørger det for at vi som tjenesteleverandør tenker større og lengre, med kundenes beste i fokus, sier Terje Myrland, direktør for Marked og Persontrafikk i Bane NOR.

Snorydding pa Bergensbanen

Min jobb er å få togene på Bergensbanen sikkert frem i rute, hver eneste dag. ­Dette handler først og fremst om å planlegge godt.

Områdedirektør Tony Dæmring