Resultatregnskap

Tall i millioner kroner.

Note 2022 2021
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 317 5 455
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 397 5 490
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 01, 02 0 0
Andre driftsinntekter 01 3 926 2 442
Sum driftsinntekter 14 640 13 388
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 0 0
Varekostnad 909 462
Lønns- og personalkostnad 03, 04 2 069 1 911
Maskinleie, materiell og vedlikehold 05 3 484 3 522
Andre driftskostnader 05 2 452 2 206
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger 8 914 8 101
 
Avskrivninger og nedskrivninger 06, 07 5 514 5 572
Driftsresultat 212 -286
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 08 0 0
Finansinntekter 09 393 357
Finanskostnader 09 87 50
Netto finansresultat 305 306
 
Ordinært resultat før skattekostnad 518 20
 
Skattekostnad på ordinært resultat 10 1 7
Årsresultat 516 13
Note 2022 2021
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 317 5 455
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 405 5 498
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 01, 02 152 27
Andre driftsinntekter 01 4 919 3 318
Sum driftsinntekter 15 793 14 299
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 132 13
Varekostnad 1 122 565
Lønns- og personalkostnad 03, 04 2 037 1 873
Maskinleie, materiell og vedlikehold 05 3 588 3 646
Andre driftskostnader 05 2 597 2 300
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger 9 476 8 397
 
Avskrivninger og nedskrivninger 06, 07 5 888 5 968
Driftsresultat 428 -65
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 08 99 555
Finansinntekter 09 322 98
Finanskostnader 09 202 138
Netto finansresultat 219 514
 
Ordinært resultat før skattekostnad 647 449
 
Skattekostnad på ordinært resultat 10 74 86
Årsresultat 573 363

Balanse: Eiendeler

Tall i millioner kroner.

Eiendeler Note 2022 2021
Utsatt skattefordel 10 19 0
Øvrige immaterielle eiendeler 6 544 390
Sum immaterielle eiendeler 563 390
 
Grunneiendom, bygninger mv. 7 32 128 31 907
Infrastruktur 7 89 960 86 172
Anlegg under utførelse 7 76 280 65 492
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 7 975 1 040
Sum varige driftsmidler 199 343 184 611
 
Investeringer i datterselskap 8 8 261 8 261
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 8 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 11, 12, 13 1 646 550
Sum finansielle anleggsmidler 9 907 8 811
 
Sum anleggsmidler 209 814 193 812
 
Utviklingseiendom 14 0 0
Varelager 14 1 067 852
Kundefordringer 11 650 345
Andre fordringer 11, 12, 13, 15 2 249 4 430
Markedsbaserte finansielle instrumenter 11 2 127 400
Bankinnskudd 16 3 753 3 056
Sum omløpsmidler 9 845 9 084
 
Sum eiendeler 219 658 202 897
Eiendeler Note 2022 2021
Utsatt skattefordel 10 0 0
Øvrige immaterielle eiendeler 6 574 390
Sum immaterielle eiendeler 574 390
 
Grunneiendom, bygninger mv. 7 41 280 40 430
Infrastruktur 7 89 960 86 172
Anlegg under utførelse 7 77 695 67 083
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 7 1 068 1 160
Sum varige driftsmidler 210 003 194 844
 
Investeringer i datterselskap 8 0 0
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 8 740 732
Investeringer i aksjer og andeler 6 6
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 11, 12, 13 218 169
Sum finansielle anleggsmidler 963 907
 
Sum anleggsmidler 211 540 196 141
 
Utviklingseiendom 14 5 880 5 256
Varelager 14 1 072 855
Kundefordringer 11 856 475
Andre fordringer 11, 12, 13, 15 2 492 3 452
Markedsbaserte finansielle instrumenter 11 2 127 400
Bankinnskudd 16 3 816 3 115
Sum omløpsmidler 16 243 13 554
 
Sum eiendeler 227 783 209 695

Balanse: Egenkapital og gjeld

Tall i millioner kroner.

Egenkapital og gjeld Note 2022 2021
Innskuddskapital 17 8 809 8 802
Sum innskutt egenkapital 8 809 8 802
 
Annen egenkapital 17 3 791 2 807
 
Sum opptjent egenkapital 3 791 2 807
 
Sum egenkapital 12 600 11 610
 
Leveringsforpliktelse 18 198 109 183 389
Pensjonsforpliktelser 04 2 510 3 073
Utsatt skatt 10 0 12
Andre avsetninger for forpliktelser 19 123 310
Sum avsetninger for forpliktelser 200 742 186 784
 
Langsiktig rentebærende gjeld
Sum annen langsiktig gjeld 20 0 0
 
0 0
Kortsiktig rentebærende gjeld 20 0 0
Leverandørgjeld 12, 13 1 374 1 165
Betalbar skatt 10 28 9
Skyldige offentlige avgifter 132 127
Annen kortsiktig gjeld 12, 21 4 783 3 202
Sum kortsiktig gjeld 6 316 4 503
 
Sum gjeld 207 058 191 287
 
Sum egenkapital og gjeld 219 658 202 897
Egenkapital og gjeld Note 2022 2021
Innskuddskapital 17 8 809 8 802
Sum innskutt egenkapital 8 809 8 802
 
Annen egenkapital 17 4 057 3 017
 
Sum opptjent egenkapital 4 057 3 017
 
Sum egenkapital 12 866 11 819
 
Leveringsforpliktelse 18 198 461 183 749
Pensjonsforpliktelser 04 2 510 3 073
Utsatt skatt 10 325 367
Andre avsetninger for forpliktelser 19 123 310
Sum avsetninger for forpliktelser 201 419 187 499
 
Langsiktig rentebærende gjeld
Sum annen langsiktig gjeld 20 5 200 4 100
 
5 200 4 100
Kortsiktig rentebærende gjeld 20 1 533 1 244
Leverandørgjeld 12, 13 1 500 1 397
Betalbar skatt 10 92 94
Skyldige offentlige avgifter 132 127
Annen kortsiktig gjeld 12, 21 5 042 3 414
Sum kortsiktig gjeld 8 298 6 277
 
Sum gjeld 214 917 197 876
 
Sum egenkapital og gjeld 227 783 209 95

Kontantstrøm

Tall i millioner kroner.

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2022 2021
Resultat før skattekostnad 518 20
Periodens betalte skatt -6 -8
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -8 -35
Avskrivninger og nedskrivninger 5 514 5 572
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 397 -5 490
Resultatandel felleskontrollert virksomhet 0 0
Endring i varelager -215 22
Endring i kundefordringer -305 -100
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet 2 038 2 461
Endring i leverandørgjeld 209 -248
Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -46 -5
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring 0 -13
Endring i andre tidsavgrensningsposter 654 198
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 956 2 374
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2022 2021
Resultat før skattekostnad 647 449
Periodens betalte skatt -91 -56
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -5 -203
Avskrivninger og nedskrivninger 5 888 5 968
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 405 -5 498
Resultatandel felleskontrollert virksomhet -99 -555
Endring i varelager -217 19
Endring i kundefordringer -380 0
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet 2 038 2 461
Endring i leverandørgjeld 102 -146
Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -46 -5
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring 0 -13
Endring i andre tidsavgrensningsposter 758 -239
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 190 2 182
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 2022 2021
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 84 107
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -20 728 -17 724
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak 0 -271
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -1 727 -400
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 2 16
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 0 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -22 369 -18 272
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 2022 2021
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 206 858
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -22 192 -20 911
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 951
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak -91 -90
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -1 727 -400
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 2 17
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) -51 -63
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -23 853 -19 638
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2022 2021
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 20 110 17 223
Innbetalinger ved opptak av gjeld 0 0
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld 0 0
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 20 110 17 223
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 697 1 325
 
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 3 056 1 731
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 3 753 3 056
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2022 2021
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 20 110 17 223
Innbetalinger ved opptak av gjeld 3 783 3 080
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld -2 603 -2 380
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 74 113
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 21 364 18 036
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 701 580
 
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 3 115 2 535
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 3 816 3 115