Bane NOR: Historie, nåtid, fremtid og mål

Vi kommer fra et land delt av høye fjell og dalførene mellom dem. Vi kommer fra langstrakte belter av skog og innsjøer. Vi har en av verdens lengste kystlinjer, med fjordarmer og værutsatte knauser.

I tidligere tider var ofte havet raskeste vei mellom landsdelene. Til lands kunne vi gå eller reise med hest og kjerre. Da gikk turen fra en skysstasjon til neste, langs datidens hovedleder. Veiene var få og enkle, naturen uendelig.

Jernbanen bygger byer

Historien om jernbanen i Norge begynte med et spadestikk mellom Oslo og Eidsvoll for 172 år siden. I 1854 sto Hovedbanen ferdig, finansiert av engelsk og norsk privatkapital. Tre år senere ble det bestemt at staten selv skulle stå for utbyggingen av jernbanen. Det ble starten på en større satsing som pågikk frem til 1920­årene.

Toget ble viktig for transport av folk mellom by og bygd. Jernbanen ble viktig for leveranser av gods og handelsvarer. Det åpnet opp for en helt ny mobilitet på kryss og tvers av landet. Norge var i endring. Fra det gamle bondesamfunnet gikk flyttestrømmen inn til industri­ arbeidsplasser i byene.

Rundt togstasjonene spiret og grodde det. Her vokste byenes sentrum frem. Hammerslag fra snekring av reisverk ble landets nye puls. Jobber ble skapt, hjem ble til, familier flyttet inn. Slik bidro toget til bygging av byer og tettsteder. Slik ble stasjonene motorer for byutvikling. Derfor sier vi at jernbanen bygger byer.

En tredjedel av landets utslipp kommer fra transportsektoren, og da særlig biltrafikken. I tillegg får vi mikroplast, svevestøv, salt- og kjemikaliebruk fra veiene.

Utslippene fra jernbanen er nær null.

Stolt fortid, stolt fremtid

Historien om toget er gammel, mens fortellingen om Bane NOR er av nyere dato. 1. januar 2017 overtok vi stafett­pinnen fra Jernbaneverket som eier av infrastruktur og ansvarlig for drift, vedlikehold og modernisering av jernbanen. Våre oppdrag kommer fra Jernbanedirektoratet, og vi er heleide av Samferdselsdepartementet.

I 2022 feiret vi fem års jubileum som statlig foretak. Likevel kan vi spore vår historie tilbake til de som bygde jernbanen, den gangen redskapene var trillebår, hakke og dynamitt.

I dag har maskinene tatt over meste­ parten av jobben. Vi har gått fra å være rallare til ingeniører og dronepiloter. Vi planlegger arbeid i tredimensjonale simulatorer, og jobber for å redusere klimaavtrykket på anleggsplassene. Vår største styrke er likevel den samme som i rallarens dager; menneskene som jobber her. Vår samlede kompetanse og det store engasjementet for å gjøre jernbanen bedre. Derfor liker vi å si at jernbanen har en stolt fortid, og en stolt fremtid.

Vår tids store utfordring

I gamle dager var vi avhengig av toget for å utvikle landet. I dag har samfunnet andre utfordringer. Likevel er nåtidens behov for kollektive løsninger større enn noensinne. For de fleste reiser i Norge skjer med bil. Vi har 3,3 millioner av dem, og tallet er stigende. Varer fraktes stort sett på veiene av vogntog og trailere. Det er praktisk, raskt og enkelt – og denne trafikken er i vekst.

Men av hensyn til naturen kan vi ikke fortsette slik. En tredjedel av landets utslipp kommer fra transportsektoren, og da særlig biltrafikken. I tillegg får vi mikroplast, svevestøv, salt-­ og kjemikalie­bruk fra veiene. Utslippene fra jernbanen er nær null.

Fakta om Bane NOR

Fakta om Bane NOR

Bane NOR er et statsforetak. Vi er eid av staten ved Samferdselsdepartementet, og ble opprettet som en del av Jernbanereformen 1. januar 2017.

Vi har ansvar for infrastrukturen på den norske jernbanen, som vi drifter, vedlikeholder og bygger ut.

Det inkluderer 4 200 kilometer med spor, 335 togstasjoner og holdeplasser og over 4 300 eiendommer.

Vi er arbeidsgiver for 3 400 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo.

Foretaket er organisert i fire divisjoner med ansvar for hver sine fagområder: Drift og teknologi, Utbygging, Kunde og marked og Eiendom.

Fire konsernstaber har fagansvar på tvers av divisjonene: HR og organisasjon, Virksomhetsstyring, Kommunikasjon og samfunnskontakt og Sikkerhet og kvalitet.

Bane NOR følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Vårt arbeidsmiljø skal være inkluderende og mangfoldig.

Våre målsettinger

Vi må vedlikeholde den felles arven våre 4 200 kilometer med jernbanespor utgjør. Passasjerene skal få et mer drifts­sikkert og punktlig tilbud. Togene skal gå i rute. Derfor fornyer og moderniserer vi infrastrukturen i dag, for å gi reisende et bedre tilbud i morgen.

Det er viktig at vi bygger nytt. Vi har flere linjer der kapasiteten er sprengt, der det ikke er plass til flere tog. Grunnen er at hoveddelen av norsk jernbane har ett enkelt spor, mens trafikken er økende.

Skal vi styrke kapasiteten trengs det store investeringer. Vi jobber for at flere av oss skal kunne reise klimavennlig mellom våre byer og tettsteder. Vi jobber for at mer gods kan fraktes klimavennlig fra terminalene og ut i landet, eller eksporteres skinnelangs over lande­grensene.

Bane NOR står ovenfor store utfordringer og oppgaver. De skal vi løse. Det fordrer god økonomisk styring. Det krever kostnadseffektive løsninger. Vi skal få mer samfunnsnyttig infrastruktur for hver krone. Vi skal få mer jernbane for pengene.

Når vi er mange som reiser med tog, sparer vi mye energi og store utslipp. I tillegg sparer vi natur og matjord – fordi jernbanen tar mindre plass enn veitrafikken. Derfor er satsing på jern­banen satsing på en bærekraftig fremtid. Derfor ønsker vi å se deg på våre stasjoner.

For når vi reiser på skinner, setter vi mindre spor.

Tjenester

Bane NOR har et stort samfunnsansvar: vi forvalter jernbanen på vegne av staten. Foretaket leverer ni hovedgrupper av tjenester, til alle deler av Norge. Dette gjør oss til en av landets største tjenesteleverandører.

Bane
Bane NOR har ansvar for drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Vi vedlikeholder anleggene som trengs for at tog­ selskapene skal kunne kjøre på skinnegangen.

Verksteder
Vi har 15 verksteder der togselskapene får reparert og vedlikeholdt lokomotiv og vogner.

Togparkering (hensetting)
Når togene ikke går, må de parkeres på egne plasser utenfor det trafikkerte sporet. Her får de også enkelt vedlikehold, renhold og varme.

Strømforsyning
Togene kjøres på grønn energi som vi kjøper og leverer. Vi handler også strøm til eget bruk.

Trafikkstyring
Sentralene våre sørger for sikkerhet og punktlighet. Når det oppstår feil, jobbes det for å minimere antall forsinkelser og innstilte avganger.

Kunde- og trafikkinfo
Smarte løsninger på skjerm og enkelt språk, i app og over høyttaleranlegg, sikrer god informasjon til de reisende.

Stasjoner
Passasjerene skal oppleve det som praktisk og hyggelig å reise med tog. På stasjonene er det blant annet venterom, informasjon om togtrafikken og parkeringsplass.

Ruteplan
Det kjører mange godstog, persontog og arbeidstog på jernbanen. Arbeidet med ruteplan setter faste tids­ punkter for kjøring av tog mellom stasjonene.

Godsterminaler
På våre 15 terminaler kan godstogselskapene laste og losse varer fra sine kunder. Frakten på skinner gir oss klimavennlig transport.

Bane NOR 210x260 SF Ensidig v12

Konsernledelsen

 • Henning Bratebaek

  Henning Bråtebæk
  Konstituert konsernsjef

 • Sverre Kjenne

  Sverre Kjenne
  Konserndirektør for Drift og Teknologi

 • Birger Steffensen

  Birger Steffensen
  Fung. konserndirektør for Virksomhetsstyring

 • Jon Erik Lunoe

  Jon-Erik Lunøe
  Konserndirektør for Eiendom

 • Stine Undrum

  Stine Undrum
  Konserndirektør for Utbygging

 • Henning Scheel

  Henning Scheel
  Konserndirektør for Kunde og Marked

 • Torild Lid Uribarri

  Torild Lid Uribarri
  Konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt

 • Karsten Boe

  Karsten Boe
  Konserndirektør for Sikkerhet og Kvalitet

 • Beate Hamre Deck

  Beate Hamre Deck
  Konserndirektør for HR og Organisasjon

 • Hans Gunnar Dokken

  Hans Gunnar Dokken
  Fungerende konserndirektør Spordrift

Styret

 • Cato Hellesjo

  Cato Hellesjø
  Styreleder

 • Olaf Melbo

  Olaf Melbø
  Nestleder

 • Renate Larsen

  Renate Larsen
  Styremedlem

 • Hildegunn Naas Bibow

  Hildegunn Naas-Bibow
  Styremedlem

 • Baard Haugen

  Baard Haugen
  Styremedlem

 • Adele Norman Pran

  Adele Norman Pran
  Styremedlem

 • Eli Giske

  Eli Giske
  Styremedlem

 • Terje Wold

  Terje Wold
  Styremedlem / ansattrepresentant

 • Bente Langeland Roheim

  Bente Langeland Roheim
  Styremedlem / ansattrepresentant

 • Lars Oyvind Sannes

  Lars Øyvind Sannes
  Observatør / ansattrepresentant

 • Morten Tannum

  Morten Tannum
  Observatør / ansattrepresentant

 • Ola Rune Kleiven

  Ola Rune Kleiven
  Observatør / ansattrepresentant