Resultatregnskap

Tall i millioner kroner.

Noter 2021 2020
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 455 5 309
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 490 5 755
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 01, 02 0 0
Andre driftsinntekter 01 2 442 2 347
Sum driftsinntekter 13 388 13 411
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 0 0
Varekostnad 462 256
Lønns- og personalkostnad 03, 04, 16 1 911 1 890
Maskinleie, materiell og vedlikehold 05 3 522 3 118
Andre driftskostnader 05 2 206 2 142
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger 8 101 7 406
 
Avskrivninger og nedskrivninger 08, 09 5 572 5 721
Driftsresultat -286 284
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 10 0 0
Finansinntekter 06 357 365
Finanskostnader 06 50 23
Netto finansresultat 306 341
 
Ordinært resultat før skattekostnad 20 626
 
Skattekostnad på ordinært resultat 07 7 9
Årsresultat 13 617
Noter 2021 2020
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 455 5 309
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 498 5 760
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 01, 02 27 979
Andre driftsinntekter 01 3 318 2 335
Sum driftsinntekter 14 299 14 383
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 13 549
Varekostnad 565 287
Lønns- og personalkostnad 03, 04, 16 1 873 2 929
Maskinleie, materiell og vedlikehold 05 3 646 1 744
Andre driftskostnader 05 2 300 2 283
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger 8 397 7 793
 
Avskrivninger og nedskrivninger 08, 09 5 968 6 148
Driftsresultat -65 443
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 10 555 187
Finansinntekter 06 98 112
Finanskostnader 06 138 122
Netto finansresultat 514 177
 
Ordinært resultat før skattekostnad 449 620
 
Skattekostnad på ordinært resultat 07 86 36
Årsresultat 363 584

Balanse: Eiendeler

Tall i millioner kroner.

Eiendeler Noter 2021 2020
Øvrige immaterielle eiendeler 08 390 307
Sum immaterielle eiendeler 390 307
 
Grunneiendom, bygninger mv. 09 31 907 31 711
Infrastruktur 09 86 172 83 836
Anlegg under utførelse 09 65 492 55 877
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 09 1 040 1 071
Sum varige driftsmidler 184 611 172 495
 
Investeringer i datterselskap 10 8 261 8 190
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 10 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 11, 21, 22 550 1 240
Sum finansielle anleggsmidler 8 811 9 430
 
Sum anleggsmidler 193 812 182 231
 
Utviklingseiendom 12 0 0
Varelager 12 852 874
Kundefordringer 11 345 245
Andre fordringer 11, 21, 22 4 430 6 737
Markedsbaserte finansielle instrumenter 11 400 0
Bankinnskudd 13 3 056 1 731
Sum omløpsmidler 9 084 9 587
 
Sum eiendeler 202 897 191 818
Eiendeler Noter 2021 2020
Øvrige immaterielle eiendeler 08 390 302
Sum immaterielle eiendeler 390 302
 
Grunneiendom, bygninger mv. 09 40 430 40 138
Infrastruktur 09 86 172 83 836
Anlegg under utførelse 09 67 083 57 005
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 09 1 160 1 224
Sum varige driftsmidler 194 844 182 203
 
Investeringer i datterselskap 10 0 0
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 10 732 1 127
Investeringer i aksjer og andeler 6 6
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 11, 21, 22 169 547
Sum finansielle anleggsmidler 907 1 680
 
Sum anleggsmidler 196 141 184 185
 
Utviklingseiendom 12 5 256 3 486
Varelager 12 855 874
Kundefordringer 11 475 475
Andre fordringer 11, 21, 22 3 452 6 231
Markedsbaserte finansielle instrumenter 11 400 0
Bankinnskudd 13 3 115 2 535
Sum omløpsmidler 13 554 13 601
 
Sum eiendeler 209 695 197 786

Balanse: Egenkapital og gjeld

Tall i millioner kroner.

Egenkapital og gjeld Noter 2021 2020
Innskuddskapital 14 8 802 9 002
Sum innskutt egenkapital 8 802 9 002
 
Annen egenkapital 14 2 807 3 506
Sum opptjent egenkapital 2 807 3 506
 
Sum egenkapital 11 610 12 508
 
Leveringsforpliktelse 15 183 389 171 978
Pensjonsforpliktelser 16 3 073 2 366
Utsatt skatt 07 12 14
Andre avsetninger for forpliktelser 17 310 603
Sum avsetninger for forpliktelser 186 784 174 962
 
Langsiktig rentebærende gjeld 18 0 0
Sum annen langsiktig gjeld 0 0
 
Kortsiktig rentebærende gjeld 18 0 0
Leverandørgjeld 21, 22 1 165 1 413
Betalbar skatt 07 9 8
Skyldige offentlige avgifter 127 126
Annen kortsiktig gjeld 19 3 202 2 802
Sum kortsiktig gjeld 4 503 4 348
 
Sum gjeld 191 287 179 310
 
Sum egenkapital og gjeld 202 897 191 818
Egenkapital og gjeld Noter 2021 2020
Innskuddskapital 14 9 002 9 002
Sum innskutt egenkapital 8 802 9 002
 
Annen egenkapital 14 3 017 3 302
Sum opptjent egenkapital 3 017 3 302
 
Sum egenkapital 11 819 12 304
 
Leveringsforpliktelse 15 183 749 172 346
Pensjonsforpliktelser 16 3 073 2 936
Utsatt skatt 07 367 264
Andre avsetninger for forpliktelser 17 310 603
Sum avsetninger for forpliktelser 187 499 176 148
 
Langsiktig rentebærende gjeld 18 4 100 2 900
Sum annen langsiktig gjeld 4 100 2 900
 
Kortsiktig rentebærende gjeld 18 1 244 1 744
Leverandørgjeld 21, 22 1 397 1 543
Betalbar skatt 07 94 104
Skyldige offentlige avgifter 127 164
Annen kortsiktig gjeld 19 3 414 2 878
Sum kortsiktig gjeld 6 277 6 433
 
Sum gjeld 197 876 185 482
 
Sum egenkapital og gjeld 209 695 197 786

Kontantstrøm

Tall i millioner kroner.

Kontantstrømoppstilling 2021 2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 20 626
Periodens betalte skatt -8 -3
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -35 -382
Avskrivninger og nedskrivninger 5 572 5 721
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 490 -5 755
Resultatandel felleskontrollert virksomhet 0 0
Endring i varelager 22 2
Endring i kundefordringer -100 2
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet 2 461 670
Endring i leverandørgjeld -248 331
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -5 -2
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring -13 -21
Endring i andre tidsavgrensningsposter 198 -1 307
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 374 -118
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 107 52
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -17 724 -16 385
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak -271 0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -400 0
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 16 227
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 0 -425
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -18 272 -16 531
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 17 223 16 534
Innbetalinger ved opptak av gjeld 0 0
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld 0 0
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 17 223 16 534
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1 325 -115
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 1 731 1 846
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 3 056 1 731
Kontantstrømoppstilling 2021 2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 449 620
Periodens betalte skatt -56 -67
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -203 -470
Avskrivninger og nedskrivninger 5 968 6 148
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 498 -5 760
Resultatandel felleskontrollert virksomhet -555 -187
Endring i varelager 19 2
Endring i kundefordringer 0 112
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet 2 461 670
Endring i leverandørgjeld -146 262
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -5 -10
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring -13 -21
Endring i andre tidsavgrensningsposter -239 -726
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 182 573
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 858 1 108
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -20 911 -17 649
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 951 0
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak -90 -118
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -400 14
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 17 27
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) -63 -18
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -19 638 -16 636
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 17 223 16 534
Innbetalinger ved opptak av gjeld 3 080 1 393
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld -2 380 -1 550
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 113 107
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 18 036 16 484
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 580 421
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 2 535 2 114
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 3 115 2 535