Dette er Bane NOR

Bane NOR er et statsforetak, opprettet som en del av Jernbanereformen 01.01.2017. Vi er heleide av staten ved Samferdselsdepartementet. Vårt samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge og bygge ut det nasjonale jernbanenettet, styre trafikken på jernbanen og forvalte og utvikle jernbaneeiendom. Bane NORs formål er å legge grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og å tilrettelegge for kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods.

Bane NOR følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, og har i tillegg valgt etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så langt det passer.

Bane NOR-konsernet er arbeidsgiver for omtrent 3 400 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo.Konsernet er organisert i fire divisjoner med ansvar for hver sine fagområder (Drift og teknologi, Utbygging, Kunde og marked og Eiendom) og fire konsernstaber med fagansvar på tvers av divisjonene (HR og organisasjon, Virksomhetsstyring, Kommunikasjon og samfunnskontakt og Sikkerhet og kvalitet).

Konsernstruktur

Våre verdier

Verdiene er grunnleggende for vårt arbeid. Vi skal være åpne, respektfulle, engasjerte og nytenkende.

Åpen

 • Vi deler og samarbeider for å lykkes
 • Vi verdsetter mangfold og nye perspektiver
 • Vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet
 • Vi er åpne og ærlige i vår forretningsdrift

Respektfull

 • Vi møter hverandre og omverden med respekt, toleranse og tillit
 • Vi setter sikkerheten først
 • Vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar

Engasjert

 • Vi er alle Bane NOR-ambassadører
 • Vi tenker helhetlig og er løsningsorienterte
 • Vi tar ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

Nytenkende

 • Vi er nysgjerrige, søker ny kunnskap og lærer av erfaringer
 • Vi bruker hverandres kompetanse for å levere gode resultater
 • Vi utfordrer etablerte sannheter
 • Vi er modige og drivende i endring og utvikling
Verdier

Vår nye strategi

I 2021 har vi i Bane NOR etablert vår nye strategi som ser framover mot 2025. Vi har gjort et grundig arbeid med omfattende analyser av både eksterne og interne forhold som vi vet vil påvirke vårt mulighetsrom og hvordan vi utformer vår plass i samfunnsbildet.

Strategien er delt i to hoveddeler. Den ene handler om effekter og ser på hva vi ønsker å oppnå for samfunnet og omgivelsene våre. Denne delen er konsentrert rundt tre temaer: Bærekraftig samfunnsutvikling, Mer jernbane for pengene og Kunden i sentrum.

Den andre delen beskriver hvordan vi skal arbeide for å oppnå de ønskede effektene. I strategien har vi konsentrert oss om tre områder for forbedringer, nemlig Økt markedsorientering, Nye måter å jobbe på og Styrke gjennomføringskraften. Sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for alt vi gjør og er formulert som et særskilt tema: Sikkerhet som fundament i alt vi gjør. I tillegg legger vi verdiene våre til grunn for hvordan vi skal framstå.

Som visjon har vi valgt «Mer på skinner setter mindre spor», som peker mot jernbanens naturlige fortrinn som en miljømessig gunstig transportform. Visjonen vektlegger samtidig vår intensjon om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ny strategi 1
Skjermbilde 2022 03 29 kl 19 30 50

Eiendom

Bane NOR er en av Norges største eiendomsaktører. Våre oppgaver er å utvikle, forvalte, drifte, vedlikeholde og leie ut eiendommer. Vår eiendomsportefølje omfatter 1 560 bygg, 3 700 leiekontrakter og har en anslått brutto verdi på 54 milliarder kroner. Eiendomsdivisjonen har 225 årsverk og mer enn 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. I 2021 utgjorde brutto investeringer inkludert eiendomskjøp 3,1 milliarder kroner. Eiendomsdivisjonen består delvis av aktiviteter i statsforetaket (SF) og delvis av aktiviteter i det heleide datterselskapet Bane NOR Eiendom AS.

Bane NOR Eiendom har en egen årsrapport, som ligger på banenoreiendom.no.

1 556 Antall bygg

225 Årsverk

866 000 Forvaltningsareal i kvadrakilometer

93,6 Utleiegrad (%)

3 074 Investeringer i MNOK

3 700 Leiekontrakter

5 000 000 Utviklingspotensial i kvadratmeter

54,4 Estimert markedsverdi i milliarder

Utbygging

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av Bane NORs infrastrukturprosjekter og større fornyelsesprosjekter. Prosjektporteføljen spenner fra små og enkle prosjekter til teknisk komplekse gigantprosjekter. De omfatter alle typer jernbaneinfrastruktur; lange strekninger med nytt dobbeltspor, tunneler og stasjoner, og mindre omfattende tiltak, som kryssingsspor, plattformforlengelser og områder for togparkering.

13 Utbygging i 2021 inkl. planlegging (MRD)

525 Årsverk

18 Antall byggeprosjekter

50 Antall planlagte prosjekter

100 Total utbyggingsportefølje (MRD)

160 Total utbyggingsportefølje inkl. planlegging (MRD)

Drift og teknologi

Drift og teknologi er Bane NORs største divisjon og jobber med å utvikle, drifte og vedlikeholde jernbanen. Divisjonen har ansvar for alt som påvirker fremføringen av tog, fra drift, overvåking og trafikkstyring til vedlikehold, fornyelse og innovasjon. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane. Divisjonen består av sju enheter: ERTMS-programmet, Bane, IKT, Trafikk, Anskaffelser, Teknisk og Sikkerhet og kvalitet.

Sikkerheten er viktigst og et premiss for alt vi gjør. Det inkluderer tiltak for å redusere farlige hendelser på planovergangene, rutiner slik at folk kan arbeide trygt i sporet, nær jernbanen og i el-anlegg. Vi skal minimere risikoen for skader på personer og materiell.

Det inkluderer også forebyggende aktiviteter som Banorama.no, en nettside som ble lansert våren 2021. Banorama.no er et digitalt læringsverktøy for barn og unge om hvordan de kan bevege seg trygt i et område med jernbane.

2 886 Fornyelse (MNOK)

2 185 Årsverk

10 944 Inntekter, drift og vedlikehold inkl. ERTMS, tekniske tiltak mm.

1 498 ERTMS, K04 (MNOK)

806 Korrektivt vedlikehold (MNOK)

1 471 Forebyggende vedlikehold (MNOK)

Ny divisjon, mer kundefokus

Ny divisjon, mer kundefokus

Høsten 2020 ble divisjonen Kunde og marked opprettet. Det skal legge til rette for en bedre dialog mellom Bane NOR og togselskapene, der kundenes behov blir satt i sentrum. Divisjonen har gjennom 2021 rigget seg til for hjelpe konsernet med å forbedre sine leveranser til kundene. I første omgang starter det med å styrke tjenestene på stasjonene, for togparkering og bedre kunde- og trafikkinformasjonen.

– I Bane NOR er vi gode på det operative. Nå skal vi jobbe mer strukturert med å levere bedre tjenester som legger til rette for at togselskapene lettere når sine mål. Vi startet i 2021 med å invitere togselskapene til en dialog om hvordan vi kan forbedre infrastrukturen vår. Her fikk vi god respons og mange konstruktive tilbakemeldinger. Vi ønsker å innfri forventningene som ble skapt, men må erkjenne at vi har en vei å gå. Vi er uansett i gang – og skal ta noen store steg til i 2022, sier konserndirektør Henning Scheel i Kunde og marked.

Kunde og marked

Kunde og Markeds ansvarsoppgaver er å følge opp persontogselskapene og aktørene i godsnæringen, drive ruteplanlegging og kapasitetsfordeling, styre og drifte godsterminalene og tømmerterminalene og sørge for god informasjon til de reisende på stasjonene og i digitale kanaler.

Kunde og Marked skal sørge for at jernbanekundene er fornøyde med Bane NOR som leverandør av infrastruktur, altså togstasjoner og holdeplasser, skinnegang og teknisk utstyr.

Det er tolv selskaper som er lisensiert til å frakte gods i Norge. Av persontog har vi avtaler med Vy, Flytoget, Go-Ahead og SJ Norge, samt TM Togdrift som har turisttrafikk på Ofotbanen og Flomsbana. Utenlandstogkundene våre er SJ AB og Vy AB. Det er 58 ansatte i Kunde og Marked.

Bane NOR skal utvikle, tilby og levere tjenester som setter togselskapene i stand til å drive effektivt og lønnsomt. Divisjonen Kunde og Marked skal gjennom tett og god dialog involvere kundene i utviklingen av jernbanen. Målsettingen er at kundene våre skal oppleve en virksomhet som alltid står på for dem. Jernbanen skal være et godt og etterspurt transporttilbud innen både person- og godstrafikk.

For reisende er det viktig å få god, rask og riktig informasjon. Dette har vi hatt et ekstra fokus på i 2021. Vi skal holde togselskapene godt oppdaterte på hva som skjer på jernbanenettet, og vi skal samtidig gjøre det mer attraktivt å reise med tog.

Konsernledelsen

 • Gorm Frimannslund

  Gorm Frimannslund
  Konsernsjef, Bane NOR

 • Sverre Kjenne

  Sverre Kjenne
  Konserndirektør, Drift og teknologi

 • Karsten Boe

  Karsten Boe
  Konserndirektør, Sikkerhet og kvalitet

 • Stine Ilebrekke Undrum

  Stine Undrum
  Konserndirektør, Utbygging

 • Henning Scheel

  Henning Scheel
  Konserndirektør, Kunde og marked

 • Rune Fjellstad

  Rune Fjeldstad
  Konserndirektør, Virksomhetsstyring

 • Jon Erik Lunoe

  Jon-Erik Lunøe
  Konserndirektør, Eiendom

 • Beate Hamre Deck

  Beate Hamre Deck
  Konserndirektør, HR og organisasjon

 • Torild Lid Uribarri

  Torild Lid Uribarri
  Konserndirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt

Styret

 • Cato Hellesjo

  Cato Hellesjø
  Styreleder

 • Olaf Trygve Melbo1

  Olaf Melbø
  Nestleder

 • Hildegunn Naas Biblow

  Hildegunn Naas-Bibow
  Styremedlem

 • Baard Haugen

  Baard Haugen
  Styremedlem

 • Renate Larsen

  Renate Larsen
  Styremedlem

 • Adele Norman Pran

  Adele Norman Pran
  Styremedlem

 • Bente Langeland Roheim

  Bente Langeland Roheim
  Styremedlem

 • Terje Wold

  Terje Wold
  Styremedlem

 • Lars Oyvind Sannes

  Lars Øyvind Sannes
  Observatør

 • Morten Fred Tannum

  Morten Tannum
  Observatør