Utvikle en bærekraftig leverandørkjede

Bane NOR skal være en drivkraft for en bærekraftig bygg- og anleggsbransje gjennom hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører. Vi stiller ambisiøse krav til våre leverandører knyttet til samfunnsansvar og hvordan de ivaretar dette, og vi er en pådriver for samarbeid og innovasjon i bransjen.

2021

170 Antall aktive prosjekter i HMSREG

83 hoved- og underleverandører med skattefullmakt innen bygg og anlegg (%)

88 hoved- og underleverandører med StartBANK-medlemskap innen bygg og anlegg (%)

2020

16 Antall aktive prosjekter i HMSREG

63 Hoved- og underleverandører med skattefullmakt innen bygg og anlegg (%)

65 Hoved- og underleverandører med StartBANK-medlemskap innen bygg og anlegg (%)

Bane NOR kjøper årlig varer og tjenester for omtrent 20 milliarder kroner og har en kontraktsportefølje på rundt 90 milliarder kroner, fordelt på rundt 1 900 kontrakter. Vi er med det en av Norges største innkjøpsorganisasjoner.

Vår langsiktige ambisjon er at leverandører foretrekker Bane NOR som samarbeidspartner, oppdragsgiver og byggherre som følge av vår profil og ambisjon innen bærekraft. Gjennom våre prosjekter og anskaffelser vil vi bidra til at våre levererandører kan balansere miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn i sin virksomhet som videre bidrar til å styrke deres konkurransekraft, langsiktige verdiskaping og omdømme.

Være en drivkraft for å heve våre leverandørers nivå på bærekraft

Å utvikle en seriøs og bærekraftig leverandørkjede skjer i tett samarbeid med andre byggherrer, leverandører og bransje- og interesseorganisasjoner.

I kontraktene stiller vi tydelige og spissede krav til hvordan leverandørene skal ivareta vårt felles samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Det er en klar fordel at kravene er tilnærmet like innenfor bygg- og anleggsbransjen, da kravene skal videreføres i leverandørkjeden. For at alle skal dra i samme retning, samarbeider vi med andre byggherrer og bransjeorganisasjonene. Dette er et kontinuerlig arbeid.

I 2021 har vi på Bane NORs Leverandørdag og i øvrig markedsdialog med leverandører synliggjort arbeidet med seriøsitet og bærekraft. Vi har utfordret dem på hvordan de vil forplikte seg til å ivareta samfunnsansvar utover det som fremgår av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktskrav.

Å utvikle en seriøs og bærekraftig leverandørkjede skjer i tett samarbeid med andre byggherrer, leverandører og bransje- og interesseorganisasjoner.

Utvikling av krav til sosialt ansvar i varekjøpskontrakter og bruk av aktsomhetsvurderinger

Utvikling av krav til sosialt ansvar i varekjøpskontrakter og bruk av aktsomhetsvurderinger

I 2021 har vi spesielt jobbet med å spisse krav til sosialt ansvar i våre varekjøpskontrakter. I samarbeid med Etisk Handel har vi sett på hvordan vi i større grad kan differensiere krav med utgangspunkt i risiko for brudd på menneskerettigheter, systematikk på risikovurdering og hvordan vi kan ivareta etterlevelse. Arbeidet vil ferdigstilles i 2022. Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter med aktsomhetsvurderinger som metode og kontraktskrav etablert av Etisk Handel Norge i DFØ. Gjennom dette arbeidet forbereder vi også organisasjonen og våre leverandører på økte krav til rapportering og åpenhet i tråd med den nye Åpenhetsloven, som trer i kraft 1. juli 2022.

Opprettholde god kontroll på bærekraftrisiko i egen leverandørportefølje

Å ha kunnskap om bærekraftrisiko er avgjørende i arbeidet med en bærekraftig leverandørkjede, og god systematikk og digitalisering av data er helt nødvendig.

Bane NOR samarbeider med Skatteetaten og andre tverrfaglige etater innenfor arbeidskriminalitet. Avtalen med Skatteetaten gir oss fortløpende tilgang til skatte- og avgiftsinformasjon hos våre leverandører gjennom innhenting og kontroll av skatteattest.

Bane NOR stiller krav om medlemskap i StartBANK (Byggenæringens seriøsitetsregister) til alle leverandører og underleverandører i bygg- og anleggskontrakter. StartBank innhenter informasjon og gir en automatisk score basert på standardisert risikofilter utarbeidet av byggenæringen. Data fra StartBANK lastes opp i våre egne oppfølgingsverktøy og gir effektiv og god innsikt i seriøsitetsrisiko og prestasjonsdata.

Etterlevelse av krav til rapportering på ytre miljø er styrket i 2021 og arbeidet med digitalisering av informasjon fortsetter med økt styrke i 2022. Også i samarbeid med andre byggherrer. Temaet utdypes ytterligere i avsnittene «Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn» og «Redusere vårt klima- og miljøavtrykk i egen aktivitet».

Etablert ny godkjenningsordning for leverandører av sikkerhetstjenester til Bane NOR

Etablert ny godkjenningsordning for leverandører av sikkerhetstjenester til Bane NOR

Bane NOR har over tid sett flere uønskede hendelser med sikkerhetsvakter involvert. I løpet av 2021 ble det utformet en godkjenningsordning for leverandører som leverer sikkerhetstjenester som Hovedsikkerhetsvakt, Lokal sikkerhetsvakt og Leder for Elsikkerhet. Ordningen trer i kraft 15. mars 2022, med mulighet for overgangsordning ut året for eksisterende kontrakter. Hensikten er å bedre sikkerheten, arbeidsmiljøet og vilkårene blant dem som jobber på jernbanen. Det stilles strengere krav til leverandørens organisering, ledelse og systemer for oppfølging, noe som vil bidra til økt seriøsitet i bransjen.

Følge leverandørene tett opp på ivaretakelse av samfunnsansvar

Det er avgjørende for likebehandling og konkurranse på like vilkår at alle leverandører overholder våre samfunnsansvarskrav. I likhet med flere andre oppdragsgivere, krever Bane NOR at kravene skal gjøres gjeldende videre nedover i leverandørkjeden. Da må vi kunne verifisere at dette etterleves.

I 2021 var det særlig mulig brudd på organisasjonsfriheten og represalier mot fagorganiserte i Norge som fikk oppmerksomhet. Leverandøren endret sin praksis, blant annet på grunn av Bane NORs klare kontraktsbestemmelser om rett til organisasjonsfrihet.

I 2022 vil vi jobbe videre med systematisering og digitalisering av revisjoner og kontroller for å sikre etterlevelse av våre samfunnsansvarskrav.

Bane NOR deltar i ulike nettverk om temaene samfunnsansvar og seriøsitet, blant annet Seriøsitetsforum Vest i regi av Arbeidstilsynet i Bergen og Nettverk seriøsitet for offentlige byggherrer.

I enkeltsaker samarbeider Bane NOR i tillegg med interesseorganisasjoner, fagforbund og kontrollmyndigheter for å finne riktige og gode løsninger for de berørte parter.

I 2021 er det gjennomført kompetansehevende tiltak i form av både frivillige og obligatoriske kurs og webinarer innen samfunnsansvar for dem som jobber med anskaffelser og kontraktsoppfølging. Økt fokus på temaet internt har medført økt fokus også eksternt, med deltakelse i ulike kompetansehevende tiltak og arrangementer.

I 2022 vil vi jobbe videre med systematisering og digitalisering av revisjoner og kontroller for å sikre etterlevelse av våre samfunnsansvarskrav.

Bidrar spesielt til følgende bærekraftsmål

5

Utvikle en bærekraftig leverandørkjede

Status 2021 – Hva gjorde vi? Tiltak 2022-2025
Tatt i bruk HMSREG i 160 nye prosjekter Gjennomføre systematisk risikovurdering og oppfølging av samfunnsansvar
Økt etterlevelse av krav til medlemskap i StartBANK fra 63% til 83% Revidere samfunnsansvarskravene og sanksjonsmuligheter
Økt etterlevelse av krav til utvidet skattefullmakt fra 65% til 88% Kartlegge muligheten for å etablere et «lønnsgarantifond» for hurtigere løsning i saker om lønnstyveri, med virkning fra 2023
Etablert fire brukertilpassede dashboards for bedret kontroll med etterlevelse seriøsitet Alle ledere og kontraktsrådgivere benytter aktivt dashboard for samfunnsansvar
Etablert logg for deling av erfaringer om leverandører og seriøsitetsrisiko på tvers av divisjoner i Bane NOR Digitalisere egenrapporteringsskjema seriøsitet
Gjennomført interne og eksterne kompetansehevende kurs om Bane NORs krav til samfunnsansvar Målrettet opplæring av prosjektenheter og områder (50% i 22, 50% i 23)
Utvikling av krav til sosialt ansvar for å imøtekomme Åpenhetsloven Målrettet opplæring av viktige leverandører (10 i 22, 15 i 23)
Påstartet arbeid med systematisk risikovurdering av leverandørporteføljen Etablere database med forslag til samfunnsansvarskrav, inkl. kvalifikasjonskrav, tildelingskriterer og gode veiledninger med føringer for entreprise og varekjøpskontrakter
Aktiv deltaker i samarbeidsfora med andre offentlige byggherrer, kontrollmyndigheter, interesseorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for å heve kompetanse og sikre likebehandling av leverandører Måle andel prosjekter med kontrakter som har spissede miljøkrav
Samarbeid med andre byggherrer, kontrollmyndigheter og interesseorganisasjoner i enkeltsaker for optimal saksbehandling Spisse krav i minst ti konkurranser for å fremme miljøvennlig innovasjon
Etablert ny godkjenningsordning for leverandører av sikkerhetstjenester til Bane NOR Etablere måling for hendelsesbaserte kontroller i prosjektene
Deltatt i utredningsprosjekt Ceequal for bruk i Norge. Ledet av Grønn Byggallianse i samarbeid med Bane NOR, SVV og Nye Veier Beslutte bruk av Ceequal for bruk i prosjekter Bane NOR