Styrke knutepunktutvikling og sømløs reise

God fortetting i og rundt knutepunkt underbygger bærekraftig transport, og bærekraftig transport underbygger knutepunktutvikling. Sammen utgjør disse to faktorene forutsetninger for bærekraftig bevegelsesfrihet. For å styrke bærekraftig bevegelsesfrihet, skal Bane NOR jobbe aktivt med å utvikle stasjonens rolle lokalt og regionalt, samarbeide proaktivt om grønn mobilitet med kommuner, fylker, kollektivselskap og privatsektoren og strekke oss lengre enn en typisk kommersiell eiendomsaktør mot bærekraftig utvikling i norske byer.

2021

76 %

leiertakerindeks (%)

22 %

omdømmeindeks (%)

2020

74 %

leiertakerindeks (%)

16 %

omdømmeindeks (%)

Bærekraftig bevegelsesfrihet

Å jobbe for bærekraftig bevegelsesfrihet innebærer å utvikle knutepunkt som er framtidsrettede og i tråd med trender på områder, som mobilitet og digitalisering. En vellykket utvikling av knutepunkter, byer og tettsteder rundt stasjonene er avgjørende for å hente størst mulig effekt ut av store statlige infrastrukturinvesteringer.

Når Bane NOR bygger ved et knutepunkt, prioriteres en stedstilpasset funksjonsblanding, høy arealutnyttelse og gode estetiske og miljømessige kvaliteter. Når flere kan bo, jobbe eller få gjort nødvendige ærender like ved stasjonen reduseres behovet for transport. Det legger til rette for bruk av bærekraftige transportløsninger som sykkel, gange, kollektivtrafikk og grønne mikromobilitetsløsninger.

Å utvikle velfungerende knutepunkt og serviceanlegg for jernbanen er en del av vår kjernevirksomhet og vårt samfunnsoppdrag. Videre jobber vi med utvikling av nye metoder for å estimere og dokumentere effektene av knutepunktutvikling innen miljø, reisevaner mm. i samarbeid med ledende forskningsmiljøer.

Når flere kan bo, jobbe eller få gjort nødvendige ærender like ved stasjonen reduseres behovet for transport.

Gjøre tog mer attraktivt

Bane NOR bestreber å utvikle tjenestetilbudet og standarden på stasjonene for å gjøre tog mer attraktivt og sikre økonomisk bærekraft. Stasjonene er møtepunktet mellom jernbanen og samfunnet rundt. Vi er derfor opptatt av at utvalgte stasjoner skal være attraktive i seg selv, og at de ikke skal være til hinder for å reise. Utvikling av attraktive stasjoner handler om å tilby service og tjenester som etterspørres sammen med våre samarbeidspartnere på stasjonene.

Gjennom å gjøre viktig informasjon tilgjengelig for flest mulig på skilt, skjermer og digitale flater, øker Bane NOR fremkommeligheten på relevante stasjoner, reduserer brukerterskelen og styrker forutsetningene for sømløse overganger.

Videre utvikler Bane NOR tilbudet av innfartsparkering for å gjøre toget enda mer tilgjengelig også for dem som må kjøre bil til stasjonen. Vi utvikler og tester ny betalingsmodell for parkering og arbeider med nye løsninger for sykkelhotell.

Vi bygger også fagkompetanse innen midlertidig bruk/områdemodning på tomter som avventer avklaring med hensyn til eiendomsutvikling eller jernbaneformål, for å kunne utnytte våre arealer nært stasjonene enda bedre.

Sykkelhotell på Ås stasjon

Sykkelhotell på Ås stasjon

Et nytt sykkelhotell åpnet på Ås stasjon juli 2021. Det nye sykkelhotellet har totalt 388 plasser, hvorav 208 er inne i selve hotellet og resterende er utendørs. Det er også satt av plass til åtte lastesykler. Målet er å tilby sikker og praktisk sykkelparkering for pendlere fra Oslo og studenter ved NMBU, og tilrettelegge for at flere velger kollektiv transport fremfor privatbil.

Foto: Terje Borud

Styrke sømløs reise

Det foregår et globalt paradigmeskifte innen mobilitet. Både eksisterende og nye mobilitetstjenester, knyttet sammen av digitale løsninger, gir et attraktivt alternativ til det å eie bil. Reisende har høye krav til hvordan de skal komme seg fra a til b og hvor sømløst det skal foregå. Bane NOR jobber med sømløs overgang mellom tog og andre reisemåter.

For å sikre at tog kobles opp mot fremtidige, attraktive og grønne reisekjeder, arbeider vi med å utvikle vår rolle i samarbeid med nye mobilitetsaktører som ønsker å tilby tjenester i tilknytning til våre knutepunkt. Bane NORs evne til å tilrettelegge for nye mobilitetsaktører blir avgjørende for å få gode dør-til-dør-løsninger, inkludert togreise.

Mobilitetspunkt på Ski stasjon

Mobilitetspunkt på Ski stasjon

Sammen med Ruter, Entur og Nordre Follo kommune har Bane NOR i 2021 lansert pilotprosjektet mobilitetspunkt på Ski stasjon. Målet er å få flere til å komme seg til og fra stasjonen uten å bruke bilen og å lage et attraktivt knutepunkt i kommunen. Med utgangspunkt på Ski stasjon skal samarbeidspartnerne pilotere fremtidsrettede, effektive og inkluderende mobilitetsløsninger og teste om nye tjenester kan få flere til å sette fra seg privatbilen. For at jernbanen skal være sentral i vårt fremtidige reisemønster, må overgangen mellom jernbane og andre reisemåter bli mer sømløse – og de må være bærekraftige. Mobilitetsløsningene vi tester ut nå er langt mer bærekraftige enn privatbilen, og vi forventer at erfaringene vi får fra dette pilotprosjektet kan overføres til andre knutepunkt.

Foto: Trine-Marie Fjeldstad

Utvikle stasjoner i mindre byer og tettsteder til attraktive steder å besøke

Jernbanestasjonene er i mange norske byer selve tyngdepunktet i sentrum. Gjennom bærekraftig arealbruk og nytenking skal Bane NOR utvikle gode knutepunkt som gjør det attraktivt å oppsøke og oppholde seg på stasjonene.

Bane NOR jobber aktivt med dette gjennom å tilby nye tjenester til de reisende, videreutvikle ventefasilitetene på stasjonen, fasilitere for arrangementer og tilby kunst og kultur på stasjonene. Som et eksempel på hvordan Bane NOR tilrettelegger for attraktive stasjoner, kan Spydeberg nevnes. Her er godshuset gjort om til utstillingsrom for lokale kunstnere.

Prøveprosjekter for testing av service- og tjenestekonsepter

Prøveprosjekter for testing av service- og tjenestekonsepter

I 2021 ble det satt i gang prøveprosjekter på Flytogterminalen, Nationaltheatret stasjon og Oslo Sentralstasjon for å teste nye service- og tjenestekonsepter. På flytogterminalen er det satt opp to møterom som reisende kan reservere via en app. Rommene kan brukes til f.eks. digitale møter, fysiske møter for opp til tre personer, eller for å jobbe mens man venter på reise til neste destinasjon. På Nationaltheatret stasjon er sunn mat tilgjengelig fra HeathyEats via en automat. HealthyEats food-lukene fylles daglig med fersk og næringsrikt mat. Mat som ikke blir solgt gis bort til veldedige organisasjoner. På Nationaltheatret og Oslo Sentralstasjon er det også plassert ut powerbankstasjoner. Her kan man via appen leie en powerbank med ladekabel slik at du får ladet mobilen mens du er på farten. Powerbanken kan leveres på hvilken som helst annen stasjon som har tilsvarende tilbud.

Foto: Monica Toften, Bane NOR

Løfte byliv i store byer gjennom bærekraftig arealbruk

Jernbanestasjonen er i mange norske byer selve porten til byen. Med sin sentrale beliggenhet er stasjonen et godt utgangspunkt for å løfte bylivet.

Vi tror at mennesker er selve hovedingrediensen for å få til byliv. Derfor tilrettelegger vi for at flere kan bo og arbeide i sentrum og benytte service- og kulturtilbud i kort avstand. Stasjonene er ofte et utgangspunkt for dette.

Bidrar spesielt til følgende bærekraftsmål

3

Styrke knutepunktutvikling og sømløs reise

Status 2021 – Hva gjorde vi? Mål 2022-2025
Etablert fem sykkelhotell Klepp, Øksnavadporten, Ås, Ski og Mjøndalen, med totalt 600 nye sykkelplasser Langsiktige mål
Etablert totalt 300 nye utendørs sykkelplasser på en rekke stasjoner Utvikle knutepunkt som er framtidsrettede og i tråd med trender på områder som mobilitet og digitalisering. Bidra til bærekraftig bevegelsesfrihet gjennom målrettet forvaltning og utvikling av knutepunkt
Gjennomført pilotprosjekt med Trøndelag energi for test av lading av el-biler på stasjoner Utvikle tjenestetilbudet og standarden på våre stasjoner både for å gjøre tog mer attraktivt, og for å styrke det økonomiske fundamentet for å drive og utvikle stasjonene
Pilotering av el-billading ved Berkåk stasjon Støtte sømløs overgang mellom tog og andre reisemåter, ved å gjøre relevant informasjon tilgjengelig på skilt, skjermer og digitale flater/apper/verktøy
Tilrettelagt for bysykler ved både Lier og Gol stasjoner Utvikle stasjoner i mindre byer og tettsteder til attraktive steder å besøke
Inngått samarbeidsavtale med Ruter for tilrettelegging av el-sparkesykler ved stasjonene Løfte byliv i store byer gjennom bærekraftig arealbruk
Etablert mobilitetspunkt på Ski stasjon med utleie av elektrisk bil og 100 delte el-sparkesykler Kortsiktige mål
Utviklet konsepter for ny betalingsmodell for innfartsparkering Utvikle metode for å dokumentere miljøeffekten av fortetting rundt knutepunkt
Gjennomført prøveprosjekter for testing av service- og tjenestekonsepter på stasjoner Utvikle mobilitetspunktkonsept og «business case»
Inngått samarbeid med Ruter og Statens vegvesen for av- og påstigning i forbindelse med selvkjørende kjøretøy Øke tilgjengeligheten på utvalgte stasjoner, prioritert i tråd med konkretisering av parkerings- og mobilitetsstrategien
Inngått samarbeid med SINTEF om metodeutvikling for dokumentasjon av miljøeffekten av fortetting rundt knutepunkt Tilstrebe innsikt i reisevaner i forbindelse med knutepunkt
Etablert revidert stasjonshåndbok med tydelige krav til utforming og servicetilbud for hver enkeltstasjon Utvikle og teste forretningsmodeller, ev. muliggjort av ny teknologi, som bidrar til mer effektiv utnyttelse av arealer på og rundt stasjoner
Etablert bærekraftsstrategi for Bane NOR Eiendom AS Bygge fagkompetanse innen midlertidig bruk/områdemodning på tomter som avventer avklaring med hensyn til eiendomsutvikling eller jernbaneformål
Implementere nye løsninger i henhold til strategi for mobilitet på knutepunkt