Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø

Bane NORs langsiktige målsetning er å utvikle en forretningsorientert og verdidrevet kultur. Våre verdier, etiske retningslinjer og lederprinsipper er kjernen i Bane NORs identitet og grunnleggende for å bygge kultur. Våre medarbeidere har høyt engasjement til samfunnsoppdraget, til selskapets strategi og ledelse. Gjennom pandemien har vi styrket oppmerksomheten på ledelse og utviklet et mer fleksibelt arbeidsmiljø, der medarbeidere opplever stor grad av tillit, gis handlingsrom og tar ansvar for egen utvikling.

2021

27 Arbeidsgiverattraktivitet (rangering)

4 Medarbeiderengasjement (poeng) *

2020

37 Arbeidsgiverattraktivitet (rangering)

78,6 Medarbeiderengasjement (poeng) *

* Ny Medarbeiderundersøkelse fra 2021.

Attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg ledende kompetanse og talenter

Bane NOR er en stor og attraktiv arbeidsgiver med mange utviklingsmuligheter for medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. I Universumundersøkelsen fra 2021, som måler utviklingen av arbeidsgiverattraktiviteten blant studenter og unge yrkesaktive, klatret Bane NOR ti plasser opp sammenliknet med året før.

Bane NORs traineeprogram er videreutviklet og forbedret i 2021 for å gi kandidatene best mulig innsikt i bredden og kompleksiteten i Bane NORs ansvarsområder. Nytt fra 2021 er utdanningsretningen Konserntrainee. Disse skal ha praksismoduler i to forskjellige divisjoner og en sentral stab, i tillegg til hospitering i ulike enheter.

Vår langsiktige målsetning er å utvikle en forretningsorientert og verdidrevet kultur. Bane NORs verdier, etiske retningslinjer og lederprinsipper er kjernen i vår identitet. Fremover må det arbeides videre med å sikre stabilt og høyt engasjement til samfunnsoppdraget, til selskapets strategi og ledelse.

Bane NORs traineeprogram er videreutviklet og forbedret i 2021 for å gi kandidatene best mulig innsikt i bredden og kompleksiteten i Bane NORs ansvarsområder.

Gjennomføring av digitalt løft i hele organisasjonen

Gjennomføring av digitalt løft i hele organisasjonen

Initiativet «Det digitale løftet» samler sentrale ressurser i Bane NOR for å sikre at organisasjonen utvikler seg digitalt i takt med den teknologiske utviklingen i samfunnet. IKT, behovseiere i divisjonene og prosjektet etablerer beste praksis for bruk av Microsoft Office 365. Bane NOR er som partner i Digital Norway med på å ta et samfunnsansvar for å sikre den digitale utviklingen for små- og mellomstore virksomheter. Digital Norway tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid og deling av kunnskap som skaper ny innsikt, økt kompetanse og bedre ressursutnyttelse for partnerne.

Foto: Aksel Jermstad

Utvikle og beholde ledere og medarbeidere i tråd med våre framtidige kompetanse- og kapasitetsbehov

Bane NOR er avhengig av engasjerte medarbeidere og et godt lederskap for å kunne levere på mål og forventninger.

Det er jobbet systematisk og kontinuerlig med lederutvikling i hele 2021, gjennom månedlige digitale samlinger eller workshops, med ett og ett av Bane NORs lederprinsipper som tema. Dette for å inspirere og gi teoretisk påfyll til lederrollen. Samlingene har hatt stabil og høy deltakelse. I tillegg har vi fortsatt med fysiske samlinger i lederutviklingsprogrammet «Å vokse i lederrollen», så langt pandemien har tillatt dette. Det er nå kun et fåtall ledere som ikke har fullført programmet.

Strategi- og kulturkaféer har skapt engasjement

Strategi- og kulturkaféer har skapt engasjement

For å sikre engasjement og involvering til Bane NORs nye konsernstrategi blant medarbeidere, har medarbeidere utviklet og arrangert såkalte strategi- og kulturkaféer.

Foto: Bane NOR

Sunt og godt arbeidsmiljø som bygger på en verdibasert og resultatorientert bedriftskultur

Bane NOR har fortsatt utviklingen av et fleksibelt og godt arbeidsmiljø gjennom hele 2021. Året ble preget av en pandemi, der digitale arbeids- og møteplasser har etablert seg som en naturlig del av hverdagen. Gjennom prosjektet «Fremtidens arbeidsplass» har vi kartlagt arbeidsvaner og ønsker om fremtidige arbeidsformer fra både ledere og medarbeidere. Erfaringene skal brukes til å gjøre tilpasninger i kontorløsinger og utforme retningslinjer for målsetningen om «et levende kontor med folk til stede».

Utover vanlig HMS-arbeid, som oplæring av ledere, ansatte, verneombud og AMU-medlemmer, medvirkning gjennom arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen og akan-kontakter, har vi samarbeidet tett med bedriftshelsetjenesten. Det er jevnlig foretatt risikovurderinger og pulsundersøkelser, vi har hatt strengt smittevern på jobb, samt gjennomført informasjons- og opplæringstiltak for å forebygge utenforskap, ergonomiske plager, rus og avhengighet grunnet arbeid hjemmefra.

Gjennom prosjektet «Fremtidens arbeidsplass» har vi kartlagt arbeidsvaner og ønsker om fremtidige arbeidsformer fra både ledere og medarbeidere.

Bidrar spesielt til følgende bærekraftsmål

6

Kompetent og godt arbeidsmiljø

Status 2021 – Hva gjorde vi? Mål 2022-2025
Tatt i bruk ny, forbedret Medarbeiderundersøkelse Ta i bruk bredden og utnytte mulighetene i det nye HR-systemet DRIV for å øke kvaliteten på våre prosesser
Lansert flere, nye moduler i det helhetlige HR-systemet DRIV Videreføre satsingen på lederutvikling og tilpasse den Bane NORs nye strategi
Etablert eget team for sykefraværsoppfølging Sikre et sterkt kompetansemiljø og engasjerte medarbeidere, blant annet gjennom videreføring av Det digitale løftet og fokus på medarbeiderengasjement i strategi-implementeringen
Etablert heldigitalt lederutviklings-program (Ledelse på skinner) Styrke oss som en attraktiv arbeidsgiver som gjør oss i stand til å tiltrekke oss og beholde den riktige kompetansen
Blitt partner i Digital Norway Etablere mål- og utviklingsplaner for alle våre medarbeidere
Gjennomført et digitalt løft gjennom programmet «Det digitale løftet»