Nøkkeltall

Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Vekst passasjerkm. % 3,4 -47 ikke tilgjengelig 5 Bane NOR spesifikk 9,11,12, 13 og 17 1-års etterslep i statistikk fra SSB
Vekst transportmengde godstog % -1,2 6,5 ikke tilgjengelig 2,5 Bane NOR spesifikk 9,11,12, 13 og 17 1-års etterslep i statistikk fra SSB
Brutto tonnkilometer godstog millioner 7828 8043 9004 Bane NOR spesifikk Antall brutto tonnkm godstog kjørt på jernbanen i Norge, Kilde: Bane NOR. (samlet vekt av gods, lokomotv og vogner) X (kjørte kilometer)

Sikre punktlighet og forutsigbarhet

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Regularitet persontog % 96,6 93,8 95,2 97,7 Bane NOR spesifikk 9,11, 12 og 13 Andelen tog som ikke blir innstilt
Punktlighet alle persontog % 89,2 92,7 90,3 90,0 Bane NOR spesifikk 9,11, 12 og 13 Andelen tog som når sin endestasjon uten forsinkelse
Punktlighet godstog % 78,2 82,2 79,9 80,0 Bane NOR spesifikk 9,11, 12 og 13
KTI-togselskap poeng 55 65 48 75 Bane NOR spesifikk 9,11, 12 og 13
KTI-Passasjerer poeng 55 77 80 76 Bane NOR spesifikk 9,11, 12 og 13

Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Leietakerindeks % 72 74 76 Bane NOR spesifikk 8,9,11,12,13 og 17
Omdømmedindeks poeng 12 12 22 30 Bane NOR spesifikk 8,9,11,12,13 og 17 Gjennomsnittstall for året

Redusere vårt klima- og miljøavtrykk

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Reduksjon «direkte nasjonale»* CO2 utslipp ifm. bygging, drift og vedlikehold % Baseline satt til 40 000 tonn -9,3725 10,275 18,0 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 *Baseline 2019 er usikker. Årsak til negativt resultat i 2020 må derfor sannsynligvis tillegges bedret datakvalitet. I 2021 har vi en reduksjon i utslippstallet, men dette skyldes i hovedsak lavere dekningsgrad av prosjekter (ikke gjort estimater for prosjekter som ikke har rapportert).
Totalt drivstoff konsumert i organisasjonen fra ikke-fornybare kilder MWh 35112 5980 7 007 302-1 9,11,12 og 13 Inkluderer fossilt forbruk til skinnegående kjøretøy og tjenestebiler brukt av Bane NOR.
Totalt drivstoff konsumert i organisasjonen fra fornybare kilder MWh 1068 742 ikke tilgjengelig 302-1 9,11,12 og 13 Bane NOR har ikke benyttet biodrivstoff til kjøretøy i 2021. Ev. biofyringsolje til oppvarming er ikke tilgjengelig data kun for Bane NORs eget bruk.
Forbruk elektristitet GWh 121,4 106,5 198,9 302-1 9,11,12 og 13 Elektrisitetsforbruk til infrastruktur og bygningsmasse brukt av Bane NOR. Den store økningen fra tidligere år skyldes betydelig mer dekkende informasjon om bygg brukt av Bane NOR selv (kontorlokaler mm.) der Bane NOR Eiendom leverer strøm.
Forbruk fjernvarme MWh 800 850 ikke tilgjengelig 302-1 9,11,12 og 13
Forbruk fjernkjøling MWh ia ia ia 305-2 9,11,12 og 13
Forbruk damp MWh ia ia ia 305-2 9,11,12 og 13
Totalt energiforbruk i organisasjonen Gwh 158,4 114,2 205,9 302-1 9,11,12 og 13 Vesentlig endring i 2020 beror på at Spordrift ikke lenger er inkludert.
Bane NORs forbruk av fossile drivstoff - Bane NORs direkte utslipp (Scope 1) tonn CO2-ekvivalenter 9339 1593 1 719 305-1 9,11,12 og 13 Vesentlig endring i 2020 beror på at Spordrift ikke lenger er inkludert.
Bane NORs forbruk av elektrisitet - Bane NORs indirekte utslipp - lokasjonsbasert metode (Scope 2) tonn CO2-ekvivalenter 4021 3536 1 591 305-2 9,11,12 og 13 Nedgang i utslippstall fra 2020 til 2021 skyldes endring av utslippsfaktor fra norsk strømmiks 2016 (Asplan Viak) til Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i Norge 2020 (NVE), fra 33 g til 8 g/kWh. Dette på tross av økning i faktisk elektrisitetsforbruk grunnet betydelig mer dekkende informasjon om bygg brukt av Bane NOR selv (kontorlokaler mm.)
Bane NORs forbruk av elektrisitet - - Bane NORs indirekte utslipp - markedsbasert metode (Scope 2) tonn CO2-ekvivalenter 886 313 31 718 305-2 9,11,12 og 13 Den store økningen fra tidligere år skyldes betydelig mer dekkende informasjon om bygg brukt av Bane NOR selv (kontorlokaler mm.) der Bane NOR Eiendom leverer strøm. Dette forbruket har stort sett ikke har vært inkludert i tidligere regnskap og er ikke dekket av opprinnelsesgarantier. Det får dermed utslipp for EU-residualmiks.
Utslipp i verdikjeden (bl.a. flyreiser, leverandørers forbruk av fossile drivstoff, elektrisitet) - Bane NORs indirekte utslipp (Scope 3) tonn CO2-ekvivalenter 1506 45040 34 743 305-3 9,11,12 og 13 Tall for 2019 er korrigert. Vesentlig endring i 2020 beror på at leverandørers direkteutslipp (herunder Spordrift) er inkludert.
Bane NORs totale utslipp - direkte og indirekte - lokasjonsbasert metode (Scope 1+2+3) tonn CO2-ekvivalenter 14 866 50169 37 053 302-1, 302-4 9,11,12 og 13 Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019 skyldes overgang fra utslippsfaktor for nordisk strøm-miks (128g CO2-ekv/kWh) til utslippsfaktor for norsk strøm-miks (33g CO2-ekv/kWh).Tall for 2019 er korrigert. Vesentlig endring i 2020 beror på at leverandørers direkteutslipp (herunder Spordrift) er inkludert.
Bane NORs totale utslipp - direkte og indirekte - markedsbasert metode (Scope 1+2+3) tonn CO2-ekvivalenter 11 731 46946 68 180 302-1, 302-4 9,11,12 og 13 Den store økningen fra tidligere år skyldes betydelig mer dekkende informasjon om bygg brukt av Bane NOR selv (kontorlokaler mm.) der Bane NOR Eiendom leverer strøm - disse har ikke vært inkludert i tidligere regnskap og er altså ikke dekket av opprinnelsesgarantier.
Avfall levert i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastruktur tonn Ikke tilgjengelig 7900 7 220 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 Avfall hentet hos Bane NOR og Spordrift fra faste hentesteder tilknyttet drift- og vedlikeholdsarbeid, samt noen få mindre prosjekter/ oppryddingstiltak.
Glyfosat benyttet til sprøyting i spor, sideterreng og bekjempelse av fremmede arter langs spor. kg Ikke tilgjengelig 3300 2 800 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13
Alvorlige miljøskader antall 3 0 9 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 Definert som moderat til svært alvorlig skade på miljøverdier med naturlig restaureringstid på 1-10 år. Serie korrigert for etterregistreringer.
Ikke alvorlige miljøskader antall 182 186 265 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 Definert som ikke synlig til mindre alvorlig skade på miljøverdier med naturlig restaureringstid på opptil ett år.Serie korrigert for etterregistreringer.
Tilløp til miljøskader antall 956 1162 1 379 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 En hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i en miljøskade
Dyrepåkjørsler antall 2139 1682 2 124 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 Tall kan variere noe fra ulike kilder da det forekommer etterregistreringer.Herunder; 628 elg, 482 rådyr, 310 sau, 452 tamrein, 73 andre husdyr, 69 annet vilt, 86 hjort, 1 jerv og 23 øvrige.
M1-verdi verdi 1,4 1,4 3,1 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 Definert som antall betydelige miljøskader per mill. arbeidstimer. Fom. 2020 er entreprenørers skader også medregnet. 2020- tall er oppdatert fra 1,3 til 1,4
M2-verdi verdi 12,9 13,7 19,7 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13 Definert som alle miljøskader per mill. arbeidstimer. Fom. 2020 er entreprenørers skader også medregnet. 2020- tall er oppdatert fra 14,2 til 13,7
Elektrisitetsforbruk togfremføring GWh 678 648 688 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13
Elektrisitetsforbruk drift av infrastrukturen GWh 113 106 120 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13
Utvikling i energitap i det elektriske jernbanesystemet % 12,5 13,4 12,1 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13
Utvikling i mengde og andel elektrisk energi som leveres tilbake fra togene ved elektrisk bremsing % 19,9 20,4 18,7 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 13

Bærekraftig leverandørutvikling

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Aktive prosjekter i HMSREG Antall ikke tilgjengelig 16 170 Bane NOR spesifikk 8,9,12,12 og 17 Alle prosjekter som inngår kontrakt med Bane NOR fra og med januar 2020 skal ta i bruk HMSREG. Måling angir antall aktive prosjekter i HMSREG i løpet av året.
Hoved- og underleverandører med skattefullmakt innen bygg og anlegg % 63 83 95 Bane NOR spesifikk 8,9,12,12 og 17 Grunnlag er hovedentreprenører og underentreprenører registert i hhv. kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) og HMSREG. fra og med januar 2020.
Hoved- og underleverandører med StartBANK-medlemskap innen bygg og anlegg % 65 88 95 Bane NOR spesifikk 8,9,12,12 og 17 Grunnlag er HE og UE registert i hhv. kontraktsadministrasjonsverktøy og HMSREG. Start fra og med juli 2020.

Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Antall lærlinger antall 2 3 0 102-8 9 Redusert fra og med 2019 pga utskillelsen av Spordrift.
Rekruttering < 30 år antall 99 82 70 404-1 9
Rekruttering 30-50 år antall 261 156 143 404-1 9
Rekruttering > 50 år antall 98 51 45 404-1 9
Rekruttering kvinner antall 188 87 75 404-1 9
Rekruttering menn antall 270 202 183 404-1 9
Rekruttering totalt antall 458 289 258 404-1 9
Traineer per år antall 21 22 11 404-1 9 Antall indikerer traineer startet rapporteringsåret.
Traineer totalt antall 33 43 33 404-1 9 Antall indikerer traineer totalt med oppstart rapporteringsåret 2019.
Turnover < 30 år % 5,3 10 13 404-1 9 Ikke mulig å beregne reell turnover i 2019 pga. utskillelsen av Spordrift
Turnover 30-50 år % 9,8 8,1 9,2 401-1 9 Reell turnover 2019 for kun Bane NOR ligger sannsynligvis litt høyere.
Turnover > 50 år % 7,3 7,8 9,1 401-1 9 Inkludert pensjonering. 2,9 % uten pensjonering
Sykefravær % 4,8 4,1 4,1 ≤ 4,5 403-9 9
Arbeidsgiverattraktivitet Rangering 32 37 27 ≤ 15 Bane NOR spesifikk 9 Bane NORs plassering i «Universum Topp 100», beregnet som gjennomsnitt av plassering blant student ingeniører og unge yrkesaktive ingeniører.
Medarbeiderengasjement Poeng 79 78,6 4 4,2 Bane NOR spesifikk 9 Ny medarbeiderundersøkelse i 2021 og nullpunktsmåling etablert for 2021, målt som gjennomsnitt av tre spørsmål, på en skala fra 1-5. Tall fra 2018-2020 har måling % og kan ikke sammenlignes med 2021 måling.
Kontinuerlig forbedring Poeng 73,5 74,4 3,8 4,2 Bane NOR spesifikk 9 Ny medarbeiderundersøkelse og nullpunktsmåling etablert for 2021. Tallet for 2021 angir utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål.Tall fra 2018-2020 har måling % og kan ikke sammenlignes med 2021 måling.
Kompetanse Poeng 77,5 77,9 4,2 4,2 Bane NOR spesifikk 9 Ny medarbeiderundersøkelse og nullpunktsmåling etablert for 2021. Tallet for 2021 angir utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål. Tall fra 2018-2020 har måling % og kan ikke sammenlignes med 2021 måling.
Medarbeidere som har gjennomgått medarbeidersamtale % 77,5 78,6 ikke tilgjengelig 404-3 9 Bane NOR har tatt i bruk et nytt system for gjennomføring av medarbeidersamtaler og tall for 2021 er ikke tilgjengelig. Tall for 2022 vil være tilgjengelig i løpet av første halvår.
Antall ledere på lederutviklingsprogram antall 350 350 380 100 % 404-2 9 Nytt med digitale samlinger i 2021, ikke obligatoriske. Der varierer antallet. I tillegg videreført fysiske samlinger
Antall nyansatte på introduksjonsprogram for nyansatte antall 300 200 90 100 % 404-2 9

Ivareta kulturminner og kulturmiljø

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Bygninger med vern etter plan - og bygningsloven antall 195 199 205 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 17
Bygninger med vern etter kulturminneloven antall 199 199 201 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 17
Bygninger som er verneverdige (i Jernbaneverket omtalt som «administrativt vern») antall 154 145 141 Bane NOR spesifikk 9,11,12 og 17

Bidra til mangfold og likestilling

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Antall fast ansatte antall 3418 3408 3326 102-7, 102-8 5,8 og 17 Alle tall per 31.12.2019. Ca. 1200 ansatt ble overført Spordrift, de aller fleste fra 1.7.2019.
Alle tall per 31.12.2019. Ca. 1200 ansatt ble overført Spordrift, de aller fleste fra 1.7.2019. antall 48 25 11 102-8 5,8 og 17
Antall menn antall 2244 2242 2205 102-8 5,8 og 17
Antall kvinner antall 1224 1191 1132 102-8 5,8 og 17
Ansatte< 30 år % 9,2 9,1 8,4 102-8 5,8 og 17
Ansatte 30-50 år % 44,7 44,7 44,8 102-8 5,8 og 17
Ansatte >50 % 46,1 46,2 46,8 102-8 5,8 og 17
Kvinner i styret % 57 42,9 50 405-1 5,8 og 17
Kvinner i konsernledelsen % 50 44,4 33,3 405-1 5,8 og 17
Kvinner i ledende stillinger (budsjett og personalansvar) % 29,2 32,1 32 405-1 5,8 og 17
Kvinner i Bane NOR % 35,3 34,7 33,9 5,8 og 17
Lønn kvinner vs. Menn i konsernledelsen % 95,6 89,9 89,3 405-2 5,8 og 17 Forskjellen kommer av at konsernsjef mann, ellers ca 100 %
Lønn kvinner vs. Menn i ledende stillinger % 104,0 100,5 98,5 405-2 5,8 og 17
Lønn kvinner vs. menn alle Bane NOR % ikke tilgjengelig 96,3 96,4 405-2 5,8 og 17 Ny i 2020

Styrke antikorrupsjon og habilitet

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Ansatte som har fullført e-læringskurs om etikk og samfunnsansvar antall 5048 3818 4141 100 % 205-2 8 og 17 Snitt på ca 99%
Ansatte som har fullført klasseromskurs i antikorrupsjon, habilitet og misligheter. antall 800 164 283 205-2 8 og 17 Bane NOR har ulike opplæringskonsepter. I porteføljen inngår bl,a. introduksjonskurs, halvdagssamlinger samt dilemmatreninger på 1,5 time.
Habilitetsregisteret- profiler antall 558 836 1239 Bane NOR spesifikk 8 og 17 I 2021 begynte Bane NOR regelmessig kontroll og rapportering på krav til å ha profil. Nedgangen i antall profiler i habilitetsregisteret i 2019 skyldes at kravene til registeret ble revidert.
Korrupsjonssaker antall Under utvikling 0 0 205-3 8 og 17 Saker der myndigheter har konkludert brudd på gjeldende korrupsjonslovgivning
Varslingssaker antall 30 37 46 102-17 8 og 17 Dette er varslingssaker hvor påstandene i varselet har blitt definert som kritikkverdige forhold.
Avvik innrapportert til Datatilsynet antall 2 3 0 Bane NOR spesifikk 8 og 17

Ivareta sikkerhet

Tema Måling 2019 2020 2021 Mål: 2023 GRI-henvisning Relevant FN bærekraftsmål Kommentar
Omkomne antall 3 1 2* 0 403-9 3 og 11 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert. Begge hendelsene er under politietterforskning*
Alvorlig personskade antall 4 0 2* 0 403-9 3 og 11 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert.1 hendelse er under politietterforskning*
H1-verdi (Bane NOR) antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer 1,8 0,5 0,3 ≤2 403-9 3 og 11 Skader på ansatte i drift og vedlikehold (Spordrift) utgår fra 1.7.2019
H1-verdi (entreprenører) antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer 4,3 4,8 5,1 ≤2 403-9 3 og 11 Skader på entrepreørers ansatte
H2-verdi (Bane NOR) antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer 2,3 0,7 0,7 403-9 3 og 11 Skader på ansatte i drift og vedlikehold (Spordrift) utgår fra 1.7.2019
H2-verdi (entreprenører) antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer 9,4 10,4 13 403-9 3 og 11 Skader på entreprenørers ansatte
N-verdi (entreprenører) antall tilløp og farlige forhold pr mill. arbeidstimer 1254 1333 1089 403-9 3 og 11