Likeverd, mangfold, likestilling

I Bane NOR mener vi at mangfold blant våre medarbeidere gir oss nye perspektiver. Mangfold bidrar til at vi er nytenkende og løser våre oppgaver på en bedre måte. Mangfold er viktig for alle som vil ha medarbeidere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.

Vi har nulltoleranse for diskriminering og aksepterer ikke usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av funksjonsvariasjon, kjønn, etnisitet, alder, seksuell legning, religion eller livssyn på noe område. Dette er spesielt viktig å være bevisst på i saker som lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling, rekruttering og forfremmelse, og det fremkommer også i våre etiske retningslinjer (sist oppdatert 2020).

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Vårt likestillingsarbeid er forankret hos Bane NORs styre og øverste ledelse gjennom vår policy for etikk og samfunnsansvar og videre i underliggende styringsdokumenter med fokus på etikk, samfunnsansvar, varsling og rekruttering.

Tiltak som er iverksatt i 2021 er:

 • Økt kompetanse gjennom at:
  • Temaet mangfold og likestilling var inkludert i dilemmatrening for ledere og utvalgte avdelinger.
  • Tema mangfold ble utviklet som et eget kapittel 2022-versjonen av obligatorisk årlig e-læringskurs i etikk og samfunnsansvar for alle ansatte.
 • Økt kunnskap om holdninger til mangfold gjennom å be om våre medarbeideres tanker om dette i den årlige medarbeiderundersøkelsen.
 • Styrket fokuset i organisasjonen og kompetanse på mangfold og likestilling gjennom at det ble gjennomført kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med:
  • Kvinnedagen
  • Pride-måneden
  • Verdensdagen for psykisk helse
 • Presenterte et tverrsnitt av de ansatte i internkampanjer og illustrasjoner (kjønn, etnisitet, alder og andre variabler).

I Bane NOR er 33,9 prosent av de ansatte kvinner. Den noe skjeve kjønnsfordelingen har historisk bakgrunn, men skyldes også at vi i stor grad rekrutterer fra mannsdominerte grupper innenfor jernbanerelevante fagutdanninger og andre mannsdominerte utdanningsgrupper innen bygg og anlegg.

Kvinner i Bane NOR har i gjennomsnitt en årslønn på 96,4 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn. Vi ser imidlertid ingen systematiske forskjeller når vi sammenligner kvinner og menn i samme typer stilling, med samme erfaring/kvalifikasjoner. Likestilling mellom kjønnene er et av punktene vi er spesielt oppmerksomme på i forbindelse med årlige lønnsjusteringer. Vi er også bevisste på at de ansattes utviklingsmuligheter i Bane NOR skal være uavhengig av kjønn og etnisitet. Kvinner som tok ut lønnet foreldrepermisjon i 2021 hadde i gjennomsnitt 21 uker foreldrepermisjon. Tilsvarende tall for menn var 13 uker.

I Bane NOR forekommer det i praksis ikke ufrivillig deltid. De som er ansatt i deltidsstillinger har deltidsstilling på grunn av helseutfordringer eller etter eget ønske. Bane NOR har 28 ansatte som jobber deltid, 15 kvinner og 13 menn. 26 av dem er over 50 år.

Compliance har gjennom eierskapet for etikk et ansvar for mangfold og adresserer mangfold gjennom opplæring, leder- og teamutvikling samt varsling. Vi ser at dilemmadiskusjoner er et svært godt virkemiddel for å skape bevissthet. Lederutviklingsprogrammet har satt mangfoldsledelse på agendaen og tiltak vil gjennomføres i 2022. Likestilling og mangfold inngår i sentralt arbeidsmiljøutvalg og sentralt samarbeidsutvalg sine saker, spesielt når det gjelder sykefravær, fremtidens arbeidsplass, medarbeiderundersøkelse og varsling. Holdninger til mangfold er tatt inn i medarbeiderundersøkelsen. HR vurderte ytterligere målinger knyttet til mangfold i virksomheten, men konkluderte med at dette er vanskelig gjennomførbart grunnet personvern og etikk. Medarbeiderundersøkelsen viser gode holdninger til mangfold i virksomheten.

I arbeidet med fremtidens arbeidsplass ble det satt søkelys på arbeidstakere med funksjonsvariasjoner og arbeidstakere med omsorgsoppgaver. Når det gjelder arbeid og familieliv, har en stor andel av Bane NORs ansatte fleksitid med mulighet til å jobbe hjemmefra ved behov. Det er også uproblematisk å få innvilget delvis permisjon av familiære årsaker. Likestilling og mangfold er tema i rekrutteringsteamet med spesielt søkelys på minoriteter, etnisitet, språkutfordringer, funksjonsvariasjon, alder og kjønn.

Bane NOR har sykefraværsteam med kunnskap om tilrettelegging for mangfold, og deres arbeid med krevende sykefraværssaker bidrar til å redusere utstøting fra arbeidslivet. I en stor virksomhet som Bane NOR vil det alltid være ansatte som pådrar seg funksjonsnedsettelser. I tillegg har vi mange stillinger/funksjoner med forskriftsregulerte helsekrav. Når noen av våre ansatte ikke lenger oppfyller helsekravene, er det viktig for Bane NOR å legge til rette for at de det gjelder får andre arbeidsoppgaver. Sykefraværsteamet arbeider også med å sikre en helhet i arbeidet med tilrettelegging og mangfoldsarbeid i Bane NOR gjennom at teamet avgjør om avtaler med arbeidsutprøving for mennesker som har falt utenfor arbeidslivet skal inngås med NAV.