Note 01

Note 1

Gjelder anleggsdiesel levert til bruk av Bane NOR selv i arbeidsmaskiner, i hovedsak skinnegående kjøretøy (lokomotiv til skinnetransport og målevogn). Nedgang i 2020 skyldes utskillelse av driftsorganisasjon til Spordrift, og utslipp fra dette føres nå under Scope 3.

Note 02

Note 2

Gjelder innkjøpt diesel og bensin til tjenestebiler (person- og varebiler) brukt av Bane NOR. Til og med 2019 var Spordrift en del av klimagassregnskapet. Nedgang i utslipp fra 2020 til 2021 skyldes bl.a. at fra 2021 hensyntas at diesel og bensin solgt i Norge er innblandet en andel biodiesel/bioetanol (15% for diesel og 12,5% for bensin basert på omsetningstall for første halvår 2021) som er klimanøytralt i et livsløpsperspektiv. Bane NOR faser også inn el-biler, som vil bidra til reduserte utslipp, men andelen er fortsatt lav og i 2020/2021 har mangel på nødvendige komponenter medført forsinkelser i leveranse av el-biler.

Note 03

Note 3

I tråd med forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger ble dette ikke brukt fom. 2020. Oppvarming gjøres med bio-olje eller elektrisk.

Note 04

Note 4

Utslipp beregnes fra mengde SF6 etterfylt i anlegg pga. noe utlekking over tid og eventuelle uønskede hendelser som har ført til utslipp. Etterfylling ved en omformerstasjon i 2021. Ingen uønskede utslippshendelser i 2021.

Note 05

Note 5

Utslipp oppgitt etter lokasjonsbasert metode. Gjelder levert elektrisitet til jernbaneinfrastruktur og all bygningsmasse brukt av Bane NOR. Faktisk elektrisitetsforbruk i 2021 er større pga. bedre dekning av forbruk i bygg brukt av Bane NOR selv, som ikke har vært inkludert i tidligere regnskap (se også Nøkkeltall - energi). Allikevel har det vært en nedgang i beregnede utslipp fra 2020 til 2021, som skyldes en endring av utslippsfaktor fra norsk strømmiks 2016 (Asplan Viak) til Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i Norge 2020 (NVE) fra 33 til 8 g/kWh. Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019 skyldes overgang fra utslippsfaktor for nordisk strøm-miks til utslippsfaktor for norsk strøm-miks 2016.

Note 06

Note 6

Utslipp oppgitt etter markedsbasert metode. Gjelder levert elektrisitet til jernbaneinfrastruktur og bygningsmasse brukt av Bane NOR. Bane NOR Energi, som leverer strøm primært til infrastrukturformål, kjøper opprinnelsesgaranti på alt innkjøpt elektrisitet. Strøm med opprinnelsesgaranti settes til 0 CO2-utslipp i et klimaregnskap. Strøm levert gjennom Bane NOR Eiendom, primært til bygningsmasse brukt av Bane NOR, er ikke dekket av opprinnelsesgarantier og får dermed utslippsfaktor for varedeklarasjon EU-restmiks (2020). Den store økningen fra tidligere år skyldes betydelig mer dekkende informasjon om bygg brukt av Bane NOR selv (kontorlokaler mm.) der Bane NOR Eiendom leverer strøm - disse har ikke vært inkludert i tidligere regnskap og er altså ikke dekket av opprinnelsesgarantier.

Note 07

Note 7

Utslipp basert på fjernvarme levert til bygningsmasse brukt av Bane NOR.

Note 08

Note 8

Utslippstall innhentes fra reisebyrå. Til og med 2019 var Spordrift en del av klimagassregnskapet. Nedgang i utslipp fra 2020 til 2021 skyldes primært redusert reiseaktivitet grunnet corona-situasjonen.

Note 09

Note 9

Utslipp beregnes fra antall kjørte km for tjenestereise med egen bil slik oppgitt i reiseregninger. Inkl. reiser med egen bil mellom hjem og jobb som ble dekket av Bane NOR som et corona-tiltak. Til og med 2019 var Spordrift en del av klimagassregnskapet. Nedgang i utslipp fra 2020 til 2021 skyldes en kombinasjon av noe færre km kjørt pga. corona-situasjonen, en høyere andel av kjørte km var med privat el-bil istedet for diesel-/bensinbil, og utslippsfaktor for diesel/bensin hensyntar fra 2021 den fysiske innblandingen av biodiesel/bioetanol i drivstoff til veitrafikk. Sistnevnte gir lavere utslipp på hhv. 15% for diesel og 12,5% for bensin.

Note 10

Note 10

Gjelder rapportert samlet forbruk av diesel, anleggsdiesel og bensin i biler og arbeidsmaskiner for alle kontraktsområder i Drift- og vedlikeholdskontrakt (i 2021 kun Spordrift som leverandør). Fysisk innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vei er hensyntatt.

Note 11

Note 11

Gjelder rapportert forbruk av diesel, anleggsdiesel og bensin fra enkelte leverandører i øvrige kontrakter for divisjon Drift og teknologi, samt estimater på drivstofforbruk basert på økonomisk forbruk i 2021 for kontrakter uten innrapportering. Tallet (inkl. estimater) dekker samtlige kontrakter innen entrepriser, drift og vedlikehold for Drift og teknologi med økonomisk forbruk over 0,5 MNOK i 2021. Fysisk innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vei er hensyntatt.

Note 12

Note 12

Gjelder rapportert drivstofforbruk for avfallstransport fra Drift og teknologi og Spordrift sine driftsbaser, verksteder, omformere mm.

Note 13

Note 13

Gjelder rapportert forbruk av diesel, anleggsdiesel og bensin fra enkelte leverandører i kontrakter for divisjon Utbygging. Tallet dekker utslipp fra ca. 70 % av kontrakter (basert på økonomisk forbruk i 2021) for prosjekter med kostnadsramme > 50 mill. kr. Nedgang fra 2020 skyldes bl.a. at det ikke er gjort estimater for kontrakter som ikke har oppgitt faktisk rapportering, så tallene er ikke direkte sammenlignbare. Ett av de store prosjektene har også i 2021 kun brukt rent biodrivstoff til både maskiner og transport, noe som gir nullutslipp her. Størrelsen på portefølje av kontrakter med anleggsvirksomhet i rapporteringsåret vil også variere fra år til år. Fysisk innblanding av biodrivstoff i drivstoff til vei er hensyntatt.

Note 14

Note 14

Utslipp basert på rapportert elektrisitetsforbruk hos leverandører i kontrakter for Drift og teknologi, kun oppgitt lokasjonsbasert. Tallet dekker kun kontrakter som faktisk har rapportert elektrisitetsforbruk i 2021, det er ikke gjort estimater for resterende kontrakter.

Note 15

Note 15

Utslipp basert på rapportert elektrisitetsforbruk hos leverandører i kontrakter for Utbygging, kun oppgitt lokasjonsbasert. Tallet dekker kun kontrakter som faktisk har rapportert elektrisitetsforbruk i 2021, det er ikke gjort estimater for resterende kontrakter.

Note 16

Note 16

Utslipp av SF6 oppgitt på klimaregnskap hos andre medlemmer av "Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg", i arbeider på Bane NORs anlegg. Ingen utslipp i 2021.

Note 17

Note 17

Gjelder elektrisitetsforbruk hos eksterne leietakere i bygg eid av Bane NOR Eiendom, kun oppgitt med lokasjonsbasert metode. Ny rapportering fom. 2021.