Klimaregnskap

Bane NORs klimaregnskap er utviklet i tråd med «Global Reporting Initiative» sin klimagassmodell («Greenhouse Gas Protocol», også kalt GHG-protokollen). For å unngå dobbeltrapportering på tvers av virksomheter, er utslippene i slike klimaregnskap fordelt på virksomhetens egne utslipp – direkte utslipp, og utslipp i virksomhetens verdikjede/leverandørkjede – indirekte utslipp, se tekstboks nedenfor «Forklaring på scope i en virksomhets klimaregnskap».

Forklaring på scope i en virksomhets klimaregnskap

Utslipp i en virksomhets klimaregnskap formidles på følgende måte:

Scope 1 angir virksomhetens direkte utslipp fra kilder som er «eiet eller brukt» av bedriften selv.

Scope 2 angir indirekte utslipp forbundet med virksomhetens energiforsyning til eget forbruk, hovedsakelig innkjøpt elektrisitet til virksomheten. Her oppgis utslipp fra innkjøpt elektrisitetsforbruk på to ulike sett, lokasjonsbasert og markedsbasert metode.

  • Lokasjonsbasert metode er et «fysisk» perspektiv på utslipp fra bedriftens elektrisitetsforbruk, der utslippsfaktoren er basert på faktiske utslipp fra elektrisitetsproduksjon som leverer strøm til nettet innenfor et geografisk område i et bestemt år. Faktoren vil da variere fra år til år. Bane NORs klimaregnskap bruker fra 2021 en faktor publisert av NVE for fysisk strøm levert i Norge (8 g CO2/kWh i 2020).
  • Markedsbasert metode er et perspektiv som ivaretar de valg virksomheten har gjort i forbindelse med kjøp av strøm, f.eks. opprinnelsesgarantier. Elektrisitet som knyttes til opprinnelsesgarantier anses å ha ingen utslipp, fordi man kjøper en garanti på at elektrisitet tilsvarende mengden man har forbrukt har blitt produsert kun fra fornybare kilder. Elektrisitet som ikke er knyttet til opprinnelsesgarantier får en utslippsfaktor basert på produksjonen som er igjen etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar andel er solgt. Dette kalles residualmiks, og faktoren vil variere fra år til år. I klimaregnskap for 2021 benyttes utslippsfaktor på 402 g CO2/kWh (NVE 2020).

Scope 3 angir virksomhetens indirekte klimautslipp knyttet til verdikjeden for øvrig, både oppstrøms og nedstrøms. Det vil si utslipp som skjer på grunn av virksomhetens aktivitet, men som skjer et annet sted i verdikjeden enn hos virksomheten selv, f.eks. produksjon av innkjøpte varer og utførelse av tjenester.

For å være i samsvar med «GHG-protocol Corporate Standard» må virksomheter ha komplett rapportering på minimum scope 1 og 2. For scope 3 velger virksomheten selv hvilke aktiviteter/utslipp de vil inkludere i sin oversikt. Ofte balanseres prinsipp om vesentlighet og tilgjengelighet av data. Jo flere vesentlige utslipp fra verdikjeden som synliggjøres, desto mer komplett bilde får man av en virksomhets fotavtrykk – men rapportering fra verdikjedeutslipp er mindre tilgjengelig enn egne utslipp. Siden virksomheter selv velger hvilke scope 3- utslipp som rapporteres vil som regel ikke denne delen av klimaregnskapet være så egnet for sammenligning på tvers av bedrifter, men heller som styringsinformasjon for virksomheten selv for å følge utvikling i relevante utslippskategorier over tid.

Merk at i kontekst klimagassregnskap etter GHG-protokollen brukes «direkte utslipp» om en virksomhets egne utslipp, mens i kontekst nasjonale klimaregnskaper brukes «direkte utslipp» om utslipp som skjer innenfor Norges grenser. Bane NOR har mål om å bidra til å redusere de «direkte utslippene» som skjer i Norge – og dette vil da være en kombinasjon av Bane NORs egne utslipp og utslipp som skjer hos våre leverandører på oppdrag for oss (f.eks. på anleggsplasser).

Bane NOR har relativt dekkende rapportering på Scope 1 og 2, det vil si at vesentlige utslippskilder og elektrisitetsforbruk er kjent og rapporteres på. Fra og med 2021 er kilder til elektrisitetsforbruk (bygg) dekket i større omfang.

Bane NOR jobber med å utvide rapportering for scope 3 for å få et mer komplett bilde av vårt klimaavtrykk. Dekningsgrad av klimaregnskapet per divisjon/prosjekt vil bli fulgt opp som en egen KPI fra og med 2022. Foreløpig har vi ikke rapportering på alle vesentlige indirekte utslipp, men dekningsgraden og kvaliteten øker fra år til år.

Tjenestereiser med fly og ansattes egne biler har vært inkludert i mange år. For 2020, og nå for 2021, har vi inkludert rapportering på energiforbruk, hovedsakelig fossilt drivstofforbruk fra kjøretøy/maskiner, fra mange kontrakter innen bygging, drift og vedlikehold av jernbane (foreløpig omfatter ikke regnskapet Bane NOR Eiendoms utbyggingsportefølje). En svært vesentlig kategori som foreløpig mangler i klimaregnskapet scope 3 er forbruk av materialer og produkter. LCA-analyser av jernbaneutbygging tyder på at indirekte utslipp fra materialproduksjon mm. kan utgjøre +/- 80% av utslippene fra byggefasen, mens resterende utslipp er fra anleggsmaskiner med mer. For å kvantifisere omfanget av klimautslipp fra Bane NORs utbyggingsprosjekter totalt sett i et livsløpsperspektiv, inkludert utslipp fra materialer og produkter, lages klimabudsjett for store prosjekter (> 1 milliard NOK).

Rapporteringen baserer seg på egenrapportering fra kontraktsparter samt estimater basert på innkjøpstall. Det er dermed noe usikkerhet knyttet til tallene. Det er også viktig å huske at et klimaregnskap oppgir absolutte utslippstall uavhengig av virksomhetens aktivitetsnivå. F.eks. vil økning eller nedgang i innkjøp påvirke størrelsen utslippene. Men på sikt er det de absolutte utslippene som skal ned, uavhengig av aktivitetsnivå, det vil at utslippsintensiteten fra alle aktiviteter må ned.

Kommentarer om aktivitetsnivå, utslippsfaktorer og andre parametere som påvirker de rapporterte utslippstallene er oppgitt i noter for hver utslippskilde/aktivitet.

Alle tall er oppgitt i tonn karbondioksid-ekvivalenter (CO2-ekvivalenter).

Klimaregnskap

GRI-ref. Utslippskilder Scope 2017 2018 2019 2020 2021 Fotnote
305-1 Forbruk fossilt drivstoff - skinnegående kjøretøy og arbeidsmaskiner 1 4 041 4 274 5 209 533 789 01
305-1 Forbruk fossilt drivstoff - reiser med Bane NORs tjenestebiler (person- og varebiler) 1 3 892 3 877 3 820 1 060 926 02
305-1 Forbruk fossile energikilder - fyringsolje til oppvarming av bygg 1 220 181 305 0 0 03
305-1 Lekkasje av SF6-gass fra elektriske anlegg 1 16 93 0 5 5 04
305-1 Sum Scope 1 8 169 8 425 9 334 1 598 1 719
 
305-2 Energiforbruk - elektrisitet lokasjonsbasert 2 13 875 15 847 4 006 3 519 1 591 05
305-2 Energiforbruk - elektrisitet markedsbasert 2 871 297 31 718 06
305-2 Energiforbruk - fjernvarme 2 15 16 07
305-2 Sum Scope 2 (lokasjonsbasert metode) 13 875 15 847 4 021 3 536 1 591
 
305-2 Sum Scope 2 (markedsbasert metode) 0 0 886 313 31 718
 
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - tjenestereiser med fly 3 1 014 986 1 256 339 231 08
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - tjenestereiser med ansattes egne personbiler 3 233 216 250 206 115 09
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - bil- og maskinbruk i områdevise Drift og vedlikeholdsavtaler 3 7 175 6 681 10
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - øvrige kontrakter utført for Divisjon Drift og teknologi 3 12 114 11 680 11
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - avfallstransport ifm. drift og vedlikehold av infrastruktur 3 86 73 12
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - entrepriser utført for Divisjon Utbygging 3 22 780 15 737 13
305-3 Elektrisitetsforbruk ifm. arbeider utført for Divisjon Drift og teknologi 3 7 3 14
305-3 Elektrisitetsforbruk ifm. arbeid utført for Divisjon Utbygging 3 2 333 223 15
305-3 Utslipp av SF6-gass - rapportert på leverandørs SF6-regnskap 3 0 0 0 16
305-3 Elektrisitetsforbruk eksterne leietakere av Bane NOR Eiendom 3 380 17
305-3 Sum Scope 3 1 247 1 202 1 506 45 040 34 743