Ivareta sikkerhet

Jernbanen er ansett som en trygg transportform, men må likevel løfte sikkerhetsnivået for å håndtere endrede forutsetninger og ivareta sin rolle som ansvarlig samfunnsaktør og pålitelig transportform. Jernbanens motstandsdyktighet mot ekstremvær må styrkes. Jernbanens samfunnskritiske rolle påvirkes av endret trusselbilde og digital sårbarhet. Dette medfører risiko for avanserte digitale angrep mot konsernets driftskritiske systemer og infrastrukturer. Bane NORs kontinuerlige arbeid med sikkerhet er en forutsetning for å kunne levere høy forutsigbarhet og punktlighet.

2021

0,3 H1-verdi (Bane NOR). Antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer

5,1 H1-verdi (entreprenører). Antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer

0,7 H2-verdi (Bane NOR). Antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer

13 H2-verdi (entreprenører). Antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer

2020

0,5 H1-verdi (Bane NOR). Antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer

4,8 H1-verdi (entreprenører). Antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer

0,7 H2-verdi (Bane NOR). Antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer

10,4 H2-verdi (entreprenører). Antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer

Bane NOR arbeider systematisk mot en nullvisjon der ingen skal bli hardt skadet eller omkomme på jernbanen. En jernbane som oppleves som trygg, bidrar til at flere velger jernbanen som sikker og miljøvennlig transportform.

I forbindelse med utarbeidelse av ny konsernstrategi for Bane NOR i 2021, er handlingsprogram for Sikkerhet og Kvalitet (SK) gjennomgått. Spesielt relevante temaer har vært effektivisering av prosesser, nye måter å jobbe på, forebyggende arbeid og data som underlag for beslutninger. Det skal jobbes systematisk, risikobasert og forebyggende med prioriterte risikoer, hvor innsatsen vil bli rettet mot påvirkbare årsaker, samatidig som kost-nytte-vurderinger vil bli brukt for å prioritere tiltak.

Resultatet av tiltakene vil bli målt gjennom to nye strategiske KPIene for konsern:

  1. Topp-risk indeks: Viser utvikling av samlet risikonivå for toppriskene i Bane NOR målt i prosent mot 2017
  2. Modenhetsvurdring sikkerhetsstyring: Måles mot de kravene som stilles til ny sikkerhetsgodkjennelse (et verktøy utviklet av det europeiske jernbanebyrået ERA)

Kontinuerlig forbedring av sikkerhet

Bane NOR har etablert beredskap som bidrar til å ivareta mennesker, miljø, materielle verdier, operativ evne og omdømme ved at nødsituasjoner ikke eskalerer, konsekvenser begrenses og normalisering foretas. Beredskap samsvarer med nasjonale prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap, dvs. ansvars-, likhets-, nærhets- og samvirkeprinsippet. Det tar utgangspunkt i utfordringsbildet i samfunnet og innebærer både forebygging, beredskap, krisehåndtering og gjenoppretting. Helhetlige beredskap organiseres på tre nivåer; taktisk (1. linje), operasjonelt (2. linje) og strategisk nivå (3. linje) og dekker alle typer uønskede hendelser med potensial for mer omfattende konsekvens enn det organisasjonen håndterer til daglig, og som dermed krever beredskapsledelse.

Proaktiv tilnærming til beredskap innebærer at kritiske funksjoner også har etablert kontinuitetsplaner som sikrer at drift kan opprettholdes, også med stort frafall av arbeidskraft, systemer eller andre innsatsfaktorer - både i egen virksomhet og i virksomheter vår funksjon er avhengig av.

Bane NOR har etablert beredskap som bidrar til å ivareta mennesker, miljø, materielle verdier, operativ evne og omdømme ved at nødsituasjoner ikke eskalerer, konsekvenser begrenses og normalisering foretas.

Bedret sikkerhet ved planoverganger

Bedret sikkerhet ved planoverganger

Planoverganger er det området hvor det er flest alvorlige ulykker i Bane NOR og hvor det er arbeidet systematisk for å bedre sikkerheten over mange år. Arbeidet med sanering av usikrede planoverganger og utvikling av ny teknologi for hinderdeteksjon vil fortsette. Risikoportalen, Bane NORs løsning for å vise og estimere risiko knyttet til togfremføring, brukes som et viktig verktøy i arbeidet med å prioritere tiltak for å bedre sikkerheten ved planoverganger.

Å foreta vegetasjonsrydding for å bedre sikten til togfører og passerende på vei er et viktig sikkerhetstiltak. I 2021 ble brukt 10 MNOK til vegetasjonsrydding ved 39 planoverganger på Østfoldbanen som ikke tilfredstilte kravet til sikt. I tillegg ble det inngått avtale med 38 grunneiere om rettigheter som gjør at Bane NOR i fremtiden kan utføre vegetasjonsrydding på grunneiers eiendom.

Sikring

Bane NOR sikrer iht. bestemmelser i sikkerhetsloven kritiske objekter, infrastrukturer, systemer og informasjon som understøtter jernbanetransport og vedtatte grunnleggende nasjonale funksjoner (GNFer). Sikring innebærer å ha oversikt over både fysiske og digitale verdier, verdienes kritikalitet, trusler og sårbarheter knyttet til verdiene, samt å ha oversikt over og følge opp iverksatte sikringstiltak på grunnlag av risiko- og kost-nytte-vurderinger. Tiltak i 2021 har bidratt til styrket modenhet og redusert risiko. Årlig obligatorisk kurs innen sikring er innført og følges opp i kompetansestyringssystemet Driv. Arbeidet med sikring i Bane NOR tar utgangspunkt i utfordringsbildet i samfunnet, der løpende trusselvurderinger fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter legges til grunn.

Risikobasert prioritering av investeringer og fornyelse

«Mest mulig sikkerhet for pengene» forutsetter felles situasjonsforståelse og felles målestokk for prioriteringer. Fagområdet Asset management jobber med en strategisk Asset Management Plan, hvor risiko- og kost-nytte-vurderinger inngår i planlegging av infrastrukturforvaltning og investeringer.

I det videre arbeidet blir Bane NORs modell for å estimere risikoen og vurdere effekt av tiltak viktige verktøy. En slik modell kan hjelpe til med å gjøre bedre prioriteringer av det innmeldte behovet for investeringer, fornyelse og vedlikehold.

Risikobasert tilnærming er grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsprogram og dermed behovsbasert prognose for anskaffelse av reservedeler. Bedre analyser i kombinasjon med faktagrunnlag er direkte bidrag i Bane NORs arbeid med bærekraft i verdikjeden.

Arbeidet med sikring i Bane NOR tar utgangspunkt i utfordringsbildet i samfunnet, der løpende trusselvurderinger fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter legges til grunn.

Nytt brann- og redningstog

Nytt brann- og redningstog

Tog er en av de tryggeste måtene å reise på. Men med flere tunneler, flere tog og flere passasjerer ønsker Bane NOR å heve sikkerheten og beredskapen. Fra og med 2021 har vi et brann- og redningstog i beredskap. Hvis alarmen går, skal redningsmannskapene gjøre seg klare til innsats på jernbanen. I løpet av 15 minutter skal toget være bemannet og på vei med 90 000 liter vann og skum. Toget er først og fremst til beredskap i tunneler i Oslo og omegn, men det kan også rykke ut ved eksempelvis skogbrann langs jernbanen. Branntoget skal stå på Oslo S for å ha kortest mulig utrykningstid i alle retninger, og det betjenes 24 timer i døgnet av to lokførere. Toge eies og driftes av Bane NOR sammen med ansatte fra Vy Berging og beredskap.

Holdningsskapende arbeid eksternt og kompetansebygging internt

Bane NOR jobber aktivt for å øke kunnskapen om farer ved jernbanen blant barn, unge og voksne. Dette omfatter farer knyttet til stasjoner, planoverganger, strøm, avstengte områder og kryssing av jernbanen. Det overvåkes løpende type hendelser for å drive målrettede kampanjer der hvor det er flest alvorlige hendelser. Budskapet formidles via filmer, plakater og trykksaker i magasiner, aviser, på nett og på stasjoner.

Det har vært utarbeidet et e-læringsprogram for alle ansatte for å løfte kompetanse rundt sikkerhet og kvalitet. Det er også besluttet å gjennomføre et program for ledere hvor modenhet mot sikkerhetsstyringen vurderes og forbedringsprogram utarbeides. Resultatene fra dette vil bli fulgt opp i den nye strategiske KPIen «modenhetsvurdering sikkerhetsstyring».

Undersøkelser etter hendelser er viktig for å unngå at lignende hendelser skjer igjen. For å forbedre undersøkelsesprosessen er det igangsatt et opplæringsprogram for undersøkelsesledere. Målet er å bli bedre til å finne rotårsaker, samt gode og effektive tiltak for å forhindre gjentakelse. Det utarbeides læringsark etter alle undersøkelser som skal brukes ved oppstart av prosjekter og i drift til å forebygge ulykker. Disse deles også med entreprenører, leverandører og andre interessenter.

Bane NOR jobber aktivt for å øke kunnskapen om farer ved jernbanen blant barn, unge og voksne.

Kartlegging av jernbanenettet for kvikkleiresoner, flom- og skredfare

Kartlegging av jernbanenettet for kvikkleiresoner, flom- og skredfare

Våren 2021 startet arbeidet med å rangere nesten 5 000 stikkrenner og kulverter under jernbanen etter deres evne til å tåle flom på Bergensbanen, Sørlandsbanen og i Vestfold-Telemark. Med dette er vi kommet langt i arbeidet med å kartlegge hele jernbanenettet for flomfare. Samtidig byttes det ut stikkrenner under sporet som er for små, og vi rensker grøfter og vannveier for at vannet skal renne på riktig sted heller enn å vaske ut jernbanefyllinger når det er flom.

Skredfaren langs Sørlandsbanen og i Vestfold-Telemark ble også kartlagt i 2021, og flere viktige tiltak for å hindre skred er utført. I etterkant av Gjerdrumraset er det også satt søkelys på interne rutiner for å håndtere områder med kvikkleire. Alle kvikkleiresoner langs banen er registrert i vårt vedlikeholdssystem, og vi har hyppigere kontroller og økt fokus på sikkerhet ved arbeid i kjente kvikkleireområder.

Foto: Go Ahead Nordic

Digital sikkerhet

Det var ingen togstoppende digitale sikkerhetshendelser i 2021, og det har blitt gjennomført en rekke tiltak som har bidratt til å styrke konsernets evne til å ivareta digital sikkerhet både operasjonelt og strategisk. Strategisk handlingsplan med definerte fokusområder, mål og visjon med tilhørende forbedringsprosjekter og -aktiviteter videreført fra «Program Digital sikkerhet» ble ferdigstilt. I tillegg er nye aktiviteter under etablering og planlegging. Digitalt sikkerhetsstyre følger opp strategisk handlingsplan med tilhørende mål og prioriteringer.


Lansering av Banorama

Lansering av Banorama

Vi etablerte i 2021 læringsverktøyet Banorama – en kampanje rettet mot barn og unge om farer ved jernbanen.

Bane NOR har i 2021 etablert et samarbeidsutvalg for digital sikkerhet (som underutvalg i det forskriftspålagte Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap) som møteplass for informasjonsdeling på tvers av jernbaneforetak.

Bane NOR fortsetter arbeidet med å redusere uønsket eksponering av digital infrastruktur, øke kompetansen om digital sikkerhet gjennom etablering av en kompetansetrapp med innhold for prioriterte roller og å styrke en helhetlig risikobasert tilnærming til prioritering av tiltak. Dette skal samlet ha positiv effekt med tanke på risiko for at en digital sikkerhetshendelse kan påvirke samfunnet negativt der jernbanen får redusert transportevne.

Ivareta sikkerhet

Status 2021 – Hva gjorde vi? Mål 2022-2025
De høyeste risikoene for selskapet er identifisert som prioriterte innsatsområder Arbeide systematisk mot en nullvisjon
Nye strategiske KPIer for sikkerhet er etablert Forebyggende arbeid rettet mot toppriskene i selskapet
Bedret siktlinjer for planoverganger Innføring av ERA-modellen og oppfølging av modenhets-KPI’en med tiltak
Program for bedret sikkerhet ved arbeid i og ved sporet Oppfølging av topp-risk-indeksen og revisjoner mot årsaksbilde
Kampanjer og informasjon rettet mot tredjepart for å bedre kunnskap om farer ved jernbanen Fortsette arbeidet med digital sikkerhet
Forbedring av undersøkelser og læring etter hendelser Videreutvikle en sunn sikkerhet- og kvalitetskultur i hele organisasjonen
Bruk av risikoportalen til å prioritere tiltak for bedret sikkerhet ved planoverganger Videreutvikle Risikoportalen med blant annet «klimarisiko», tunneler, broer og terminaler
Kartlegging av stikkrennekapasitet og skredkartlegging av alle utsatte områder Evaluere Bane NORs og leverandørers sikkerhet og kvalitet før og under prosjekter
E-læringsprogram for Sikkerhet og kvalitet, digital sikkerhet og sikring Styrke kompetansen på undersøkelser, samt formidling av læring etter hendelser
Etablert strategisk handlingsplan for digital sikkerhet Risikobasert prioritering av robustiserende klimatilpasningstiltak
Etablert prosess for helhetlig risikostyring av digital sikkerhet og igangsatt pilot Etablere nye kommunikasjonssider for SK både internt og eksternt
Gjennomføring av prioriterte aktiviteter i strategisk handlingsplan for digital sikkerhet
Redusere uønsket digital eksponering