GRI indeks

Bane NORs bærekraftsrapportering følger den anerkjente, internasjonale rapporteringstandarden Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen for 2021 holder rapporteringsnivå "Core". Rapporteringsnivået innebærer en beskrivelse av ledelsens tilnærming og minimum en GRI-spesifikk indikator per vesentlig tema, samt minimumsinformasjon om selskapet etter standarden.

Grunnleggende informasjon

GRI-standard Indikatorforklaring Informasjon/Side nummer og/eller
URL
Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer

Organisasjonsprofil

102-1 Navn på selskapet Bane NOR SF Oppfylt
102-2 Hovedprodukter/tjenester Årsrappport, kap. Om Bane NOR/Dette er Bane NOR – Nøkkeltallstabell (Medarbeidere, antall medarbeidere) Oppfylt
102-3 Hovedkontor Oslo Oppfylt
102-4 Tilstedeværelse organisasjon Bane NOR har virksomhet kun i Norge Oppfylt
102-5 Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport, kap. Om Bane NOR/Dette er Bane NOR Oppfylt
102-6 Markeder https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt
102-7 Selskapets størrelse https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt
102-8 Informasjon om ansatte og arbeidere; type ansatte/kontrakt. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Oppfylt Bane NOR operer kun i Norge. Utbyggingsaktivitet er i hovedsak utført av arbeidere som ikke ansatt i Bane NOR. Disse arbeiderne er ikke inkludert i Bane NORs nøkkeltall.
102-9 Leverandørkjede https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/redusere-vart-klima-og-miljoavtrykk Oppfylt
102-10 Vesentlige organisasjonsendringer Årsrapport, kap. Om Bane NOR/Dette er Bane NOR Oppfylt
102-11 Føre-var-prinsippet https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/redusere-vart-klima-og-miljoavtrykk Oppfylt
102-12 Eksterne initiativ https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/foringer-lovverk-og-initiativer Oppfylt
102-13 Medlemskap i organisasjoner https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/foringer-lovverk-og-initiativer Oppfylt

Strategi

102-14 Uttalelse fra konsernsjefen Årsrapport, kap. Konsernsjefens forord Oppfylt
102-15 Vesentlig påvirkning, risiko og muligheter Årsrapport, kap. Strategi/muligheter og trusler Oppfylt

Etikk og integritet

102-16 Verdier, prinsipper, standarder og etiske retningslinjer Åsrapport, kap. Om Bane NOR. https://www.banenor.no/Om-oss/Om_Bane-NOR/etiske-retningslinjer/ Oppfylt
102-17 System for rådgivning og henvendelser knyttet til etikk https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/styrke-antikorrupsjon-og-habilitet. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt

Styring

102-18 Organisasjonens styringsstruktur Årsrapport, kap.2 Om Bane NOR/Konsernstruktur Oppfylt

Interessentdialog

102-40 Oversikt over interessentgrupper https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/interessentdialog Oppfylt
102-42 Identifisering og utvelgelse av interessentgrupper https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/interessentdialog Delvis oppfylt Prosess for utvelgelse av interessenter ikke beskrevet (interessentanalyse)
102-43 Interaksjon med interessentgrupper https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/interessentdialog Delvis oppfylt Vi har ikke gjennomført en strukturert interessentdialog relatert til bærekraft i 2021, men det gjennomføres dialog med nteressentgrupper og kunder i regi av divisjonene gjennom året.
102-44 Viktigste tema fremmet av interessentgrupper https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/interessentdialog Delvis oppfylt Beskriver ikke hvilke tema de ulike interessentene er opptatt av, kun helhetlig oppsummert.

Rapporteringspraksis

102 - 45 Enheter inkludert i det konsoliderte finansielle regnskapet Åsrapport, kap. Regnskap Oppfylt
102-46 Prosess for å definere rapportens innhold og temaomfang Årsrapport, kap.Virksomheten/Bærekraft Oppfylt
102-47 Oversikt over vesentlige tema Årsrapport, kap.Virksomheten/Bærekraft Oppfylt
102-48 Endringer av tidligere rapportert informasjon Årsrapport, kap. Om Bane NOR Oppfylt
102-49 Endringer i rapportering Årsrapport, kap. Om Bane NOR Oppfylt
102-50 Rapporteringsperiode 2021 Oppfylt
102-51 Dato for siste rapport 43922 Oppfylt
102-52 Rapporteringssyklus Årlig Oppfylt
102-53 Kontaktpunkt for spm. Til rapporten postmottak@banenor.no Oppfylt
102-54 Rapporteringsnivå GRI-standard Core Oppfylt
102-55 GRI-indeks https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/gri-indeks Oppfylt
102-56 Ekstern revisjon Rapporten er ikke revidert. Oppfylt

Vesentlige tema

GRI-standard Indikatorforklaring Informasjon/Side nummer og/eller
URL
Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer

Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/videreutvikle-jernbanens-miljofortrinn Oppfylt
Bane NOR spesifikk Vekst passasjerkm. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall
Bane NOR spesifikk Vekst tonnkm. Persontrafikk https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall
Bane NOR spesifikk Brutto tonnkilometer godstog https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall

Sikre punktlighet og forutsigbarhet

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-punktlighet-og-forutsigbarhet Oppfylt
Bane NOR spesifikk Regularitet persontog https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall
Bane NOR spesifikk Punktlighet alle persontog https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall
Bane NOR spesifikk Punktlighet godstog https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall
Bane NOR spesifikk KTI-togselskap https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall
Bane NOR spesifikk KTI-Passasjerer https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall

Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/styrke-knutepunktutvikling-og-somlos-reise Oppfylt
Bane NOR spesifikk Leiertakerindeks https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall

Redusere vårt klima- og miljøavtrykk

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/redusere-vart-klima-og-miljoavtrykk Oppfylt
302-1 Energiforbruk i selskapet https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/klimaregnskap Oppfylt
302-4 Reduksjon av energiforbruk https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/klimaregnskap Oppfylt
305-1 Bane NORs direkte klimautslipp (Scope 1) https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/klimaregnskap Oppfylt
305-2 Bane NORs indirekte klimautslipp ifm. Innkjøpt energi (Scope 2) https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/klimaregnskap Oppfylt
305-3 Utslipp fra innkjøpte produkter (Scope 3) https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/klimaregnskap Oppfylt
307-1 Manglende etterlevelse mht miljørelaterte lover og regler https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/klimaregnskap Oppfylt

Utvikle en bærekraftig leverandørkjede

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Oppfylt
308-1 Prosent nye leverandører evaluert iht. kriterier for klima og miljø https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Delvis oppfylt Alle nye leverandører evalueres ved kontraktinngåelse r, men mangler evaluering og score ift. standard kriterier
308-2 Negativ miljøpåvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Delvis oppfylt Antall miljøskader rapportert.
407-1 Risiko for frarøvelse av organisasjonsfrhet og mulighet til kollektive forhandlinger i prosjekter og leverandørkjeden https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Oppfylt Vurdering av risiko gjøres ifb. inngåelse av alle nye kontrakter og videre i oppfølging. Risikovurdering av totalportefølje for å kartleggemulighet for kollektive forhandlinger en del av dette.
409-1 Risiko for tvangsarbeid i prosjekter og leverandørkjeden https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Oppfylt Vurdering av risiko gjøres ifb. inngåelse av alle nye kontrakter og videre i oppfølging. Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge potensielt tvangsarbeid en del av dette.
414-12 Evaluering av menneskerettigheter https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Delvis oppfylt Vurdering av risiko gjøres ifb. inngåelse av alle nye kontrakter og videre i oppfølging. Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge menneskerettigheter en del av dette, men forbedret prosess er under utvikling ifbm. Ny Åpenhetslov som trer i kraft 1.7.2022.
414-1 Prosent nye leverandører evaluert iht. sosiale kriterier https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Oppfylt Alle nye leverandører vurderes/evalueres ved kontraktinngåelse. Krav til StartBANK medlemskap og utvidet skatteattest er screeningkriterier.
414-2 Risikovurering negativ sosial påvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede Oppfylt Vurdering av risiko gjøres ifb. inngåelse av alle nye kontrakter og videre i oppfølging med utgangspunkt bla. i StartBANK medlemskap og status/risiko, samt informasjon fra utvidet skatteattest. Følges opp gjennom kontraktsperioden basert på risiko i dashboard seriøsitet. Utvalgte aksjoner gjennomført og omtalt i rapportering.

Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-kompetent-og-godt-arbeidsmiljo Oppfylt
403-1 Helse, miljø og sikkerhet ledelsessystem https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-kompetent-og-godt-arbeidsmiljo Oppfylt
404-2 Kompetanseprogrammer for ansatte og assistanse for overgang https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-kompetent-og-godt-arbeidsmiljo Delvis oppfylt Oppgir ikke spesifisering på type og omfang av generelle kompetanseutviklingsprogram for ansatte. Oppgir ikke tiltak for å lette medarbeiders mulighet for å stå i arbeid lengre og/eller styring av karriereavslutninger som følge av pensjon
404-3 Prosentandel medarbeidere som gjennomgår regelmessige medarbeider utviklings- og karriere planlegging https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt
403-3 Helsetjenester https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-kompetent-og-godt-arbeidsmiljo Delvis oppfylt Beskriver ikke funksjon og bidrag til å redusere skader og risiko eller arbeideres tilgang.
403-4 Arbeidstakeres deltakelse, mulighet for å bli hørt og kommunikasjon vedr. HMS. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-kompetent-og-godt-arbeidsmiljo Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess og representasjon
403-5 Opplæring arbeidstakere i HMS https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-kompetent-og-godt-arbeidsmiljo Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess
403-6 Fremme av arbeidstakers helse https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/sikre-kompetent-og-godt-arbeidsmiljo Delvis oppfylt Beskriver ikke tilrettelegging av tilbud til arbeidere som ikke er ansatt, men som jobber på Bane NORs anleggsplasser.

Ta ansvar for kulturminner og kulturmiljø

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/ivareta-kulturminner-og-kulturmiljo Oppfylt
Bane NOR spesifikk Bygninger med vern https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall

Bidra til mangfold og likestilling

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/bidra-til-mangfold-og-likestilling Oppfylt
401-1 Nyansettelser og turnover https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Delvis oppfylt Turnover ikke registrert for kjønn, kun alder.
405-1 Likestilling i styrende organer og blant ansatte https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Delvis oppfylt Oppgir ikke fordeling på alder i styrende organer.
405-2 Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse til kvinner til menn https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Delvis oppfylt Oppgir ikke forholdstall for alle typer ansettelseskategorier, kun for konsernledelsen og ledende stillinger.
406-1 Hendelser knyttet til diskriminering, korrektive tiltak. Ingen slike hendelser registrert Oppfylt

Styrke antikorrupsjon og habilitet

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/styrke-antikorrupsjon-og-habilitet Oppfylt Ledelsen fronter kultur og kommunikasjonsaktiviteter for etikk og antikorrupsjonsarbeidet bl.a. ved å selv gjennomføre aktivitetene samt ved å sikre gjennomføring i egne divisjoner
205-1 Antall enheter risikokartlagt mht korrupsjon https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/styrke-antikorrupsjon-og-habilitet. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/utvikle-en-baerekraftig-leverandorkjede. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt Gjennomføres på konsernnivå. Kartlegging av leverandører, nye og eksisterende, skjer ifbm. Kontraktinngåelse og oppfølging, men er under utvikling.
205-2 Kommunikasjon og opplæring i anti-korrupsjonspolicyer og prosedyrer. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/styrke-antikorrupsjon-og-habilitet. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt Det gjennomføres obligatorisk e-læring årlig. I tillegg gjennomføres målrettede kulturbyggingsaktiviteter som ansikt til ansikt dilemmatreninger
205-3 Bekreftede korrupsjonssaker og handling/tiltak iverksatt https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt Bane NOR oppgir antall varslingssaker, interne og eksterne.

Ivareta sikkerhet

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/ivareta-sikkerhet Oppfylt
403-2 Fareidentifikasjon, risikovurdering og etterforskning av hendelser https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/ivareta-sikkerhet. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/styrke-antikorrupsjon-og-habilitet Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess for å identifisere arbeidsrelaterte skader og risiko, samt tiltak, policy og rutiner.
403-7 Forebygging og avbøtning av helse- og sikkerhetsmessige virkninger. Direkte knyttet til forretningsforhold https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/ivareta-sikkerhet Oppfylt
403-9 Arbeidsrelaterte skader for egne medarbeidere og for arbeidere som jobber for selskapet, sykefravær. https://arsrapport.banenor.no/2021/baerekraft/nokkeltall Oppfylt