Føringer, lovverk og initiativer

Nedenfor redegjør vi nærmere for viktige føringer, lovverk, initiativer og rammeverk som ligger til grunn for vårt bærekraftsarbeid.

Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper – bærekraftig verdiskaping

Som heleid statsforetak redegjør Bane NOR årlig til Samferdselsdepartementet om sitt arbeid med bærekraft. Utgangspunktet for redegjørelsen er bla. Meld. St. 8. (2019-202). Stortingsmeldingen knytter tydelige forventninger til bærekraftig verdiskaping. Den setter også rammer og føringer for god eierstyring. Staten forventer blant annet at:

 • Selskapet har en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping.
 • Selskapet utarbeider og implementerer tydelige mål og strategier og rapporterer på disse.
 • Valg av risikonivå er en integrert del av selskapets strategi.
 • Selskapet er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet.
 • Selskapet arbeider for å ivareta menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk og forebygge økonomisk kriminalitet som blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger.
 • Selskapet gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder.
 • Selskapet er åpen om vesentlige områder, mål og tiltak innenfor sitt arbeid med ansvarlig virksomhet.

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033

Siste nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram av regjeringen Solberg 19. mars 2021.

Planen skal bygge opp under verdens bærekraftsmål og Norges klima- og miljømål. Det overordnede målet for Nasjonal transportplan 2022–2033 er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Det er utviklet fem likestilte mål som gir retning for ressursbruk i planperioden.

 • Mer for pengene
 • Effektiv bruk av mer teknologi
 • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
 • Nullvisjon for drepte og hardt skadde
 • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Regnskapsloven §3-3c

Regnskapsloven §3-3c stiller krav om at store foretak i årsberetningen eller i egen rapport skal utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Opplysningene skal gis i det omfang som er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, resultat, stilling og konsekvenser av foretakets virksomhet.

OECDS retningslinjer for flernasjonale selskaper om ansvarlig næringsliv

OECDs (The Organisation for Economic Co-operation and Development) retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-landene for å fremme ansvarlig næringsliv i alle sektorer. De retter forventninger til bedrifter på områdene menneskerettigheter, herunder arbeidstakerrettigheter, miljø, skatt, antikorrupsjon, konkurranselovgivning, forbrukerinteresser og åpenhet. Regjeringen forventer at norske bedrifter kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer, samt at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger (due diligence) for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer konsekvenser av sin virksomhet. Gjennomføring av aktsomhetsvurdering kan hjelpe selskaper med å unngå og å håndtere negative konsekvenser med hensyn til arbeidere, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser, forbrukere og selskapets styresett som kan relateres til selskapets operasjoner, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser. Hvis skader oppstår, skal selskapet stanse, forebygge eller avbøte, sørge for å gjenopprette der det er påkrevd, og rapportere om dette arbeidet.

I Bane NOR har vi har vi etablert egne retningslinjer for samfunnsansvar og etikk. De er innarbeidet i vårt styringssystem. Vi vil etterstrebe på en hensiktsmessig måte å ivareta anbefalingene i OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger i selskapets årshjul og styringssystemer. Bane NOR stiller allerede tydelige samfunnsansvarskrav til våre leverandører, men i 2022 reviderer vi kravene til sosialt ansvar hvor aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer og den nye Åpenhetsloven skal gjenspeiles. Igjennom systematiske risikovurderinger har vi begynt kartlegging og overvåkning av negativ påvirkning i leverandørkjeden. Gjennom tiltak og tiltaksplaner vil vi stanse, forbygger eller reduserer vi negative effekter og vi skal være åpne om mål, tiltak og resultater i vår årsrapport.

FNs Global Compact

Bane NOR ble tilsluttet Global Compact i mars 2020. FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Tilslutningen til Global Compact betyr at Bane NOR som ansvarlig bedrift vil gjøre vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de ti prinsippene. Bane NOR rapporterer årlig på vår utvikling til Global Compact gjennom Communication on progress (COP).

Etisk Handel Norge

Bane NOR har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2016. Som medlem er Bane NOR forpliktet til å bruke vår innflytelse til å øke oppslutningen om etisk handel. Innkjøpsmakten skal brukes på en måte som fremmer ansvarlig handel og rettferdig konkurranse mellom leverandører, der samfunnsansvar er en viktig komponent på linje med pris, kvalitet, leveringssikkerhet mv. Vi skal også anskaffe varer og tjenester på en måte som bidrar til at de som lager produkter får sine grunnleggende rettigheter oppfylt og at produksjonen ikke skader miljøet unødig. Bane NOR rapporterer årlig vår fremdrift i arbeidet med etisk handel til Etisk Handel Norge.