FNs bærekraftsmål og Bane NORs prioriteringer

FNs bærekraftsmål er et globalt veikart for en bærekraftig utvikling og hele verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene representerer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bane NOR vil gjennom vår virksomhet bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og målene er et nyttig «kompass» og rammeverk for vårt arbeid med bærekraft. Vi vet at aktiviteten vår kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene. Derfor gjør vi en systematisk innsats for å gjøre den negative innvirkningen så liten som mulig, samtidig som vi bidrar til å nå målene.

Bane NOR har prioritert 6 av 17 bærekraftsmål. Disse er valgt fordi de er nærmest knyttet til vår kjernevirksomhet og er dermed områder der vår innsats vil kunne få størst positiv effekt. I vår rapportering legger vi vekt på å være åpne om effektene vi skaper innenfor de ulike målene.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Hva

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Hvorfor

Vi må skape rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

Hvordan

Vi vil beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Vi vil bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser.

8

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Hva

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Hvorfor

Investeringer i infrastruktur er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Å øke jernbanens konkurransekraft gjennom å jobbe med å øke punktlighet, forutsigbarhet for person og gods er noe av det viktigste vi gjør for å få flere til å ta mer tog.

Hvordan

Vi vil utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet.

9

Mål 11: Bærekraftig byer og samfunn

Hva

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Hvorfor

Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Å styrke knutepunktutvikling og sømløs reise, og å sørge for at jernbanen er transportløsningen som kan frakte mennesker miljøvennlig og sikkert, gjør jernbanen til en del av løsningen.

Hvordan

Vi vil gi økt tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport. Vi skal verne om og sikre kultur- og naturarv. Vi vil bidra til å redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet, med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering.

11

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Hva

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Hvorfor

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

Hvordan

Vi vil bidra til å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. Vi vil redusere avfallsmengden gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Vi vil stimulere selskaper (leverandører) til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder. Vi vil fremme bærekraftige ordninger i offentlige anskaffelser.

12

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Hva

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Hvorfor

Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5°C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget. Jernbanen er allerede bærekraftig med nærmest nullutslipp i drift, derfor er det viktigste vi kan gjøre å videreutvikle og synliggjøre jernbanens miljøfortrinn. Samtidig skal vi jobbe med å redusere vårt klima- og miljøavtrykk som skjer gjennom egen aktivitet og jobbe systematisk med strategiske tiltak for å redusere utslipp, ivareta naturmangfold og fremme forutsetningene for en sirkulærøkonomi.

Hvordan

Vi vil styrke evnen til å stå imot og tilpasse oss klimarelaterte farer og naturkatastrofer. Vi vil innarbeide tiltak mot klimaendringer i vårt arbeid og vår strategi.

13

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Hva

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Hvorfor

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Hvordan

Vi vil stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn.

17

Kilde: fn.no

Rekkefølgen på målene er fremstilt kronologisk, ikke mht. viktighet.