Bidra til mangfold og likestilling

I Bane NOR tror vi at mangfold blant våre medarbeidere gir oss nye perspektiver og bidrar til at vi løser våre oppgaver på en bedre måte. Mangfold er viktig for alle som vil ha medarbeidere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit. Vi har nulltoleranse for diskriminering og arbeider aktivt for å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og forfremmelse. Vi gjennomfører obligatoriske introduksjonsprogrammer for alle nye medarbeidere og kurs for alle ledere der kultur og verdier er sentrale temaer.

2021

96,4 %

lønn kvinner vs. menn i Bane NOR (%)

32 %

kvinner i ledende stillinger, budsjett og personalansvar (%)

33,9 %

kvinner i Bane NOR (%)

2020

96,3 %

lønn kvinner vs. menn i Bane NOR (%)

32,1 %

kvinner i ledende stillinger, budsjett og personalansvar (%)

34,7 %

kvinner i Bane NOR (%)

I tråd med den forsterkede aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 redegjør Bane NOR for hvordan vi jobber aktivt for likestilling og ikke-diskriminering. Dette gjelder både når det gjelder å avdekke eventuelle likestillingsutfordringer som finnes i vår virksomhet, faktisk tilstand på kjønnslikestilling og hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

Kommunikasjonsaktiviteter for å styrke kompetansen på mangfold og likestilling

Kommunikasjonsaktiviteter for å styrke kompetansen på mangfold og likestilling

I løpet av 2021 gjennomførte vi flere kommunikasjonsaktiviteter i Bane NOR for å styrke kompetansen og fokuset i organisasjonen på mangfold og likestilling. Aktiviteter ble gjennomført i forbindelse med kvinnedagen, Pride-måneden og Verdensdagen for psykisk helse.

Skjermklipp fra digital markering av kvinnedagen 2021 – her presentert av leder for Kultur og ledelse, Vigdis Saure.

Arbeidet med mangfold og likestilling skal videreutvikles i 2022.

Bidrar spesielt til følgende bærekraftsmål

8

Mangfold og likestilling

Status 2021 – Hva gjorde vi? Mål og tiltak 2021-2025
Gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med kvinnedagen, Pride-måneden og Verdensdagen for psykisk helse Bane NOR preges av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø der vi er nysgjerrige på hverandre og bruker hverandres kompetanse for å utvikle gode løsninger
Mangfold og likestilling inkludert i dilemmatrening for ledere og utvalgte avdelinger Knytte mangfold til måloppnåelse innen utvalgte arbeidsområder
Mangfold utviklet til eget kapittel i 2022-versjonen av obligatorisk årlig e-læringskurs i etikk og samfunnsansvar for alle ansatte (lansert jan. 2022) Etablere målbilde og strategi for Bane NORs arbeid med mangfold og likestilling
Mangfold var tema i den årlige medarbeiderundersøkelsen Ta i bruk mangfoldskompetanse i oppgaveløsing
Bevissthet i bruk av tverrsnitt av ansatte i internkampanjer og illustrasjoner (kjønn, etnisitet, alder og andre variabler) Innføre ytterligere indikatorer for å måle, og dermed styrke, mangfold og likestilling