Bærekraft

Bane NORs viktigste bidrag til økt bærekraft, i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt, er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere kan ta mer tog. Å flytte mer transport over på jernbane vil gjøre transportsektoren mer bærekraftig, fordi jernbanen bruker mindre energi og areal i forhold til kapasitet enn andre transportmidler.

Målbildet for arbeidet med bærekraft er likt som for Bane NORs visjon på konsernnivå: «Mer på skinner setter mindre spor». Det springer ut av vårt miljøfortrinn og vår virksomhets iboende bidrag til et mer bærekraftig samfunn: At vi er en del av svaret på en av verdens største utfordringer.

Jernbanen bidrar til klima- og nullvekstmålet ved å ta over trafikk fra fossile transportformer. I tillegg har jernbanen mindre arealbehov og luftforurensning. Den tilbyr rask og energieffektiv transport med høy kapasitetsutnyttelse, og fører til færre trafikkulykker. Disse fordelene er ekstra store i sentrale strøk, der flest mennesker og mest gods transporteres. Når flere kan bo, jobbe eller få gjort nødvendige ærender like ved stasjonen, reduseres klimagassutslipp fordi behovet for privatbil blir vesentlig redusert.

Bane NORs arbeid med bærekraft er godt integrert i selskapets kjernevirksomhet og oppdaterte konsernstrategi fra 2021, hvor ett av de tre strategiske målene er å være en «bærekraftig samfunnsutvikler» gjennom først og fremst å øke jernbanens konkurransekraft, utvikle knutepunkt og kunnskap om jernbanens effekt og rolle

Derfor har vi også spisset Bane NORs arbeid med bærekraft. De prioriterte temaene som i vesentlig grad bidrar til konsernmålet er:

  • Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn
  • Sikre punktlighet og forutsigbarhet
  • Styrke knutepunktutvikling og sømløs reise

Det er gjennom forbedringer på disse områdene Bane NOR kan ha størst effekt på ambisjonen om å få «mer på skinner».

Denne prioriteringen betyr ikke at vi ikke jobber målrettet med de andre temaene som vi sammen med våre interessenter har definert som vesentlige og dermed prioriterte for Bane NORs arbeid med bærekraft (se punkt om vesentlig bærekraftstemaer nedenfor). De øvrige temaene vi har prioritert bidrar på ulikt vis til at jernbanen «setter mindre spor». De er alle avgjørende for vår profesjonalitet og legitimitet som viktig samfunnsaktør. Dermed påvirker de også vår evne til å løse vårt oppdrag: Å være en drivkraft for at flere tar mer tog.

Bane NORs vesentlige bærekraftstemaer

Bane NOR gjennomførte i 2019 en vesentlighetsanalyse som fremdeles ligger til grunn for våre prioriterte bærekraftstemaer og vesentlighetsmatrisen (figur 1). Som grunnlag for vesentlighetsmatrisen ble det gjennomført en strukturert analyse av temaer som var strategisk viktige for vårt bidrag til samfunnsutviklingen, herunder FNs bærekraftsmål, Bane NORs konsernmål, eksterne føringer og lovverk og interessentenes tilbakemeldinger. Teamene er vurdert med utgangspunkt i strategisk viktighet for selskapets bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling og prioritert ut fra forventningene fra våre interessenter og betydningen for selskapet.

De uthevede temaene er de som spesielt bidrar til konsernmålet bærekraftig samfunnsutvikler og ny konsernstrategi 2021. Det vil bli gjennomført en ny, fullstendig vesentlighetsanalyse i 2022 for å sikre full integrering med Bane NORs nye konsernstrategi og eventuell justering av prioriterte temaer.

Siden etableringen av vesentlighetsmatrisen i 2019, har det blitt jobbet systematisk med våre prioriterte temaer. Våre interessenter har også gitt oss viktige innspill.

Med utgangspunkt i våre prioriterte bærekraftstemaer, etablerte Bane NOR i 2021 et eget veikart for bærekraft. Veikartet spisser Bane NORs arbeid med bærekraft, langsiktige ambisjoner og de strategiske målene det skal jobbes med for at vi skal nå vår ambisjon om å være rollemodell for bærekraft i2025. Veikartet er vårt utgangspunkt for oppfølging av tiltak og resultater og et nyttig verktøy i all intern og ekstern kommunikasjon.

Veikartet illustrerer også hvordan Bane NOR gjennom vår virksomhet bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Bane NOR har prioritert 6 av 17 bærekraftsmål. Disse er valgt fordi de er nærmest knyttet til vår kjernevirksomhet, og de er dermed områder der vår innsats vil kunne få størst positiv effekt.

Matrise

Bane NORs vesentlighetsmatrise.

Rammeverk for vårt arbeid med bærekraft og rapportering

Vår rapportering på bærekraft bygger på «Global Reporting Initiative» (GRI), den anerkjente internasjonale standarden for bærekraftsrapportering. GRI-standarden gir oss god systematikk for rapportering og er et godt verktøy for å utvikle oss og for å måle den kontinuerlige innsatsen på bærekraft. Det gjør det også mulig å sammenligne med andre selskaps utvikling på fagområdet. Bane NOR har som ambisjon å holde rapporteringsnivået «core», men gjør ingen ekstern revisjon av rapporteringen.

I 2021 ble det gjennomført en rekke tiltak innenfor våre prioriterte temaer for bærekraft. Les mer utfyllende om hvordan det jobbes med hvert enkelt tema, koblingen til FNs bærekraftsmål og eksempler på tiltak som er gjennomført i året som har gått nedenfor:

Illustrasjon banenor 02

GRI-indeks

Bane NORs bærekraftsrapportering følger den anerkjente, internasjonale rapporteringstandarden Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen for 2021 holder rapporteringsnivå «Core». Rapporteringsnivået innebærer en beskrivelse av ledelsens tilnærming og minimum en GRI-spesifikk indikator per vesentlig tema, samt minimumsinformasjon om selskapet etter standarden.

Les mer