Note 01

Inntekter

Inntekter fordelt på kategori 2020 2019
Inntektsført vederlag fra Jernbanedirektoratet 5 309 5 626
Kompensasjon for slit og elde* 5 755 5 590
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 0 0
Inntekter fra andre offentlige virksomheter 64 112
Energiinntekter 226 332
Infrastrukturavgifter 850 856
Salgsgevinster** 382 532
Undervisningstjenester 46 67
Leieinntekt fast eiendom og øvrige leieinntekter 171 188
Andre driftsinntekter 609 428
Sum inntekter 13 411 13 732
Inntekter fordelt på kategori 2020 2019
Inntektsført vederlag fra Jernbanedirektoratet 5 309 5 626
Kompensasjon for slit og elde* 5 760 5 590
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 979 548
Inntekter fra andre offentlige virksomheter 64 112
Energiinntekter 226 332
Infrastrukturavgifter 850 856
Salgsgevinster** 40 167
Undervisningstjenester 46 67
Leieinntekt fast eiendom og øvrige leieinntekter 908 860
Andre driftsinntekter 201 123
Sum inntekter 14 383 14 281
Inntekter fordelt på virksomhetsområder 2020 2019
Drift og teknologi 9 941 9 637
Utbygging 377 1 004
Kunde og marked 1 131 1 143
Eiendom 1 402 1 603
Administrasjon og støttefunksjoner 559 345
Sum inntekter 13 411 13 732
Inntekter fordelt på virksomhetsområder 2020 2019
Drift og teknologi 9 959 9 647
Utbygging 377 1 004
Kunde og marked 1 131 1 143
Eiendom 2 382 2 143
Administrasjon og støttefunksjoner 533 344
Sum inntekter 14 383 14 281

* Kompensasjon for slit og elde vedrører inntektsføring av investeringstilskudd i takt med avskrivninger av eiendelene som investeringstilskuddene har finansiert. Jf. note 15 og prinsippnote om leveringsforpliktelse.

** Salgsgevinster i Bane NOR SF vedrører i hovedsak salg av enkelteiendommer til Bane NOR Eiendom Konsern til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt av uavhengig aktør. Enkelteiendommene er regnskapsført til virkelig verdi i mottakende selskap. Gevinstene er eliminert i Bane NOR SF Konsern. Resultatføring i Bane NOR SF Konsern er utsatt til et eventuelt fremtidig salg ut av Bane NOR SF Konsern.

Vederlag fra avtalene med Jernbanedirektoratet er regnskapsmessig periodisert som følger:

2020 Opptjent vederlags inntekt* Endring uopptjent inntekt** Inntektsført driftstilskudd Balanseført leveringsforpliktelse Sum
K01 -70 4 688 3 011 7 629
K02 16 16
K03 288 1 109 1 397
K04 154 12 058 12 212
K03/K04-hybrid 163 356 519
Sum vederlag 0 -70 5 309 16 534 21 773
2019 Opptjent vederlags inntekt* Endring uopptjent inntekt** Inntektsført driftstilskudd Balanseført leverings-forpliktelse Sum
K01 -268 -50 4 427 2 893 7 002
K02 29 29
K03 487 1 140 1 627
K04 631 10 851 11 481
K03/K04-hybrid 52 449 501
Sum vederlag -268 -50 5 626 15 334 20 642

* Opptjent vederlagsinntekt vedrører merproduksjon K01 fornyelse.

** Uopptjent inntekt vedrører delvis vederlag som det ikke ble inngått avtaler med Jernbanedirektoratet om bruken av i det enkelte år og delvis vederlag knyttet til inngåtte avtaler, der ikke alle midler er produsert for i det enkelte år.

Note 02

Eiendomsprosjekter

Konsernet har flere utviklingsprosjekter gjennom egne datterselskap i Bane NOR Eiendom-konsernet. Nedenfor er en oversikt over de vesentligste prosjektene som har generert byggherregevinster ved realisasjon/salg eller løpende avregning.

Utviklingsprosjektene til Bane NOR Eiendom-konsernet aktiveres i balansen som utviklingseiendom for salg, jf. note 12. Næringsbygg og boliger inntektsføres etter løpende avregning først når kontrakt for salg er inngått (iht. inntektsføring av anleggskontrakter), jf. omtale i prinsippnote om anleggskontrakter. Tilhørende merverdier er inkludert i beregningen av fullføringsgrad og netto prosjektresultat.

I tillegg har Bane NOR Eiendom konsernet et betydelig antall prosjekter organisert som felleskontrollerte virksomheter med andre eiendomsaktører. Disse prosjektene (selskapene) konsolideres ikke, men bokføres etter egenkapitalmetoden, jf. note 10.

Bane NOR Konsern

2020 Salgsinntekter Prosjektkostnader Sum netto resultat
Drammen Stasjon Kontor (næring, Drammen) 698 -388 310
Riverside (boliger, Fredrikstad) 281 -161 120
Sum 979 -549 430
2019 Salgsinntekter Prosjektkostnader Sum netto resultat
Schweigaards gate 33 (næring, Oslo) 73 -40 33
Schweigaards gate 40-46 (næring, Oslo) 13 0 13
Proffen Hageby (boliger, Drammen) 195 -181 14
Riverside (boliger, Fredrikstad) 267 -247 20
Sum 548 -468 80

Note 03

Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 2 612 2 942
Arbeidsgiveravgift 335 384
Pensjonskostnader 341 -79
Andre ytelser 15 29
Aktiverte lønnskostnader -1 413 -1 288
Sum lønnskostnader 1 890 1 987
 
Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 3 392 3 967
Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 3 486 3 350
Arbeidsgiveravgift 437 442
Pensjonskostnader 432 -36
Andre ytelser 21 24
Aktiverte lønnskostnader -1 446 -1 310
Sum lønnskostnader 2 929 2 469
 
Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 4 647 4 567

For ytelser til styre og ledelse henvises til note 4 Lederlønnserklæring. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til konsernsjef, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor (tall eksklusive mva.) 2020 2019
Lovpålagt revisjon 1 1
Andre attestasjonstjenester 0 0
Skatterådgivning 0 0
Andre tjenester* 2 7
Sum kostnadsført 4 9
Kostnadsført godtgjørelse til revisor (tall eksklusive mva.) 2020 2019
Lovpålagt revisjon 3 3
Andre attestasjonstjenester 0 0
Skatterådgivning 0 0
Andre tjenester* 2 7
Sum kostnadsført 6 11

* Valgt revisor har bistått ERTMS programmet med prosjektstøtte. Arbeidet har inkludert fasilitering av endringsprosesser og organisasjonsutvikling, samt løpende bistand til prosjekt- og programstyring.

Note 04

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Lederlønnserklæringen for Bane NORs konsernsjef og andre ledende ansatte (i det følgende kalt «ledende ansatte») er utarbeidet i overensstemmelse med bestemmelsene i regnskapsloven og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den norske regjeringens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i virksomheter der Staten har eierandeler ("Retningslinjene") er bindende for Konsernet. Styret mener at Retningslinjene er godt egnet for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet.

Retningslinjer for lederlønninger

Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte er basert på følgende prinsipper:

 • Bane NOR skal være en profesjonell organisasjon som tiltrekker seg og beholder dyktige medarbeidere, og som utvikler kompetansen til sine ansatte.
 • Bane NOR har derfor behov for å bruke godtgjørelse, deriblant konkurransedyktige lønninger og pensjonsordninger, for å sikre at konsernet rekrutterer og beholder attraktiv kompetanse.
 • Godtgjørelsen til både ledende ansatte og ansatte for øvrig skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.
 • Foretakets lønnsdannelse skal ta sikte på å ikke sette Bane NOR i et uheldig lys eller skade dets omdømme.
 • Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte skal være transparent og i tråd med prinsippene for god eierstyring.

Prosess for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse

Styret har etablert et eget kompensasjonsutvalg med styrets leder, ett eiervalgt styremedlem og ett ansattvalgt styremedlem for blant annet å følge opp lønn og annen godtgjørelse til Konsernets ledende ansatte. Konsernsjef deltar i møtene til utvalget, med mindre utvalget tar opp saker som gjelder konsernsjefen.

Kompensasjonsutvalget fungerer som et rådgivende organ for styret og konsernsjef ved lønns – og vilkårsfastsettelse gjennom å:

 • avgi innstillinger til styret på grunnlag av utvalgets vurdering av prinsippene og systemene som ligger til grunn for lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef og andre ledende ansatte
 • bistå og rådgi konsernsjef i fastsettelsen av godtgjørelsen til de øvrige ledende ansatte
 • gi styret og konsernsjef råd i kompensasjonssaker som utvalget vurderer å være av vesentlig eller prinsipiell betydning for Bane NOR.

Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i 2020

Generelt

I Bane NORs retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse inngår følgende elementer; fastlønn, naturalytelser og pensjons- og forsikringsordninger. Det er ikke planlagt endringer i retningslinjer for 2021.

Lønnselementer

Fast lønn

Bane NOR har som prinsipp at konsernledelsen skal honoreres med fast lønn. Basislønnen fastsettes på bakgrunn av stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og erfaring. I Bane NOR er stillingene i konsernledelsen innplassert i et helhetlig stillingsvurderingssystem, og lønnsfastsettelse for ledende ansatte blir vurdert i forhold til både internt og eksternt lønnsnivå. Bane NOR bruker etablert benchmark for å vurdere lønnsnivå mot sammenlignbare stillinger i sammenlignbare selskaper.

Naturalytelser

Det gis tilbud om fri telefoni, bredbånd, fri avis og fribillett for reise med tog omfattet av Jernbanedirektoratets personalbillettordning. Tilbud om fri telefoni, bredbånd og fri avis er under avvikling.

Pensjons- og forsikringsordninger

Ledende ansatte deltar i konsernets generelle pensjons- og forsikringsordninger, og er omfattet av konsernets generelle aldersgrense. Det er ikke etablert pensjonsordninger for lønn over 12G. Det påløper ikke pensjonskostnader når lederen ikke lenger er ansatt i virksomheten utover pensjonskostnader som påløper i den ordinære oppsigelsestiden samt kostnad for regulering av oppsatte pensjonsrettigheter.

Styrekompensasjon

Konsernsjef og ledende ansatte mottar ikke særskilt godtgjørelse for styreverv i datterselskaper.

Sluttavtaler

Ved pålegg fra styret om fratredelse, har konsernsjef rett til sluttvederlag tilsvarende 12 måneders grunnlønn. Dette inkluderer lønn i oppsigelsestiden. Sluttvederlaget reduseres forholdsmessig ved inntekt fra ny stilling, men skal minst tilsvare 6 månedslønner, som er 3 måneder mer enn oppsigelsestidens lengde. Øvrige prinsipper i Retningslinjene følges, inkludert at sluttvederlag ikke benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen.

Øvrige ledende ansatte har ikke sluttvederlagsavtaler.

Lederlønnspolitikk og gjennomføring av retningslinjene for foregående regnskapsår

Lederlønnspolitikken for 2020 er gjennomført i samsvar med Retningslinjene.

Lønnsregulering for ledende ansatte er foretatt samtidig med og etter samme prinsipp som for øvrige ansatte i konsernet. For 2020 var økningen i gjennomsnitt 1,7% på årsbasis, i tråd med resultatet i frontfaget.

Ledelsens godtgjørelsesordning blir årlig gjennomgått av styret.

Lønn og eventuelle andre ytelser til ledende ansatte for 2020, og den enkeltes totale pensjonskostnad, fremgår i tabell nedenfor.

Oversikt over samlet godtgjørelse til ledende ansatte i 2020 (tall i tusen kroner):

Navn Tittel Lønn Naturalytelser Pensjonskostnad Sum
Gorm Frimannslund * konsernsjef 2 944 7 207 3 157
Jon-Erik Lunøe ** konserndirektør Eiendom 2 213 6 166 2 385
Stine B Ilebrekke Undrum * konserndirektør Utbygging 2 335 11 225 2 571
Sverre Kjenne * konserndirektør Drift og teknoligi 2 181 10 197 2 388
Vibeke Aarnes * (til 30.09.20) konserndirektør Infrastruktur 1 496 4 122 1 622
Bjørn Kristiansen * (til 30.09.20) konserndirektør Kunde og trafikk 1 485 8 167 1 661
Henning Scheel ** (fra 01.10.20) konserndirektør Kunde og marked 437 1 163 602
Eli Skrøvset ** konserndirektør Virksomhetsstyring 2 155 12 174 2 340
Karsten Boe ** konserndirektør Sikkerhet og kvalitet 1 726 12 164 1 903
Beate Hamre Deck ** konserndirektør HR og organisasjon 1 797 12 172 1 981
Torild Lid Uribarri ** konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt 1 758 8 173 1 939

* SPK - offentlig tjenestepensjon

** Innskuddspensjon DNB

Oversikt over samlet godtgjørelse til styret i 2020 (tall i tusen kroner):

Navn Rolle Oppnevnt Utbetalt styrehonorar Godtgjørelse utvalg Sum
Siri Hatlen styreleder, leder KU, medlem PU (til 22.06.20) 10 266 51 317
Cato Hellesjø styreleder, leder KU, medlem PU (fra 23.06.20) 23 202 32 233
Olaf Melbø nestleder, leder PU 10 277 82 359
Ane Rongen Breivega styremedlem, medlem KU, medlem RU 10 227 62 289
Toril Nag styremedlem 10 227 0 227
Baard Haugen styremedlem, leder RU 20 227 70 297
Solbjørg Engeset styremedlem ansattvalgt, medlem RU 1 227 38 265
Torfinn Håverstad styremedlem ansattvalgt, medlem KU 9 227 19 246
Tor Egil Pålerud observatør, medlem PU 9 171 38 209
Morten Lønnes observatør 9 171 0 171

Benevnelse utvalg

 • Kompensasjonsutvalg ("KU")
 • Revisjonsutvalg ("RU")
 • Prosjektutvalg ("PU")

Godtgjørelse til styret er utbetalt etterskuddsvis hver annen måned. Det innebærer at utbetalingene ikke følger regnskapsåret. Dette vil bli endret fra 2021.

Note 05

Driftskostnader

Maskinleie, materiell og vedlikehold 2020 2019
Leie av maskiner, inventar o.l. 42 135
Verktøy, inventar og driftsmateriell 230 213
Reparasjon og vedlikehold 241 271
Entreprenør- og prosjekteringstjenester 2 578 1 941
Sum maskinleie, materiell og vedlikehold 3 091 2 560
Maskinleie, materiell og vedlikehold 2020 2019
Leie av maskiner, inventar o.l. 120 170
Verktøy, inventar og driftsmateriell 305 241
Reparasjon og vedlikehold 396 444
Entreprenør- og prosjekteringstjenester 896 1 092
Sum maskinleie, materiell og vedlikehold 1 717 1 948
Andre driftskostnader 2020 2019
Frakt- og transportkostnader 1 1
Energikostnader vedrørende produksjon 84 111
Kontorlokaler og publikumsområder mv. 800 761
Konsulenttjenester 114 141
Andre fremmede tjenester 541 543
Kurs-, møte- og kontorkostnader 29 63
Telefon, datasamband, porto o.l. 55 55
Drift av egne transportmidler og maskiner 58 61
Reise, diett, bilgodtgjørelse 41 95
Kompensasjon til togselskaper 328 332
Andre kostnader 90 383
Sum andre driftskostnader 2 142 2 545
Andre driftskostnader 2020 2019
Frakt- og transportkostnader 1 1
Energikostnader vedrørende produksjon 84 111
Kontorlokaler og publikumsområder mv. 542 513
Konsulenttjenester 138 123
Andre fremmede tjenester 582 580
Kurs-, møte- og kontorkostnader 48 77
Telefon, datasamband, porto o.l. 68 60
Drift av egne transportmidler og maskiner 73 68
Reise, diett, bilgodtgjørelse 73 113
Kompensasjon til togselskaper 328 332
Andre kostnader 345 602
Sum andre driftskostnader 2 283 2 579

Note 06

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 2020 2019
Renteinntekter fra eksterne 40 68
Renteinntekter fra andre konsernselskaper 17 8
Finansinntekt finansiell leasing fiberkabler 23 22
Agio 30 28
Utbytte fra Bane NOR Eiendom AS 250 250
Andre finansinntekter 6 7
Sum finansinntekter 365 383
Finansinntekter 2020 2019
Renteinntekter fra eksterne 52 77
Renteinntekter fra andre konsernselskaper 0 0
Finansinntekt finansiell leasing fiberkabler 23 22
Agio 30 28
Utbytte fra Bane NOR Eiendom AS 0 0
Andre finansinntekter 8 7
Sum finansinntekter 112 134
Finanskostnader 2020 2019
Gjeldsrenter 0 0
Rentekostnad til andre konsernselskaper 9 5
Finanskostnad nåverdijustering usikre forpliktelser 54 71
Andre rentekostnader 0 73
Agio 14 5
Andre finanskostnader 1 2
Sum finanskostnader 77 156
Finanskostnader 2020 2019
Gjeldsrenter 103 88
Rentekostnad til andre konsernselskaper 0 0
Finanskostnad nåverdijustering usikre forpliktelser 54 71
Andre rentekostnader 0 73
Agio 14 5
Andre finanskostnader 7 4
Sum finanskostnader 176 242

Note 07

Skatt

Skattepolicy

Bane NOR SF Konsern har som prinsipp å være en ansvarlig skatteyter. Konsernet skal etter beste evne følge skatteregler, anerkjent praksis, rapporterings- og opplysningskrav. Ved behov innhentes det råd fra eksterne rådgivere. Dette for å forsikre seg om at konsernet holder seg innenforgjeldende skatteregelverk.

Konsernets tilpasser seg skatteområdet forretningsmessig optimalt innenfor gjeldende regelverk. Dette betyr at konsernet benytter retten til å gi lovlige konsernbidrag mellom selskapene i konsernet, benytter etablerte avskrivningsmuligheter og gjør andre skattemessige disposisjoner innenfor gjeldende skatteregelverk.

Bane NOR er underlagt og rapporterer til Skatteetaten avdeling storbedrift vedrørende skatt og merverdiavgift. Konsernet har som mål å medvirke til en åpen dialog med skattemyndighetene, herunder å gi fullstendige, nøyaktige og tidsriktige opplysninger i skattemeldinger og annen korrespondanse med skattemyndighetene. Dette gjelder spesielt der foretaket har gjort egne vurderinger om hvordan skatteregler og praksis skal forstås.

Årets beregning av betalbar og utsatt skatt

Morselskapet Bane NOR SF har skattefritak etter skatteloven § 2-32 første ledd. Foretaket har ikke erverv til formål. Foretaket har likevel begrenset skatteplikt for økonomisk virksomhet etter skatteloven § 2-32 annet ledd. Skattepliktige inntekter i morselskapet vedrører i hovedsak kommersiell utleie av eiendom, inntekter fra kraftsalg som ikke relateres til foretakets infrastrukturvirksomhet, utleie av ansatte til underkonsernet Bane NOR Eiendom, samt inntekter fra utleie av fiberinfrastruktur.

Øvrige konsernselskaper er underlagt ordinær skatteplikt.

Årets skattekostnad i resultatregnskapet 2020 2019
Betalbar skatt 3 12
Endring i utsatt skatt 6 5
Skattekostnad i resultatregnskapet 9 17
 

Betalbar skatt i balansen

Årets betalbare skatt 8 12
For lite/mye avsatt skatt tidligere år 0 -4
Betalbar skatt i balansen 8 8
 

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

Ordinært resultat før skattekostnad 599 870
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (22%) 132 191

Justert for skatteeffekten av følgende poster

Permanente forskjeller (fritaksmetoden) -55 -55
Permanente forskjeller (resultatandel felleskontrollert virksomhet) 0 0
Skattefritak etter skatteloven § 2-32 første ledd -63 -124
For lite/mye avsatt skatt tidligere år -5 4
Andre poster 0 1
Skattekostnad 9 17
 
Effektiv skattesats (prosent) 1 2
Årets skattekostnad i resultatregnskapet 2020 2019
Betalbar skatt 101 140
Endring i utsatt skatt -65 -38
Skattekostnad i resultatregnskapet 36 102
 

Betalbar skatt i balansen

Årets betalbare skatt 106 140
For lite/mye avsatt skatt tidligere år -2 -4
Betalbar skatt i balansen 104 136
 

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

Ordinært resultat før skattekostnad 592 529
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (22%) 130 116

Justert for skatteeffekten av følgende poster

Permanente forskjeller (fritaksmetoden) -50 -7
Permanente forskjeller (resultatandel felleskontrollert virksomhet) -52 -36
Skattefritak etter skatteloven § 2-32 første ledd 0 -3
For lite/mye avsatt skatt tidligere år -15 4
Andre poster 23 28
Skattekostnad 36 102
 
Effektiv skattesats (prosent) 6 19

Beregning av utsatt skatt

Midlertidige forskjeller 2020 2019
Anleggsmidler 53 37
Omløpsmidler 0 0
Gevinst- og tapskonto 0 0
Pensjonsforpliktelser 0 0
Underskudd til fremføring 0 0
Andre poster 12 0
Grunnlag for utsatt skatt 65 37
 
Utsatt skatt i balansen 14 8
Midlertidige forskjeller 2020 2019
Anleggsmidler -446 -384
Omløpsmidler 1 498 1 560
Gevinst- og tapskonto 433 533
Pensjonsforpliktelser -213 41
Underskudd til fremføring -49 -34
Andre poster -22 -64
Grunnlag for utsatt skatt 1 201 1 652
 
Utsatt skatt i balansen 264 363

Det er ikke avsatt for utsatt skatt relatert til merverdier vedrørende eiendom båndlagt til jernbaneformål.

Note 08

Immaterielle eiendeler

Bane NOR SF Lisenser, rettigheter Goodwill Sum
Anskaffelseskost 01.01. 398 37 435
Tilgang 138 0 138
Overføringer til/fra varige driftsmidler -85 0 -85
Anskaffelseskost 31.12. 451 37 488
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 103 14 117
Årets avskrivninger 57 7 64
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 160 21 181
Sum balanseført verdi 31.12. 291 16 307

Goodwill knytter seg til verdi av medarbeidere i Bane NOR Eiendom AS overført til Bane NOR SF i 2017, og til verdier overtatt i virksomhetsovertagelse av Norsk jernbaneskole fra Jernbanedirektoratet i 2019. Jf. beskrivelse i note 20. Avskrivningstid for immaterielle eiendeler er fem år, med unntak av der levetiden på eiendelen er vurdert å være vesentlig lengre.

Bane NOR SF Konsern Lisenser, rettigheter Goodwill Sum
Anskaffelseskost 01.01. 402 19 421
Tilgang 138 0 138
Overføringer til/fra varige driftsmidler -85 0 -85
Anskaffelseskost 31.12. 455 19 474
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 104 4 108
Årets avskrivninger 60 4 64
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 164 8 172
 
Sum balanseført verdi 31.12. 291 11 302

Note 09

Varige driftsmidler

Bane NOR SF Grunneiendom, bygninger mv. Infrastruktur Anlegg under utførelse Driftsløsøre, maskiner mv. Sum
Anskaffelseskost 01.01. 32 327 100 835 44 478 1 399 179 039
Tilgang 0 0 16 247 0 16 247
Overføringer mellom anleggsgrupper 408 4 304 -4 848 136 0
Overføringer til/fra immaterielle eiendeler 0 85 0 0 85
Avgang -665 -131 0 -2 -798
Anskaffelseskost 31.12. 32 070 105 093 55 877 1 533 194 573
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 302 15 986 0 337 16 625
Årets avskrivninger 126 5 402 0 127 5 655
Avgang -69 -131 0 -2 -202
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 359 21 257 0 462 22 078
 
Sum balanseført verdi 31.12. 31 711 83 836 55 877 1 071 172 495
 
Forventet økonomisk levetid 20-50 år 20-50 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:
Driftsmiddel Årlig leie
Maskiner 39
Bygninger 776

Bane NOR SF har gjennom sitt samfunnsoppdrag ansvar for utbygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge og har en rekke pågående utbyggingsprosjekter. Påløpte kostnader relatert til utbyggingsprosjekter aktiveres løpende som anlegg under utførelse.

Status på foretakets største, pågående utbyggingsprosjekter, med investeringsramme > 500 mill. kr, var per desember 2020:

Prosjekt Produksjon i 2020 Fremdrift i % Prognose ferdigstillelse
Oslo-Ski, Follobanen 3 805 82 % des. 2022
ERTMS 1 134 15 % des. 2032
Sandbukta-Moss-Såstad 971 22 % des. 2024
Venjar-Langset 1 524 48 % des. 2023
Arna-Fløen (Ulriken tunnel) 625 72 % jun. 2023
Drammen-Kobbervikdalen 1 513 21 % des. 2025
Nykirke-Barkåker 1 085 23 % okt. 2024
Del-elektrifisering, Trønder-og Meråkerbanen 16 7 % des. 2024
Midlertidig hensetting Nybyen (Drammen) 11 10 % apr. 2022
Hensetting Steinkjer og Støren 104 23 % des. 2021
Sum 10 788
Bane NOR Konsern Grunneiendom, bygninger mv. Infrastruktur Anlegg under utførelse Driftsløsøre, maskiner mv. Sum
Anskaffelseskost 01.01. 43 789 100 835 45 326 1 736 191 686
Tilgang 793 0 16 898 33 17 724
Overføringer mellom anleggsgrupper 719 4 304 -5 159 136 0
Overføringer til/fra utviklingseiendom 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra immaterielle eiendeler 0 85 0 0 85
Avgang -574 -131 0 -2 -707
Anskaffelseskost 31.12. 44 727 105 093 57 065 1 903 208 788
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 4 131 15 986 60 520 20 697
Årets avskrivninger 442 5 402 0 161 6 005
Årets nedskrivninger 85 0 0 0 85
Avgang -69 -131 0 -2 -202
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 4 589 21 257 60 679 26 585
 
Sum balanseført verdi 31.12. 40 138 83 836 57 005 1 224 182 203
 
Forventet økonomisk levetid 10-50 år 20-50 år 2-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Driftsmiddel Årlig leie
Maskiner 119
Bygninger 517

Konsernets bokførte verdier på bygninger og tomter inkluderer merverdier fra tingsinnskudd Bane NOR Eiendom AS gjennomført til virkelig verdi.

Ved årsslutt i 2020 ble det gjennomført en vurdering av behov for nedskrivning av konsernets merverdier, herunder merverdi tomter og bygninger. Nedskrivningsvurderingen er basert på verdivurderinger utført av to uavhengige aktører. Verdivurderinger innhentet per 31. desember 2020 viser at det er en positiv verdiutvikling eiendomsporteføljen i Bane NOR Eiendom Konsern, fratrukket årets investeringer. Gjennomgangen viste at enkelte eiendommer hadde bokført verdi høyere enn virkelig verdi. Disse eiendommene er nedskrevet med 85 mill. kr, til virkelig verdi.

Note 10

Datterselskap og felleskontrollert virksomhet

Bane NOR SF

Alle datterselskap har forretningskontor i Oslo, og eier-/stemmeandel er 100%

Datterselskap

 • Bane NOR Eiendom AS
 • Spordrift AS

Bane NOR Konsern

Konsernets øvrige datterselskaper og felleskontrollerte virksomheter er eiet via Bane NOR Eiendom AS, morselskap i Bane NOR Eiendom-konsernet.

Datterselskaper i Bane NOR Eiendom konsern

Alle datterselskap har forretningskontor i Oslo, og eier-/stemmeandel er 100%

Selskap Selskap Selskap
Bane NOR Serviceeiendom AS Bne Orkanger AS Fosnagaten 12 AS
Bne 20legend AS Bne Paradis 1 AS Grenstølveien 40 AS
Bne 254 Vikersund AS Bne Parkering AS Grønland 21 AS
Bne Asker AS Bne Riverside AS Inkubator Sundland AS
Bne Baneveien 57 AS Bne S-11 AS Jernbanebrygga 63 AS
Bne Brueland AS Bne S-22 AS Jernbaneveien 27 AS
Bne C6 AS Bne Schweigaardsgate 40-46 AS Lierstranda Tomteselskap AS
Bne Cecilienborg AS Bne Schweigaardsgate 41-51 AS Moss Tomteselskap AS
Bne Egersund AS Bne Schweigaardsgate 51 I AS Paradis Boligutvikling 1B AS
Bne Foss Eikeland AS Bne Schweigaardsgate 51 II AS Paradis Boligutvikling 2 AS
Bne Frodegaten 23 AS Bne Schweigaardsgate 51 III AS Paradis Næring 1 AS
Bne Ganddal AS Bne Schweigaardsgate 51 IV AS Professor Smiths Hage Utvikling AS
Bne Holmestrand Bolig AS Bne Ski Jernbanesvingen AS Quadrum AS
Bne Horten AS Bne Ski Vestveien AS Quadrum Bygg A AS
Bne Hvalstad Bolig AS Bne Ski Vestveien Sør AS Quadrum Bygg B AS
Bne Hvalstad Næring AS Bne Stryn AS Quadrum Bygg C AS
Bne Hvalstad Parkering AS Bne Strømmen AS Quadrum Bygg D AS
Bne Kanalhotellet AS Bne Tangen AS Skien Brygge AS
Bne Kløfta Bolig AS Bne Voss Knutepunktet AS Skøyen Knutepunkt Utvikling AS
Bne Lagårdsveien felt G AS Bne X6 AS Spordrift Prosjekt AS
Bne Lagårdsveien felt I AS Bne Økern AS Stabæk Torg Utvikling AS
Bne Lagårdsveien Veiareal AS Bne Årnes AS Strandgata Moss 25 og 27 AS
Bne Langhus AS Brakerøya Tomteselskap AS Sundland Eiendom AS
Bne Lierstranda AS Byterminalen Stavanger AS Trolløya Eiendom AS
Bne Lisleby Utvikling AS Drammen Stasjon A1 AS Trondheim Stasjonssenter Gryta AS
Bne Nordfjordeid AS Drammen Stasjon A3 AS
Bne Nye Nybyen AS Drammen Stasjon Hotell AS
Navn Forretningskontor Eier-/stemme-andel, %
Bellevue Utvikling AS Fredrikstad 50 %
Devoldholmen Utvikling AS Oslo 50 %
Drammen Helsepark AS Drammen 50 %
Eidos Eiendomsutvikling AS Lier 23 %
Gjøvik Utvikling AS Gjøvik 50 %
Grefsen Utvikling AS Oslo 50 %
HAL 12 D AS Oslo 50 %
Hinna Stasjon Utvikling AS Stavanger 50 %
Hokksund Vest Utvikling AS Oslo 50 %
Hommelvik Stasjonsby AS Malvik 50 %
Jessheim Byutvikling AS Ullensaker 50 %
Kammerherreløkka AS Porsgrunn 50 %
Lagårdsveien Utvikling AS Oslo 50 %
Lierstranda Invest AS Oslo 50 %
Lilleelva Parkering AS Porsgrunn 50 %
Nyhavna Hotell AS Hamar 50 %
Oslo S Parkering Holding AS Oslo 50 %
Oslo S Utvikling AS Oslo 33 %
Paradis Boligutvikling 1 AS Stavanger 50 %
Paradis Stasjon Bolig AS Stavanger 50 %
Perleporten Asker AS Asker 50 %
Sagtomta Utvikling Mysen AS Indre Østfold 33 %
Sjøsiden Moss AS Moss 50 %
Skien Brygge Utvikling AS Skien 50 %
Snipetorp AS Oslo 50 %
Stasjonsgarasjen Voss AS Oslo 50 %
Strandsonen Utvikling AS Hamar 50 %
Tangenkaia AS Drammen 37 %
Trondheim Stasjonssenter AS Trondheim 40 %
Vikersund Utvikling AS Modum 50 %
Voss Stasjon - Hotell AS Oslo 50 %
Årets resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Grefsen Utvikling AS Jessheim Byutvikling AS Oslo S Parkering Holding AS Oslo S Utvikling AS Øvrige Sum
Resultatandel 57 17 -1 96 13 182
Interngevinster 3 0 0 20 4 28
Merverdier 0 -18 0 0 -4 -22
Årets resultatandel 60 -2 -1 117 13 187
Spesifikasjon balanseført verdi 31.12. felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Grefsen Utvikling AS Jessheim Byutvikling AS Oslo S Parkering Holding AS Oslo S Utvikling AS Øvrige Sum
Balanseført verdi 01.01. 101 111 173 327 134 846
Øvrig tilgang/avgang i perioden 0 0 0 0 178 178
Årets resultatandel 60 -2 -1 117 13 187
Endring interngevinst/merverdi 0 0 0 0 -31 -31
Utbytte -68 -15 -15 0 -10 -107
Inn-/utbetaling egenkapital 0 0 0 0 54 54
Sum balanseført verdi 31.12. 94 94 157 444 338 1 127

Note 11

Fordringer og finansiell leieavtaler

Kundefordringer 2020 2019
Kundefordringer til pålydende 251 255
Avsetning til tap på kundefordringer -6 -8
Sum kundefordringer 245 247
Kundefordringer 2020 2019
Kundefordringer til pålydende 486 605
Avsetning til tap på kundefordringer -11 -18
Sum kundefordringer 475 587
Andre fordringer 2020 2019
Fordring på vederlag fra Jernbanedirektoratet, jf. note 1 3 881 4 551
Til gode merverdiavgift 637 391
Fordring på selskap i samme konsern 689 776
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 433 487
Andre kortsiktige fordringer 1 096 572
Sum andre fordringer 6 737 6 776
Andre fordringer 2020 2019
Fordring på vederlag fra Jernbanedirektoratet, jf. note 1 3 881 4 551
Til gode merverdiavgift 677 426
Fordring på selskap i samme konsern 0 0
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 475 570
Andre kortsiktige fordringer 1 198 593
Sum andre fordringer 6 231 6 140
Fordringer med forfall senere enn ett år 2020 2019
Finansielle leieavtaler fiberinfrastruktur 438 443
Lån til foretak i samme konsern 787 200
Lån til felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 0 0
Andre langsiktige fordringer 15 18
Sum fordringer med forfall senere enn ett år 1 240 661
Fordringer med forfall senere enn ett år 2020 2019
Finansielle leieavtaler fiberinfrastruktur 438 443
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Lån til felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 94 73
Andre langsiktige fordringer 15 18
Sum fordringer med forfall senere enn ett år 547 534

Foretaket har for deler av sin fiberinfrastruktur inngått leieavtaler med eksterne parter. Avtalene er regnskapsmessig klassifisert som finansielle leieavtaler. Leieperioden er vurdert å tilsvare estimert økonomisk levetid for fiberinfrastrukturen. Der det ikke har kommet fullt oppgjør i forbindelse med leieavtalene, er det bokført en fordring tilsvarende nåverdi av fremtidige kontantstrømmer fra leieforholdet. Løpende leiebetalinger bokføres delvis som nedbetaling på fordringen, og delvis som renteinntekt, jf. note 6.

Note 12

Varelager og utviklingseiendom for salg

Varelager og utviklingseiendom for salg 2020 2019
Beredskapslager 52 64
Overskuddslager 142 119
Sentrallager 687 650
Øvrig varelager 80 70
Utviklingseiendom for salg inkludert merverdier 0 0
Nedskriving for ukurans jernbanerelatert varelager -87 -26
Sum varelager og utviklingseiendom for salg 874 876
Varelager og utviklingseiendom for salg 2020 2019
Beredskapslager 52 255
Overskuddslager 142 109
Sentrallager 687 486
Øvrig varelager 80 52
Utviklingseiendom for salg inkludert merverdier 3 486 3 904
Nedskriving for ukurans jernbanerelatert varelager -87 -26
Sum varelager og utviklingseiendom for salg 4 360 4 781

Beredskapslager vedrører komponenter som skal benyttes til løpende vedlikehold og drift av jernbanen, definert med minimums- og maksimumsnivåer. Materiell kjøpt til regionale lager som utgjør beholdning utover definert maksimalt beredskapslager, er overskuddslager. Beredskapslager og overskuddslager er lokalisert lokalt hos banesjefer. Sentrallager er langsiktig materialbehov knyttet til eksisterende jernbaneinfrastruktur.

Ved årsslutt i 2020 ble det gjennomført en vurdering av behov for nedskrivning av konsernets merverdier, herunder merverdi på utviklingseiendom. Nedskrivningsvurderingen er basert på verdivurderinger utført av to uavhengige aktører. Verdivurderinger innhentet per 31. desember 2020 viser at det er en positiv verdiutvikling eiendomsporteføljen i Bane NOR Eiendom Konsern, fratrukket årets investeringer. Det er ikke identifisert enkelteiendommer med behov for nedskrivning av bokført verdi.

Note 13

Bundne bankinnskudd

Bundne bankinnskudd 2020 2019
Skattetrekksmidler 126 119
Bundne bankinnskudd 2020 2019
Skattetrekksmidler 170 159

Note 14

Egenkapital og eierinformasjon

Foretaket er 100 prosent eid av staten ved Samferdselsdepartementet.

Bane NOR SF

Endring i egenkapital Innskuddskapital Annen egenkapital Sum
Egenkapital 31.12.18 9002 967 9969
Årets resultat 0 853 853
Estimatavvik pensjon 0 191 191
Sum egenkapital 31.12.19 9002 2011 11013
 
Årets resultat 0 590 590
Estimatavvik pensjon 0 -567 -567
Sum egenkapital 31.12.20 9002 2033 11035

Bane NOR SF Konsern

Endring i egenkapital Innskuddskapital Annen egenkapital Sum
Egenkapital 31.12.18 9002 1281 10283
Årets resultat 0 427 427
Estimatavvik pensjon 0 228 228
Endring minoritet i felleskontrollert virksomhet 0 10 10
Sum egenkapital 31.12.19 9002 1946 10948
 
Årets resultat 0 557 557
Estimatavvik pensjon 0 -674 -674
Sum egenkapital 31.12.20 9002 1829 10831

16. oktober 2020 fattet foretaksmøtet følgende vedtak: "Innskuddskapitalen i Bane NOR SF nedsettes med NOK 200.110.000, fra NOK 9.002.291 516, til NOK 8.802.181.516. Nedsettelsen skal anvendes til tilbakebetaling til staten. Jf. Lov om statsforetak §16 første ledd nr. 2, ved at foretakets aksjer i Spordrift AS, bokført til NOK 200.110.000, overføres til staten."

Nedsettelsen av innskuddskapitalen ble endelig registrert i Foretaksregisteret 23. januar 2021.

Note 15

Leveringsforpliktelse

Leveringsforpliktelsen oppstår som følge av bruttoføring av offentlige tilskudd, og er motposten til aktiverte kostnader relatert til jernbaneinfrastruktur finansiert med offentlige tilskudd. Leveringsforpliktelsen inntektsføres i takt med avskrivning av eiendelene de offentlige tilskuddene har finansiert.

Årets endring i leveringsforpliktelse 2020 2019
Leveringsforpliktelse 01.01. 161 586 151 804
Tilgang ved tingsinnskudd Norsk Jernbaneskole 0 36
Tilgang ved anskaffelse av varige driftsmidler finansiert med tilskudd fra Jernbanedirektoratet 16 534 15 334
Reklassifisering -1 1
Salg enkelteiendommer fra Bane NOR SF til BNE Konsern -372 0
Avgang ved salg/utrangering av varige driftsmidler eller ved omdisponering ut fra jernbaneformål -226 -55
Årets inntektsføring -5 543 -5 535
Sum 171 978 161 586
Årets endring i leveringsforpliktelse 2020 2019
Leveringsforpliktelse 01.01. 161 586 151 804
Tilgang ved tingsinnskudd Norsk Jernbaneskole 0 36
Tilgang ved anskaffelse av varige driftsmidler finansiert med tilskudd fra Jernbanedirektoratet 16 534 15 334
Reklassifisering -1 1
Salg enkelteiendommer fra Bane NOR SF til BNE Konsern