Resultatregnskap

Tall i millioner kroner.

 Note 2020 2019
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 309 5 626
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 755 5 590
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 01, 02 0 0
Andre driftsinntekter 01 2 347 2 516
Sum driftsinntekter 13 411 13 732
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 0 0
Varekostnad 256 363
Lønns- og personalkostnad 03, 04, 16 1 890 1 987
Maskinleie, materiell og vedlikehold 05 3 091 2 560
Andre driftskostnader 05 2 142 2 545
Sum driftskostnad 7 379 7 456
 
Avskrivninger og nedskrivninger 08, 09 5 721 5 633
Driftsresultat 311 643
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 10 0 0
Finansinntekter 06 365 383
Finanskostnader 06 77 156
Netto finansresultat 287 227
 
Ordinært resultat før skattekostnad 599 870
 
Skattekostnad på ordinært resultat 07 9 17
Årsresultat 590 853
 Note 2020 2019
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 309 5 626
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 760 5 590
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 01, 02 979 548
Andre driftsinntekter 01 2 335 2 517
Sum driftsinntekter 14 383 14 281
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 549 468
Varekostnad 287 364
Lønns- og personalkostnad 03, 04, 16 2 929 2 469
Maskinleie, materiell og vedlikehold 05 1 717 1 948
Andre driftskostnader 05 2 283 2 579
Sum driftskostnad 7 766 7 827
 
Avskrivninger og nedskrivninger 08, 09 6 148 5 979
Driftsresultat 470 475
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 10 187 162
Finansinntekter 06 112 134
Finanskostnader 06 176 242
Netto finansresultat -65 -108
 
Ordinært resultat før skattekostnad 593 529
 
Skattekostnad på ordinært resultat 07 36 102
Årsresultat 557 427

Balanse: Eiendeler

Tall i millioner kroner.

Eiendeler Note 2020 2019
Øvrige immaterielle eiendeler 08 307 319
Sum immaterielle eiendeler 307 319
 
Grunneiendom, bygninger mv. 09 31 711 32 025
Infrastruktur 09 83 836 84 849
Anlegg under utførelse 09 55 877 44 478
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 09 1 071 1 062
Sum varige driftsmidler 172 495 162 414
 
Investeringer i datterselskap 10 8 190 8 190
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 10 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 11, 21, 22 1 240 661
Sum finansielle anleggsmidler 9 430 8 851
 
Sum anleggsmidler 182 231 171 584
 
Utviklingseiendom 12 0 0
Varelager 12 874 876
Sum varer 874 876
 
Kundefordringer 11 245 247
Andre fordringer 11, 21, 22 6 737 6 776
Sum fordringer 6 982 7 023
 
Bankinnskudd 13 1 731 1 846
 
Sum omløpsmidler 9 587 9 745
 
Sum eiendeler 191 818 181 329
Eiendeler Note 2020 2019
Øvrige immaterielle eiendeler 08 302 313
Sum immaterielle eiendeler 302 313
 
Grunneiendom, bygninger mv. 09 40 138 39 658
Infrastruktur 09 83 836 84 849
Anlegg under utførelse 09 57 005 45 266
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 09 1 224 1 216
Sum varige driftsmidler 182 203 170 989
 
Investeringer i datterselskap 10 0 0
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 10 1 127 846
Investeringer i aksjer og andeler 6 76
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 11, 21, 22 547 534
Sum finansielle anleggsmidler 1 680 1 456
 
Sum anleggsmidler 184 185 172 757
 
Utviklingseiendom 12 3 486 3 904
Varelager 12 874 876
Sum varer 4 360 4 781
 
Kundefordringer 11 475 587
Andre fordringer 11, 21, 22 6 231 6 140
Sum fordringer 6 706 6 726
 
Bankinnskudd 13 2 535 2 114
 
Sum omløpsmidler 13 601 13 621
 
Sum eiendeler 197 786 186 378

Balanse: Egenkapital og gjeld

Tall i millioner kroner.

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019
Innskuddskapital 14 9 002 9 002
Sum innskutt egenkapital 9 002 9 002
 
Annen egenkapital 14 2 033 2 011
Sum opptjent egenkapital 2 033 2 011
 
Sum egenkapital 11 035 11 013
 
Leveringsforpliktelse 15 171 978 161 586
Pensjonsforpliktelser 16 2 366 1 801
Utsatt skatt 07 14 8
Andre avsetninger for forpliktelser 17 2 076 1 937
Sum avsetninger for forpliktelser 176 435 165 332
 
Langsiktig rentebærende gjeld 18 0 428
Sum annen langsiktig gjeld 0 428
 
Kortsiktig rentebærende gjeld 18 0 0
Leverandørgjeld 21, 22 1 413 1 082
Betalbar skatt 07 8 8
Skyldige offentlige avgifter 126 127
Annen kortsiktig gjeld 19 2 802 3 339
Sum kortsiktig gjeld 4 348 4 556
 
Sum gjeld 180 783 170 317
 
Sum egenkapital og gjeld 191 818 181 329
Egenkapital og gjeld Note 2020 2019
Innskuddskapital 14 9 002 9 002
Sum innskutt egenkapital 9 002 9 002
 
Annen egenkapital 14 1 829 1 945
Sum opptjent egenkapital 1 829 1 945
 
Sum egenkapital 10 831 10 948
 
Leveringsforpliktelse 15 172 346 161 586
Pensjonsforpliktelser 16 2 936 2 242
Utsatt skatt 07 264 363
Andre avsetninger for forpliktelser 17 2 076 1 937
Sum avsetninger for forpliktelser 177 621 166 128
 
Langsiktig rentebærende gjeld 18 2 900 3 950
Sum annen langsiktig gjeld 2 900 3 950
 
Kortsiktig rentebærende gjeld 18 1 744 851
Leverandørgjeld 21, 22 1 543 1 281
Betalbar skatt 07 104 136
Skyldige offentlige avgifter 164 162
Annen kortsiktig gjeld 19 2 878 2 923
Sum kortsiktig gjeld 6 433 5 352
 
Sum gjeld 186 955 175 431
 
Sum egenkapital og gjeld 197 786 186 378

Kontantstrøm

Tall i millioner kroner.

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Noter 2020 2019
Resultat før skattekostnad 599 870
Periodens betalte skatt -3 -11
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -382 -532
Avskrivninger og nedskrivninger 5 721 5 633
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 755 -5 590
Resultatandel felleskontrollert virksomhet 0 0
Endring i varelager 2 -211
Endring i kundefordringer 2 420
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet 670 503
Endring i leverandørgjeld 331 -153
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -2 -680
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) -21 -22
Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 280 254
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -118 481
 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 52 76
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -16 385 -15 629
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak 0 -45
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 227 50
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) -425 -200
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -16 531 -15 748
 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 16 534 15 334
Innbetalinger ved opptak av gjeld 0 0
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld 0 0
Utbetalinger av egenkapital 0 0
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 16 534 15 334
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -115 67
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 1 846 1 779
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 1 731 1 846
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Noter 2020 2019
Resultat før skattekostnad 593 529
Periodens betalte skatt -67 -77
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -470 -247
Avskrivninger og nedskrivninger 6 148 5 979
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 760 -5 590
Resultatandel felleskontrollert virksomhet -187 -162
Endring i varelager 2 -211
Endring i kundefordringer 112 327
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet 670 503
Endring i leverandørgjeld 262 -74
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -10 -663
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) -21 -22
Endring i andre tidsavgrensningsposter -699 -11
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 573 281
 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 1 108 2 471
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -17 649 -17 014
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak -118 -31
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 14 -4
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 27 51
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) -18 -5
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -16 636 -14 532
 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 16 534 15 334
Innbetalinger ved opptak av gjeld 1 393 2 350
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld -1 550 -3 600
Utbetalinger av egenkapital 0 0
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 107 382
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 16 484 14 466
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 421 215
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 2 114 1 899
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2 535 2 114