Dette er Bane NOR

Bane NOR-konsernet er arbeidsgiver for om lag 3 400 medarbeidere, har hovedkontor i Oslo og er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Vårt samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge, og bygge ut det nasjonale jernbanenettet, samt drive trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Vi skal legge grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegge for kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods.

Grunnlaget for Bane NORs rolle er beskrevet i Stortingsmelding Meld. St. 27 (2014-2015) «På rett spor – reform i jernbanesektoren», i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, i Statens eierberetninger, og i statsbudsjettene. Dokumentene understreker vårt samfunnsansvar og vår rolle, samtidig uttrykkes det en forventning om at vi skal være en utadrettet samfunnsaktør og utøve vår rolle i et godt samspill med samfunnet vi virker i.

Bane NORs hovedinntektskilde er vederlag fra staten som mottas i samsvar med avtaler med Jernbanedirektoratet. Våre øvrige inntekter er hovedsakelig infrastrukturavgifter, samt leieinntekter og salgsgevinster fra Bane NOR Eiendoms virksomhet. For flere detaljer om Bane NORs bakgrunn, inntekter, ytelser og vederlag – se Regnskapsprinsipper, og Årsrapport 2019 for Bane NOR og Bane NOR Eiendom AS (heleid datterselskap).

I 2019 ble drift og vedlikehold av jernbanen skilt ut i et eget aksjeselskap heleid av Bane NOR, Spordrift AS. Eierskapet til Spordrift AS ble overført til Samferdselsdepartementet i begynnelsen av 2021. Om lag 1 200 medarbeidere fulgte med over til det nye selskapet. Spordrift AS skal utføre drift og vedlikeholdstjenester i henhold til de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som Bane NOR stiller. Oppgaver som utføres av Spordrift skal konkurranseutsettes de neste årene fordelt på 10 geografiske kontraktsområder. Konkurranseutsettingen av det første kontraktsområdet – Sørlandsbanen – starter allerede i 2021. Konkurranseutsetting skal bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten for drift og vedlikehold av jernbanen.

Bane NOR gjennomførte i 2020 en større omorganisering av organisasjonen. Målet med den nye organiseringen er å rendyrke kjerneleveransene, tydeliggjøre roller og ansvar, bedre punktligheten og styrke planlegging og bygging av ny infrastruktur. Omorganiseringen innebar blant annet at Bane NOR gikk fra fem til fire divisjoner, og som blant annet medførte at det helhetlige ansvaret for punktlighet og regularitet ble samlet i ny divisjon Drift og teknologi. Det er lagt vekt på i størst mulig grad å samle fagmiljøene og rendyrke ansvarslinjer, noe som skal bidra til at Bane NOR leverer en sikker og punktlig infrastruktur. Videre ble ansvaret for alle store byggeprosjekter samlet i én divisjon – Utbygging. Den nye divisjonen, Kunde og marked, fikk det samlede ansvaret for kontakten med kundene og totaloversikten for inntekter fra togselskapene. Eiendomsdivisjonen fortsetter i all hovedsak som før.

Vi skal legge grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegging av kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods.

Bane NORs strategi

Bane NORs gjeldende strategi ble utviklet ved opprettelsen av foretaket, og har en tidshorisont fram mot 2023. Vår strategi understøtter en visjon om vekst for jernbanen. Strategien bygger videre på handlingsprogrammet for jernbanesektoren, som igjen er en operasjonalisering av gjeldende Nasjonal transportplan (NTP).

Visjon

Norge på skinner er vår visjon og gir en overordnet retning for konsernet. Visjonen uttrykker en ambisjon om vekst for jernbanen, en punktlig og driftsstabil jernbane, og peker videre på vår samfunnsrolle.

Strategiske hovedtema

Tre strategiske fokusområder understøtter visjonen; Mer for pengene, Kunden i sentrum og Fremtidsrettet samfunnsaktør. Sikkerhet- og beredskap er en gjennomgående prioritering for all aktivitet i foretaket. De tre strategiske temaene, sammen med sikkerhets- og beredskapsarbeidet, utgjør ønsket langsiktig utvikling for Bane NOR.

Mer for pengene

Bane NOR skal være et forretningsorientert foretak som kontinuerlig forbedrer ressursbruken i alle prosesser. Effektivisering skal skje gjennom styrket produktivitet, standardisering og modernisering. Vi skal sikre kostnadsoptimale løsninger i prosjektene, og gjennom rett kontraktsstrategi og gode anskaffelser sikre velfungerende konkurranse i entreprenør- og leverandørmarkedet. Videre skal vi prioritere reduksjon av vedlikeholdsetterslep og prediktivt vedlikehold for å øke kvaliteten og forutsigbarheten i jernbaneinfrastrukturen. Et stadig mer effektivt Bane NOR vil frigjøre ressurser slik at samfunnet får mer for pengene.

Kunden i sentrum

Bane NOR leverer tjenester til togoperatører, reisende, samlaster/lasteeier og andre kunder som eksempelvis leietakere på stasjonene. Vi setter kunden i sentrum ved å utvikle tjenester som sikrer høy tilfredshet. Arbeidet for en punktlig og driftsstabil jernbane er det viktigste for å fornøyde kunder.

Vi skal tilby jernbaneinfrastruktur som tilrettelegger for økt punktlighet og regularitet. Med en sterk kundeorientering i all utvikling skal vi lykkes med å legge til rette for å øke trafikken og gjøre jernbanen mer attraktiv for kundene.

Fremtidsrettet samfunnsaktør

Vi skal være en tydelig aktør innen jernbanesektoren og fremme langsiktige sektormål. Med attraktive og klimavennlige infrastrukturløsninger skal vi bidra til et modalskift fra vei til bane. Kundeorienterte løsninger, god kommunikasjon og tilrettelegging, høy driftsstabilitet, effektive ruteplaner og gode knutepunkt vil være viktige virkemiddel for å drive økt trafikk. Vi skal aktivt indentifisere behov for vedlikehold og utbygging av infrastruktur, samt ta rollen som Norges ledende utvikler av kollektivknutepunkt. Videre skal vi arbeide for å modernisere jernbanen, samt levere miljøeffektive løsninger i tett samarbeid med leverandørmarkedet og kundene. Ved at vi opptrer som en fremtidsrettet samfunnsaktør legger vi til rette for en bærekraftig trafikkvekst til jernbanen.

Europas sikreste jernbane

Bane NOR skal levere et sikkert transportsystem, og har et mål om å levere Europas sikreste jernbane. Vi skal forsterke og videreutvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet mot en nullvisjon: Ingen skal bli hardt skadet eller omkomme på jernbanen.

Videreutvikling av strategien

Det er igangsatt arbeid for å oppdatere Bane NORs strategi. Denne prosessen skal resultere i et fremtidsbilde mot 2033 og oppdatert konsernstrategi mot 2025.

Bane NORs verdier

Bane NORs visjon «Norge på skinner» peker på vår samfunnsrolle og jernbanens betydning for bærekraftig verdiskapning i Norge.

Verdiene våre er en rettesnor for alle medarbeidere i Bane NOR i det daglige. De forteller oss hvordan vi skal opptre i møte med kollegaer og samfunnet rundt oss. Bane NOR har lagt fire verdier til grunn for sin virksomhet.

Vi skal være åpne, respektfulle, engasjerte og nytenkende.

Åpen

 • Vi deler og samarbeider for å lykkes
 • Vi verdsetter mangfold og nye perspektiver
 • Vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet
 • Vi er åpne og ærlige i vår forretningsdrift

Respektfull

 • Vi møter hverandre og omverden med respekt, toleranse og tillit
 • Vi setter sikkerheten først
 • Vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar

Engasjert

 • Vi er alle Bane NOR-ambassadører
 • Vi tenker helhet og er løsningsorientert
 • Vi tar ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

Nytenkende

 • Vi er nysgjerrige, søker ny kunnskap og lærer av erfaringer
 • Vi bruker hverandres kompetanse for å levere gode resultater
 • Vi utfordrer etablerte sannheter
 • Vi er modige og drivende i endring og utvikling
Verdier

Styret

Styret i Bane NOR består av syv medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. Fram til juni i fjor var Siri Beate Hatlen styreleder. 23. juni ble Cato Hellesjø valgt til ny leder.

 • Cato Hellesjo SPV 06269 Foto Rune Bendiksen

  Cato Hellesjø
  Styreleder

 • Olaf melbo crop

  Olaf Melbø
  Nestleder

 • Ane breivega crop

  Ane Breivega
  Styremedlem

 • Toril nag crop

  Toril Nag
  Styremedlem

 • Baard haugen crop

  Baard Haugen
  Styremedlem

 • Solbjorg engeset crop

  Solbjørg Engeset
  Styremedlem

 • Tor e palerud crop

  Tor Egil Pålerud
  Styremedlem

 • Torfinn haberstad crop

  Torfinn Håverstad
  Styremedlem

 • Morten lonnes fotothorerikskarpen

  Morten Lønnes
  Styremedlem

Konsernledelsen

Bane NORs konsernledelse består av ni personer og ledes av konsernsjef Gorm Frimannslund.

 • Gorm Frimannslund copy

  Gorm Frimannslund
  Konsernsjef

 • Sverre Kjenne copy

  Sverre Kjenne
  Konserndirektør for Drift og teknologi

 • Karsten Boe copy

  Karsten Boe
  Konserndirektør for Sikkerhet og kvalitet

 • Stine Ilebrekke Undrum copy

  Stine Undrum
  Konserndirektør for Utbygging

 • Henning Scheel copy

  Henning Scheel
  Konserndirektør for Kunde og marked

 • Eli Skrovset copy

  Eli Skrøvset
  Konserndirektør for Virksomhetsstyring

 • Jon Erik Lunoe copy

  Jon-Erik Lunøe
  Konserndirektør for Eiendom

 • Beate Hamre Deck1 copy

  Beate Hamre Deck
  Konserndirektør for HR og organisasjon

 • Torild Lid Uribarri1 copy

  Torild Lid Uribarri
  Konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt