Vår ambisjon, målbilde og strategi for bærekraft

Bane NORs har siden opprettelsen jobbet systematisk med bærekraft.

For vårt videre arbeid og utvikling har vi i 2020 utarbeidet en egen bærekraftstrategi. Ambisjonen for arbeidet er å løfte Bane NOR til å bli en «rollemodell» innen bærekraft innen utgangen av 2025. Som rollemodell skal Bane NOR være en viktig drivkraft for bærekraftig utvikling gjennom vårt virke med en sterk bærekraftkultur.

Strategien og målbildet skal hjelpe oss å nå vår ambisjon. Bane NORs bærekraftstrategi for 2021-2025 er vårt detaljerte «veikart» for arbeid med bærekraft fremover. Strategien er strukturert rundt de temaene som er vurdert som mest vesentlige for å styrke oss innen bærekraft og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Det er viktig å jobbe bredt og grundig på dette området, men det er også viktig å jobbe ut fra et tydelig fokus. For å synliggjøre hvor vi mener vi kan gjøre en størst forskjell har vi utviklet et kort, samlende målbilde for bærekraftsarbeidet i Bane NOR. Den springer ut av vårt miljøfortrinn og vår virksomhets iboende bidrag til et mer bærekraftig samfunn – at vi er en del av svaret.

«Mer på skinner setter mindre spor»

Bane NORs viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog. Å flytte mer transport over på jernbane vil gjøre transportsektoren mer bærekraftig da jernbanen bruker mindre energi og areal i forhold til kapasitet enn alle andre transportmidler.

For det første bidrar jernbanen til klima- og nullvekstmålet gjennom overføring av trafikk fra fossile transportformer. For det andre har jernbanen øvrige miljøfortrinn som bl.a. mindre arealbehov, luftforurensning og støy. Andre vesentlige fordeler er jernbanens evne til å tilby rask og energieffektiv transport med høy kapasitetsutnyttelse, samt færre trafikkulykker. Disse fordelene er ekstra store i sentrale strøk – der flest mennesker og mest gods transporteres. Når flere kan bo, jobbe eller få gjort nødvendige ærender like ved stasjonen reduseres klimagassutslipp ved at behovet for privatbil blir vesentlig redusert.

Vi mener at de viktigste forholdene som bidrar til dette, kan oppsummeres gjennom følgende vesentlige mål for vårt arbeid:

 • Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn ​
 • Sikre punktlighet og forutsigbarhet ​
 • Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Det er gjennom forbedringer på disse områdene Bane NOR kan ha størst effekt på ambisjonen om «mer på skinner». Med dette bidrar vi indirekte til samfunnets ambisjoner innen bærekraft.

Denne prioriteringen betyr ikke at vi ikke jobber målrettet med de andre temaene vi har definert som vesentlige. De øvrige målene vi har satt oss i denne strategien, bidrar på ulike vis til at jernbanen «setter mindre spor». De er alle avgjørende for vår profesjonalitet og legitimitet som viktig samfunnsaktør. Dermed påvirker de også vår evne til å løse vårt oppdrag: å være en drivkraft for at flere tar mer tog.

Sammen jobber vi hver dag for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag på en bærekraftig, effektiv og kunderettet måte.

Bane NORs viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog.

Våre vesentlige, prioriterte bærekraftstema

 1. Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn
 2. Sikre punktlighet og forutsigbarhet
 3. Styrke knutepunktutvikling og sømløs reise
 4. Redusere vårt klima- og miljøavtrykk i egen aktivitet
 5. Utvikle en bærekraftig leverandørkjede
 6. Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø
 7. Ta ansvar for kulturminner og kulturmiljø
 8. Bidra til mangfold og likestilling
 9. Styrke antikorrupsjon og habilitet
 10. Ivareta sikkerhet