Nøkkeltall

Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Vekst passasjerkm. % 3,8 3,4 Ikke tilgjengelig 5 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12, 13 og 17 1-års etterslep i statistikk fra SSB
Vekst tonnkm. Persontrafikk % 2,1 -1,2 Ikke tilgjengelig 2,5 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12, 13 og 17 1-års etterslep i statistikk fra SSB. Nedgang gjelder midlertidig nedskalering av godstilbud fra ett selskap
Brutto tonnkilometer godstog millioner 8448 7828 8043 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12, 13 og 17 Antall brutto tonnkm godstog kjørt på jernbanen i Norge. Kilde: Bane NOR. (samlet vekt av gods, lokomotv og vogner) X (kjørte kilometer)

Sikre punktlighet og forutsigbarhet

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Regularitet % 96,2 96,6 93,8 97,7 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Andelen tog som ikke blir innstilt
Punktlighet alle persontog % 88,7 89,2 92,7 90,0 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Andelen tog som når sin endestasjon uten forsinkelse
Punktlighet godstog % 73,0 78,2 82,2 80,0 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13
KTI-togselskap poeng 49 55 65 75 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13
KTI-passasjerer poeng 74 55 77 76 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13

Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Leietakerindeks % 73 72 74 Bane NOR spesifikk 8, 9, 11, 12, 13 og 17
Omdømmeindeks poeng 16 12 16 30 Bane NOR spesifikk 8, 9, 11, 12, 13 og 17 Gjennomsnittstall for året

Redusere vårt klima- og miljøavtrykk

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Reduksjon «direkte nasjonale»* CO2 utslipp % Ikke tilgjengelig Baseline satt til 40 000 tonn -9,4 18,0 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Baseline 2019 er usikker. Årsak til negativt resultat må derfor sannsynligvis tillegges bedret datakvalitet i 2020
Totalt drivstoff konsumert i organisasjonen fra ikke-fornybare kilder MWh 31 277 35 112 5 980 302-1 9, 11, 12 og 13 Inkluderer fossilt forbruk til skinnegående kjøretøy, skinne-/veimaskiner og tjenestebiler. Vesentlig endring i 2020 beror på at Spordrift ikke lenger er inkludert
Totalt drivstoff konsumert i organisasjonen fra fornybare kilder MWh 77 1068 742 302-1 9, 11, 12 og 13 Inkluderer: Biodrivstoff til kjøretøy og biofyringsolje til oppvarming
Forbruk elektrisitet GWh 123,8 121,4 106,5 302-1 9, 11, 12 og 13
Forbruk fjernvarme MWh 892 800 850 302-1 9, 11, 12 og 13
Forbruk fjernkjøling MWh ia ia 305-2 9, 11, 12 og 13
Forbruk damp MWh ia ia 305-2 9, 11, 12 og 13
Totalt energiforbruk i organisasjonen GWh 156,1 158,4 114,2 302-1 9, 11, 12 og 13 Vesentlig endring i 2020 beror på at Spordrift ikke lenger er inkludert
Bane NORs forbruk av fossile drivstoff - Bane NORs direkte utslipp (Scope 1) tonn CO2-ekvivalenter 8452 9339 1593 305-1 9, 11, 12 og 13 Vesentlig endring i 2020 beror på at Spordrift ikke lenger er inkludert
Bane NORs forbruk av elektrisitet - Bane NORs indirekte utslipp - lokasjonsbasert metode (Scope 2) tonn CO2-ekvivalenter 15 847 4021 3536 305-2 9, 11, 12 og 13 Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019 skyldes overgang fra en nordisk utslippsfaktorutslippsfaktor for nordisk strøm-miks (128g CO2-ekv/kWh) til utslippsfaktor for en norsk utslippsfaktor strøm-miks (33g CO2-ekv/kWh). Tall for 2019 er korrigert
Bane NORs forbruk av elektrisitet - - Bane NORs indirekte utslipp - markedsbasert metode (Scope 2) tonn CO2-ekvivalenter 0 886 313 305-2 9, 11, 12 og 13 Utslipp er knyttet til forbruk av elektrisitet hos Bane NOR Eiendom. Alt forbruk i Bane NORs Infrastruktur som leveres gjennom Bane NOR Energi er dekket opp med opprinnelsesgarantier. Tall for 2019 er korrigert
Leverandører forbruk av fossile drivstoff, elektrisitet og utslipp ifm. forbrukte materialer/produkter - Bane NORs indirekte utslipp (Scope 3) tonn CO2-ekvivalenter 1201 1506 45 040 305-3 9, 11, 12 og 13 Tall for 2019 er korrigert. Vesentlig endring i 2020 beror på at leverandørers direkteutslipp (herunder Spordrift) er inkludert
Bane NORs totale utslipp - direkte og indirekte - lokasjonsbasert metode (Scope 1+2+3) tonn CO2-ekvivalenter 25 743 14 886 50 169 302-1, 302-4 9, 11, 12 og 13 Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019 skyldes overgang fra utslippsfaktor for nordisk strøm-miks (128g CO2-ekv/kWh) til utslippsfaktor for norsk strøm-miks (33g CO2-ekv/kWh). Tall for 2019 er korrigert. Vesentlig endring i 2020 beror på at leverandørers direkteutslipp (herunder Spordrift) er inkludert
Bane NORs totale utslipp - direkte og indirekte - markedsbasert metode (Scope 1+2+3) tonn CO2-ekvivalenter 9626 11 731 46 946 302-1, 302-4 9, 11, 12 og 13
Non-Compliance lover og regler antall 0 0 0 307-8 9, 11, 12 og 13
Avfall levert i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastruktur tonn Ikke tilgjengelig 7900 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13
Glyfosat benyttet til sprøyting i spor, sideterreng og bekjempelse av fremmede arter langs spor kg Ikke tilgjengelig 3300 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13
Alvorlige miljøskader antall 7 3 0 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Serie korrigert for etterregistreringer
Ikke alvorlige miljøskader antall 330 182 183 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Serie korrigert for etterregistreringer
Tilløp til miljøskader antall 943 956 1156 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13
Dyrepåkjørsler antall 2169 2139 1682 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Tall kan variere noe fra ulike kilder da det forekommer etterregistreringer. Herunder 589 tamrein og 152 sau
M1-verdi verdi 3,3 1,4 1,3 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Definert som antall betydelige miljøskader per mill. arbeidstimer. Fom. 2020 er entreprenørers skader også medregnet
M2-verdi verdi Ikke aktuelt 12,9 14,2 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 13 Definert som alle miljøskader per mill. arbeidstimer. Fom. 2020 er entreprenørers skader også medregnet

Bærekraftig leverandørutvikling

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Aktive prosjekter i HMSREG antall Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 16 Bane NOR spesifikk 8, 9, 12, 12 og 17 Alle prosjekter som inngår kontrakt med Bane NOR fra og med januar 2020 skal ta i bruk HMSREG. Måling angir antall aktive prosjekter i HMSREG i løpet av året
Hoved- og underleverandører med skattefullmakt innen bygg og anlegg % 63 Bane NOR spesifikk 8, 9, 12, 12 og 17 Grunnlag er hovedentreprenører og underentreprenører registert i hhv. kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) og HMSREG. fra og med januar 2020
Hoved- og underleverandører med StartBANK-medlemskap innen bygg og anlegg % 65 Bane NOR spesifikk 8, 9, 12, 12 og 17 Grunnlag er HE og UE registert i hhv. kontraktsadministrasjonsverktøy og HMSREG. Start fra og med juli 2020

Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Antall lærlinger antall 146 2 3 102-8 9 Redusert fra og med 2019 pga utskillelsen av Spordrift
Rekruttering < 30 år antall 125 99 82 404-1 9
Rekruttering 30-50 år antall 175 261 156 404-1 9
Rekruttering > 50 år antall 64 98 51 404-1 9
Rekruttering kvinner antall 129 188 87 404-1 9
Rekruttering menn antall 235 270 202 404-1 9
Rekruttering totalt antall 364 458 289 404-1 9
Traineer per år antall na 21 22 404-1 9 Antall indikerer traineer startet rapporteringsåret
Traineer totalt antall na 33 43 404-1 9 Antall indikerer traineer totalt med oppstart rapporteringsåret 2019
Turnover < 30 år % 3,9 5,3 10 404-1 9 Ikke mulig å beregne reell turnover i 2019 pga. utskillelsen av Spordrift
Turnover 30-50 år % 8 9,8 8,1 404-1 9 Reell turnover 2019 for kun Bane NOR ligger sannsynligvis litt høyere
Turnover > 50 år % 7 ,73 7,8 404-1 9
Sykefravær % 4,9 4,8 4,1 ≤ 4,5 403-9
Arbeidsgiverattraktivitet rangering 28 32 37 ≤ 15 Bane NOR spesifikk 9 Bane NORs plassering i «Universum Topp 100», beregnet som gjennomsnitt av plassering blant student ingeniører og unge yrkesaktive ingeniører
Medarbeiderengasjement poeng 75 79 78,6 81 Bane NOR spesifikk 9 Utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse, målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål
Kontinuerlig forbedring poeng 71,4 73,5 74,4 75 Bane NOR spesifikk 9 Utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse, målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål
Kompetanse poeng 75,8 77,5 77,9 78 Bane NOR spesifikk 9 Utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse, målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål
Medarbeidere som har gjennomgått medarbeidersamtale % 80,4 77,5 78,6 404-3 9 Medarbeidere ansatt etter mars 2020 har ikke hatt samtale
Antall ledere på lederutviklingsprogram antall Nytt i 2019 350 350 100% 404-2 9
Antall nyansatte på introduksjonsprogram for nyansatte antall na 300 200 100% 404-2 9

Ivareta kulturminner og kulturmiljø

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Bygninger med vern etter plan - og bygningsloven antall ikke tilgjengelig 195 199 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 17
Bygninger med vern etter kulturminneloven antall ikke tilgjengelig 199 199 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 17
Bygninger som er verneverdige (i Jernbaneverket omtalt som «administrativt vern») antall ikke tilgjengelig 154 145 Bane NOR spesifikk 9, 11, 12 og 17

Bidra til mangfold og likestilling

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Antall fast ansatte antall 4334 3418 3408 102-7, 102-8 5, 8 og 17 Alle tall per 31.12.2019. Ca. 1200 ansatt ble overført Spordrift, de aller fleste fra 1.7.2019.
Antall midlertidig ansatte antall 52 48 25 102-8 5, 8 og 17
Antall menn antall ikke tilgjengelig 2244 2242 102-8 5, 8 og 17
Antall kvinner antall ikke tilgjengelig 1224 1191 102-8 5, 8 og 17
Ansatte< 30 år % 16,0 9,2 9,1 102-8 5, 8 og 17
Ansatte 30-50 år % 39,0 44,7 44,7 102-8 5, 8 og 17
Ansatte >50 % 45,0 46,1 46,2 102-8 5, 8 og 17
Kvinner i styret % 50,0 57 42,9 405-1 5, 8 og 17
Kvinner i konsernledelsen % 40,0 50 44,4 405-1 5, 8 og 17
Kvinner i ledende stillinger (budsjett og personalansvar) % 29,0 29,2 32,1 405-1 5, 8 og 17
Kvinner i Bane NOR % 27,0 35,3 34,7 5, 8 og 17
Lønn kvinner vs. Menn i konsernledelsen % 81,0 95,6 89,9 405-2 5, 8 og 17 Forskjellen kommer av at konsernsjef mann, ellers ca 100%
Lønn kvinner vs. Menn i ledende stillinger % 103,0 104,0 100,5 405-2 5, 8 og 17
Lønn kvinner vs. menn alle Bane NOR % ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 96,3 405-2 5, 8 og 17 Ny i 2020

Styrke antikorrupsjon og habilitet

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Ansatte som har fullført e-læringskurs om etikk og samfunnsansvar antall 4491 5048 3818 100% 205-2 8 og 17 Snitt på ca 98%
Ansatte som har fullført klasseromskurs i antikorrupsjon, habilitet og misligheter antall 444 800 164 205-2 8 og 17 Bane NOR har ulike opplæringskonsepter. I porteføljen inngår bl,a. introduksjonskurs, halvdagssamlinger samt dilemmatreninger på 1,5 time.
Habilitetsregisteret- profiler antall 916 558 836 Bane NOR spesifikk 8 og 17 Nedgangen i antall profiler i habilitetsregisteret i 2019 skyldes at kravene til registeret ble revidert. Nytt register har flere personopplysninger, og en risikobasert tilnærming medførte reduksjon i antall medarbeidere med krav til profil.
Korrupsjonssaker antall Under utvikling Under utvikling 0 205-3 8 og 17 Saker der myndigheter har konkludert brudd på gjeldende korrupsjonslovgivning
Varslingssaker antall 33 30 37 102-17 8 og 17
Avvik innrapportert til Datatilsynet antall 1 2 3 Bane NOR spesifikk 8 og 17

Ivareta sikkerhet

Tema Måling 2018 2019 2020 Mål, 2023 GRI-henvisning FNs bærekraftsmål Kommentar
Omkomne antall 5 3 4* 0 403-9 3 og 11 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert. *Tre dødsfall er fremdeles under etterforskning pr. 10.3.2021
Alvorlig personskade antall 2 4 1 0 403-9 3 og 11 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert
H1-verdi (Bane NOR) antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer 3 1,8 0,5 ≤2 403-9 3 og 11 Skader på ansatte i drift og vedlikehold (Spordrift) utgår fra 1.7.2019
H1-verdi (entreprenører) antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer 4,3 4,3 4,8 ≤2 403-9 3 og 11 Skader på entrepreørers ansatte
H2-verdi (Bane NOR) antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer 4,1 2,3 0,7 403-9 3 og 11 Skader på ansatte i drift og vedlikehold (Spordrift) utgår fra 1.7.2019
H2-verdi (entreprenører) antall arbeidsrelaterte personskader pr mill. arbeidstimer 13 9,4 10,4 403-9 3 og 11 Skader på entreprenørers ansatte
N-verdi (entreprenører) antall tilløp og farlige forhold pr mill. arbeidstimer 1254 1333 403-9 3 og 11