Klimaregnskap

Bane NORs klimaregnskap for regnskapsåret 2020.

Bane NOR har i flere år videreutviklet sitt klimaregnskap i tråd med «Global Reporting Initiative» sin klimagassmodell («Greenhouse Gas Protocol», også kalt GHG-protokollen). For å unngå dobbeltrapportering på tvers av virksomheter, er utslippene her fordelt på våre egne, direkte og indirekte utslipp, og våre leverandørers utslipp. Dette formidles på følgende måte:

Scope 1 angir egne klimautslipp forbundet med eget forbruk av fossile energikilder.

Scope 2 angir egne klimautslipp forbundet med eget energiforbruk. Her oppgis elektrisitetsforbruket på to ulike sett: «Markedsbasert metode” hensyntar at Bane NOR kjøper opprinnelsesgarantier for innkjøpt elektrisitet. I praksis betyr det at leverandør kan garantere at vår andel av elektrisiteten har fornybar opprinnelse, og at klimautslippene derfor kan anses som null. «Lokasjonsbasert metode» synliggjør at også fornybar elektrisitet har fotavtrykk, og her rapporteres klimautslippene forbundet med el-forbruket ved hjelp av en omregningsfaktor for norsk strøm-miks.

Merk at det her kun er klimautslipp fra andel ikke-fornybar strøm som beregnes, og ikke andre miljøpåvirkninger ved el-produksjon som for eksempel arealbruk, vassdrags- og veibygging etc.

Scope 3 angir klimautslipp som skjer på grunn av Bane NORs virksomhet, men som utføres av våre leverandører. Her kan vi kun oppgi kjente, faktiske tall. Derfor omtales her ikke viktigste kildene til (indirekte) utslipp, slik som forbruk av materialer og produkter som forbrukes som del av oppdragene.

Alle tall er oppgitt i tonn karbondioksid-ekvivalenter (CO2-ekvivalenter).

GRI*-ref. Utslippskilder Scope** 2018 2019 2020 Noter
305-1 Forbruk fossilt drivstoff - skinnegående kjøretøy og arbeidsmaskiner 1 4274 5209 533 01
305-1 Forbruk fossilt drivstoff - tjenestereiser med Bane NORs person- og varebiler 1 3877 3820 1060 02
305-1 Forbruk fossile energikilder - fyringsolje til oppvarming av bygg 1 181 305 0 03
305-1 Lekkasje av SF6-gass fra elektriske anlegg 1 93 5 0 04
305-1 Sum Scope 1 8425 9339 1593
 
305-2 Energiforbruk - elektrisitet lokasjonsbasert 2 15847 4006 3519 05
305-2 Energiforbruk - elektrisitet markedsbasert 2 n/a 871 297 06
305-2 Energiforbruk - fjernvarme 2 n/a 15 16 07
305-2 Sum Scope 2 (lokasjonsbasert metode) 15847 4021 3536
305-2 Sum Scope 2 (markedsbasert metode) 0 886 313
 
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - tjenestereiser med fly 3 986 1256 339 08
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - tjenestereiser med ansattes egne personbiler 3 216 250 206 09
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - arbeid innen drift og vedlikehold utført for Divisjon Drift og teknologi 3 7175 10
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - øvrige arbeider utført for Divisjon Drift og teknologi 3 6166 11
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - avfallstransport ifm. drift og vedlikehold av infrastruktur 3 86 12
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - entrepriser utført for Divisjon Drift og teknologi 3 5948 13
305-3 Forbruk fossilt drivstoff - entrepriser utført for Divisjon Utbygging 3 22780 14
305-3 Elektrisitetsforbruk ifm. arbeider utført for Divisjon Drift og teknologi 3 7 15
305-3 Elektrisitetsforbruk ifm. arbeid utført for Divisjon Utbygging 3 2333 16
305-3 Sum Scope 3 1201 1506 45040

* Referansene henviser til indikatorer i standarden «GRI 305 - emissions» utgitt av Global Reporting Initiative (www.globalreporting.com).

** Begrepet «Scope» refererer til Greenhouse Gas Protocol (www.ghgprotocol.org) sin inndeling av klimautslipp:

  • Scope 1 refererer til Bane NORs forbruk av fossile drivstoff (betegnes Bane NORs direkte utslipp).
  • Scope 2 refererer til Bane NORs forbruk av elektrisitet (betegnes Bane NORs indirekte utslipp, og tilsvarer strømleverandørs Scope 1).
  • Scope 3 refererer til leverandører forbruk av fossile drivstoff, elektrisitet og utslipp ifm. forbrukte materialer/produkter (betegnes Bane NORs indirekte utslipp, og tilsvarer leverandørers Scope 1-3).
  • Scope 3 rapporteres etter prinsipp om vesentlighet og tilgjengelighet av data. Normalt vil disse utslippene representere majoritet og opp mot 90% av totale utslipp i et klimaregnskap.