GRI indeks

Bane NORs bærekraftsrapportering følger den anerkjente, internasjonale rapporteringstandarden Global Reporting Initiative (GRI).

Rapporteringen for 2020 holder rapporteringsnivå "Core". Rapporteringsnivået innebærer en beskrivelse av ledelsens tilnærming og minimum en GRI-spesifikk indikator per vesentlig tema, samt minimumsinformasjon om selskapet etter standarden.

Bane NORs fullstendige rapportering av bærekraft finnes i dette dokumentet, års- og bærekraftsrapport, samt informasjon publisert på våre nettsider banenor.no.

GRI-standard Indikator forklaring Informasjon/Side nummer og/eller
URL
Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer

Organisasjonsprofil

102-1 Navn på selskapet Bane NOR SF Oppfylt
102-2 Hovedprodukter/tjenester Kap. Om oss/Dette er Bane NORNøkkeltallstabell (Medarbeidere, antall medarbeidere)Årsrapport, regnskap Oppfylt
102-3 Hovedkontor Oslo Oppfylt
102-4 Tilstedeværelse organisasjon Bane NOR har virksomhet kun i Norge Oppfylt
102-5 Eierstyring og selskapsledelse Kap. Om oss/Dette er Bane NOR Oppfylt
102-6 Markeder Kap. Om ossNøkkeltallstabell (Medarbeidere, antall medarbeidere)Årsrapport, regnskap Oppfylt
102-7 Selskapets størrelse Kap. Om oss/Dette er Bane NORNøkkeltallstabell (Medarbeidere, antall medarbeidere)Årsrapport, regnskap Oppfylt
102-8 Informasjon om ansatte og arbeidere; type ansatte/kontrakt. Kap. Om ossNøkkeltall (Medarbeidere, type ansatte) Oppfylt Bane NOR operer kun i NorgeUtbyggingsaktivitet er i hovedsak utført av arbeidere som ikke ansatt i Bane NOR. Disse arbeiderne er ikke inkludert i Bane NORs nøkkeltall.
102-9 Leverandørkjede Kap. Utvikle en bærekraftig leverandørkjede Oppfylt
102-10 Vesentlige organisasjonsendringer Kap. Om oss/Dette er Bane NOR Oppfylt
102-11 Føre-var-prinsippet Kap. Bærekraft/Redusere vårt klima- og miljøavtrykk Oppfylt
102-12 Eksterne initiativ Kap. Bærekraft/Lovverk og intitiativ Oppfylt
102-13 Medlemskap i organisasjoner Kap. Bærekraft/Lovverk og intitiativ Oppfylt
Strategi Oppfylt
102-14 Uttalelse fra konsernsjefen Kap. Konsernsjefen har ordet Oppfylt
102-15 Vesentlig påvirkning, risiko og muligheter Kap. Om oss/Risiko og muligheterKap. Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse Delvis oppfylt Beskriver ikke risiko- og mulighetsanalyse relatert til økonomisk, sosial og miljømessig påvirkningBeskriver ikke oversikt over viktigste trender innen bærekraftstema og påvirkning på langsiktig verdiskaping.

Etikk og integritet

102-16 Verdier, prinsipper, standarder og etiske retningslinjer Kap. Bane NORs verdierhttps://www.banenor.no/leverandor/etiske-retningslinjer/ Oppfylt
102-17 System for rådgivning og henvendelser knyttet til etikk Kap. Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og habilitetNøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet, varslingskanal)https://www.banenor.no/Kundesenter/varsling-av-kritikkverdige-forhold/ Oppfylt
Styring
102-18 Organisasjonens styringsstruktur Kap.2 Om oss/Konsernstruktur og konsernledelsebanenor.no/Om-oss Oppfylt

Interessentdialog

102-40 Oversikt over interessentgrupper Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse Oppfylt
102-42 Identifisering og utvelgelse av interessentgrupper Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse Delvis oppfylt Prosess for utvelgelse av interessenter ikke beskrevet (interessentanalyse)
102-43 Interaksjon med interessentgrupper Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse Oppfylt
102-44 Viktigste tema fremmet av interessentgrupper Kap. 3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse Delvis oppfylt Beskriver ikke hvilke tema de ulike interessentene er opptatt av, kun helhetlig oppsummert.

Rapporteringspraksis

102-45 Enheter inkludert i det konsoliderte finansielle regnskapet Kap. 4 Regnskap Oppfylt
102-46 Prosess for å definere rapportens innhold og temaomfang Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse Oppfylt
102-47 Oversikt over vesentlige tema Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse Oppfylt
102-48 Endringer av tidligere rapportert informasjon Kap. 2. Om oss/Dette er Bane NOR Oppfylt
102-49 Endringer i rapportering Kap. 2. Om oss/Dette er Bane NOR Oppfylt Ingen
102-50 Rapporteringsperiode 2020 Oppfylt
102-51 Dato for siste rapport mai.20 Oppfylt
102-52 Rapporteringssyklus Årlig Oppfylt
102-53 Kontaktpunkt for spm. Til rapporten postmottak@banenor.no Oppfylt
102-54 Rapporteringsnivå GRI-standard Core Oppfylt
102-55 GRI-indeks GRI-tabell Oppfylt
102-56 Ekstern revisjon Rapporten er ikke revidert. Oppfylt

Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn Oppfylt
Bane NOR spesifikk Vekst passasjerkm. Kap. Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn) Tall for 2020 offentliggjøres av SSB juni 2021
Bane NOR spesifikk Vekst tonnkm. Persontrafikk Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn) Tall for 2020 offentliggjøres av SSB juni 2021

Sikre punktlighet og forutsigbarhet

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap. Sikre punktlighet og forutsigbarhet Oppfylt
Bane NOR spesifikk Regularitet Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet)
Bane NOR spesifikk Punktlighet alle persontog Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet)
Bane NOR spesifikk Punktlighet godstog Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet)
Bane NOR spesifikk KTI-togselskap Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet)
Bane NOR spesifikk KTI-Passasjerer Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet)

Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Oppfylt
Bane NOR spesifikk Leiertakerindeks Nøkkeltall (Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise)

Redusere vårt klima- og miljøavtrykk

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn Oppfylt
302-1 Energiforbruk i selskapet Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) Oppfylt
302-4 Reduksjon av energiforbruk Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) Oppfylt
305-1 Bane NORs direkte klimautslipp (Scope 1) KlimaregnskapNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) Oppfylt
305-2 Bane NORs indirekte klimautslipp ifm. Innkjøpt energi (Scope 2) KlimaregnskapNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) Oppfylt
305-3 Utslipp fra innkjøpte produkter (Scope 3) Klimaregnskap Oppfylt
307-1 Manglende etterlevelse mht miljørelaterte lover og regler Nøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) Oppfylt

Utvikle en bærekraftig leverandørkjede

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjede Oppfylt
308-1 Prosent nye leverandører evaluert iht. kriterier for klima og miljø Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Utvikle en bærekraftig leverandørkjede) Delvis oppfylt Alle nye leverandører evalueres ved kontraktinngåelse r, men mangler evaluering og score ift. standard kriterier
308-2 Negativ miljøpåvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført Kap. Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Utvikle en bærekraftig leverandørkjede) Delvis oppfylt Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge potensiell negativ påvirkning under utarbeidelse.
409-1 Evaluering av tvangsarbeid Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Utvikle en bærekraftig leverandørkjede) Delvis oppfylt Gjøres ifb. inngåelse av alle nye kontrakter og videre i oppfølging. Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge potensielt tvangsarbeid under arbeid.
414-1 Prosent nye leverandører evaluert iht. sosiale kriterier Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjede Delvis oppfylt Alle nye leverandører vurderes/evalueres ved kontraktinngåelse, men mangler evaluering og score ift. standard kriterier
414-2 Negativ sosial påvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjede Delvis oppfylt Risikovurdering av portefølje for å kartlegge potensiell negativ påvirkning under utarbeidelse.

Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø Oppfylt
403-1 Helse, miljø og sikkerhet ledelsessystem Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø Oppfylt
404-2 Kompetanseprogrammer for ansatte og assistanse for overgang Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø Delvis oppfylt Oppgir ikke spesifisering på type og omfang av generelle kompetanseutviklingsprogram for ansatte. Oppgir ikke tiltak for å lette medarbeiders mulighet for å stå i arbeid lengre og/eller styring av karriereavslutninger som følge av pensjon
404-3 Prosentandel medarbeidere som gjennomgår regelmessige medarbeider utviklings- og karriere planlegging Nøkkeltall (Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø) Oppfylt
403-3 Helsetjenester Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø Delvis oppfylt Beskriver ikke funksjon og bidrag til å redusere skader og risiko eller arbeideres tilgang.
403-4 Arbeidstakeres deltakelse, mulighet for å bli hørt og kommunikasjon vedr. HMS. Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess og representasjon
403-5 Opplæring arbeidstakere i HMS Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess
403-6 Fremme av arbeidstakers helse Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø Delvis oppfylt Beskriver ikke tilrettelegging av tilbud til arbeidere som ikke er ansatt, men som jobber på Bane NORs anleggsplasser.

Ta ansvar for kulturminner og kulturmiljø

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap. 3. Bærekraft/Ivareta kulturminner og kulturmiljø Oppfylt
Bane NOR spesifikk Bygninger med vern Nøkkeltall (Ivareta kulturminner og kulturmiljø)

Bidra til mangfold og likestilling

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap. 3. Bærekraft/ Bidra til mangfold og likestilling Oppfylt
401-1 Nyansettelser og turnover Nøkkeltall (Bidra til mangfold og likestilling) Delvis oppfylt Turnover ikke registrert for kjønn, kun alder.
405-1 Likestilling i styrende organer og blant ansatte Nøkkeltall (Bidra til mangfold og likestilling) Delvis oppfylt Oppgir ikke fordeling på alder i styrende organer.
405-2 Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse til kvinner til menn Nøkkeltall (Bidra til mangfold og likestilling) Delvis oppfylt Oppgir ikke forholdstall for alle typer ansettelseskategorier, kun for konsernledelsen og ledende stillinger.
406-1 Hendelser knyttet til diskriminering, korrektive tiltak. Ingen slike hendelser registrert Oppfylt

Styrke antikorrupsjon og habilitet

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap. 3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og hablitet Oppfylt
205-1 Antall enheter risikokartlagt mht korrupsjon Kap. 3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og hablitetKap. 3 Bærekraftt/Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet) Delvis oppfylt Kartlegging av leverandører, nye og eksisterende, skjer ifbm. Kontraktinngåelse og oppfølging, men er under utvikling.
205-2 Kommunikasjon og opplæring i anti-korrupsjonspolicyer og prosedyrer. Kap. 3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og hablitetNøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet) Oppfylt
205-3 Bekreftede korrupsjonssaker og handling/tiltak iverksatt Nøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet) Delvis oppfylt Måling og oppfølging av intern og ekstern korrupsjon under utvikling. Bane NOR oppgir antall varslingssaker, interne og eksterne.

Ivareta sikkerhet

Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Kap. 3 Bærekraft/Ivareta Sikkerhet Oppfylt
403-2 Fareidentifikasjon, risikovurdering og etterforskning av hendelser Kap. 3 Bærekraft/Ivareta SikkerhetKap.3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og habilitet. Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess for å identifisere arbeidsrelaterte skader og risiko, samt tiltak, policy og rutiner.
403-7 Forebygging og avbøtning av helse- og sikkerhetsmessige virkningerdirekte knyttet til forretningsforhold Kap. 3. Bærekraft/Ivareta Sikkerhet Oppfylt
403-9 Arbeidsrelaterte skader for egne medarbeidere og for arbeidere som jobber for selskapet, sykefravær. Nøkkeltall (Sikkerhet; omkomne, skadede, H1-verdi)Nøkkeltall (Medarbeidere, Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø) Oppfylt