FNs bærekraftsmål

Bane NOR støtter arbeidet med FNs bærekraftsmål og har vi knyttet vårt eget arbeid med bærekraft opp til FNs bærekraftsmål.

Vi vet at aktiviteten vår kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene. Derfor gjør vi en systematisk innsats for å gjøre den negative innvirkningen så liten som mulig, samtidig som vi bidrar til å nå målene.

Sammen med våre interessenter har Bane NOR prioritert 5 mål av 17 bærekraftsmål. Disse er valgt fordi de er nærmest knyttet til vår kjernevirksomhet og dermed er områder der vår innsats vil kunne få størst positiv effekt. Å innlemme bærekraftsmålene er et nyttig «kompass» i vårt arbeid med bærekraft. Vi legger også vekt på å være åpne i vår rapportering om effektene vi skaper innenfor de ulike målene.

Bane NORs prioriterte bærekraftsmål, en beskrivelse av disse, samt relevante delmåler illustrert i figuren under. Hvordan Bane NOR spesifikt jobber med målene fremgår i omtalen av det enkelte vesentlig tema. For vesentlig tema som bidrar spesifikt til andre bærekraftsmål utover de 5 prioriterte er dette også omtalt.

FNs bærekraftsmål

Å innlemme bærekraftsmålene er et nyttig «kompass» i vårt arbeid med bærekraft. Vi legger også vekt på å være åpne i vår rapportering om effektene vi skaper innenfor de ulike målene.

Innovasjon og infrastruktur

Hva?

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Hvorfor?

Investeringer i infrastruktur er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.

Relevante delmål

  • Vi vil utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet
9

Bærekraftige byer og samfunn

Hva?

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Hvorfor?

Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne.

Relevante delmål

  • Vi vil gi økt tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer
  • Vi vil bidra til sikkerheten på veiene gjennom vår utbygging av offentlige transportmidler
  • Vi skal verne om og sikre kultur- og naturarv
11

Ansvarlig forbruk og produksjon

Hva?

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Hvorfor?

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

Relevante delmål

  • Vi vil redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

  • Vi vil stimulere leverandører til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder

12

Stoppe klimaendringene

Hva?

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Hvorfor?

Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Relevante delmål

  • Vi vil styrke evnen til å stå imot og tilpasse oss klimarelaterte farer og naturkatastrofer
  • Vi vil innarbeide tiltak mot klimaendringer i vårt arbeid og strategi
13

Samarbeid for å nå målene

Hva?

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Hvorfor?

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Relevante delmål

  • Vi vil stimulere til og fremme partnerskap og samarbeid
17