Jernbanenettet i tall

4 219 kilometer med jernbanespor

337 togstasjoner og holdeplasser

719 tunneler

2 614 bruer

15 godsterminaler

14 togverksteder

16 tømmerterminaler

4 400 eiendommer

Året som gikk

 • Åpnet trafikkstyringssentralen Sør-Vest i Bergen

  I januar åpnet vi trafikkstyringssentralen Sør-Vest i Bergen. Fra sentralen styres og overvåkes togtrafikken på Sørlandsbanen og Bergensbanen (inkludert Arendalsbanen og Flåmsbana). Om noen år skal vi kun ha tre sentraler for hele jernbanenettet: Bergen, Oslo og Trondheim.

 • Anleggsstart for InterCity-prosjekt

  I januar tok samferdselsminister, Knut Arild Hareide (Krf), første spadetak i Vestfold, da vi markerte oppstarten av anleggsarbeidene på InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Prosjektet innebærer 13,6 kilometer med nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

 • Bratsbergbanen 100 år

  I februar var det 100 år siden kong Haakon åpnet Bratsbergbanen fra Notodden til Skien. Jubileet ble markert med gratis togtur, bokutgivelse og rallarmusikk.

 • Bærekraftig by – og stedsutvikling

  I februar åpnet hotellet Scandic Voss. Bane NOR Eiendom bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt.

 • Covid-19 og jernbanen

  I mars annonserte regjeringen omfattende tiltak for å begrense smitte av Covid-19. Kollektivtransporten er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som skal opprettholdes, og derfor ga regjeringen oss i oppdrag å holde togtrafikken i gang.

 • Åpnet ny omformerstasjon i Bergen

  Samme måned åpnet vi Arna omformerstasjon, som vil bidra til en stabil strømforsyning for både person- og godstrafikk på Bergensbanen.

 • 200 millioner ekstra til vedlikehold

  I mars plusset Stortinget på 200 millioner kroner ekstra til vedlikehold av jernbanenettet i 2020, under behandlingen av «Krisepakke 3». De ekstra midlene ble brukt til vedlikeholdstiltak i hele landet.

 • Oppgradering av signalanlegg

  I april oppgraderte vi Thales-signalanlegg på Høvik. Oppgraderingen ble fjernovervåket fra Tyskland.

 • Bane NOR med i buildingSMART Norge

  I mai ble vi medlem i organisasjonen buildingSMART, som jobber for åpne standarder for digitalisering av bygg og anlegg.

 • Nominert til Nordisk Lyspris

  I mai ble Holmestrand stasjon nominert til Nordisk lyspirs. Prisen fokuserer på lysdesign og lysinstallasjoner som fremhever de særegne kvalitetene til nordisk lysdesign. Holmestrand stasjon er bygd 150 meter inne i Holmestrandfjellet og lys har derfor vært en viktig del av stasjonsutformingen, både utvendig og innvendig.

 • AI og maskinlæring til å inspisere jernbanen

  I mai fikk vi sammen med Norsk Regnesentral innvilget en søknad om fire millioner kroner over tre år fra Norges forskingsråd. Pengene skal gå til et innovasjonsprosjekt om automatisert inspeksjon av infrastrukturen ved hjelp av maskinlæring og AI.

 • 5,5 milliarder til Trønderbanen

  I juni ble det klart at det skal investeres 5,5 milliarder kroner i jernbane i Trøndelag, de neste fem årene. Åtte viktige prosjekter toppes med to milliarder kroner til elektrifisering av strekningene Trondheim-Stjørdal og Meråkerbanen fra Hell til riksgrensen.

 • Velkommen SJ Norge

  I juni startet SJ Norge opp med persontogtilbudet NORD. Sommeren 2019 vant de anbudet om å kjøre tog på strekningene Dovrebanen, Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Meråkerbanen. Vi ønsket SJ Norge velkommen på våre banestrekninger.

 • Ny styreleder i Bane NOR

  I juni ble Cato Hellesjø valgt til ny styreleder i Bane NOR SF. Hellesjø overtok stafettpinnen etter Siri Hatlen.

 • Bedre venteområder på Oslo S

  I juli åpnet vi nye, oppgraderte venteområder på Oslo S. De nye venteområdene er et første steg mot å gjøre Oslo S mer attraktivt for de som reiser med tog.

 • Testet digital rasvarsling

  I juli testet vi helt ny teknologi for å varsle om steinsprang, et sensorsystem som plukker opp og analyserer vibrasjoner i skinnene. Raumabanen, Nordlandsbanen, Ofotbanen og Bergensbanen er de mest aktuelle strekningene for å installere denne typen rasvarsling.

 • Ny prosjektdirektør i utbygging

  I august ble Bettina Sandvin ansatt som ny prosjektdirektør i utbygging. Hun leder nå utbygging øst og har ansvaret for utbyggingsprosjekter i Oslo, på Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og strekningen Kongsvinger-Elverum.

 • Nå kan du se hvor fullt toget er allerede på stasjonen

  I august ble informasjon om togenes fyllingsgrad tilgjengelig på våre informasjonsskjermer på stasjonene, i NÅ-appen og i VY-appen. Reisene kan dermed velge togsett ut ifra hvor det er ledige plasser på toget.

 • Ny bru i Skien

  I august ble en ny stålbru er heist på plass i Skien. Den erstattet en 105 år gamle bjelkebru, som ble sendt til gjenvinning.

 • Åpnet nye Ski stasjon

  I september ble vestre del av ny Ski stasjon offisielt åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Nye Ski stasjon får blant annet seks nye spor, to nye reisetorg med trappeamfi, beplantning og flere plasser til sykkelparkering, når den står ferdig.

 • Ny organisering av Bane NOR

  I oktober trådte ny organisering i Bane NOR i kraft. Endringene i egen organisasjon ble gjort for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten.

 • Ny kundedivisjon i Bane NOR

  I oktober fikk vi en ny rendyrket kundedivisjon, kunde og marked, i Bane NOR. Den nye divisjonen skal bygge sterkere relasjoner til jernbanekundene og bedre kundetilfredsheten. Divisjonen ledes av Hennig Scheel som er ansatt som konserndirektør.

 • Oppgraderer Nittedal stasjon

  I november signerte vi kontrakt med NRC Norge AS om oppgraderingen av Nittedal stasjon. Det betyr flere togavganger og flere godstog fra 2022.

 • Nye tog i Trøndelag

  I november kom det første av 14 nye togsett med typebetegnelsen 76 til Norge. De nye togene er bimodale, dvs. at de kan kjøre både på diesel og strøm. Disse skal fases inn i Trøndelag løpet av 2021 og togsettene vil bidra til å redusere CO2-utslipp per passasjer med opptil 30 prosent.

 • Først i Europa

  I november ble Bane NOR den første infrastrukturforvalteren i Europa, som tok i bruk den nye europeiske standarden for grensesnitt mellom trafikkstyrings- og signalsystem.

 • Ny tunnel gjennom Ulriken åpnet

  I desember åpnet vi nye Ulriken tunnel. Åpningen av den 7,8 kilometer lange tunnelen er et stort skritt på veien mot dobbeltspor mellom Arna og Bergen. Når dobbeltsporet er ferdig, kan antall avganger for reisende på strekningen dobles til fire per time, og gods- og persontrafikken vil få mye større fleksibilitet enn på dagens enkeltspor.

 • Brubygging i Eidsvoll

  I desember ble den siste av de lange stålrørspelene som skal bære Minnevika jernbanebru, presset ned i grunnen. Bruarbeidene og resten av dobbeltspor-prosjektet er dermed i god rute.

Togtrafikken i tall

92,7 %

punktlighet på persontog

82,2 %

punktlighet på gods

93,8 %

regularitet på persontog

99,3 %

oppetid på jernbanenettet