Note 01

Vederlag fra Jernbanedirektoratet og øvrige inntekter

Inntekter fordelt på kategori 2019 2018
Inntektsført vederlag fra Jernbanedirektoratet 5 626 5 134
Kompensasjon for slit og elde* 5 590 5 864
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 0 0
Inntekter fra andre offentlige virksomheter 112 18
Energiinntekter 332 380
Kjørevegsavgift 341 337
Stasjonsopphold 515 449
Salgsgevinster** 532 2
Undervisningstjenester*** 67 0
Leieinntekt fast eiendom og øvrige leieinntekter 188 141
Andre driftsinntekter 428 415
Sum inntekter 13 732 12 742
Inntekter fordelt på kategori 2019 2018
Inntektsført vederlag fra Jernbanedirektoratet 5 626 5 134
Kompensasjon for slit og elde* 5 590 5 864
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 548 1 902
Inntekter fra andre offentlige virksomheter 112 18
Energiinntekter 332 380
Kjørevegsavgift 341 337
Stasjonsopphold 515 449
Salgsgevinster** 167 103
Undervisningstjenester*** 67 0
Leieinntekt fast eiendom og øvrige leieinntekter 860 806
Andre driftsinntekter 123 215
Sum inntekter 14 281 15 208
Inntekter fordelt på virksomhetsområder 2019 2018
Infrastruktur 8 981 9 185
Utbygging 1 004 493
Kunde og trafikk 1 143 1 265
Digitalisering og teknologi 656 571
Eiendom 1 603 865
Administrasjon og støttefunksjoner 344 363
Sum inntekter 13 732 12 742
Inntekter fordelt på virksomhetsområder 2019 2018
Infrastruktur 8 991 9 185
Utbygging 1 004 493
Kunde og trafikk 1 143 1 265
Digitalisering og teknologi 656 571
Eiendom 2 143 3 332
Administrasjon og støttefunksjoner 344 363
Sum inntekter 14 281 15 208

* Kompensasjon for slit og elde vedrører inntektsføring av investeringstilskudd i takt med avskrivninger av eiendelene som investeringstilskuddene har finansiert. Jf. note 17 og prinsippnote om leveringsforpliktelse.

** Salgsgevinster i Bane NOR SF vedrører salg av enkelteiendommer til Bane NOR Eiendom Konsern til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt av uavhengig aktør. Enkelteiendommene er regnskapsført til virkelig verdi i mottakende selskap. Gevinstene er eliminert i Bane NOR SF Konsern. Resultatføring i Bane NOR SF Konsern er utsatt til et eventuelt fremtidig salg ut av Bane NOR SF Konsern.

*** Fra 2019 har Bane NOR SF overtatt enhetene for jernbanefag og trafikkopplæring ved Norsk jernbaneskole fra Jernbanedirektoratet.

Bane NOR SF har mottatt vederlag fra Jernbanedirektoratet, som regnskapsmessig er behandlet som følger:

 Opptjent vederlagsinntekt * Endring uopptjent inntekt ** Inntektsført driftstilskudd Balanseført leveringsforpliktelse 2019
K01-avtalen -268 -50 4 427 2 893 7 002
K03-avtaler 487 1 140 1 627
K04-avtaler 631 10 851 11 481
K03/K04-hybridavtaler 52 449 501
K03- og 04-avtaler 0
K02-avtaler 29 29
K05-avtaler 0
Sum vederlag -268 -50 5 626 15 334 20 642
 Opptjent vederlagsinntekt * Endring uopptjent inntekt ** Inntektsført driftstilskudd Balanseført leveringsforpliktelse 2018
K01 avtalen 70 4 458 2 779 7 308
K03 avtaler 0 468 1 120 1 588
K04 avtaler 0 101 9 044 9 145
K03/K04 hybridavtaler 0 73 491 564
K03 og 04 avtaler -205 0 0 -205
K02 avtaler 0 18 0 18
K05 avtaler 0 16 0 16
Sum vederlag -135 5 134 13 434 18 434

* Opptjent vederlagsinntekt vedrører merproduksjon K01 fornyelse.

** Uopptjent inntekt vedrører delvis vederlag som det ikke ble inngått avtaler med Jernbanedirektoratet om bruken av i det enkelte år og delvis vederlag knyttet til inngåtte avtaler, der ikke alle midler er produsert for i det enkelte år.

Note 02

Eiendomsprosjekter

Konsernet har flere utviklingsprosjekter gjennom egne datterselskap i Bane NOR Eiendom-konsernet. Nedenfor er en oversikt over de vesentligste prosjektene som har generert byggherregevinster i form av inntekter/kostnader, enten ved realisasjon/salg eller løpende avregning.

Utviklingsprosjektene til Bane NOR Eiendom-konsernet aktiveres i balansen som utviklingseiendom for salg, jf. note 13. Næringsbygg og boliger inntektsføres etter løpende avregning først når kontrakt for salg er inngått (iht. inntektsføring av anleggskontrakter), jf. omtale i prinsippnote om anleggskontrakter. Henførbare merverdier er inkludert i beregningen av fullføringsgrad og netto prosjektresultat.

I tillegg har Bane NOR Eiendom konsernet et betydelig antall prosjekter organisert som felleskontrollerte virksomheter med andre eiendomsaktører. Disse prosjektene (selskapene) konsolideres ikke, men bokføres etter egenkapitalmetoden, jf. note 11.

Bane NOR konsern:

Prosjekt Salgsinntekter Prosjektkostnader 2019
Schweigaards gate 33 (næring, Oslo) 73 -40 33
Schweigaards gate 40-46 (næring, Oslo) 13 0 13
Proffen Hageby (boliger, Drammen) 195 -181 14
Riverside (boliger, Fredrikstad) 267 -247 20
Sum 548 -468 80
Prosjekt Salgsinntekter Prosjektkostnader 2018
Schweigaards gate 33 (næring, Oslo) 1 609 -1 004 605
Hollenderkvartalet (boliger, Oslo) 293 -263 30
Sum 1 902 -1 267 635

Note 03

Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 2 942 3 063
Arbeidsgiveravgift 384 417
Pensjonskostnader -79 507
Andre ytelser 29 34
Aktiverte lønnskostnader -1 288 -1 275
Sum lønnskostnader 1 987 2 745
 
Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 3 967 4 441
Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 3 350 3 063
Arbeidsgiveravgift 442 417
Pensjonskostnader -36 507
Andre ytelser 24 34
Aktiverte lønnskostnader -1 310 -1 294
Sum lønnskostnader 2 469 2 726
 
Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 4 567 4 441

For ytelser til styre og ledelse henvises til note 24 Lederlønnserklæring. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til konsernsjef, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor (tall eksklusive mva.) 2019 2018
Lovpålagt revisjon 1,3 2,2
Andre attestasjonstjenester 0,1 0,0
Skatterådgivning 0,0 0,0
Andre tjenester* 7,6 1,2
Sum kostnadsført 9,0 3,4
Kostnadsført godtgjørelse til revisor (tall eksklusive mva.) 2019 2018
Lovpålagt revisjon 3,1 3,4
Andre attestasjonstjenester 0,5 0,3
Skatterådgivning 0,0 0,0
Andre tjenester* 7,6 1,2
Sum kostnadsført 11,2 4,9

* Valgt revisor har bistått ERTMS programmet med prosjektstøtte. Arbeidet har inkludert fasilitering av endringsprosesser og organisasjonsutvikling, samt løpende bistand til prosjekt- og programstyring.

Note 04

Spesifikasjon av driftskostnader

Maskinleie, materiell og vedlikehold 2019 2018
Leie av maskiner, inventar o.l. 135 237
Verktøy, inventar og driftsmateriell 213 163
Reparasjon og vedlikehold 271 245
Entreprenør- og prosjekteringstjenester 1 941 1 034
Sum maskinleie, materiell og vedlikehold 2 560 1 679
Maskinleie, materiell og vedlikehold 2019 2018
Leie av maskiner, inventar o.l. 170 237
Verktøy, inventar og driftsmateriell 241 163
Reparasjon og vedlikehold 444 387
Entreprenør- og prosjekteringstjenester 1 092 1 028
Sum maskinleie, materiell og vedlikehold 1 948 1 815
Andre driftskostnader 2019 2018
Frakt- og transportkostnader 1 1
Energikostnader vedrørende produksjon 111 111
Kontorlokaler og publikumsområder mv. 761 734
Konsulenttjenester 334 221
Andre fremmede tjenester 350 255
Kurs-, møte- og kontorkostnader 63 114
Telefon, datasamband, porto o.l. 55 62
Drift av egne transportmidler og maskiner 61 64
Reise, diett, bilgodtgjørelse 95 99
Kompensasjon til togselskaper 332 265
Andre kostnader 383 76
Sum andre driftskostnader 2 545 2 002
Andre driftskostnader 2019 2018
Frakt- og transportkostnader 1 1
Energikostnader vedrørende produksjon 111 111
Kontorlokaler og publikumsområder mv. 513 490
Konsulenttjenester 316 229
Andre fremmede tjenester 387 261
Kurs-, møte- og kontorkostnader 77 129
Telefon, datasamband, porto o.l. 60 65
Drift av egne transportmidler og maskiner 68 64
Reise, diett, bilgodtgjørelse 113 99
Kompensasjon til togselskaper 332 265
Andre kostnader 602 286
Sum andre driftskostnader 2 579 2 000

Note 05

Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 2019 2018
Renteinntekter fra eksterne 68 50
Renteinntekter fra andre konsernselskaper 8 0
Finansinntekt finansiell leasing fiberkabler 22 22
Agio 28 11
Utbytte fra Bane NOR Eiendom AS 250 250
Andre finansinntekter 7 6
Sum finansinntekter 383 339
Finansinntekter 2019 2018
Renteinntekter fra eksterne 77 69
Renteinntekter fra andre konsernselskaper 0 0
Finansinntekt finansiell leasing fiberkabler 22 22
Agio 28 11
Utbytte fra Bane NOR Eiendom AS 0 0
Andre finansinntekter 7 7
Sum finansinntekter 134 109
Finanskostnader 2019 2018
Gjeldsrenter 0 0
Rentekostnad til andre konsernselskaper 5 0
Finanskostnad nåverdijustering usikre forpliktelser 71 63
Andre rentekostnader 73 0
Agio 5 4
Andre finanskostnader 2 1
Sum finanskostnader 156 69
Finanskostnader 2019 2018
Gjeldsrenter 88 127
Rentekostnad til andre konsernselskaper 0 0
Finanskostnad nåverdijustering usikre forpliktelser 71 63
Andre rentekostnader 73 0
Agio 5 4
Andre finanskostnader 4 1
Sum finanskostnader 242 196

Note 06

Transaksjoner med nærstående parter

Bane NOR SF er eid 100 prosent av staten ved Samferdselsdepartementet. Den norske stat med underliggende selskaper, direktorater og etater er følgelig nærstående med foretaket. Videre er selskaper innad i konsernet, herunder felleskontrollerte virksomheter, samt styrerepresentanter og medlemmer i foretakets og datterselskapenes ledergrupper nærstående parter.

Egenkapitaltransaksjoner med Samferdselsdepartementet er omtalt i note 8 og 16, samt i prinsippnotene.

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 24, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 15. For konsernet opplyses det ikke om transaksjoner som er eliminert i konsernregnskapet.

Konsernets transaksjoner med nærstående parter, utover det som er opplyst i øvrige noter:

Inntekter og mottatte offentlige tilskudd 2019 2018
Vederlag (offentlige tilskudd)
Jernbanedirektoratet 20 642 18 434
Salg av varer og tjenester
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 1 188 916
Inntekter og mottatte offentlige tilskudd 2019 2018
Vederlag (offentlige tilskudd)
Jernbanedirektoratet 20 642 18 434
Salg av varer og tjenester
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 1 502 1 226
Kjøp av varer og tjenester 2019 2018
Jernbanedirektoratet 3 0
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 483 388
Kjøp av varer og tjenester 2019 2018
Jernbanedirektoratet 3 0
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 575 388
Mellomværende med nærstående parter utenfor konsernet (jf. note 15 for opplysninger innad i konsernet) 2019 2018
Kortsiktige fordringer
Jernbanedirektoratet 4 819 5 054
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 135 116
Kortsiktig gjeld
Samferdselsdepartementet 0 55
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 6 0
Mellomværende med nærstående parter utenfor konsernet (jf. note 15 for opplysninger innad i konsernet) 2019 2018
Kortsiktige fordringer
Jernbanedirektoratet 4 819 5 057
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 191 266
Kortsiktig gjeld
Samferdselsdepartementet 0 55
Operatører underlagt Samferdselsdepartementet 7 0

Note 07

Skatt

Morselskapet Bane NOR SF har skattefritak etter skatteloven § 2-32 første ledd. Foretaket har ikke erverv til formål.

Foretaket har likevel begrenset skatteplikt for økonomisk virksomhet etter skatteloven § 2-32 annet ledd.

Skattepliktige inntekter i morselskapet vedrører i hovedsak kommersiell utleie av eiendom, inntekter fra kraftsalg som ikke relateres til foretakets infrastrukturvirksomhet, samt inntekter fra finansiell utleie av fiberkabler.

Øvrige konsernselskaper er underlagt normal skatteplikt.

Årets skattekostnad i resultatregnskapet 2019 2018
Betalbar skatt 12 6
Endring i utsatt skatt 5 0
Skattekostnad i resultatregnskapet 17 6
 
Betalbar skatt i balansen
Årets betalbare skatt 12 6
For lite/mye avsatt skatt tidligere år -4 1
Betalbar skatt i balansen 8 7
 
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Ordinært resultat før skattekostnad 870 287
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (22%/23%) 191 63
Justert for skatteeffekten av følgende poster:
Permanente forskjeller (fritaksmetoden) -55 -55
Permanente forskjeller (resultatandel felleskontrollert virksomhet) 0 0
Skattefritak etter skatteloven § 2-32 første ledd -124 0
For lite/mye avsatt skatt tidligere år 4 -1
Andre poster 1 -1
Skattekostnad 17 6
 
Effektiv skattesats 2% 2%
Årets skattekostnad i resultatregnskapet 2019 2018
Betalbar skatt 140 72
Endring i utsatt skatt -38 -42
Skattekostnad i resultatregnskapet 102 30
 
Betalbar skatt i balansen
Årets betalbare skatt 140 72
For lite/mye avsatt skatt tidligere år -4 1
Betalbar skatt i balansen 136 73
 
Avstemming fra nominell til faktisk skattesats
Ordinært resultat før skattekostnad 529 659
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (22%/23%) 116 152
Justert for skatteeffekten av følgende poster:
Permanente forskjeller (fritaksmetoden) -7 -148
Permanente forskjeller (resultatandel felleskontrollert virksomhet) -36 -25
Skattefritak etter skatteloven § 2-32 første ledd -3 0
For lite/mye avsatt skatt tidligere år 4 20
Andre poster 28 31
Skattekostnad 102 30
 
Effektiv skattesats 19% 4%

Beregning av utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller 2019 2018
Anleggsmidler 37 13
Varer inkludert utviklingseiendom 0 0
Øvrige omløpsmidler 0 0
Gevinst- og tapskonto 0 0
Underskudd til fremføring 0 0
Andre poster 0 0
Grunnlag for utsatt skatt 37 13
 
Utsatt skatt i balansen 8 3
Midlertidige forskjeller 2019 2018
Anleggsmidler -384 -438
Varer inkludert utviklingseiendom 1 547 1 752
Øvrige omløpsmidler 13 -27
Gevinst- og tapskonto 533 552
Underskudd til fremføring -34 -28
Andre poster -23 -65
Grunnlag for utsatt skatt 1 652 1 746
 
Utsatt skatt i balansen 363 384

En del av konsernets merverdier vedrører eiendom båndlagt til jernbaneformål. Det er ikke avsatt for utsatt skatt relatert til disse merverdiene, og merverdiene er ikke inkludert i midlertidige forskjeller.

Note 08

Virksomhetsoverdragelser

Det ble gjennomført to virksomhetsoverdragelser i Bane NOR SF i 2019. Virksomhetsoverdragelsene er gjennomført til virkelig verdi.

I desember 2018 ble det inngått avtale om virksomhetsoverdragelse fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR SF. Overdragelsen omfattet alle ansatte tilknyttet enhetene for jernbanefag og trafikkopplæring ved Norsk jernbaneskole, samt øvingsanlegg, maskiner og transportmidler, reservedeler og driftsløsøre. Overtakelsen fant sted 1. januar 2019.

Virkelig verdi av overtatte eiendeler og forpliktelser per 1. januar 2019, etter gjennomført pro & contra oppgjør:

Immaterielle eiendeler 19
Varige driftsmidler 59
Netto verdi av virksomheten 78
 
Pensjonsforpliktelser 35
Leveringsforpliktelse 36
Annen kortsiktig gjeld 5
Overtatt gjeld 76
 
Vederlag 2

I juni 2019 ble det inngått avtale om virksomhetsoverdragelse fra Bane NOR SF til det heleide datterselskapet Spordrift AS. Overtakelsen fant sted 1. juli 2019.

Virkelig verdi av overdratte eiendeler og forpliktelser per 1. juli 2019, etter gjennomført pro & contra oppgjør:

Immaterielle eiendeler 175
Varige driftsmidler 20
Netto verdi av virksomheten 195
 
Pensjonsfordring. Jf. beskrivelse i note 20 -428
Pensjonsforpliktelser 472
Annen kortsiktig gjeld 116
Kortsiktig gjeld til Spordrift AS -116
Overdratt gjeld 45
 
Vederlag 150

Vederlaget ble gjort opp ved konvertering av fordring på kjøpesum til aksjeinnskudd i Spordrift AS.

Regnskapsmessig gevinst 195 mill. kr for Bane NOR SF er inkludert i uopptjent inntekt. Resultatføring vil skje ved tidspunkt for salg ut av Bane NOR SF Konsern.

Note 09

Varige driftsmidler

Bane NOR SF Grunneiendom, bygninger mv. Infrastruktur Anlegg under utførelse Driftsløsøre,
maskiner mv.
Sum
Anskaffelseskost 01.01. 32 359 97 376 32 880 1 048 163 663
Tilgang 0 49 15 541 4 15 594
Overføringer mellom anleggsgrupper 107 3 430 -3 914 377 0
Overføringer til/fra immaterielle eiendeler 0 0 -29 0 -29
Avgang -143 35 0 -29 -137
Anskaffelseskost 31.12. 32 323 100 890 44 478 1 400 179 091
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 192 10 714 0 225 11 131
Årets avskrivninger 106 5 329 0 131 5 566
Avgang 0 -2 0 -18 -20
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 298 16 041 0 338 16 677
 
Sum balanseført verdi 31.12. 32 025 84 849 44 478 1 062 162 414
 
Forventet økonomisk levetid 20-50 år 20-50 år 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

Driftsmiddel Årlig leie
Maskiner 104
Bygninger 732

Morselskapet Bane NOR SF har gjennom sitt samfunnsoppdrag ansvar for utbygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge.

Foretaket har i denne egenskap en rekke pågående større og mindre utbyggingsprosjekter. Påløpte kostnader relatert til utbyggingsprosjekter aktiveres løpende som anlegg under utførelse.

Status på foretakets største, pågående utbyggingsprosjekter, med investeringsramme > 500 mill. kr, var per desember 2019:

Prosjekt Produksjon i 2019 Fremdrift i % Prognose ferdigstillelse
Oslo – Ski, Follobanen 6 432 82 % des. 2022
ERTMS 1 161 12 % des. 2032
Sandbukta – Moss – Såstad 723 19 % des. 2024
Venjar – Langset 1 112 27 % des. 2023
Arna – Fløen (Ulriken tunnel) 748 60 % jun. 2023
Drammen – Kobbervikdalen 612 10 % des. 2025
Nykirke – Barkåker 200 7 % okt. 2024
Sum 10 988
Bane NOR Konsern Grunneiendom, bygninger mv. Infrastruktur Anlegg under utførelse Driftsløsøre, maskiner mv. Sum
Anskaffelseskost 01.01. 43 597 97 376 33 458 1 323 175 754
Tilgang 127 49 16 038 66 16 280
Overføringer mellom anleggsgrupper 310 3 430 -4 117 377 0
Overføringer til/fra utviklingseiendom 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra immaterielle eiendeler 0 0 -29 0 -29
Avgang -249 35 -24 -29 -267
Anskaffelseskost 31.12. 43 785 100 890 45 326 1 737 191 738
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 3 743 10 714 60 382 14 899
Årets avskrivninger 384 5 329 0 157 5 870
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0
Avgang 0 -2 0 -18 -20
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 4 127 16 041 60 521 20 749
 
Sum balanseført verdi 31.12. 39 658 84 849 45 266 1 216 170 989
 
Forventet økonomisk levetid 10-50 år 20-50 år 2-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

Driftsmiddel Årlig leie
Maskiner 139
Bygninger 484

Konsernets balanseførte verdier på bygninger og tomter inkluderer merverdier knyttet til tingsinnskudd av Bane NOR Eiendom AS som ble gjennomført til virkelig verdi.

Ved årsslutt i 2019 ble det gjennomført en vurdering av behov for nedskrivning av konsernets merverdier, herunder merverdi på tomter og bygninger. Nedskrivningsvurderingen er gjort med grunnlag i verdivurderinger utført av to uavhengige aktører. Verdivurderinger innhentet per 31. desember 2019 viser at det er en positiv verdiutvikling for den samlede eiendomsporteføljen i Bane NOR Eiendom Konsern, fratrukket årets investeringer.

Etter en konkret vurdering, er det ikke identifisert enkelteiendommer med behov for nedskrivning av bokført verdi.

Note 10

Immaterielle eiendeler

Bane NOR SF Lisenser, rettigheter Goodwill Sum
Anskaffelseskost 01.01. 275 18 293
Tilgang 94 19 113
Overføringer til/fra varige driftsmidler 29 0 29
Anskaffelseskost 31.12. 398 37 435
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 43 6 49
Årets avskrivninger 60 7 67
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 103 13 116
 
Sum balanseført verdi 31.12. 295 24 319

Goodwill knytter seg til verdi av medarbeidere i Bane NOR Eiendom AS overført til Bane NOR SF i 2017, og til verdier overtatt i virksomhetsoverdragelse av Norsk jernbaneskole fra Jernbanedirektoratet i 2019. Jf. beskrivelse i note 8. Avskrivningstid for immaterielle eiendeler er fem år, med unntak av der levetiden på eiendelen er vurdert å være vesentlig lengre.

Bane NOR SF Konsern Lisenser, rettigheter Goodwill Sum
Anskaffelseskost 01.01. 275 0 275
Tilgang 98 19 117
Overføringer til/fra varige driftsmidler 29 0 29
Anskaffelseskost 31.12. 402 19 421
 
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 43 0 43
Årets avskrivninger 61 4 65
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 104 4 108
 
Sum balanseført verdi 31.12. 298 15 313

Note 11

Datterselskap og felleskontrollert virksomhet

Bane NOR SF

Alle datterselskap har forretningskontor i Oslo, og eier-/stemmeandel er 100%

Datterselskap

  • Bane NOR Eiendom AS
  • Bane NOR Serviceeiendom AS
  • Spordrift AS

Bane NOR Konsern

Konsernets øvrige datterselskaper og felleskontrollerte virksomheter er eiet via Bane NOR Eiendom AS, som er morselskap i Bane NOR Eiendom-konsernet.

Datterselskaper i Bane NOR Eiendom underkonsern

Alle datterselskap har forretningskontor i Oslo, og eier-/stemmeandel er 100%.

Selskap Selskap Selskap
Bne 20legend AS Bne Nordfjordeid AS Drammen Stasjon A1 AS
Bne 254 Vikersund AS Bne Nye Nybyen AS Drammen Stasjon A3 AS
Bne Arboalleen 23 AS Bne Orkanger AS Drammen Stasjon Hotell AS
Bne Asker AS Bne Paradis 1 AS Drammen Stasjon Kontor AS
Bne Brueland AS Bne Parkering AS Fosnagaten 12 AS
Bne C6 AS Bne Riverside AS Grenstølveien 40 AS
Bne Cecilienborg AS Bne Schweigaardsgate 35-51 AS Grønland 21 AS
Bne Egersund AS Bne Schweigaardsgate 40-46 AS Inkubator Sundland AS
Bne Foss Eikeland AS Bne Schweigaardsgate 51 I AS Jernbanebrygga 63 AS
Bne Frodegaten 23 AS Bne Schweigaardsgate 51 II AS Jernbaneveien 27 AS
Bne Ganddal AS Bne Schweigaardsgate 51 III AS Lierstranda Tomteselskap AS
Bne Holmestrand Bolig AS Bne Schweigaardsgate 51 IV AS Moss Tomteselskap AS
Bne Horten AS Bne Ski Jernbanesvingen AS Paradis Boligutvikling 1B AS
Bne Hvalstad Bolig AS Bne Ski Vestveien AS Paradis Boligutvikling 2 AS
Bne Hvalstad Næring AS Bne Ski Vestveien Sør AS Paradis Næring 1 AS
Bne Hvalstad Parkering AS Bne Stryn AS Professor Smiths Hage Utvikling AS
Bne Kanalhotellet AS Bne Strømmen AS Quadrum AS
Bne Kløfta Bolig AS Bne Tangen AS Skien Brygge AS
Bne Lagårdsveien felt G AS Bne Voss Fengselstomta AS Skøyen Knutepunkt Utvikling AS
Bne Lagårdsveien felt I AS Bne X6 AS Strandgata Moss 25 og 27 AS
Bne Lagårdsveien Veiareal AS Bne Ynwa AS Sundland Eiendom AS
Bne Langhus AS Bne Økern AS Trolløya Eiendom AS
Bne Lierstranda AS Brakerøya Tomteselskap AS Trondheim Sentralstasjon Utvikling AS
Bne Lisleby Utvikling AS Byterminalen Stavanger AS Trondheim Stasjonssenter Gryta AS
Felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper
i Bane NOR Eiendom underkonsern:
Forretningskontor Eier-/stemmeandel, %
Bellevue Utvikling AS Fredrikstad 50 %
Devoldholmen Utvikling AS Oslo 50 %
Drammen Helsepark AS Drammen 50 %
Gjøvik Utvikling AS Gjøvik 50 %
Grefsen Utvikling AS Oslo 50 %
Hinna Stasjon Utvikling AS Stavanger 50 %
Hokksund Vest Utvikling AS Oslo 50 %
Hommelvik Stasjonsby AS Malvik 50 %
Jessheim Byutvikling AS Ullensaker 50 %
Kammerherreløkka AS Porsgrunn 50 %
Lagårdsveien Utvikling AS Oslo 50 %
Lierstranda Invest AS Oslo 50 %
Lilleelva Parkering AS Oslo 50 %
Nyhavna Hotell AS Hamar 50 %
Oslo S Parkering Holding AS Oslo 50 %
Oslo S Utvikling AS Oslo 33 %
Paradis Boligutvikling 1 AS Stavanger 50 %
Perleporten Asker AS Asker 50 %
Sagtomta Utvikling Mysen AS Indre Østfold 50 %
Sjøsiden Moss AS Moss 50 %
Snipetorp AS Oslo 50 %
Strandsonen Utvikling AS Hamar 50 %
Trondheim Stasjonssenter AS Trondheim 40 %
Vikersund Utvikling AS Modum 50 %
Voss Stasjon Hotell AS Oslo 50 %
Årets resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Grefsen
Utvikling AS
Jessheim Byutvikling AS Oslo S Parkering Holding AS Oslo S
Utvikling AS
Øvrige Sum
Resultatandel 88 16 3 322 -6 423
Interngevinster 14 0 0 40 12 66
Merverdier -5 -16 0 -291 -16 -327
Årets resultatandel 96 0 3 72 -9 162
Spesifikasjon balanseført verdi 31.12. felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Grefsen
Utvikling AS
Jessheim Byutvikling AS Oslo S Parkering Holding AS Oslo S
Utvikling AS
Øvrige Sum
Balanseført verdi 01.01. 97 111 145 551 130 1 035
Øvrig tilgang/avgang i perioden 0 0 90 0 -8 82
Årets resultatandel 96 0 3 72 -9 162
Endring interngevinst/merverdi -17 0 -65 0 8 -74
Utbytte -75 0 0 -307 0 -382
Endring minoritet 0 0 0 10 0 10
Inn-/utbetaling egenkapital 0 0 0 0 12 12
Sum balanseført verdi 31.12. 101 111 173 327 134 846

Note 12

Fordringer og finansiell leasing

Kundefordringer 2019 2018
Kundefordringer til pålydende 255 674
Avsetning til tap på kundefordringer -8 -7
Sum kundefordringer 247 667
Kundefordringer 2019 2018
Kundefordringer til pålydende 605 950
Avsetning til tap på kundefordringer -18 -36
Sum kundefordringer 587 914
Andre fordringer 2019 2018
Fordring på vederlag fra Jernbanedirektoratet, jf. note 1 4 551 5 054
Til gode merverdiavgift 391 400
Fordring på selskap i samme konsern 776 240
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 487 611
Andre kortsiktige fordringer 572 583
Sum andre fordringer 6 776 6 888
Andre fordringer 2019 2018
Fordring på vederlag fra Jernbanedirektoratet, jf. note 1 4 551 5 054
Til gode merverdiavgift 426 494
Fordring på selskap i samme konsern 0 0
Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 570 675
Andre kortsiktige fordringer 593 1 355
Sum andre fordringer 6 140 7 577
Fordringer med forfall senere enn ett år 2019 2018
Langsiktig fordring finansiell leasing fiberkabler 443 447
Lån til foretak i samme konsern 200 0
Lån til felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 0 0
Andre langsiktige fordringer 18 43
Sum fordringer med forfall senere enn ett år 661 490
Fordringer med forfall senere enn ett år 2019 2018
Langsiktig fordring finansiell leasing fiberkabler 443 447
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Lån til felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper 73 68
Andre langsiktige fordringer 18 43
Sum fordringer med forfall senere enn ett år 534 558

Foretaket har for en del fiberkabler som er i foretakets juridiske eie, inngått finansielle leieavtaler med eksterne parter. Det er i slike tilfeller eksterne parter som har bruksrettighet til fiberkablene i en periode som tilfredsstiller antatt normal levetid på fiberkablene, normalt 40 år. Slike fiberkabler er ikke balanseført som eiendeler i foretakets balanse.

I tilfeller der det ikke har kommet fullt oppgjør for fiberkablene i forbindelse med overdragelse av bruksrettighet, er det bokført en fordring hos foretaket som tilsvarer nåverdi av fremtidige kontantstrømmer fra leieforholdet. Løpende leiebetalinger bokføres delvis som nedbetaling på fordringen, og delvis som renteinntekt.

Jf. note 5 for opplysninger om inntektsførte renteinntekter fra finansiell leasing.

Etter normalt 20 år inntrer en forpliktelse for leietaker til å betale estimerte vedlikeholdskostnader ved fiberleien. Slike kontantstrømmer behandles ikke som del av det finansielle leieforholdet, men bokføres løpende som annen driftsinntekt og sammenstilles med foretakets tilhørende vedlikeholdskostnader.

Note 13

Varelager og utviklingseiendom for salg

Varelager og utviklingseiendom for salg 2019 2018
Beredskapslager 64 44
Overskuddslager 119 109
Sentrallager 650 486
Øvrig varelager 70 52
Utviklingseiendom for salg inkludert merverdier 0 0
Nedskriving for ukurans jernbanerelatert varelager -26 -26
Sum varelager og utviklingseiendom for salg 876 665
Varelager og utviklingseiendom for salg 2019 2018
Beredskapslager 64 44
Overskuddslager 119 109
Sentrallager 650 486
Øvrig varelager 70 52
Utviklingseiendom for salg inkludert merverdier 3 904 4 274
Nedskriving for ukurans jernbanerelatert varelager -26 -26
Sum varelager og utviklingseiendom for salg 4 781 4 940

Beredskapslager vedrører komponenter som skal benyttes til løpende vedlikehold og drift av jernbanen, definert med minimums- og maksimumsnivåer. Materiell kjøpt til regionale lager som utgjør beholdning utover definert maksimalt beredskapslager, er overskuddslager. Beredskapslager og overskuddslager er lokalisert lokalt hos banesjefer. Sentrallager består av lager til langsiktig materialbehov knyttet til eksisterende jernbaneinfrastruktur.

Ved årsslutt i 2019 ble det gjennomført en vurdering av behov for nedskrivning av konsernets merverdier, herunder merverdi på utviklingseiendom. Nedskrivningsvurderingen er gjort med grunnlag i verdivurderinger utført av to uavhengige aktører. Verdivurderinger innhentet per 31. desember 2019 viser at det er en positiv verdiutvikling for den samlede eiendomsporteføljen i Bane NOR Eiendom Konsern, fratrukket årets investeringer.

Gjennomgangen viste at enkelte eiendommer hadde bokført verdi høyere enn virkelig verdi. Disse utviklingseiendommene er nedskrevet med 44 mill. kr, til virkelig verdi.

Note 14

Bundne bankinnskudd

Bundne bankinnskudd 2019 2018
Skattetrekksmidler 136 146
Bundne bankinnskudd 2019 2018
Skattetrekksmidler 176 146

Note 15

Mellomværende med selskap i samme konsern mv.

Fordringer på 2019 2018
Datterselskaper 776 506
Felleskontrollert virksomhet 0 0
Sum 776 506
Fordringer på 2019 2018
Datterselskaper 0 0
Felleskontrollert virksomhet 150 150
Sum 150 150
Lån til 2019 2018
Datterselskaper 200 0
Felleskontrollert virksomhet 0 0
Sum 200 0
Lån til 2019 2018
Datterselskaper 0 0
Felleskontrollert virksomhet 73 68
Sum 73 68
Gjeld til 2019 2018
Datterselskaper 501 0
Felleskontrollert virksomhet 0 0
Sum 501 0
Gjeld til 2019 2018
Datterselskaper 0 0
Felleskontrollert virksomhet