Resultatregnskap

Tall i millioner kroner

 Note 2019 2018
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 626 5 134
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 590 5 864
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 02 0 0
Andre driftsinntekter 01 2 516 1 743
Sum driftsinntekter 13 732 12 742
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 0 0
Varekostnad 363 399
Lønns- og personalkostnad 03, 18, 24 1 987 2 745
Maskinleie, materiell og vedlikehold 04 2 560 1 679
Andre driftskostnader 04 2 545 2 002
Sum driftskostnad 7 456 6 825
 
Avskrivninger og nedskrivninger 09, 10, 13 5 633 5 900
 
Driftsresultat 643 16
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 11 0 0
 
Finansinntekter 05 383 339
Finanskostnader 05 156 69
Netto finansresultat 227 271
Ordinært resultat før skattekostnad 870 287
 
Skattekostnad på ordinært resultat 07 17 6
 
Årsresultat 853 281
 Note 2019 2018
Vederlag fra Jernbanedirektoratet 01 5 626 5 134
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) 01 5 590 5 864
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter 02 548 1 902
Andre driftsinntekter 01 2 517 2 308
Sum driftsinntekter 14 281 15 208
 
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter 02 468 1 267
Varekostnad 364 399
Lønns- og personalkostnad 03, 18, 24 2 469 2 726
Maskinleie, materiell og vedlikehold 04 1 948 1 815
Andre driftskostnader 04 2 579 2 000
Sum driftskostnad 7 827 8 208
 
Avskrivninger og nedskrivninger 09, 10, 13 5 979 6 367
 
Driftsresultat 475 633
 
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet 11 162 114
 
Finansinntekter 05 134 109
Finanskostnader 05 242 196
Netto finansresultat -108 -87
Ordinært resultat før skattekostnad 529 659
 
Skattekostnad på ordinært resultat 07 102 30
 
Årsresultat 427 629

Balanse, eiendeler

Tall i millioner kroner

Eiendeler Note 2019 2018
Øvrige immaterielle eiendeler 10 319 244
Sum immaterielle eiendeler 319 244
 
Grunneiendom, bygninger mv. 09 32 025 32 167
Infrastruktur 09 84 849 86 662
Anlegg under utførelse 09 44 478 32 880
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 09 1 062 822
Sum varige driftsmidler 162 414 152 531
 
Investeringer i datterselskap 11 8 190 7 705
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 11 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 12, 15 661 490
Sum finansielle anleggsmidler 8 851 8 195
 
Sum anleggsmidler 171 584 160 970
 
Utviklingseiendom 13 0 0
Varelager 13 876 665
Sum varer 876 665
 
Kundefordringer 12 247 667
Andre fordringer 01, 12, 15 6 776 6 888
Sum fordringer 7 023 7 554
 
Bankinnskudd 14 1 846 1 779
Sum omløpsmidler 9 745 9 999
 
Sum eiendeler 181 329 170 969
Eiendeler Note 2019 2018
Øvrige immaterielle eiendeler 10 313 232
Sum immaterielle eiendeler 313 232
 
Grunneiendom, bygninger mv. 09 39 658 39 854
Infrastruktur 09 84 849 86 662
Anlegg under utførelse 09 45 266 33 398
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. 09 1 216 942
Sum varige driftsmidler 170 989 160 856
 
Investeringer i datterselskap 11 0 0
Investeringer i felleskontrollert virksomhet 11 846 1 035
Investeringer i aksjer og andeler 76 72
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler 12, 15 534 558
Sum finansielle anleggsmidler 1 456 1 664
 
Sum anleggsmidler 172 757 162 752
 
Utviklingseiendom 13 3 904 4 274
Varelager 13 876 665
Sum varer 4 781 4 940
 
Kundefordringer 12 587 914
Andre fordringer 01, 12, 15 6 140 7 577
Sum fordringer 6 726 8 491
 
Bankinnskudd 14 2 114 1 899
Sum omløpsmidler 13 621 15 330
 
Sum eiendeler 186 378 178 082

Balanse, egenkapital og gjeld

Tall i millioner kroner

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018
Innskuddskapital 16 9 002 9 002
Sum innskutt egenkapital 9 002 9 002
 
Annen egenkapital 16 2 011 967
Sum opptjent egenkapital 2 011 967
 
Sum egenkapital 11 013 9 969
 
Leveringsforpliktelse 17 161 586 151 804
Pensjonsforpliktelser 18 1 801 3 110
Utsatt skatt 07 8 3
Andre avsetninger for forpliktelser 19 1 937 1 997
Sum avsetninger for forpliktelser 165 332 156 915
 
Langsiktig rentebærende gjeld 15, 20 428 0
Sum annen langsiktig gjeld 428 0
 
Kortsiktig rentebærende gjeld 20 0 0
Leverandørgjeld 15 1 082 1 235
Betalbar skatt 07 8 7
Skyldige offentlige avgifter 127 138
Annen kortsiktig gjeld 15, 22 3 339 2 705
Sum kortsiktig gjeld 4 556 4 085
 
Sum gjeld 170 317 161 000
 
Sum egenkapital og gjeld 181 329 170 969
Egenkapital og gjeld Note 2019 2018
Innskuddskapital 16 9 002 9 002
Sum innskutt egenkapital 9 002 9 002
 
Annen egenkapital 16 1 945 1 280
Sum opptjent egenkapital 1 945 1 280
 
Sum egenkapital 10 948 10 282
 
Leveringsforpliktelse 17 161 586 151 804
Pensjonsforpliktelser 18 2 242 3 110
Utsatt skatt 07 363 384
Andre avsetninger for forpliktelser 19 1 937 1 997
Sum avsetninger for forpliktelser 166 128 157 295
 
Langsiktig rentebærende gjeld 15, 20 3 950 3 150
Sum annen langsiktig gjeld 3 950 3 150
 
Kortsiktig rentebærende gjeld 20 851 2 915
Leverandørgjeld 15 1 281 1 355
Betalbar skatt 07 136 73
Skyldige offentlige avgifter 162 138
Annen kortsiktig gjeld 15, 22 2 923 2 873
Sum kortsiktig gjeld 5 352 7 354
 
Sum gjeld 175 431 167 699
 
Sum egenkapital og gjeld 186 378 178 082

Kontantstrømoppstilling

Tall i millioner kroner

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2019 2018
Resultat før skattekostnad 870 287
Periodens betalte skatt -11 -8
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -532 -2
Avskrivninger og nedskrivninger 5 633 5 900
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 590 -5 864
Resultatandel felleskontrollert virksomhet 0 0
Endring i varelager -211 -133
Endring i kundefordringer 420 -412
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet * 503 793
Endring i leverandørgjeld -153 40
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -680 9
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) -22 -22
Endring i andre tidsavgrensningsposter 254 -130
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 481 456
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 76 0
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -15 629 -13 119
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak -45 -5
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 50 144
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) -200 -20
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -15 748 -13 000
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 15 334 13 434
Innbetalinger ved opptak av gjeld 0 0
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld 0 0
Utbetalinger av egenkapital 0 -998
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 15 334 12 436
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 67 -107
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 1 779 1 886
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 1 846 1 779
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2019 2018
Resultat før skattekostnad 529 659
Periodens betalte skatt -77 -33
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom -247 -738
Avskrivninger og nedskrivninger 5 979 6 367
Inntektsføring leveringsforpliktelse -5 590 -5 864
Resultatandel felleskontrollert virksomhet -162 -114
Endring i varelager -211 -133
Endring i kundefordringer 327 -219
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet * 503 793
Endring i leverandørgjeld -74 79
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -663 9
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) -22 -22
Endring i andre tidsavgrensningsposter -11 -74
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 281 710
 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler 2 471 494
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler -17 014 -14 376
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak -31 -46
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -4 -15
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) 51 144
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) -5 -46
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -14 532 -13 846
 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer 15 334 13 434
Innbetalinger ved opptak av gjeld 2 350 4 950
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld -3 600 -4 847
Utbetalinger av egenkapital 0 -998
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag 382 282
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 14 446 12 821
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 215 -315
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 1 899 2 214
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2 114 1 899

Kontantstrømoppstilling

* Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet vedrører midler som er benyttet til både drift og investeringer i foretaket. Vederlaget utbetales påfølgende år.