Punktlige tog gir bedre lønnsomhet for alle

Økonomisk ordning sørger for at forsinkelsestimer og innstillinger reduseres til et minimum og at alle gjør sitt beste for et godt togtilbud.

Skrevet av Miguel Carazo

I 2017 ble det innført en ytelsesordning som omfatter både Bane NOR og togoperatørene. Ordningen består av økonomiske insentiver som oppmuntrer jernbaneaktørene til å redusere forstyrrelsene i den planlagte togtrafikken til et minimum, ved at aktørene kompenserer hverandre for manglende punktlighet.

Når tekniske feil på jernbanen hindrer togselskapene i å kjøre punktlige tog, betaler Bane NOR en kompensasjon. Tilsvarende betaler togselskapene et beløp til Bane NOR når de selv står bak forstyrrelsen i punktligheten.

– En konsekvens av ordningen er at tekniske feil og driftsforstyrrelser medfører dårligere lønnsomhet. Vi er opptatt av at de reisende skal få gode tjenester, og Ytelsesordningen plasserer ansvaret der det hører hjemme. Ordningen bidrar også til at jernbanebransjen som helhet jobber sammen til det beste for våre kunder, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR.

Alle forsinkelser og ikke-planlagte innstillinger registreres med en årsakskode som viser hvem som er ansvarlig for den. I 2019 betalte Bane NOR totalt 78 681 754 kroner for innstillinger og forsinkelser som vi var ansvarlige for. Persontogselskapene betalte 22 330 365 kroner, mens godstogselskapene betalte 10 764 509 kroner.

Ordningen bidrar til at jernbanebransjen som helhet jobber sammen til det beste for våre kunder.

Bjørn Kristiansen, konserndirektør for Kunde og trafikk

Forsinkelsestimer og følgefeil

Persontogselskapene hadde 2 590 forsinkelsestimer i 2019, mens godstogselskapenes registrerte 5 655 forsinkelsestimer. Bane NOR sto på sin side bak 17 905 forsinkelsestimer. Total var det planlagt 825 013 togtimer på jernbanen i 2019.

– Bane NORs høye andel skyldes blant annet at vi tar ansvar for forsinkelser uten entydig årsak. Et eksempel er følgeforsinkelser som skjer når et tog i rute blir forsinket av andre tog. Den høye togtettheten på enkelte strekninger medfører at ett forsinket tog fort kan ramme flere andre tog, forklarer Kristiansen.

Illustrasjon banenor 003

Færre togforsinkelser i 2019 enn i 2018

Jernbanen blir sett på som det mest effektive, sikre og miljøvennlige alternativet for transport av mange nordmenn, så hva kan Bane NOR gjøre for å bedre togtilbudet og punktligheten?

Les mer

Enkel logikk

De fleste innstillinger i togtrafikken skyldes planlagt arbeid. Dette kan være både vedlikeholdsarbeid, modernisering og utbygging av jernbanen. Som regel er slikt arbeid varslet god tid i forveien, noe som gir togselskapene anledning til å tilby alternativ transport. Av den grunn faller innstillingene som skyldes planlagt arbeid utenfor ytelsesordningen.

I 2019 kompenserte Bane NOR persontogselskapene for 31 406 delinnstilte og 7 791 helinnstilte tog der innstillingene ikke skyldtes planlagt arbeid. I tillegg betaler Bane NOR kompensasjon til persontogselskapene for alternativ transport i forbindelse med planlagte innstillinger.

Godsoperatørene ble i 2019 kompensert for 22 delinnstillinger og 187 helinnstillinger, av totalt 63 966 planlagte avganger. I tilfellene der godstogselskapene står bak innstilte tog betaler de ikke noe per i dag.

– Det er viktig at det gis insentiver til å holde togene i rute. Logikken i ordningen er enkel: Når togene er i rute, får alle bedre lønnsomhet. Det motsatte er ikke gunstig. Ordningen fungerer godt, og det bidrar til at alle i sektoren gjør sitt beste for at togtilbudet skal være best mulig for de reisende, sier Kristiansen.