I en periode med rekordhøye bevilgninger til jernbaneformål har vi vist samfunnet at vi bidrar til å bygge landet og legge til rette for mer miljøvennlig transport.

Leder

Av Gorm Frimannslund

Vi har nå avsluttet vårt tredje år som Bane NOR. Tiden har gått fort og det har skjedd utrolig mye. De siste årene har vi hatt vekst i togtrafikken, og hver eneste dag har dyktige og dedikerte medarbeidere gjort en fantastisk jobb for å holde punktligheten tett opptil 90 prosent. Det er ingen selvfølge at vi klarer det, med gradvis økende vedlikeholdsetterslep og i en situasjon der vi nærmer oss et metningspunkt i forhold til hva jernbanen klarer å levere.

I en periode med rekordhøye bevilgninger til jernbaneformål har vi vist samfunnet at vi bidrar til å bygge landet og legge til rette for mer miljøvennlig transport. Vi har ferdigstilt flere store og små prosjekter som knytter regioner sammen og reduserer reisetiden. Vi har utviklet flotte og fungerende knutepunkt i flere av landets største byer. Disse bidrar til økt mobilitet og verdiskapning, og ikke minst til at flere velger miljøvennlig transport slik jernbanen er. Dette arbeidet hadde vi ikke kunnet gjøre uten et godt samarbeid med lokalsamfunn, engasjerte politikere og tålmodige naboer.

Vi endres gradvis til en organisasjon der kontinuerlig forbedring er en naturlig del av hverdagen. Vi er i gang med det største teknologiske skiftet i jernbanens historie. Utviklingen av den digitale jernbanen skal effektivisere, og gi en mer pålitelig og robust jernbane. Vi har forbedret kundeinformasjonen til de reisende og tatt et større ansvar for håndteringen av situasjoner når trafikken ikke går som normalt. Og vi har skilt ut drift og vedlikehold av jernbanen i et eget aksjeselskap (Spordrift AS), som skal bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten.

Bane NOR s samfunnsoppdrag er å plan­legge, bygge, drifte og vedlikeholde det nasjonale jernbanenettet, styre trafikken og forvalte og utvikle jernbaneeiendom. Å gjennomføre dette samfunnsoppdraget på en bærekraftig måte er en del av vår strategi for 2019-2023. Våre strategiske mål som samfunnsaktør er tydelige: vi skal redusere klima og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet, bygge et godt omdømme i samfunnet og utvikle ledende kompetanse.

I en tid der det diskuteres overgang til nullutslippskjøretøy innenfor alle deler av transport vil jeg peke på at jernbanen er tilnærmet nullutslippstransport allerede. Med begrenset arealbruk, lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp, bidrar jernbanen til å oppfylle Norges miljø- og klimamål. Lave transportkostnader over lengre avstander gjør også fjerntog og godstransport til bærekraftige og effektive bidrag for klima og mobilitet.

2019 var Bane NORs Miljø-år, der vi også var samarbeidspartner med Oslo kommune i deres europeiske miljøhovedstadsår. Målsettingen for vårt Miljø-år 2019 var å bevisstgjøre internt og eksternt om jernbanens miljøfortrinn og Bane NORs fotavtrykk på klima og miljø. Det gjorde vi gjennom flere ulike aktiviteter, blant annet «Åpen jernbanedag» på Oslo S i august. Det ble en vellykket og fin dag der store og små koste seg med musikk og god mat. Her profilerte vi jernbanens miljøfortrinn sammen med Oslo kommune og de andre jernbanevirksomhetene.

Med oppdraget som forvalter av jernbaneinfrastrukturen i Norge følger det også et særskilt ansvar for å ivareta god forretningsetikk og aktivt forebygge korrupsjon. Vår rolle som byggherre i flere av landets største samferdselsprosjekter, med et bredt nettverk av internasjonale leverandører, forsterker dette ansvaret for å sikre åpenhet, etterrettelighet og transparens i alt vi gjør. Vi praktiserer nulltoleranse for brudd på etiske retningslinjer og korrupsjon. Bane NORs etterlevelse av lover og interne verdier er helt avhengig av de valgene som alle våre ansatte og innleide tar hver dag. Derfor er opplæring i etikk og antikorrupsjon en viktig del av vårt obligatoriske opplæringsprogram for ansatte. For å tydeliggjøre vår bærekraftsambisjon overfor leverandørene, har vi i 2019 etablert nye og spissede kontraktkrav for å sikre at samfunnsansvaret blir ivaretatt. Bane NOR ønsker å bidra til en seriøs bygge- og anleggsbransje. Forebygging av arbeidskriminalitet et viktig satsningsområde for oss. I forbindelse med inngåelse og oppfølging av kontrakter, jobber vi kontinuerlig for å sikre at våre leverandører ikke omgår lover, forskrifter, avtaler og regelverk for å oppnå urettmessige konkurransefordeler eller vinning.

I 2018 leverte vi vår første bærekraftsrapport. I bærekraftsrapporten for 2019 har vi utviklet bærekraftsrapporteringen videre i henhold til hovedprinsippene i Global Reporting Initiative (GRI, og også knyttet vårt arbeid opp mot FNs bære­kraftsmål. Det er viktig for oss som en fremtidsrettet sam­funnsaktør og ansvarlig byggherre å sikre at vi driver økonomisk og etisk forsvarlig. Gjennom denne målbevisste innsatsen vil vi forbedre oss ytterligere i årene som kommer.

I 2021 skal Stortinget behandle Regjeringens forslag til ny Nasjonaltransportplan for 2022-2033. Bane NOR har i 2019 bidratt med våre innspill til prioriteringer til Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartement. Vi går spennende tider i møte!

Gorm

Jeg er stolt av å lede 3 468 dedikerte medarbeidere inn i en bærekraftig fremtid. Jernbanen er en del av løsningen på klimautfordringene, og det tar vi på alvor.

Konsernsjef Gorm Frimannslund

Bane NOR og vårt samfunnsoppdrag

Bane NOR SF ble opprettet 1. januar 2017, da Jernbaneverket ble splittet i Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Vi er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Bane NOR konsernet er arbeidsgiver for om lag 3 400 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo. Vårt samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge, og bygge ut det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

Bane NOR skal legge grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegging av kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods.

Grunnlaget for Bane NORs rolle er beskrevet i Stortingsmelding Meld. St. 27 (2014-2015) «På rett spor – reform i jernbanesektoren», i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, i Statens eierberetninger, og i statsbudsjettene. Dokumentene understreker vårt samfunnsansvar og vår rolle, samtidig uttrykkes det en forventning om at vi skal være en utadrettet samfunnsaktør og utøve vår rolle i et godt samspill med samfunnet vi virker i.

Bane NOR er i en transformasjon hvor overgangen fra forvaltningsorgan til statsforetak har endret rammene for hvordan vi styrer og driver organisasjonen. For å kunne levere på forventingene til jernbanens utvikling gjennomfører Bane NOR omfattende og nødvendige organisatoriske endringsprosesser. Endringsagendaen omfatter konkurranseutsetting av drift og vedlikehold, effektivisering av utbyggingsprosjekter, optimalisering av trafikkstyringen og innføring av ERTMS og annen ny teknologi.

Konsernet (Bane NOR) består i dag av Bane NOR SF, Spordrift AS og Bane NOR Eiendom AS med datterselskaper. I 2019 ble drift og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen skilt ut i et eget aksjeselskap heleid av Bane NOR, Spordrift AS og ca. 1 200 medarbeidere fulgte med. Spordrift AS skal gjennom kontrakter utføre drift og vedlikeholdstjenester i henhold til de tekniske og sikkerhetsmessige krav som Bane NOR stiller. Konkurranseutsetting skal bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten for drift og vedlikehold av jernbanen. Målet er at alle kontraktsområder skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027.

Bane NORs hovedinntektskilde er vederlag fra staten som mottas i samsvar med avtaler med Jernbanedirektoratet. Våre øvrige inntekter er hovedsakelig infrastrukturavgifter, samt leieinntekter og salgsgevinster fra Bane NOR Eiendoms virksomhet. For flere detaljer om Bane NORs bakgrunn, inntekter, ytelser og vederlag – se Regnskapsprinsipper, og Årsrapport 2019 for Bane NOR og Bane NOR Eiendom AS (heleid datterselskap).

Bane NORs ansvarsområder:

 • planlegge og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur
 • forvalte, drifte og vedlikeholde, samt fornye jernbanenettet med tilhørende anlegg
 • styre trafikken på det nasjonale jernbanenettet, inkludert kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring
 • forvalte og utvikle eiendom for blant annet å skape gode kollektivknutepunkt i tilknytning til jernbanestasjonene

Bane NOR skal legge grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegging av kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods.

Organisasjon og verdier

Organisering

Bane NOR hadde 3 468 medarbeidere fordelt på fem divisjoner og fire staber i 2019. Hovedenhetenes ledere sitter alle i konsernledelsen. Styret ledes av Siri Hatlen og teller totalt åtte personer med et bytte i august og november. Enheten Internrevisjon er styrets virkemiddel for å utføre kontroll med hvordan virksomheten styres, i tråd med god eierstyring.

Visjon og verdier

Bane NORs visjon «Norge på skinner» peker på vår samfunnsrolle og jernbanens betydning for bærekraftig verdiskapning i Norge. For flere detaljer – se Bane NORs Bærekraftrapport 2019.

Verdiene våre er en rettesnor for alle medarbeidere i Bane NOR i det daglige. De forteller oss hvordan vi skal opptre i møte med kollegaer og samfunnet rundt oss. Bane NOR har lagt fire verdier til grunn for sin virksomhet.

Våre verdier er:

 • Åpen
 • Respektfull
 • Engasjert
 • Nytenkende

Konsernledelsen

 • Gorm frimannslund

  Gorm Frimannslund
  Konsernsjef, Bane NOR

 • Stine ilebrekke undrum 413x413

  Stine Ilebrekke Undrum
  Konserndirektør, Utbygging

 • Vibeke aarnes

  Vibeke Aarnes
  Konserndirektør, Infrastruktur

 • Dsc 1492 jon erik utsnitt web 500

  Jon-Erik Lunøe
  Konserndirektør, Eiendom

 • Bjorn kristiansen

  Bjørn Kristiansen
  Konserndirektør, Kunde og trafikk

 • Sverre kjenne

  Sverre Kjenne
  Konserndirektør, Digitalisering og teknologi

 • Eli skrovset

  Eli Skrøvset
  Konserndirektør, Virksomhetsstyring

 • Karsten boe

  Karsten Boe
  Konserndirektør, Sikkerhet og kvalitet

 • Beate Hamre Deck

  Beate Hamre Deck
  Konserndirektør, HR

 • Torild lid uribarri

  Torild Lid Uribarri
  Konserndirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt

Styret

 • Siri hatlen

  Siri Beate Hatlen
  Styreleder

 • Olaf trygve melbo

  Olaf Trygve Melbø
  Nestleder

 • Ane rongen breivega

  Ane Rongen Breivega
  Styremedlem

 • Baard haugen

  Baard Haugen
  Styremedlem

 • Toril nag

  Toril Nag
  Styremedlem

 • Solbjorg engeset

  Solbjørg Engeset
  Styremedlem

 • Torfinn haberstad crop

  Torfinn Håverstad
  Styremedlem

 • Morten lonnes fotothorerikskarpen

  Morten Lønnes
  Observatør

 • Tor egil palerud

  Tor Egil Pålerud
  Observatør