Ny og smart teknologi fører til færre feil i sporet

Det går stadig lenger tid mellom hver feil i sporet på flere banestrekninger. Ny teknologi og godt samarbeid på tvers i Bane NOR gir gode resultater.

Skrevet av Liv Tone Otterholt

Det har vært konstant reduksjon i antall feil på norsk jernbane siden august 2019. Tall fra Jærbanen og Østfoldbanen viser at det i januar 2020 ble registrert og korrigert til sammen ni hendelser som mest sannsynlig ville stoppet togtrafikken. På Østfoldbanen er antall forsinkelsesminutter på grunn av feil på sporfelt redusert fra 730 minutter i november til 38 minutter i januar.

Bane NOR har nemlig tatt i bruk sensorer for å overvåke tilstanden på jernbaneutstyr, blant annet sporveksler, som ofte er feilkilde til stopp i trafikken. Kombinasjonen av ny, smart teknologi og dedikerte ansatte gir gode resultater. Nå klarer vi i større grad å rette feilene før de skjer og legger dermed til rette for høy oppetid og god tilstand på infrastrukturen.

– Godt samarbeid gir resultater det er grunn til å glede seg over. Det gir ønsket effekt på det viktigste målet vårt, nemlig å bedre punktligheten, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for digitalisering og teknologi i Bane NOR.

38 forsinkelsesminutter på Østfoldbanen i januar

Teknologi og drift er krutt

Bane NOR ser også på andre måter å hindre trafikkstopp grunnet feil på jernbanen. Sammen med Norsk regnesentral har vi fått innvilget en søknad om fire millioner kroner over tre år fra Norges forskningsråd. Dette skal brukes på et innovasjonsprosjekt om automatisert inspeksjon av infrastrukturen ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Målet er å utvikle en løsning der kamerabasert datafangst og automatisk bildeanalyse brukes for inspeksjon av jernbanen. Løsningen vil gjøre det mulig å inspisere og analysere jernbaneinfrastrukturen på en rask og sikker måte, uten stans i togtrafikken.

– Bruk av moderne teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring er viktig for at vi skal kunne imøtekomme fremtidens transportbehov. Jernbanen utvikles og digitaliseres for å sørge for et bedre tilbud til togpassasjerene. Et godt samspill mellom teknologi og drift er virkelig krutt, sier Kjenne.

Godt samarbeid gir resultater det er grunn til å glede seg over. Det gir ønsket effekt på det viktigste målet vårt, nemlig å bedre punktligheten.

Sverre Kjenne, konserndirektør for digitalisering og teknologi i Bane NOR

Færre feil med ERTMS

Mange av årsakene som i dag skaper forsinkelser og innstillinger i togtrafikken er det som ofte kalles signalfeil. Denne type feil vil vi få færre av når det nye signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) tas i bruk.

Langs Norges jernbane er det i dag totalt 336 signalanlegg i forskjellige varianter. Mange av dem er i ferd med å passere sin tekniske og økonomiske levetid. De er basert på gammel teknologi som er krevende å drifte og vedlikeholde, og reservedeler og kompetanse er i ferd med å bli mangelvare.

Lærer av Danmark

Norge er ett av 42 land som nå har tatt i bruk ERTMS på jernbanestrekninger. Satsingen på det felleseuropeiske signalsystemet øker og brer seg ut i verden.

Danmark har hatt mye problemer på jernbanen, blant annet på grunn av mange ulike og gamle signalsystemer, slik som i Norge. I januar 2012 ble det derfor besluttet å installere ERTMS på hele den danske jernbanen.

- I Danmark har det vært noen oppstartsproblemer, og disse tar vi lærdom av. I Norge har vi ikke hatt noe ønske om å være først ute, man har heller valgt å holde oss litt bak og ta lærdom av det som skjer i landene rundt. Utrullingen av ERTMS på norsk jernbane vil derfor skje gradvis og på de mest trafikkerte strekningene til slutt, forteller Sverre Kjenne.

Utrullingen av ERTMS på norsk jernbane vil skje gradvis og på de mest trafikkerte strekningene til slutt

Sverre Kjenne, konserndirektør for digitalisering og teknologi i Bane NOR

Tester utstyret for norsk vær og klima

Det nye signalsystemet består av flere objekter. For å sikre at utstyret som skal plasseres i og langs jernbanespor tåler det norske klimaet og togtrafikken, blir objektene testet grundig før de skal tas i bruk. Siemens, leverandør av ERTMS, gjennomførte fra 2018 til 2019 en tolv måneder lang klima- og RAM (Reliability, availability and maintainability)-test av systemet for å avdekke eventuelle svakheter og mangler.

Objektene er installert flere steder i landet, slik at vi kan teste dem i ulike klimatiske forhold.

  • Haugastøl - høyfjellet med snø, vind og store temperatursvingninger
  • Bodø - ved havnivå og salt sjøluft
  • Røros - kaldt innlandsklima
  • Romeriksporten - tunnel med mye støv, fukt og trykkbølger

Sporvekseldrivmaskin, skiftesignal, bomdrivmaskin og veisignal styres fra det tekniske huset og aktiveres hvert tiende minutt. Antall passeringer av tog registreres så av akseltelleren. Gjennom Siemens testing ble alle objektene kontinuerlig overvåket fra Siemens’ testsenter i Braunschweig i Tyskland. I tillegg var både våre og Siemens’ mannskaper jevnlig ute for å kartlegge tilstand, kvalitet og slitasje, samt hvordan komponentene ble påvirket av ytre miljø som temperatur, fukt, vind, korrosive stoffer, vibrasjoner og lynspenninger.

Testene ga oss god kunnskap om produktene og påser at eventuelle behov for tilpasninger gjøres før objektene installeres i hele landet. Dette minimerer risikoen for forsinkelser i byggetiden, og sørger for at systemet fungerer best mulig under alle værforhold og bidrar til høy oppetid slik at vi sikrer god punktlighet.