Vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk

Bane NOR drifter og vedlikeholder infrastruktur for jernbane, signalsystemer og kraftforsyning, planlegger og gjennomfører små og store utbyggingsprosjekter, og forvalter en stor eiendomsportefølje.

KIima og miljø er et av jernbanens store konkurransefortrinn, og det er derfor viktig å sikre at vår virksomhet ikke bidrar til vesentlig eller unødvendig klima- og miljøpåvirkning. Vi arbeider derfor målrettet med å redusere vårt fotavtrykk i alle enheter. Hver divisjon og kjerneaktivitet har ulike fokusområder, ut fra sine respektive miljøpåvirkninger og de forbedringsmulighetene som finnes der.

Risikobasert miljøinnsats i drift

Bane NOR reduserer vårt klima- og fotavtrykk også over tid gjennom forbedring av driftsrutiner langs eksisterende jernbane, både når det gjelder støy, utslipp, forurensning og påvirkning på omgivelser.

Vi har en risikobasert tilnærming til det daglige miljøarbeidet. Eksempler på viktige innsatsområder innen jernbanedrift er sikring og opprydding av forurenset grunn, håndtering av avfall og eldre materiell og oppgradering av maskiner og utstyr. Vi har også stort fokus på bruk av plantevernmidler og metoder for vegetasjonskontroll langs linjenettet, fordi dette potensielt kan gi negativ påvirkning på naturmangfold og vannmiljø. Hensynet til miljø blir hensyntatt gjennom fastlagte, miljøtilpassede driftsrutiner og styrket leverandøroppfølging.

I 2019 ble det satt særskilt fokus på håndtering av uønskede hendelser og miljøskader, og det er etablert system for å måle og følge opp dette. Resultatet av økt innsats på området er at antall miljøskader går nedover, og at kvaliteten på data og miljøoppfølging forbedres.

I 2019 skjedde det ingen hendelser med utslipp av farlig gods. Det ble registrert fire alvorlige miljøskader, to av disse oppsto som en direkte følge av vår virksomhet. Disse hendelsene medførte skade på vannmiljø som en følge av et utslipp med for høy pH fra renseanlegg samt en utrasing etter en sprengningsulykke. Videre skjedde to alvorlige oljeutslipp fra tog som følge av avsporing med påfølgende punktering av tank. Totalt ble det i 2019 registrert 189 miljøskader (hvorav over 90% er kategorisert som «ubetydelige»), og 956 tilløp til miljøskader som følge av Bane NORs virksomhet.

Dyrepåkjørsler er en stor utfordring for jernbanesektoren, og bidrar til, foruten dyrelidelser, store personlige og administrative kostnader. I 2019 ble 2 139 dyr påkjørt, og dette er en nedgang fra den snørike vinteren i 2018 da 2 809 dyr ble påkjørt.

0 utslipp fra farlig gods.

Langsiktig innsats for å redusere påkjørsler av tamrein

Langsiktig innsats for å redusere påkjørsler av tamrein

Påkjørsler av dyr er en stor utfordring for jernbanen, og det er alle slags dyr som blir påkjørt. Påkjørslene avhenger av en rekke faktorer, som viltbestander, dyrehold, næringstilgang og værforhold - og det er krevende å iverksette gode tiltak. Én av utfordringene som det er mulig å forebygge effektivt, er påkjørsler av tamrein langs Nordlandsbanen. Bane NOR har i flere år samarbeidet med reindriftseiere og forskere for å finne effektive tiltak. Oppsett av gjerder mellom naturlige eller kunstige over- og underganger hvor dyrene kan krysse trygt, har vist seg å være det mest effektive tiltaket. Til sammen vil vi i de nærmeste årene bygge 44 kilometer med reingjerder til en kostnad på rundt 60 millioner kroner. Når denne utbyggingen er ferdig, vil det være totalt 63,5 kilometer med reingjerder på Nordlandsbanen. Varsling (reinmelding) og dialog med reinnæringen, samt støtte til bruk av helikopter ved flytting mellom beiteområder, er andre viktige tiltak. Vi deltar også i et forskningsprosjekt som skal finne nye teknologiske løsninger for å redusere antall påkjørsler av tamrein. I 2019 ble utredningsfasen ferdigstilt, og i 2020 skal prosjektet videreføres med konkret testing av systemer for deteksjon og varsling.

Bærekraftig jernbaneutbygging

Bane NOR planlegger og bygger ny jernbane i tråd med bestillinger fra Jernbanedirektoratet, og vi skal sørge for at investeringene gir mest mulig nytte for samfunnet.

Nye jernbaneanlegg er areal- og ressursintensive, og miljøriktige valg av traséer, løsninger og materialer er avgjørende for anleggenes endelige miljøprofil. Vi arbeider målrettet for å utvikle jernbaneanlegg som har lavest mulig påvirkning i byggefasen, i tillegg til en relativ reduksjon av miljøbelastningen i driftssituasjonen. Strengere miljøkrav i dag gir generelt en miljøforbedring i forhold til eldre anlegg. Eksempelvis er det strengere støykrav til nybygg enn det som aksepteres fra eksisterende jernbane, og derfor vil nye traséer ofte gi en reduksjon av antall støyutsatte. Tilsvarende gjelder krav til tiltak for å avbøte uunngåelige miljøkonsekvenser, som f.eks. miljøforbedrende tiltak i tilgrensende vassdrag eller krav til kompensasjon av tapt verdifull natur.

Gjennom planprosessene og byggefasen bidrar vi med utvikling av kunnskapsgrunnlaget gjennom for- og etterundersøkelser og ved å bistå i arkeologiske utgravinger. Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra til gode og åpne prosesser med høy grad av formidling og medvirkning, og som del av dette publiseres plandokumenter, fagrapporter og nyheter løpende på Bane NORs internettsider.

Nøkkeltall

9 815 Totale C02-utslipp i tonn, markedsbasert metode

14 867 Totale C02-utslipp i tonn, lokasjonsbasert metode

4 Antall alvorlige miljøskader

Illustrasjon banenor 02

Mer gods på jernbane gir store miljøgevinster

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler: Nygårdstangen godsterminal står foran en nødvendig ombygging. Det kan gi store miljøgevinster og vesentlig økt trafikksikkerhet med færre lastebiler til og fra Bergen sentrum.

Les mer

Ingen store utbyggingsprosjekter ble ferdigstilt i løpet av 2019, og Bane NOR noterer derfor ingen tapte naturverdier eller dyrket mark for dette året. Viktige innsatsområder i 2019 var etablering av konkrete miljø- og klimaspesifikasjoner i anskaffelser for Vestfoldbanen, og utarbeidelse av en økologisk kompensasjonsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE). Dette prosjektet vil berøre verdifull natur med internasjonal verneverdi, og Bane NORs anbefaling til kompensasjon fra høsten 2019 ligger nå til grunn for foreslått reguleringsplan.

Det har også vært gjennomført ulike miljøforbedrende tiltak i bekkeløp og nedstrøms utslippspunkter, med påfølgende miljøovervåkning og etterundersøkelser. Slik sikrer vi at nødvendige miljøtiltak gjennomføres, følges opp og videreføres i tråd med intensjonen og samfunnets forventning.

Fossilfrie anlegg og elektriske tunneler på Vestfoldbanen

Fossilfrie anlegg og elektriske tunneler på Vestfoldbanen

I Bane NOR har vi som mål å prioritere utslippsfrie anleggsplasser. Utbygging Vestfoldbanen har tatt dette målet til følge ved å inkludere krav til utslipp fra anleggsmaskiner i sine kontrakter. Prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen er de første av våre prosjekter som har kontraktfestet krav om bruk av elektrisk utstyr og maskiner i tunneler og fossilfrie maskiner innenfor anleggsgjerdene. Responsen på kravene har vært god, og noen av entreprenørene har på eget initiativ innført krav til fossilfri massetransport. Utslippskravene til maskiner og utstyr vil, sammen med prestasjonskrav til materialer med størst bidrag til klimagassutslipp, bli videreført på kommende utførelsesentrepriser. Slik bidrar vi til å utvikle leverandørmarkedet i en bærekraftig retning.

Bærekraft i eiendomsporteføljen

Bane NOR eier, utvikler og forvalter en av Norges største eiendomsporteføljer. Våre eiendommer ligger over hele landet og består av stasjoner, holdeplasser, verksteder, service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. Eiendomsporteføljen har flere bygg som er over 100 år gamle og som inngår i Bane NORs arbeid med kulturminner. Samtidig reiser vi nye bygg som skal kunne stå i 200 år. Derfor er bærekraft en naturlig del av vår forretningsvirksomhet. Det å bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig bruk av eiendomsmassen på en måte som ivaretar mennesker og miljø, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag.

Bane NOR har utviklet en egen miljøstrategi for eiendomsporteføljen. Den er forankret i ledelsen og er retningsgivende for forretningsvirksomheten. Her er det blant annet nedfelt et mål om at alle nybygg over 10 000 kvadratmeter skal BREEAM-NOR-sertifiseres. Miljøstrategien setter også retningslinjer og krav til universell utforming, kulturminner, optimal ressursbruk, forurenset grunn og naturmangfold.

Vi måler årlig vår miljøprestasjon for eiendomsporteføljen gjennom ulike nøkkeltallsindikatorer, også kalt KPIer. Dette inkluderer for eksempel målrettet energieffektivisering av eiendomsmassen ved hjelp av EOS (energioppfølgingssystem). I tillegg videreutvikles byggets miljøstandard i samarbeid med leietakerne gjennom grønne leiekontrakter og det brukes sensorteknologi for å optimalisere driften av bygg.

I driftsavdelingene har det vært gjennomført flere miljøtiltak med gode resultater. I 2019 ble det etablert et eget LEAN-program som også omfattet ytre miljø. Dette programmet skal øke kvaliteten på hvordan en rekke driftsoppgaver gjennomføres, og er blitt videreført også etter utskillelsen av Spordrift som eget selskap.

Alle nybygg over 10 000 kvadratmeter skal BREEAM-NOR-sertifiseres.

Nytt hovedkontor i Oslo er miljøsertifisert

Nytt hovedkontor i Oslo er miljøsertifisert

Bane NORs nye hovedkontor i Schweigaardsgate 33, har miljøstandarden «BREEAM Excellent». Med BREEAM-NOR som verktøy har Bane NOR holdt fokus på bærekraft hele veien.

I 2019 ble Bane NOR-ansatte i Oslo samlokalisert i vårt nye hovedkontor i Schweigaards gate 33, som er et forretningsbygg utviklet og oppført av Bane NOR Eiendom. Bygget oppnådde miljøstandarden «BREEAM Excellent» for sin miljøprestasjon (se forklaring på BREEAM nedenfor). Her møter de ansatte en bygning som produserer strøm og som på mange måter oppfordrer til miljø- og helsefremmende adferd.

Her er noen eksempler på hvorfor hovedkontoret til Bane NOR oppnådde karakteren «Excellent»:

Glassfasade med integrerte solceller og solcellepanel på tak som produserer om lag 90 000 kWh energi i året. Dette tilsvarer hele kjølebehovet til bygget.

Tilfredsstiller energikrav tilsvarende passivhus og er energiklasse A.

Bygd med miljøvennlige og varige materialer som også øker levetiden til bygget. Bygget skal kunne stå i 200 år.

Sykkelparkering i underetasjen med 180 plasser, garderobe og tørkeskap.

Deler av takarealet er dekket med sedum eller annen bunnvegetasjon, som er både støyreduserende og binder svevestøv og CO2 – i tillegg til å være naturlig vannfordrøyende. Sedum bidrar også til å forlenge levetiden til bygget. Nærhet til kollektivtransport, sykkelparkering som minimerer bilbruk til og fra jobb, og parkeringsplasser som primært er reservert for tjenestebiler.

BREEAM-NOR er et helhetlig miljøsertifiseringssystem for bygg, og måler byggets bærekraftskvaliteter. Sertifiseringen setter krav til miljøprestasjon innen ni kategorier: Helse- og innemiljø, ledelse, vann, material, avfall, transport, energi, forurensning, arealbruk og økologi. Et BREEAM sertifisert bygg kan oppnå karakterene Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

Sentrale føringer og leverandørkrav

Bane NOR følger ambisjonen i klimaloven, og har satt seg mål om 40% reduksjon av direkte klimautslipp innen 2030 og en utvikling mot tilnærmet nullutslipp innen 2050. Målet innebærer at vi skal redusere vårt forbruk av fossile energikilder for maskiner og kjøretøy både i drift og i utbyggingsprosjekter. For leverandører betyr dette rapporteringskrav og oppfordring til utslippsreduksjoner, herunder konkrete krav til elektrifisering av bilpark og stimulering av fossilfrie og utslippsfrie løsninger i driftssituasjonene.

Vi har styrket arbeidet med sentrale anskaffelser, og etablerte i 2019 nye krav til bærekraft og samfunnsansvar som innarbeides i alle sentrale kontraktsmaler. Vi samarbeider også med statlige byggherrer og Digitaliseringsdirektoratet for å enes om felles krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser. Det er avholdt en rekke dialog- og bransjemøter om dette, for å forberede og bevisstgjøre leverandører og kontraktører om kommende miljøkrav innen miljø.

Klimaregnskap for 2019

Bane NOR har utarbeidet et klimagassregnskap for 2019 i henhold til GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), som er en anerkjent og velbrukt standard på området. Klimaregnskapet finner du her.

Redusere vårt klima og miljøavtrykk

Hva vi gjorde i 2019, og mål for 2020-2023.

Status 2019 – hva gjorde vi? Mål 2020-2023
Videreutviklet Bane NORs metoder for klimabudsjett og -regnskap og etablert klimamål i tråd med klimaloven. Videreføre langsiktig arbeid for å redusere klima- og miljøfotavtrykk i planlegging av nye traséer.
Etablerte overordnet risikobilde ytre miljø Etablere divisjonsspesifikke risikoanalyser innen ytre miljø
Etablerte systemer og rutiner for læring av uønskede hendelser og akuttutslipp. Etablere driftsrelevante indikatorer og mål med påfølgende risikobaserte forbedringsaktiviteter
Gjennomførte initiativer i prosjektene for langsiktige utslippsreduksjoner og øvrig miljøpåvirkning i nybygg og drift. Stille målbare miljøkrav i kontrakter og styrke leverandøroppfølging.
Avholdt dialog- og bransjemøter og bevisstgjorde leverandører og kontraktører om kommende miljøkrav. Jernbanens klima- og miljøavtrykk reduseres målrettet mot en nullvisjon, og Bane NOR kan vise til målbare reduksjoner både i anleggs- og driftsfase.
Bevisstgjort ansatte om hvordan egen handling påvirker Bane NORs klima- og miljøfotavtrykk gjennom Miljøåret 2019. Ingen nye jernbaneanlegg bidrar til redusert miljøkvalitet etter ferdigstillelse.
Etablert M-verdi for hele foretaket Læring fra hendelser og erfaringer fra forbedringstiltak benyttes som grunnlag for langsiktige forbedringer.
Åpnet Bane NORs hovedkontor i Oslo, «S33», som er et foregangsbygg innen miljø med positiv energibalanse.