Vi skal levere Europas sikreste jernbane

Bane NORs sikkerhetsambisjon er å levere Europas sikreste jernbane gjennom å tenke og leve sikkerhet i alt vi gjør. Vi må sørge for at våre leverandører gjør det samme, slik at vi sammen kan bygge en sikker og pålitelig jernbane og investere i kostnadseffektive sikkerhetstiltak.

Bane NOR arbeider systematisk mot en nullvisjon: Ingen skal bli hardt skadet eller omkomme på jernbanen. Derfor har sikkerheten førsteprioritet i alle deler av organisasjonen vår. Sikkerhetsnivået på jernbanen i Norge er i dag blant Europas høyeste, når vi måler i forhold til transportvolumet. Men vi kan alltid bli enda bedre. Derfor er Bane NORs visjon å bli best i Europa på jernbanesikkerhet.

Alvorlige ulykker

Bane NOR har sikkerhetsgodkjenning fra Statens jernbanetilsyn som infrastrukturforvalter for det nasjonale jernbanenettet. Denne godkjenningen inkluderer også en godkjenning for å drive egentransport i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen, samt å være opplæringssenter for tilknyttede førere. Som grunnlag for sikkerhetsgodkjenningen ligger det et strengt sett med sikkerhetskrav som skal hindre uønskede hendelser på jernbanen. Sikkerhetsgodkjenningen innebærer at vi har iverksatt de nødvendige systemer, barrierer og forebyggende tiltak for å holde sikkerheten på et akseptabelt nivå. Videre har vi stilt som krav at alle nybygde anlegg skal holde et høyere sikkerhetsnivå enn eksisterende anlegg.

Dessverre skjer det likevel uønskede hendelser. Mange av disse hendelsene er knyttet til ytre påkjenninger som skred, flom og steinsprang, som igjen representerer en fare for avsporing, sammenstøt og miljøutslipp. Vi har omfattende rutiner for å forebygge slike ulykker, som blant annet vedlikeholds- og visitasjonsaktiviteter og værberedskap.

I de senere årene har vi opplevd flere alvorlige ulykker som følge av ulovlig ferdsel på jernbaneområder. Ulykkene preger organisasjonen sterkt, og organisasjonen har som følge av hendelsene iverksatt flere tiltak som skal hindre ulovlig ferdsel i og ved jernbanespor. Både interne og eksterne undersøkelser og granskinger gir anbefalinger om forebyggende tiltak som vi vil følge opp fremover.

Holdningsskapende arbeid og informasjon om farer forbundet med tog er viktige tiltak. Bane NOR har i mange år gjennomført ulike kampanjer for sikkerhet ved planoverganger. Etter nye hendelser med uvedkommende på terminaler og hensettingsområder har vi i tillegg intensivert arbeidet med sikring, skilting og informasjon rundt faren med høyspentanlegg og togfremføring.

LDT gsomra0de Alnabru OYG7277 nb NO Anleggsomrade pa Alnabru nb NO

Holdningsskapende arbeid og informasjon om farer forbundet med tog er viktige tiltak.

Bane NOR arbeider systematisk mot en nullvisjon: Ingen skal bli hardt skadet eller omkomme på jernbanen.

Nøkkeltall: Ivareta sikkerhet

1,8 Skader H1-verdi, egne medarbeidere i produksjon og på anlegg

4,3 Skader H1-verdi, entreprenører, entreprenører i produksjon og på anlegg

3 Antall omkomne

4 Antall meget alvorlige personskader

Tre personer omkom på jernbanen i 2019

Tre personer omkom på jernbanen i 2019

Det omkom tre personer på jernbanen i 2019. En av disse hendelsene var fortsatt under politietterforskning per april 2020. I februar 2019 omkom en person etter kontakt med høyspenning under klatring på et hensatt tog. To personer ble samtidig alvorlig skadet i denne hendelsen. I desember omkom en gravemaskinfører under arbeid for Bane NOR ved sporet.

Tilpassing til et endret klima

Vi må forberede oss på et endret klima med hyppigere tilfeller av flom og skred. Bane NOR jobber målrettet med å gjøre infrastrukturen bedre rustet til å tåle slike scenarier. I 2019 utarbeidet vi en handlingsplan for klimatilpassing, som gjelder på tvers av hele selskapet. Den skal sikre høy standard på arbeidet i alle baneområder når det gjelder kartlegging av skred- og flomfare langs jernbanen, samt prioriterering av sikringstiltak.

Et forbedret styringssystem

Bedre jernbanesikkerhet får vi ved å tenke langsiktig og planlegge en jernbane som skal være sikker og tilgjengelig de neste hundre årene. Derfor har vi prioritert et solid styringssystem med gode metoder for analyser og risikobaserte beslutningsprosesser.

Bane NOR etablerte i 2017 et prosjekt for etablering av standarder og prosedyrer for hele konsernet. Dette arbeidet har vi fortsatt med inn i 2019. I løpet av 2019 hadde vi faset ut alt av foreldet styrende dokumentasjon. I stedet har vi nå ett felles sett med styringspolicyer som skal bidra til helhetlig sikkerhet- og kvalitetsstyring på tvers i organisasjonen. Arbeidet med å videreutvikle prosesser og verktøy for risikoanalyser og risikostyringsprosesser vil videreføres i 2020.

Som del av sikkerhetsstyringen har Bane NOR bygget opp en egen revisjonsfunksjon som ivaretar sikkerhets- og kvalitetsrevisjoner i konsernet. Her har vi også et system for å følge opp de revisjonene som gjennomføres ute i driftsorganisasjonene. Arbeidet med å følge opp leverandørenes eget sikkerhetsarbeid er en del av dette, og vil bli fulgt enda tettere opp framover.

I 2019 hadde vi et særskilt fokus på hvordan vi håndterer alvorlige uønskede hendelser. Vi etablerte systemer for systematisk oppfølging av slike hendelser, basert på hendelsens alvorlighetsgrad. Dette arbeidet har også tatt for seg opplæring av personell som skal gjennomføre undersøkelsene, og hvordan vi kan samhandle for å finne fram til effektive forebyggende tiltak som også har integrert en evaluering av effekten.

Målet er å skape en systematisk læringsprosess som skal sikre at hendelser ikke gjentar seg, og at sikkerhetsnivået øker.

Vi jobber målrettet for å redusere risikoen for skader på egne og leverandørers ansatte ved å styrke sikkerhetsrutinene i det operative arbeidet.

Informasjons-/digital sikkerhet

I takt med digitalisering av jernbanen er det stadig viktigere med informasjons- og digital sikkerhet. Jernbanen digitaliseres gjennom utvikling og bruk av løsninger med fremtidens teknologi som skal gi de reisende og togselskapene en trygg, moderne, kundevennlig og kostnadseffektiv jernbane.

Sikkerhetsutfordringene dette innebærer, håndteres i Bane NOR i et samarbeid med nasjonale sikkerhetsmyndigheter og leverandører. Eksempler på styrket styring og kontroll er:

  • Etablering av «cybersikkerhetsenhet» for kjøreveiskritisk IKT
  • Etablering av Chief Information Security Officer (CISO) funksjon
  • Ekstern sikkerhetsovervåkningstjeneste («SOC» fra Telenor)
  • Etablering av helhetlige beredskapshåndtering for konsernet
  • Beredskapsresponstjeneste (NOR CERT)
  • Nasjonalt varslingssystem for digital infrastruktur (VDI)
  • Gjennomføring av periodiske «innbruddtester» (IDS)
  • Etablert styringssystem i konsernet som dekker informasjons-/digital sikkerhet (ISO 27001)

Bane NOR er også medlem i det nyopprettede «Nasjonalt Cybersikkerhetssenter» i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Nasjonalt Cybersikkerhetssenter har til hensikt å gjøre det digitale rom sikrere for norske aktører og vise myndighetenes arbeid for å motvirke cybertrusler

For å øke den generelle digitale- og informasjonssikkerhetskompetansen i selskapet har vi blant annet utviklet modulbasert opplæring og gjennomført bevissthetskampanjer i 2019.

Arbeidet med informasjons- og digital sikkerhet vil kontinuerlig videreføres som svar på stadig økende digital sårbarhet. Vi jobber systematisk med håndtering av uønskede hendelser, uønskede tilsiktede handlinger, samt trusler eller mistanke om slike handlinger. Sikkerhetstiltak som kan bidra til et tryggere samfunn, besluttes og prioriteres gjennom systematiske verdi- og sårbarhetsvurderinger, og med risikobasert tilnærming for å sikre at samfunnets midler anvendes optimalt.

LDT OR Jernbane nov09 RGB nb NO Trafikkstyringssentralen i Oslo nb NO

Vi jobber systematisk med håndtering av uønskede hendelser, uønskede tilsiktede handlinger, samt trusler eller mistanke om slike handlinger.

Banenor EA Follobanen Oslo S 1813

Vi tar vårt ansvar som byggherre alvorlig, og dette inkluderer også ansvaret for å redusere personskader blant de ansatte hos våre entreprenører.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I Bane NOR skal vi ha et godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere, og vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforholdene. Denne innsatsen bidrar til at vi i størst mulig grad unngår arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Samtidig reduserer vi den delen av sykefraværet som skyldes fysiske og psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

Jernbanedrift medfører potensielt farlig arbeid. Flere av våre oppgaver er satt ut til eksterne leverandører, og alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver er satt ut i et eget datterselskap (Spordrift AS). Dermed har det som før kun var oppfølging av egne ansatte, nå blitt endret til også inkludere oppfølging av leverandørers HMS-arbeid. Driftsoppgaver som fortsatt ligger hos oss, er blant annet drift av trafikkstyringssystemer og drift av elektriske anlegg som forsyner strøm til tog. Vi jobber målrettet for å redusere risikoen for skader på egne og leverandørers ansatte ved å styrke sikkerhetsrutinene i det operative arbeidet.

I 2019 ble arbeidet med sikkerhetskampanjer og opplæring videreført. Her var for eksempel vårt sikkerhetsmagasin «Trygg Bane» en viktig arena for felles læring. Vi tar vårt ansvar som byggherre alvorlig, og dette inkluderer også ansvaret for å redusere personskader blant de ansatte hos våre entreprenører. Dette arbeidet viser gode resultater med nedadgående trender for H-verdier for både egne ansatte og entreprenører (se nøkkeltall).

Bane NOR har undertegnet «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». Vi stiller oss dermed bak bygge- og anleggsnæringens nullskadevisjon og ambisjon om å forebygge uønskede hendelser.

Vi tar vårt ansvar som byggherre alvorlig, og dette inkluderer også ansvaret for å redusere personskader blant de ansatte hos våre entreprenører.

Ivareta sikkerhet

Hva vi gjorde i 2019, samt mål og tiltak for 2020-2023.

Status 2019 – hva gjorde vi? Mål og tiltak 2020-2023
Påbegynte arbeidet med å videreutvikle rammer og metodikk for risikovurdering Arbeide systematisk mot en nullvisjon og levere Europas sikreste jernbane.
Kommunikasjon og bruk av risikobildet som grunnlag for handlingsplaner og prioriteringer Sikre en sunn sikkerhet- og kvalitetskultur i hele organisasjonen
Forbedret læringsrutinene av alvorlige uønskede hendelser Utvikle analyser som bidrar til å redusere risiko og vise til målbare sikkerhetsforbedringer
Skjerpet kontraktkrav til leverandører og entreprenører. Konsernprosedyre med overordnede krav etablert, harmonisering med nye samfunnsansvarskrav Evaluere Bane NORs og våre leverandørers sikkerhet og kvalitet før og under prosjekter
Styrket samarbeidet med eksterne interessenter og nødetater Varsle, undersøke og håndtere alvorlige avvik og hendelser
Etablert modulbasert opplæring i informasjon- og digital sikkerhet Revidere kontraktkrav og prosess for leverandøroppfølging
Etablert operative prosedyrer for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, konsernkrav introdusert. Ferdigstille verktøy for strekningsvise risikoanalyser
Arbeid med å sikre læring fra alvorlige, arbeidsrelaterte hendelser gjennom systematiske undersøkelser Fortsette prosesser med å undersøke alvorlige hendelser og evaluere effekt av forebyggende tiltak