Vi skal ivareta kulturminner og kulturmiljø

Bane NOR eier en rekke kulturhistoriske bygninger og anlegg, som er kartlagt gjennom omfattende bygningsregistreringer og verneplanprosesser.

I 2019 var 199 av objektene i bygningsporteføljen vår fredet etter kulturminneloven, og 195 bygninger hadde vern etter plan- og bygningsloven. I tillegg er også andre deler av bygningsporteføljen registrert som verneverdig, men uten at disse pr i dag har et formelt vern. Vi eier også 7 204 vernede jernbaneinfrastruktur-objekter.

Jernbaneanleggenes og stasjonsbygningenes utforming og historie er en viktig del av reiseopplevelsen, og vi bruker mye ressurser på å bevare disse verdiene. Ambisjonen er å sikre at kulturminner ikke går tapt, men blir formidlet til befolkningen og bevart for ettertiden. Vårt prinsipp for bevaring er vern gjennom bruk. Dette betyr at bygninger og anlegg best kan tas vare på ved at de brukes og oppleves. Vi jobber derfor for å finne funksjonelle løsninger for bruk som ivaretar både nasjonale, regionale og lokale verneinteresser, og i tillegg sørger for verdiskaping. Vår kulturarv blir en viktig ressurs for videre stedsutvikling og stedsidentitet – den er en innfallsport til fremtidens bærekraftige næringsutvikling og innovasjon.

199 bygninger med vern etter kulturminneloven.

Kulturminner er viktig dokumetasjon

Kulturminner er viktig dokumetasjon

Kommende generasjoner vil ha behov for å forstå sin fortid og sin historie. Slik vil de forstå utviklingen samfunnet har vært gjennom, forstå og verdsette tidligere generasjoners livsverk - og lære av deres erfaringer. Her er våre kulturminner en viktig dokumentasjon. De gir informasjon og lærdom - og har i tillegg svært ofte høy opplevelsesmessig og kulturell verdi.

Fredede objekter og jernbanestrekninger

Om lag 127 kilometer av de banestrekningene Bane NOR forvalter, er fredet. Fredningen omfatter jernbanens infrastruktur med deler av tilhørende bygningsmasse, som stasjoner, godshus, vokterboliger, vanntårn, venteskur, tralleskur og liknende.

Ved utgangen av 2019 eide Bane NOR følgende fredede banestrekninger, her angitt med fredningsår:

  • 1982, Urskog-Hølandsbanen, Sørumsand - Fossum (3,9 km, delvis privat eid)
  • 2011, Tinnosbanen, Hjuksebø - Tinnoset (38,9 km, herav 30,0 km på Unesco-listen fra 2015).
  • 2013, Numedalsbanen nordre del, Rollag - Rødberg (45,3 km)
  • 2015, Flekkefjordbanen, Sira stasjon - Flekkefjord (17,2 km)
  • 2016, Gamle Vossebanen, Tunestveit - Midttun (21,4 km)

Vi har i dag registrert 6 943 vernede objekter som tilhører de fredede banestrekningene som nevnt over. I tillegg er det registrert 261 fredede objekter, som er tilknyttet det øvrige nasjonale jernbanenettet.

6 943 infrastrukturobjekter som er fredet som del av fredede jernbanestrekninger.

Langstein stasjon

Langstein stasjon

Langstein stasjon er en av de mange, gamle stasjonsbygningene som er gått ut av bruk som stasjon, men som ivaretas av Bane NOR som utleieobjekt og som fredet kulturminne. Stasjonen står for seg selv på en høyde med en idyllisk utsikt over Trondheimsfjorden. I 2019 ble det gjennomført en omfattende istandsetting av eksteriøret. Taket ble reparert, vinduene ble restaurert og store deler av steinfasaden ble utbedret. Hele bygningen ble malt med linoljemaling, og med grunnlag i grundige fargeundersøkelser valgte man å tilbakeføre stasjonsbygningen til fargene som den hadde den gang den ble oppført i 1902. Det ble også montert lamper i tidsriktig stil på fasaden.

Arbeidet ble gjort i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, som er antikvarisk myndighet.

De fredede banestrekningene forvaltes som museumsbaner i samsvar med museumsbaneforskriften.

Et unntak er Tinnosbanen på strekningen Hjuksebø – Notodden, som inngår i det nasjonale jernbanenettet. Tinnosbanen er fredet av Riksantikvaren. Fredningen omfatter jernbanelegemet med underbygning, overbygning, kjøreledningsanlegg, signalanlegg, svingskive, broer, kulverter, stikkrenner, plattformer, forstøtningsmurer, samt faste installasjoner tilknyttet jernbanedriften innenfor og utenfor jernbanegjerdene.

Arbeid med kulturminner

I utbyggings- og utviklingsprosjekter i Bane NORs regi foretar vi til enhver tid nødvendige vurderinger av det som er knyttet til kulturminnehensyn og arkeologi.

Når det gjelder bruk, vern og vedlikehold av våre eiendommer, arbeider vi for å ha en tett dialog med både lokale, regionale og nasjonale myndigheter i tillegg til private interessenter. I 2019 ble det etablert en forvaltningsgruppe for den fredede Numedalsbanen, som består av Bane NOR som eier, aktuelle kommuner og kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen. Denne forvaltningsgruppen skal være et dialogforum for spørsmål rundt vedlikehold og istandsetting, utviklingsprosjekter, verdiskaping og kulturformidling.

Jernbanerestauranten på Hamar

Jernbanerestauranten på Hamar

Jernbanerestauranten på Hamar ble oppført i 1897, noen år etter dagens stasjonsbygning. Interiøret ble modernisert til et nyklassisistisk uttrykk i 1922, men har gjennom årene gjennomgått mange ulike perioder, uttrykk og farger.

Bane NOR har satt i gang en omfattende istandsetting og tilbakeføring av interiøret i restaurantsalen for at lokalene skal få tilbake det elegante, stilrene uttrykket fra 1920-tallet, og slik at de unike veggmaleriene av Jens Wang skal komme mer til sin rett. I 2019 ble veggmaleriene tatt ned og konservert. Det ble gjennomført fargeundersøkelser for å finne frem til den riktige fargesettingen i restaurantsalen. Jernbanerestauranten forventes ferdigstilt innen mars 2020, og lokalene skal nok en gang tas i bruk.

Istandsettingsarbeidet er gjort i tett samarbeid med Hedmark/Innlandet fylkeskommune, som er antikvarisk myndighet.

Bane NOR har egen fagkompetanse innen kulturminnevern som skal sikre at vi har oppdatert kunnskap om krav og retningslinjer for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av vernede kulturminner. I 2019 lanserte vi en digital prosjektportal som gir intern veiledning om spørsmål rundt vernehensyn i små og mellomstore kulturminneprosjekter gjennom alle prosjektfasene.

Det er utarbeidet forvaltningsplaner for flere av de vernede bygningene. Det neste året vil det jobbes videre med implementering av disse i alle relevante forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsverktøy.

Kulturminner og kulturmiljø

Hva vi gjorde i 2019, samt mål og tiltak for 2020-2023.

Status 2019 – hva gjorde vi? Mål og tiltak 2020-2023
Etablerte standarder for miljøeffektiv forvaltning, vern og videreutvikling av kulturminner og kulturmiljøer i Bane NORs eie Det skal gjennomføres tilstandsvurderinger av bygninger som skal ligge til grunn for kommende tilstandsbasert vedlikehold
Videreførte arbeid med kartlegging, registrering og formidling av kulturminner langs jernbanen Ytterligere heve tilstandsnivået på våre vernede bygninger og sikre at tiltak gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk
Fortsatte heving av tilstandsnivået på våre vernede bygninger Våre vernede og fredede kulturminner skal være registrert, dokumentert og formidlet gjennom kartløsninger
Fremmet interesse for og kunnskap om jernbanens kulturarv gjennom Miljøåret 2019. Tilstandsgrad 1 (TG1) tilstrebes på fredede bygninger, og tilstandsgraden skal aldri være dårligere enn på fredningsøyeblikket.
Jobbet med å få oversikt over jernbanesektorens kulturminneportefølje og Bane NORs forpliktelser innen kulturminnevernet Vi arbeider målrettet for å sikre kulturarv gjennom kunnskap og formidling av kulturminneverdier
Ga tilskudd til drift og vedlikehold av Bane NORs museumsbaner med unntak av Numedalsbanen og Tinnosbanen Vi prioriterer midler til gjennomføring av tiltak i forvaltningsplan for Tinnosbanen på strekningen Notodden-Tinnoset (Unesco verdensarv)
Ga tilskudd til drift og vedlikehold av museumsbaner som ikke er i Bane NORs eie