Vi opptrer i tråd med våre verdier

Bane NORs viktigste ressurs i gjennomføringen av vårt samfunnsoppdrag, er våre egne medarbeidere.

Alle ansatte hos oss har ansvar for å bidra med sin kompetanse og sitt engasjement, slik at vi kan realisere både våre felles mål og samfunnets satsing på jernbane. Samtidig må vi sikre at våre valg, handlinger og måten vi samhandler på både internt og eksternt, reflekterer en åpen, respektfull, engasjert og nytenkende organisasjon.

For å klare det, må vi lære av hverandre. Trainee-programmet vårt er et godt eksempel på dette, der nyutdannede får prøve seg i ulike roller og med erfarne mentorer. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver der medarbeiderne opplever at de har gode muligheter for vekst og utvikling i organisasjonen. Dette sikrer at vi kan utvikle og beholde riktig kompetanse og leve opp til både eiers og samfunnets forventninger til oss.

Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver der medarbeiderne opplever at de har gode muligheter for vekst og utvikling i organisasjonen.

Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø

Bane NOR skal levere sikker jernbane gjennom kompetente og engasjerte medarbeidere i en kultur som er både verdi- og resultatorientert. I 2019 ble det rekruttert en betydelig andel nye medarbeidere. Noen av dem kom inn som erstatningsrekruttering, men vi hentet også ny kompetanse – fordi organisasjonen stadig endrer seg, noe som ofte skaper behov for nye og andre typer kompetanse.

Medarbeiderundersøkelser

Vi gjennomfører årlige medarbeider-undersøkelser, der tematikken ofte dreier seg om mål og styring, sikkerhet, etikk og kvalitet, arbeidsmiljø, læring og utvikling, omstilling, organisatoriske rammer, engasjement og samarbeid. Basert på resultatene i disse undersøkelsene, etablerer vi målsetninger og forbedringstiltak i samhandling mellom ledere og medarbeidere, som også følger opp handlingsplanen gjennom året.

I tillegg til den årlige undersøkelsen, måler vi også utviklingen innenfor områdene kontinuerlig forbedring, engasjement og kompetanse. Dette gjøres to ganger i året. Etter en periode med negativ utvikling på en del områder i medarbeiderundersøkelsen, viser resultatene fra 2019 en positiv utvikling på alle områdene som er målt.

77,5 prosent har gjennomgått medarbeidersamtale.

Et varmere og mer moderne Bane NOR3

Medarbeiderundersøkelsen i 2019 viste at vi fortsatt må jobbe med å etablere gode utviklingsplaner for alle medarbeidere. Den viser også at vi må gjøre karrieremulighetene i selskapet mer synlige.

Medarbeideres helse

I Bane NOR har vi en bedriftshelsetjeneste som støtter vår innsats for at våre medarbeidere skal ha gode arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten møter i arbeidsmiljøutvalgene og bistår med sin kompetanse når det er behov for det, enten det gjelder psykososiale forhold eller fysiske og miljømessige forhold.

Vi har et aktivt bedriftsidrettslag som organiserer ulike aktiviteter for våre medarbeidere. Det legges også til rette for fellesarrangementer som skidager, utedager og deltakelse i for eksempel Holmenkollstafetten.

Medarbeideres medvirkning

Medarbeideres medbestemmelse ivaretas gjennom et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Både på divisjon- og konsernnivå er det etablert samarbeidsutvalg bestående av tillitsvalgte og ledelsen, og disse møtes jevnlig for å behandle saker som angår våre medarbeidere. I tillegg til arbeidsmiljøutvalgene, er det også HMS-grupper på arbeidsstedene der flere enheter er samlet. HMS-gruppene tar opp saker som angår alle medarbeidere, på tvers av organisatorisk tilhørighet.

Nøkkeltall: Bidra til mangfold og likestilling

35,3 %

kvinner i Bane NOR totalt

50 %

kvinner i konsernledelsen

4,8 %

sykefravær

77,5 %

medarbeidere har gjennomgått medarbeidersamtale

Illustrasjon banenor 04

21 nye traineer i Bane NOR

Christian Støer var trainee i Bane NOR Eiendom i 2019. – Det finnes mange spennende muligheter både i Bane NOR ­Eiendom og i Bane NOR for øvrig, sier han.

Les mer

Kompetanse og karriereutviklingsmuligheter

Medarbeiderundersøkelsen i 2019 viste at vi fortsatt må jobbe med å etablere gode utviklingsplaner for alle medarbeidere. Den viser også at vi må gjøre karrieremulighetene i selskapet mer synlige. For 2020 har vi derfor videreutviklet medarbeidersamtalen til å bli en mål- og utviklingssamtale med større vekt på faglig og personlig utvikling for den enkelte. Vi har også startet arbeidet med å utvikle det interne stillingsmarkedet, synliggjøre mulighetene der og jobbe målrettet med å utvikle egne medarbeidere så de kan tilegne seg ny kompetanse og gå inn i nye roller i selskapet. Dette er et arbeid som vil fortsette i 2020.

Traineeprogram

Bane NORs traineeprogram utvikler og forbereder nyutdannede med teknisk bachelor- eller mastergrad til fremtidige utfordringer i Bane NOR. Hver trainee har en personlig mentor som følger den faglige og personlige utviklingen gjennom 19 måneder, og de har praksis på tvers av prosjekter og enheter.

Sykefravær

Sykefraværet i Bane NOR er høyere blant kvinner enn menn, og aldersgruppen 30-49 er særlig utsatt. Vi søker å forstå mer om årsakene til sykefravær og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessig å gjennomføre for å redusere det.

Kompetent og godt arbeidsmiljø

Hva vi gjorde i 2019, samt mål og tiltak for 2020-2023.

Status 2019 – hva gjorde vi? Mål og tiltak 2020-2023
Innført KPIer for måling for å styrke arbeidsmiljøet Implementere HCM-system for å bedre kvaliteten på data, samt håndtere personal- og kompetanseinformasjon gjennom effektive, felles prosesser
Lansert modell for oppstart på etablering av karrierestiger med tydelige utviklingsløp Etablere karrierestiger med tydelige utviklingsløp
Lansert lederutviklingsprogrammer Etablere bruk av felles stillingsstruktur med tilhørende lønnsstruktur
Etablere utviklingsplaner for våre medarbeidere
Synliggjøre interne utviklings- og karrieremuligheter
Vi har et sterkt kompetansemiljø og engasjerte medarbeidere.
Vi er en attraktiv arbeidsgiver som gjør oss i stand til å tiltrekke oss og beholde den riktige kompetansen

Bidra til mangfold og likestilling

I Bane NOR tror vi at mangfold blant våre medarbeidere gir oss nye perspektiver og bidrar til at vi løser våre oppgaver på en bedre måte. Mangfold er viktig for alle som vil ha medarbeidere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit.

Vi har nulltoleranse for diskriminering og arbeider aktivt for å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og rekruttering, forfremmelse.

Vi gjennomfører obligatoriske introduksjonsprogrammer for alle nye medarbeidere og kurs for alle ledere der kultur og verdier er sentrale tema.

Arbeidet med mangfold og likestilling skal videreutvikles i 2020.

57 prosentandel kvinner i styret.

Mangold og likestilling

Hva vi gjorde i 2019, samt mål og tiltak for 2020-2023.

Status 2019 – hva gjorde vi? Mål og tiltak 2020-2023
Styrket fokuset i organisasjonen på mangfold og likestilling. Etablere målbilde og strategi for Bane NORs arbeid med mangfold og likestilling.
Innføre ytterligere indikatorer for å måle, og dermed styrke mangfold og likestilling.
Bane NOR preges av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø der vi er nysgjerrige på hverandre og bruker hverandres kompetanse for å utvikle gode løsninger.