Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede

Bane NOR er en stor offentlig innkjøper. I 2019 kjøpte vi varer og tjenester for om lag 18 milliarder NOK. Det utgjør omtrent 86 prosent av vårt budsjett.

Med en økende investeringstakt innenfor samferdsel vil Bane NORs innkjøpsvolum stige ytterligere i årene fremover.

De største innkjøpskategoriene er:

 • Underbygning
 • Jernbaneteknikk
 • Rådgivning, prosjektering og entrepriser
 • Konsulenter og innleie
 • Administrative avtaler
 • IKT

Å jobbe kontinuerlig med å utvikle en bærekraftig leverandørkjede, er en viktig oppgave for Bane NOR. Dette arbeider vi med både internt og i samarbeid med andre byggherrer, leverandører og bransjen.

Å jobbe kontinuerlig med å utvikle en bærekraftig leverandørkjede, er en viktig oppgave for Bane NOR.

Styring og organisering

Bane NOR er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om innkjøpsregler i forsynings-sektorene. Dette er førende for alle våre innkjøp. Vi har etablert en konsernstandard for anskaffelser. Denne standarden er en del av selskapets styringssystem, som beskriver overordnede prinsipper og ansvarsfordeling innenfor anskaffelser. Den inneholder også en konsernprosedyre som setter rammer for hvordan alle anskaffelser skal gjennomføres hos oss, samt for roller og ansvar.

I 2019 ble anskaffelsesorganisasjonen samlet og styrket. Vi etablerte anskaffelsesavdelinger i divisjonene, samt en sentral enhet, for å kunne skape mer jernbane for pengene gjennom gode, kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser. Målet er å bygge opp en strategisk, langsiktig og systematisk tilnærming til anskaffelser. Dette krever solid innsikt i markedet og de ulike leverandørene. Denne innsikten bygger vi opp gjennom god kategoriledelse, porteføljestyring, digitalisering, kompetanseutvikling og -deling.

Leverandorkjede2

For å tydeliggjøre vår bærekraftsambisjon overfor leverandørene, har vi i 2019 etablert nye og spissede kontraktkrav for å sikre at samfunnsansvaret blir ivaretatt.

Nye og spissede krav til samfunnsansvar i kontrakter

I våre kontrakter med leverandører stiller vi tydelige krav om hvordan de ivaretar vårt felles samfunnsansvar. Kravene vi stiller handler om etterlevelse av lover, regler og HMS-krav, etikk, ytre miljø, arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Vår ambisjon er at disse kravene skal gjøre en forskjell og bidra til langsiktig verdiskaping.

For å tydeliggjøre vår bærekraftsambisjon overfor leverandørene, har vi i 2019 etablert nye og spissede kontraktkrav for å sikre at samfunnsansvaret blir ivaretatt.

Dette er de viktigste endringene for entrepriser:

 • Medlemskap i leverandørregister (StartBank)
 • Tilgang til og overføring av data fra Entreprenør (HMSREG)
 • Ledd underentreprenører (maks 2 ledd)
 • Krav om faglærte (min. 40% faglærte)
 • Krav til lærlinger (min. 7% lærlinger)

De nye kravene vil inngå i alle nye kontrakter, justert for type kontrakt/anskaffelse fra og med januar 2020.

Ønske om å bidra til en seriøs bygge- og anleggsbransje

Bane NOR ønsker å bidra til en mer seriøs bygge- og anleggsbransje. Derfor er forebygging av arbeidskriminalitet et viktig satsningsområde for oss. I forbindelse med inngåelse og oppfølging av kontrakter, jobber vi kontinuerlig for å sikre at våre leverandører ikke omgår lover, forskrifter, avtaler og regelverk for å oppnå urettmessige konkurransefordeler eller vinning. Her er vårt fokus særlig rettet mot lønn, arbeidstidsbestemmelser, vernebestemmelser, skatte- og avgiftsunndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, trygdebedrageri, konkurskriminalitet eller hvitvasking av kriminell aktivitet.

Siden 2016 har vi hatt en samarbeidsavtale med Skatteetaten som gir oss mulighet til å sjekke og følge opp manglende innbetalinger/restanser.

I 2019 startet vi implementering av systemet HMSREG, et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidskriminalitet og sosial dumping. Når vi ved hjelp av dette systemet krever tilgang til data fra entreprenørene, blir det enklere for Bane NOR å følge opp deres lønns- og arbeidsvilkår.

Bane NOR ønsker å bidra til en mer seriøs bygge- og anleggsbransje. Derfor er forebygging av arbeidskriminalitet et viktig satsningsområde for oss.

Samarbeid og dialog

I tillegg til å stille krav, legger vi stor vekt på et godt samarbeid og tett dialog med leverandørmarkedet for å få til en bærekraftig utvikling. Det å finne et riktig og utfordrende nivå på kravene vi skal stille, får vi best til i samarbeid med leverandørene og andre byggherrer. Et tettere samarbeide med bransjen i form av jevnlig dialog og leverandørkonferanser skal bidra til både økt etterlevelse og videreutvikling av krav.

Risikovurdering, leverandør- og kontraktsoppfølging

Å overholde våre samfunnsansvarskrav er en forutsetning for alle våre kontraktsforhold. Vi krever også at kravene om etterlevelse gjøres gjeldene videre nedover i leverandørkjeden.

Anskaffelser gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen art, omfang, verdi og kompleksitet. I forkant av alle anskaffelser gjøres vurderinger som nedfelles i en kontrakts- eller anskaffelsesstrategi, her inngår vurderinger av leverandørmarkedet og forholdsmessige kvalifikasjonskriterier.

Etter kontraktinngåelse gjennomfører vi risikobaserte revisjoner og kontroller av leverandører, både planlagte og hendelsesbaserte for å kontrollere etterlevelse.

Det gjennomføres også leverandørevalueringer etter at en kontrakt er avsluttet.

Det er viktig fremover å sikre etterlevelse av våre nye og spissede samfunnsansvarskrav. Derfor vil vi i 2020 fortsette å styrke våre systemer for oppfølging av leverandører. Digitalisering av data og systemstøtte skal forenkle dette arbeidet og bidra til en større grad av rapportering og oppfølging.

Anskaffelser og leverandørutvikling følges jevnlig opp i konsernledelsen og styret.

Det er viktig fremover å sikre etterlevelse av våre nye og spissede samfunnsansvarskrav. Derfor vil vi i 2020 fortsette å styrke våre systemer for oppfølging av leverandører.

Utvikle en bærekraftig leverandørkjede

Hva vi gjorde i 2019, samt mål og tiltak for 2020-2023.

Status 2019 – hva gjorde vi? Mål og tiltak 2020-2023
Implementert ny anskaffelsesorganisasjon med ny styringsmodell Utarbeide strategi og ambisjon for samfunnsansvar i anskaffelser og for arbeidet med å utvikle en bærekraftig leverandørkjede
Ny konsernstandard, konsernprosedyre og prosedyrer for anskaffelser publisert som reflekterer ny organisasjon og ansvaret Nye samfunnsansvarskrav implementert i alle nye kontrakter og kommunisert til eksisterende leverandører
Etablert tydeligere roller og ansvar for etablering og oppfølging av kontrakter Etablere en felles systematikk for oppfølging av leverandørers samfunnsansvar
Utviklet nye og spissede samfunnsansvarskrav for anskaffelser, som skal inn i alle kontrakter Etablere kompetanseprogram for utøvelse og oppfølging av samfunnsansvar i anskaffelser
Dialog med andre byggherrer bransjeforeninger og leverandører om seriøsitet og ansvarlighet i leverandørkjeden Utarbeide digitale verktøy for enklere oppfølging av leverandører
Gjennomført opplæring i nye samfunnsansvarskrav for hele anskaffelsesorganisasjonen Etablere strategi og ambisjon for samfunnsansvar i anskaffelser
Etablere felles systematikk og krav til dokumentasjon som gjør det mulig å rapportere samlet for selskapet på leverandørers etterlevelse av samfunnsansvar
Bane NOR oppleves som en profesjonell samarbeidspartner og foregangsbyggherre på samfunnsansvar overfor våre leverandører og bidrar til bærekraftig utvikling av markedet.
Bane NORs krav og prosesser bidrar til at våre leverandører utvikler og leverer nye, klimavennlige løsninger
Etablere en versjon 2.0 av Bane NORs samfunnsansvarskrav i anskaffelser