Vi skal styrke knutepunktutvikling og sømløs reise

En vellykket utvikling av knutepunkter, byer og tettsteder rundt stasjonene er avgjørende for å gi størst mulig samfunnsøkonomisk effekt av statens store infrastrukturinvesteringer.

Bane NOR utvikler attraktive og velfungerende knutepunkter med sømløs overgang mellom transportmidler og bebyggelse, og med konsentrert utnyttelse nær jernbanestasjonene.

En sentral lokalisering av nye boliger og arbeidsplasser bidrar til å redusere utslipp gjennom flere kollektivturer, færre bilturer og lavere antall kjøretøykilometer for bil, sammenlignet med en mindre sentral utbygging (kilde: «Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser» TØI, 2017). Vi bidrar i planprosesser for by- og tettstedsutvikling med fokus på at arealbruk, byutvikling og transportutvikling skal bygge opp under knutepunktet, gjennom høy utnyttelse og attraktivitet.

72 leietakerindeks i prosent.

Samarbeid for å gi kunden en sømløs reiseopplevelse

Det foregår et globalt paradigmeskifte innen mobilitet. Både eksisterende og nye mobilitetstjenester knyttet sammen av digitale løsninger, gir et attraktivt alternativ til det å eie bil. Reisende har høye krav til hvordan de skal komme seg fra a til b og hvor sømløst det skal foregå.

Illustrasjon banenor 02

Knutepunktsutvikling rundt stasjonene

Østlandsområdet vil oppleve en sterk vekst i folketallet frem mot 2040. En ny og bedre jernbane skal gjøre det lettere for folk å bo og arbeide hvor de ønsker i den store regionen.

Les mer

For å sikre at tog kobles opp mot fremtidige, attraktive og grønne reisekjeder, har vi satt i gang en prosess for å avklare hvilken rolle vi skal ta på våre knutepunkter. Bane NORs evne til å tilrettelegge for nye mobilitetsaktører blir avgjørende for å få gode dør-til-dør-løsninger, inkludert togreise.

Vi viderefører vårt samarbeid med andre aktører på mobilitet:

  • I 2018 ble det igangsatt et pilotprosjekt på Ski i regi av Bane NOR sammen med Ruter og Entur i forbindelse med utbyggingen av ny stasjon. Dette samarbeidet fortsetter fram mot åpningen av den nye stasjonen.
  • Sammen med Ruter engasjerte vi Telia for å teste muligheter for å lære mer om helhetlige reisekjeder ved bruk av data fra mobil-basestasjoner.
  • I samarbeid med Vy har Bane NOR i 2019 jobbet med et pilotprosjekt for å gi kundene informasjon om kapasitet på toget. Informasjonen gis på skjermer og i Bane NORs app «NÅ».

Reisende har høye krav til hvordan de skal komme seg fra a til b og hvor sømløst det skal foregå.

Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Hva vi gjorde i 2019, samt mål og tiltak for 2020-2023.

Status 2019 – hva gjorde vi? Mål 2020-2023
Tatt en aktiv rolle i alle relevante knutepunktprosjekter for kollektivtrafikk og byutvikling Videreføring av tidligere arbeid, herunder reguleringsplaner som legger grunnlaget for høy utnyttelse og velfungerende byrom i knutepunkter, Bane NORs arkitektoniske løsninger med god estetisk og miljømessig kvalitet og Bane NORs arbeid med brukervennlige tjenester og løsninger som gjør stasjonsområder til sentrale knutepunkter i byer/tettsteder
Gjennomført reguleringsplaner som legger grunnlaget for høy utnyttelse og velfungerende byrom i knutepunkter Optimalisere internt samarbeid på knutepunktprosjekter for å øke samfunnsnytten
Gjennomført prosjekter med arkitektoniske løsninger som har god estetisk og miljømessig kvalitet Rullering av Bane NOR Eiendoms miljøstrategi. Her vurderer vi en utvidelse av omfanget, slik at det omfatter samtlige relevante temaer innen bærekraft, med jevnlig oppfølging
Utviklet og tilbudt brukervennlige tjenester og løsninger og gjort stasjonsområder til sentrale knutepunkter i byer/tettsteder Utvikle knutepunkter som i størst mulig grad ivaretar FNs bærekraftsmål, inkludert kravene til miljømessig, sosial og økonomisk verdiskaping.
Utviklet sømløse overganger ved stasjonene og tilrettelagt for grønne reisekjeder og nye miljøvennlige mobilitetstjenester/-løsninger. Videreføring av arbeidet i 2019.
Igangsatt prosjekt for å konkretisere rollen vi vil ha i fremtidens mobilitetslandskap (Strategi for mobilitet på knutepunkter). Resultatet av dette arbeidet er en innstilling som underbygger Bane NORs mål om samhandling og helhetlig verdiskaping på knutepunkter, med høy grad av nysgjerrighet og utprøving av innovative, bærekraftige konsepter Utvikling av sømløse overganger ved stasjonene og tilrettelegging for grønne reisekjeder og nye miljøvennlige mobilitetstjenester/-løsninger
Gjennomført pilotprosjekt i samarbeid med Ruter og Entur forbindelse med utbyggingen av ny stasjon i Ski Videreutvikling og ferdigstillelse av Strategi for mobilitet på knutepunkter, med etterfølgende prosjekter/tiltak – pluss de organisatoriske grep som underbygger tilnærmingen.
Fullførte pilotprosjekter som Hentepunkt, «Mobility Analytics» og kartleggingsprosjekt om mobilitet i Rogaland Igangsettelse av pilotprosjekter for nye mobilitetstjenester
Bygget sykkelhoteller og annen tilrettelegging for syklister, samt etablert parkeringsstativer for el-bysykler langs Jærbanen Utvikle konsepter/virkemiddel for å systematisere innsamling av data om reisende
Innsiktsarbeid i fremtidens knutepunkt. Hvor robuste er våre knutepunkter mot endringer innen mobilitet?
Utvikle tiltak som gjør det mer attraktivt å gå til og fra stasjonen