Sikkerhet

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Omkomne antall 3 5 3* 0 0 403-9 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert. *Ett dødsfall er fremdeles under etterforskning pr. 1.4.2020.
Meget alvorlig personskade antall 7 2 4 0 0 403-9 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert.
Alvorlige personskader antall 9 10 13 403-9 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert.
Mindre alvorlige personskader antall 144 117 90 403-9 Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert.
Innrapportert tilløp og potensielt farlige forhold (personskade) antall 5620 4563 4566 403-9 Potensiell konsekvens for person 1-4
H1-verdi (Bane NOR) antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer 3,1 3 1,8 ≤4 ≤2 403-9 Skader på ansatte i drift og vedlikehold (Spordrift) utgår fra 1.7.2019
H1-verdi (entreprenører) antall fraværsskader pr mill. arbeidstimer 8,6 4,3 4,3 ≤4 ≤2 403-9 Skader på ansatte i drift og vedlikehold (Spordrift) utgår fra 1.7.2019
Alvorlige ulykker antall 20 25 27* Bane NOR spesifikk Ulykker knyttet til togframføring iht. SJTs definisjon. Konkluderte viljeshandlinger er ikke inkludert.*En ulykke er under etterforskning pr. 01.04.2020.

Kunden i sentrum

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Regularitet % 97,2 96,2 96,6 97,7 97,7 Bane NOR spesifikk Andelen tog som ikke blir innstilt
Punktlighet alle persontog % 91 88,7 89,2 90,0 90,0 Bane NOR spesifikk Andelen tog som når sin endestasjon uten forsinkelse
Punktlighet godstog % 80,2 73,0 78,2 80,0 80,0 Bane NOR spesifikk
KTI-togselskap poeng 56 49 55 65 75 Bane NOR spesifikk
KTI-Passasjerer poeng 73 74 55 75 76 Bane NOR spesifikk

Styrke antikorrupsjon og habilitet

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Ansatte som har fullført e-læringskurs om etikk og samfunnsansvar antall ikke tilgjengelig 4491 5048 205-2
Ansatte som har fullført klasseromskurs i antikorrupsjon, habilitet og misligheter antall ikke tilgjengelig 444 800 205-2
Ansatte registrert i Bane NORs elektroniske habilitetsregister antall ikke tilgjengelig 916 558 Bane NOR spesifikk Nedgangen i antall profiler i habilitetsregisteret skyldes at kravene til registeret ble revidert. Nytt register har flere personopplysninger, og en risikobasert tilnærming medførte reduksjon i antall medarbeidere med krav til profil
Korrupsjonssaker antall ikke aktuelt under utvikling under utvikling 205-3 Saker der myndigheter har konkludert brudd på gjeldende korrupsjonslovgivning
Varslingssaker antall 12 33 30 102-17
Avvik innrapportert til Datatilsynet antall ikke tilgjengelig 1 2 Bane NOR spesifikk

Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Reduksjon "direkte nasjonale"* CO2 utslipp % 8153 8425 9339 3,6 18,0 Bane NOR spesifikk Bane NOR arbeider med å få inn kvalitetssikrede tall fra leverandører. med å etablere rapportering av tall for alle «direkte, nasjonale» klimautslipp. Tallene for 2017-2019 inkluderer ikke direkteutslipp fra prosjekter (entreprenørers direkteutslipp jf. GHG-protokollen)
"Totalt drivstoff konsumert i organisasjonen fra ikke-fornybare kilder. " MWh 31276 31277 35112 302-1 Inkluderer: Fyringsolje (til oppvarming), diesel og bensin (til skinnegående kjøretøy, skinne-/veimaskiner og tjenestebil
Totalt drivstoff konsumert i organisasjonen fra fornybare kilder MWh 76 77 1068 302-1 Inkluderer: Biodrivstoff til kjøretøy og biofyringsolje til oppvarming
Forbruk elektristitet GWh 110,2 123,8 121,4 302-1
Forbruk fjernvarme MWh 617 892 800 302-1
Totalt energiforbruk i organisasjonen MWh 142167 156053 153380 302-1
Utslipp fra kilder eid eller kontrollert av Bane NOR (Scope 1) tonn CO2 8153 8425 9339 302-1
Utslipp fra innkjøpt energi lokasjonsbasert metode (Scope 2) tonn CO2 13875 15847 4006 305-2 Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019 skyldes overgang fra en nordisk utslippsfaktorutslippsfaktor for nordisk strøm-miks (128g CO2-ekv/kWh) til utslippsfaktor for en norsk utslippsfaktor strøm-miks (33g CO2-ekv/kWh).
Utslipp fra innkjøpt energi markedsbasert metode (Scope 2) tonn CO2 ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 73 305-2 Utslipp er knyttet til forbruk av elektrisitet hos Bane NOR Eiendom. Alt forbruk i Bane NORs Infrastruktur som leveres gjennom Bane NOR Energi er dekket opp med opprinnelsesgarantier.
Utslipp fra innkjøpte produkter og tjenester (Scope 3) tonn CO2 1247 1201 1429 305-3
Totale utslipp (Scope 1+2+3) lokasjonsbasert metode tonn CO2 ikke tilgjengelig 25473 14867 302-1, 302-4 Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019 skyldes overgang fra utslippsfaktor for nordisk strøm-miks (128g CO2-ekv/kWh) til utslippsfaktor for norsk strøm-miks (33g CO2-ekv/kWh).
Totale utslipp (Scope 1+2+3) markedsbasert metode tonn CO2 ikke tilgjengelig 9626 9815 302-1, 302-4
Non-Compliance lover og regler antall 1 0 0 307-8
Utslipp fra farlig gods antall ikke tilgjengelig 0 0 0 0 Bane NOR spesifikk
Alvorlige miljøskader antall 6 7 4 Bane NOR spesifikk Oppdaterte tall per 30.3.2020
Mindre alvorlige miljøskader antall 419 330 185 Bane NOR spesifikk Oppdaterte tall per 30.3.2020
Tilløp til miljøskader antall 1363 943 956 Bane NOR spesifikk Oppdaterte tall per 30.3.2020
Dyrepåkjørsler antall 2169 2809 2139 Bane NOR spesifikk Tall kan variere noe fra ulike kilder da det forekommer etterregistreringer.
M1-verdi egne ansatte og entreprenører verdi ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 1,4 Bane NOR spesifikk I motsetning til for personskade, skilles det ikke på om skaden oppstår i drift eller prosjekt da det uansett Bane NORs eiendom.

Ivareta kulturminner og kulturmiljø

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Bygninger med vern etter plan - og bygningsloven antall ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 195 Bane NOR spesifikk For 2018 ble det oppgitt om lag 550 vernede/verneverdige bygninger totalt sett. Tallet er tatt ut grunnet nye indikatorer.
Bygninger med vern etter kulturminneloven antall ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 199 Bane NOR spesifikk
Bygninger som er verneverdige (i Jernbaneverket omtalt som «administrativt vern») antall ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 154 Bane NOR spesifikk
Infrastrukturobjekter som er fredet som del av fredede jernbanestrekninger antall ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 6943 Bane NOR spesifikk Gjelder objekter langs de fredede banestrekninger eid av Bane NOR per 01.01.2020
Øvrige fredede infrastrukturobjekter antall ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 261 Bane NOR spesifikk Gjelder objekter på jernbanestrekninger som ikke er fredet

Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Leietakerindeks % ikke tilgjengelig 73 72 Bane NOR spesifikk
Omdømmedindeks poeng ikke tilgjengelig 17 9 Bane NOR spesifikk

Bidra til mangfold og likestilling

Alle tall per 31.12.2019. Ca. 1200 ansatt ble overført Spordrift, de aller fleste fra 1.7.2019.

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Antall fast ansatte antall 4286 4334 3418 102-7, 102-8 Alle tall per 31.12.2019. Ca. 1200 ansatt ble overført Spordrift, de aller fleste fra 1.7.2019.
Antall midlertidig ansatte antall 64 52 48 102-8
Antall menn antall ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 2244 102-8
Antall kvinner antall ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 1224 102-8
Kvinner i styret % 50 50 57 405-1
Kvinner i konsernledelsen % 40 40 50 405-1
Kvinner i ledende stillinger (budsjett og personalansvar) % 25,7 29,0 29,2 405-1
Kvinner i Bane NOR % 26,0 27,0 35,3
Lønn kvinner vs. Menn i konsernledelsen % 72,0 81,0 95,6 405-2 Forskjellen kommer av at konsernsjef mann, ellers ca 100 %
Lønn kvinner vs. Menn i ledende stillinger % ikke tilgjengelig 103,0 104,0 405-2
Ansatte< 30 år % ikke tilgjengelig 16,0 9,2
Ansatte 30-50 år % ikke tilgjengelig 39,0 44,7
Ansatte >50 % ikke tilgjengelig 45,0 46,1

Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø

Tema Måling 2017 2018 2019 Mål, 2019 Mål, 2023 GRI-henvisning Kommentar
Antall lærlinger antall 161 146 2 102-8 Redusert pga utskillelsen av Spordrift
Rekruttering < 30 år antall 125 99 404-1
Rekruttering 30-50 år antall ikke tilgjengelig 175 261 404-1
Rekruttering > 50 år antall ikke tilgjengelig 64 98 404-1
Rekruttering kvinner antall 318 (totalt) 129 188 404-1
Rekruttering menn antall ikke tilgjengelig 235 270 404-1
Rekruttering totalt antall ikke tilgjengelig 364 458 404-1
Traineer per år antall ikke tilgjengelig na 21 404-1 Startet i 2019
Traineer totalt antall ikke tilgjengelig na 33 404-1 Startet i 2019
Turnover < 30 år % ikke tilgjengelig 3,9 5,3 404-1 Ikke mulig å beregne reell turnover pga utskillelsen av Spordrift
Turnover 30-50 år % ikke tilgjengelig 8 9,8 404-1 Reell turnover for kun Bane NOR ligger sannsynligvis litt høyere
Turnover > 50 år % ikke tilgjengelig 7 7,3 404-1
Sykefravær % 4,8 4,9 4,8 ≤ 4,5 ≤ 4,5 403-9
Arbeidsgiverattraktivitet Rangering ikke tilgjengelig 28 27 27 ≤ 15 Bane NOR spesifikk Bane NORs plassering i «Universum Topp 100», beregnet som gjennomsnitt av plassering blant nyutdannede ingeniører og unge yrkesaktive ingeniører.
Medarbeiderengasjement Poeng ikke tilgjengelig 75 79 78 81 Bane NOR spesifikk Utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse, målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål.
Omdømmeindeks Poeng ikke tilgjengelig 17 15 30 Bane NOR spesifikk Bane NORs score i omdømmeundersøkelse utført av Kantar TNS, der målgruppen er den norske befolkningen. (skala 0-100, der 100 er best)
Kontinuerlig forbedring Poeng ikke tilgjengelig 71,4 73,5 72,5 75 Bane NOR spesifikk Utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål.
Kompetanse Poeng ikke tilgjengelig 75,8 77,5 76,5 78 Bane NOR spesifikk Utdrag av Bane NORs medarbeiderundersøkelse målt som gjennomsnitt av fire delspørsmål.
Medarbeidere som har gjennomgått medarbeidersamtale % ikke tilgjengelig 80,4% 77,5% 404-3
Antall ledere på lederutviklingsprogram antall ikke tilgjengelig Nytt i 2019 350 100% 100% 404-2
Antall nyansatte på introduksjonsprogram for nyansatte antall ikke tilgjengelig na 300 100% 100% 404-2