Knutepunktsutvikling rundt stasjonene

Østlandsområdet vil oppleve en sterk vekst i folketallet frem mot 2040. En ny og bedre jernbane skal gjøre det lettere for folk å bo og arbeide hvor de ønsker i den store regionen.

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet, kalt InterCity-utbyggingen.

InterCity-utbyggingen legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med be­folkningsveksten. Det blir kortere reisetider, hyppige avganger og god punktlighet. InterCity skal bidra til en bærekraftig utvikling der flere velger å reise kollektivt, sykle og gå.

Hvorfor bygges intercity gjennom byene?

For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen og bidra til at flere velger miljøvennlige reiser, er det avgjørende at jernbanestasjonene ligger sentralt i byene. De skal være knutepunkt for kollektivtrafikken og bidra til å skape trafikkvekst til jernbanen og øke samfunnsnytten av jernbaneinvesteringer.

Få reisende starter og avslutter sin reise på perrongen. Jernbanen er en del av en sammenkoblet reisekjede som går fra dør til dør. Etablering av attraktive og sentrumsnære stasjonsområder med serviceanlegg, sykkelhotell, tilrettelegging for utleie av sykler og elbiler og innfartsparkeringer er eksempler på tiltak Bane NOR gjør for å til rette legge for en sømløs reise og øke bruk av jernbane i bynære områder. Samtidig blir stasjonsområdene et viktig og sentrumsnært samlingspunkt, og et bidrag til utvikling av et verdifullt bymiljø der det kan vokse fram nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud.

En slik fortetting i sentrum vil minske behovet for bilkjøring i byen. I rapporten Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling (Tennøy m.fl. 2013) konkluderes det med at når nye arbeidsplasser, boliger, handel og service legges sentralt i byene, fører dette til vesentlig mindre biltrafikk enn hvis det bygges i de ytre delene av byene.

Få reisende starter og avslutter sin reise på perrongen. Jernbanen er en del av en sammenkoblet reisekjede som går fra dør til dør.

Illustrasjon banenor 02

Knutepunktutvikling som miljøtiltak

Jernbanen blir enda mer klimavennlig ved at toget er et naturlig og attraktivt valg i folks hverdag. Slik gjorde Bane NOR Eiendom Voss til et attraktivt og bærekraftig knutepunkt.

Les mer

I kombinasjon med et godt utviklet kollektivtilbud kan fortetting også bidra til å redusere biltrafikken mellom byene. Et knutepunkt med usentral plassering fører derimot til økt bilbruk og dermed økte utslipp. Hvis folk må bytte transportmiddel, for eksempel fra buss til tog, er det mindre sjanse for at de velger denne løsningen. Trafikantene opplever et slikt bytte som en ulempe, både det å måtte flytte seg fysisk fra et transportmiddel til et annet, og tidsbruken dette tar (Kollektivhåndboka, Urbanet Analyse 2008).

Det foregår nå et globalt paradigmeskifte innen mobilitet. Både eksisterende og nye mobilitetstjenester knyttet sammen av digitale løsninger, gir et attraktivt alternativ til det å eie bil. Reisende har høye krav til hvordan de skal komme seg fra a til b og hvor sømløst det skal foregå.

For å sikre at tog kobles opp mot fremtidige, attraktive og grønne reisekjeder, har vi satt i gang en prosess for å avklare hvilken rolle vi skal ta på våre knutepunkter. Bane NORs evne til å tilrettelegge for nye mobilitetsaktører blir avgjørende for å få gode dør-til-dør-løsninger, inkludert togreise. I dette arbeidet samarbeider vi med andre aktører på mobilitet. I 2018 ble det igangsatt et pilotprosjekt på Ski i regi av Bane NOR sammen med Ruter og Entur i forbindelse med utbyggingen av ny stasjon. Dette samarbeidet fortsetter fram mot åpningen av den nye stasjonen. Sammen med Ruter engasjerte vi Telia for å teste muligheter for å lære mer om helhetlige reisekjeder ved bruk av data fra mobil-basestasjoner. I samarbeid med Vy har Bane NOR i 2019 jobbet med et pilotprosjekt for å gi kundene informasjon om kapasitet på toget. Informasjonen gis på skjermer og i Bane NORs app «NÅ».

I 2018 ble det igangsatt et pilotprosjekt på Ski i regi av Bane NOR sammen med Ruter og Entur i forbindelse med utbyggingen av ny stasjon. Dette samarbeidet fortsetter fram mot åpningen av den nye stasjonen.

Nye hverdager for forvaltere av Bane NORs knutepunkt

Nye hverdager for forvaltere av Bane NORs knutepunkt

Som forlengelse av arbeidet innen mobilitet, har Bane NOR igangsatt en rekke prosjekter og tiltak som sikter mot å bygge opp kompetanse knyttet til knutepunktutvikling og sømløse reisekjeder.

Rundt omkring i landet har Bane NOR mottatt henvendelser fra kommuner, kollektivselskap, fylkeskommuner, og private leverandører angående tilrettelegging for mobilitetstjenester. En rekke prosesser har blitt igangsatt som vil stille krav på Bane NOR for tilrettelegging/regulering for private sykler, bysykler, el-sykler til turister, delte el-sparkesykler, delingsbiler mm.

Nye knutepunkt

Knutepunktet rundt Voss stasjon har gjennomgått en omfattende utvikling og er et godt eksempel. En ny togterminal stod ferdig i fjor høst med en helt ny gondolterminal, en ny bussterminal skal etableres og veien skal rustes opp. Rett øst for det nye hotellet planlegger Bane NOR Eiendom AS og Voss kommune et nytt kontor- og næringsbygg på inntil 9 000 kvadratmeter. Sommeren 2020 vil det også bli satt i drift nye, komfortable togsett på Vossebanen.

Nye Ski stasjon som er under bygging på Follobanen er et annet godt eksempel på hvordan vi jobber sammen med Ski kommune og andre for utvikling av et godt knutepunkt for de reisende.