Om klimaregnskapet

I henhold til GHG-protokollen rapporteres utslippstall fordelt på Scope 1,2 og 3. Scope 1 er utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av vår egen virksomhet, Scope 2 er utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme og Scope 3 er utslipp fra produkter og tjenester vi kjøper inn.

1. juli 2019 ble drift og vedlikehold av jernbanen skilt ut i et eget aksjeselskap heleid av Bane NOR. Om lag 1 200 medarbeidere fulgte med over til det nye selskapet, Spordrift AS. Utskillelsesprosessen ble gradvis ferdigstilt gjennom det andre halvåret av 2019. I klimagassregnskapet for 2019 har vi derfor valgt å ikke skille ut utslippstallene til Spordrift AS. Dette vil første gang bli gjort i klimagassregnskapet for 2020.

Klimagassutslipp fra elektrisitet oppgis på to måter i tråd med «dual-reporting»-prinsippet til rapporteringsstandarden. Lokasjonsbasert metode beregner utslipp med hensyn til hvor elektrisiteten faktisk er produsert, hvor vi i vårt regnskap har tatt utgangspunkt i en norsk strøm-miks. Markedsbasert metode tar hensyn til markedsmekanismene i energimarkedet. For Bane NOR betyr det at utslippet kan settes til null for alt elektrisitetsforbruk forbundet med drift av infrastruktur hvor vi kjøper opprinnelsesgaranti. Det kjøpes per i dag ikke opprinnelsesgaranti for elektrisitetsforbruk knyttet til eiendomsdrift.

Som byggherre er Bane NOR først og fremst en bestiller og oppdragsgiver. Store deler av utslipp knyttet til vår virksomhet kommer fra produkter og tjenester vi kjøper inn, altså det som inngår i Scope 3 i et klimagassregnskap. Data innhentet fra noen av våre største utbyggingsprosjekter peker på innkjøpte materialer og drivstofforbruk i arbeidsmaskiner som de to største utslippskildene. Bane NOR jobber med å finne en god metodikk for å kunne hente inn og aggregere utslippstall fra våre leverandører.

For informasjon om utbyggingsprosjektenes klimagassutslipp henvises til prosjektenes klimagassbudsjett som utarbeides i planfasen. Her fremgår hvilke utslippskategorier som er utslagsgivende i det enkelte prosjekt, og som det derfor settes reduksjonsmål til.

Klimaregnskap

GRI-henvisning Aktivitet/Kilde Scope 2017 2018 2019 Noter
305-1 Skinnegående kjøretøy og skinne-/veimaskiner 1 4 041 4 274 5 209 01
305-1 Tjenestebiler 1 3 892 3 877 3 820 02
305-1 Energiforbruk - Fyringsolje til oppvarming 1 220 181 305 03
305-1 Lekkasje av SF6 1 0 93 5 04
305-1 Sum Scope 1 8 153 8 425 9 339
 
305-2 Energiforbruk - Elektrisitet lokasjonsbasert 2 13 875 15 847 4 006 05
305-2 Energiforbruk - Elektrisitet markedsbasert 2 0 0 73 06
305-2 Energiforbruk - Fjernvarme 2 0 0 15 07
305-2 Sum Scope 2 - Lokasjonsbasert 13 875 15 847 4 021
 
305-2 Sum Scope 2 - Markedsbasert 0 0 88
 
305-3 Flyreiser 3 1 014 986 1 256 08
305-3 Bruk av ansattes egne biler til tjenestereiser 3 233 216 250 09
305-3 Sum Scope 3 1 247 1 201 1 506