Høringssvar til rapport om teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Bane NOR har gitt vårt høringssvar til Samferdselsdepartement til rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Rapporten skal inngå i det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022-2033.

Transportsektoren står overfor et teknologisk skifte som drives frem av utviklingen innen elektronikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Denne utviklingen vil påvirke hvor vi bor, hva vi gjør på fritiden og ikke minst hvordan vi forflytter oss. De teknologiske endringene skjer med en hurtighet som utfordrer de tradisjonelle, politiske beslutningsprosessene.

Med bakgrunn i dette satte Regjeringen ned et uavhengig ekspertutvalg sommeren 2018, som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Regjeringens målsetting er ifølge omtalen av rapporten å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte.

Utvalgets hovedoppgave var ifølge mandatet å fremme forslag om hvordan samfunnet skal håndtere planlegging av fremtidens infrastruktur gitt den raske teknologiske utviklingen i sektoren. Dette innebærer å vise hvordan regjeringen i neste Nasjonale transportplan kan legge til rette for at samfunnet identifiserer nye muligheter og håndterer usikkerhet om teknologisk utvikling og dermed gjennomfører investeringer som er mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomme. Utvalget leverte sin rapport 27. juni 2019. Samferdselsdepartementet sendte deretter rapporten på høring, og Bane NOR er invitert til å sende inn sine innspill.

Utvalgets hovedoppgave var ifølge mandatet å fremme forslag om hvordan samfunnet skal håndtere planlegging av fremtidens infrastruktur gitt den raske teknologiske utviklingen i sektoren.

Rapportens hovedbudskap

Rapporten peker blant annet på behov for å se mer helhetlig på utviklingen av transportsektoren og utnytte mulighetene den teknologiske utviklingen gir gjennom blant annet en mer overordnet, helhetlig og strategisk transportplanlegging. Den foreslår en stresstest av Nasjonal transportplan og at samfunnsøkonomisk lønnsomhet bør legges til grunn for prioriteringer. Videre at man bør revurdere målsettinger for transportpolitikken og avvikle godsoverføringsmålet, samt reelt vurdere alternative transportformer, konsepter og nye teknologier i konseptvalg for prosjekter.

Det er utvalgets vurdering at følgende fire teknologidrevne hovedtrender i særlig grad vil prege transportsektoren fremover:

Elektrifisering

Vi ser en markant overgang til fornybar og bærekraftig energi i alle transportsektorens fremkomstmidler. Mest dominerende er overgangen fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Utvalget ser dette som de første skrittene mot en entydig utvikling i retning av en fremtid med utslippsfrie fremkomstmidler i alle transportformer.

Selvkjørende transport - automatisering/autonomi

Vi ser en utvikling mot stadig økende automatisering av transportmidlene. Dette er en trend med flere utviklingsnivåer, fra enkle automatiseringer, til autonome, førerløse fremkomstmidler. Over tid vil denne utviklingen påvirke både etterspørselen, kapasitetsbehov, sikkerhet og driftskostnadene i sektoren.

Samhandlende intelligente transportsystemer

Vi ser en utvikling innen intelligent samhandling, der transportmidler på tvers av transportformer er tilknyttet og deltar i et felles digitalt økosystem. Utviklingen åpner helt nye muligheter for treffsikker regulering, betydelige gevinster innen trafikksikkerhet og nye virkemidler for å redusere klima- og miljøbelastningene.

Nye forretningsmodeller – delingsmobilitet

Det er et voksende mangfold av individorienterte forretningsmodeller skreddersydd for fleksibel deling av mobilitetstjenester. Digitale løsninger har gitt startskudd til utviklingen av en rekke nyskapende tjenester som løsriver den enkeltes transportbehov fra nødvendigheten av å investere i sitt eget fremkomstmiddel.

Vi ser en utvikling mot stadig økende automatisering av transportmidlene. Dette er en trend med flere utviklingsnivåer, fra enkle automatiseringer, til autonome, førerløse fremkomstmidler.

Illustrasjon banenor 04

Samferdselsdepartements rapport

«Bærekraftig bevegelsesfrihet, der transportpolitikken tar oss mot FNs bærekraftsmål for 2030, er visjonen vi bør strekke oss mot», skriver utvalget.

Les rapporten

Bane NORs høringssvar

Bane NOR har i vårt høringssvar lagt vekt på å utdype rapportens beskrivelser av jernbanen og potensiale som ligger i fremtidens jernbane. Nedenfor er gjengitt noen hovedpunkter fra høringssvaret.

Behov for en helhetlig utvikling

Bane NOR er enig i rapportens vektlegging av en helhetlig utvikling av transportsektoren som utnytter mulighetene i den teknologiske utviklingen, og at NTP må gjøres mer overordnet og strategisk med en helhetlig tilnærming der transportformene sees i sammenheng.

Bane NOR mener det bør legges mer vekt på effektmål og behov framfor konkrete løsninger og prioriteringer mellom transportformene. Vi er enig i utvalgets anbefaling om å se på nytt på hvordan arbeidet med kunnskapsgrunnlag og utredninger for transportpolitikken er organisert, slik at teknologi og vurderinger på tvers av transportformer ivaretas bedre.

Bane NOR mener det bør legges mer vekt på effektmål og behov framfor konkrete løsninger og prioriteringer mellom transportformene.

LDT veiselag Fellesprosjektet OYG8716 nb NO Fellesprosjektet E6 Dovrebanen nb NO

Digitaliseringen gir en jernbane som er mer punktlig, mer driftssikker og rimeligere å holde ved like, og gjør jernbanen enda mer konkurransedyktig som transportform.

Viktig del av klimaløsningen

Bane NOR peker i vårt høringssvar på at jernbanen er en viktig del av løsningen på fremtidens klima- og mobilitetsutfordringer. Jernbanen er det transportmiddelet som gir størst transportarbeid for minst energiforbruk og lavest arealbruk, og er sentral for å redusere klimagassutslippene fra transport.

Utslipp og ulykker er ikke de eneste faktorene som skiller dagens transportmidler. Arealbruk og energieffektivitet er også viktige faktorer. For å sikre bærekraftig arealbruk, mener vi at arealbruk bør være en del av prioriteringskriterier for mobilitetstiltak, og inngå i de samfunnsøkonomiske analysene og vurderingene når transportløsninger velges.

Vi mener at utvikling av jernbanetilbudet bør prioriteres der jernbanens relative fortrinn til andre transportformer er størst - der mange reisende eller mye gods, skal transporteres effektivt over lengre avstander. For å sikre mer for pengene er, effektivisering og optimalisering gjennom teknologiutvikling og innovasjon, og prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, helt sentralt. Samtidig peker vi på behov for økt handlingsrom i gjennomføringen av avtalte oppdrag.

En jernbane for en ny tid

Bane NOR har lagt vekt på å se framover i våre innspill og fortelle om mulighetene som ligger i jernbanen som planlegges og bygges nå. Fra å være mekanisk og manuell, er den i ferd med å bli høyteknologisk og digital. Vi har pekt på at Bane NOR er en pådriver i denne utviklingen, og at utviklingen av jernbanen for en ny tid må være en del av den videre vurderingen av utnyttelse av teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet.

I løpet av de neste tiårene vil dette fullstendig transformere jernbanen. Den største gevinsten av dette får kundene våre, togselskapene og de reisende. Digitaliseringen gir en jernbane som er mer punktlig, mer driftssikker og rimeligere å holde ved like, og gjør jernbanen enda mer konkurransedyktig som transportform.

For å sikre mer for pengene er, effektivisering og optimalisering gjennom teknologiutvikling og innovasjon, og prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, helt sentralt.

Illustrasjon banenor 003

Bane NORs høringssvar

«Jernbanen er på spor mot en ny tid. Fra å være mekanisk og manuell, er den i ferd med å bli høyteknologisk og digital», skriver Bane NOR.

Les høringssvaret