Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Som heleid statsforetak er Bane NORs oppdrag å løse vårt sektorpolitiske mål mest mulig effektivt over tid, noe som forutsetter at vi er bærekraftig. Bane NOR skal balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping.

Bane NOR har en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraftig utvikling av Norge, gjennom utviklingen av fremtidens jernbane. Vi ser at stadig flere reiser med tog. Ifølge tall fra Vy ble det i 2019 gjennomført mer enn 73 millioner personreiser på norske tog. Befolkningsveksten er sterk i og rundt de største byene, ikke minst på østlandsområdet. Samtidig skal klimagassutslippene fra transport kuttes betydelig i årene som kommer. Dette er to viktige årsaker til at jernbanen vil få en enda viktigere rolle.

Togets store fortrinn er å kunne frakte mange reisende effektivt og sikkert på en infrastruktur som krever lite areal per passasjer. Overføring av transport fra veiene til jernbanen er positivt både for miljøet og for arealbruken i og rundt byene og knutepunktene våre.

Bane NOR er samtidig en stor, statlig arbeidsgiver og en av landets største byggherrer. Vi samarbeider tett med mange ulike interessenter for å bidra til at de reisende får et miljøvennlig alternativ. Dette gir oss en unik mulighet til å sørge for at flere tar bærekraftige valg hver dag. Det gjelder både oss som organisasjon, medarbeiderne våre, kundene våre og samfunnet vi opererer i.

Sammen jobber vi hver dag for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag på en bærekraftig, effektiv og kunderettet måte. Gjennom denne målbevisste innsatsen vil vi forbedre oss ytterligere i årene som kommer. Her gir den årlige bærekraftsrapporten oss et godt grunnlag.

Bane NOR styrket bærekraftsarbeidet i 2019, og arbeider kontinuerlig med å identifisere risiko og muligheter, og hvilke tiltak vi iverksetter der det er nødvendig. Bane NOR vil arbeide målbevisst med å forbedre oss ytterligere i arbeidet med å ta en ledende rolle i vårt arbeid med bærekraftig utvikling i årene som kommer. Den årlige bærekraftsrapporten vil være en god støtte i dette arbeidet.

Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering, «Global Reporting Initiative» (GRI), og standardens Core-alternativ. GRI-standarden gir oss et verktøy for å utvikle oss og for å måle den kontinuerlige innsatsen med å integrere bærekraft i beslutningsprosesser og daglig drift. I 2020 vil vi ha enda større fokus på løpende oppfølging og rapportering av bærekraftsarbeidet i organisasjonen.

Nedenfor redegjør vi nærmere for hva som ligger til grunn for vårt bærekraftsarbeid og vår bærekraftsrapport for 2019.

Anviser pa plattform med tog

Togets store fortrinn er å kunne frakte mange reisende effektivt og sikkert på en infrastruktur som krever lite areal per passasjer.

Bane NORs strategi 2019-2023

Bane NOR har utviklet og implementert en konsernstrategi for 2019-2023 med visjonen «Norge på skinner». Her er bærekraftsarbeidet en integrert del av alle de strategiske målene vi har satt for vår aktivitet som samfunnsaktør.

Våre strategiske mål handler om alt fra valg av nullutslippsteknologi, til modernisering av hvordan vi jobber med planlegging, bygging og vedlikehold av jernbanen. Utvikling av knutepunkter som gjør det enklere for folk å velge kollektivt er også viktig her. I sum dreier dette seg om å flytte jernbanen inn i en ny tid gjennom et teknologisk skifte. Vi skal oppgradere tidligere tiders jernbanedrift ved å bruke dagens og fremtidens teknologiske løsninger. Samtidig erkjenner vi at også vår virksomhet setter et miljøavtrykk. Vi tar dette på alvor, og vi jobber systematisk for å minimere dette avtrykket.

Målet vårt er å forvalte jernbanen ved å løse felles utfordringer i samarbeid med samfunnet rundt oss, på en måte som tar tydelig ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø blir påvirket av våre aktiviteter.

Bane NOR har en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraftig utvikling av Norge, gjennom utviklingen av fremtidens jernbane.

Illustrasjon banenor 01

Smartere og mer klimavennlige løsninger

Viktig arbeid med skredsikring, grunnforsterking og tiltak mot kvikkleire kan innebære miljø- og klimautfordringer. Nå jakter Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg på smartere og mer klimavennlige løsninger.

Les mer

Bane NORs verdier

I 2018 utviklet vi nye verdier for organisasjonen vår. Vi skal være åpne, respektfulle, engasjerte og nytenkende. I adferdsbeskrivelsene som følger verdiene, utdyper vi at vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar. I 2019 har vi jobbet med å forankre disse nye verdiene i hele organisasjonen vår. Verdigrunnlaget er grunnleggende for vårt bærekraftsarbeid.

Åpen

 • Vi deler og samarbeider for å lykkes
 • Vi verdsetter mangfold og nye perspektiver
 • Vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet
 • Vi er åpne og ærlige i vår forretningsdrift

Respektfull

 • Vi møter hverandre og omverden med respekt, toleranse og tillit
 • Vi setter sikkerheten først
 • Vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar

Engasjert

 • Vi er alle Bane NOR-ambassadører
 • Vi tenker helhet og er løsningsorientert
 • Vi tar ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

Nytenkende

 • Vi er nysgjerrige, søker ny kunnskap og lærer av erfaringer
 • Vi bruker hverandres kompetanse for å levere gode resultater
 • Vi utfordrer etablerte sannheter
 • Vi er modige og drivende i endring og utvikling

Forventninger fra vår eier og myndigheter

Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper - bærekraftig verdiskaping

Denne stortingsmeldingen stiller tydelige forventninger til bærekraftig verdiskaping. Den gir også rammer og føringer for god eierstyring. Staten forventer blant annet at selskapene som eies av staten skal:

 • ha en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping som konkretiseres i tydelige mål og strategier, og som det rapporteres på
 • være ledende i sitt arbeid med å utvikle en ansvarlig virksomhet
 • arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk og forebygge økonomisk kriminalitet, som blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger
 • gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder
 • være åpne om vesentlige områder, mål og tiltak innenfor sitt arbeid med ansvarlig virksomhet.

Bane NORs mål med denne bærekraftsrapporten er å vise hvordan vi innfrir disse forventningene.

Bane NOR støtter arbeidet med FNs bærekraftsmål, og deler synet om at næringslivet har en viktig rolle når det gjelder å nå dem.

Regnskapsloven

Regnskapsloven stiller krav om at store foretak i årsberetningen eller i egen rapport må rapportere på sitt samfunnsansvar. Redegjørelsen skal dekke hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon, i tillegg til arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering.

Nasjonale og internasjonale initiativ

Etisk Handel Norge

Som medlem av Etisk Handel Norge, er vi i Bane NOR forpliktet til å etterleve felles, standard retningslinjer. Vi skal også arbeide aktivt for å fremme handel som sikrer grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden.

FNs Global Compact

Bane NOR valgte å tilslutte seg Global Compact i mars 2020. FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Tilslutning til Global Compact betyr at Bane NOR som ansvarlig bedrift vil gjøre sitt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

Un images logo support

Bane NOR valgte å tilslutte seg Global Compact i mars 2020.

Risiko og muligheter

Ny teknologi, klimarisiko og klimamuligheter, samt nye og endrede forventninger fra våre interessenter. Dette er noen av faktorene som påvirker både oss og jernbanen, og som vi må ta hensyn til i vårt bærekraftsarbeid slik at vi sikrer verdiskapingen på lang sikt. Risikostyring er integrert i våre styringsprosesser og har høy oppmerksomhet i Bane NOR. Styret gjennomgår og behandler strategisk risikovurdering tre ganger i året. I tillegg jobber organisasjonen systematisk med risikostyring og risikovurderinger. Dette er avgjørende for å sikre at vi når målene våre og redusere sannsynligheten for feil og uønskede hendelser.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er hele verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bane NOR støtter arbeidet med FNs bærekraftsmål, og deler synet om at næringslivet har en viktig rolle når det gjelder å nå dem. I tråd med vår omtale i bærekraftsrapporten for 2018, har vi knyttet vårt eget arbeid med bærekraft opp til FNs bærekraftsmål.

Vi vet at aktiviteten vår kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene. Derfor gjør vi en systematisk innsats for å gjøre den negative innvirkningen så liten som mulig, samtidig som vi bidrar til å nå målene. Vi legger også vekt på å være åpne om effektene vi skaper.

Bane NOR støtter alle FNs 17 bærekraftsmål, men sammen med våre interessenter har Bane NOR prioritert 5 mål. Disse er valgt fordi de er nært knyttet til vår kjernevirksomhet og dermed er områder der vår innsats vil kunne få størst positiv effekt. Å innlemme bærekraftsmålene i vår rapportering blir et nyttig «kompass» som sørger for at Bane NOR bidrar til en bærekraftig utvikling.

Bane NORs prioriterte bærekraftsmål, en beskrivelse av disse, samt relevante delmål (Kilde: FN.no) er illustrert i figuren under (Kilde: FN.no). Hvordan Bane NOR spesifikt jobber med målene fremgår i omtalen av vesentlig tema.

Baerekraftsmal

Bane NOR støtter alle FNs 17 bærekraftsmål, men sammen med våre interessenter har Bane NOR prioritert 5 mål.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål Innovasjon og infrastruktur Bærekraftige byer og samfunn Ansvarlig forbruk og produksjon Stoppe klimaendringene Samarbeid for å nå målene
Hvorfor? Investeringer i infrastruktur er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.
Relevante delmål Vi vil utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet. Vi vil gi økt tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer. Vi vil redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Vi vil styrke evnen til å stå imot og tilpasse oss klimarelaterte farer og naturkatastrofer. Vi vil stimulere til og fremme partnerskap og samarbeid.
Vi vil bidra til sikkerheten på veiene gjennom vår utbygging av offentlige transportmidler. Vi vil stimulere leverandører til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder. Vi vil innarbeide tiltak mot klimaendringer i vårt arbeid og strategi.
Vi skal verne om og sikre kultur- og naturarv.

Vesentlighetsanalyse og interessentdialog

Bane NORs samfunnsoppdrag og arbeid med bærekraft løses i samarbeid med resten av samfunnet. Våre interessenter favner bredt, fra beslutningstakere og premissgivere til kunder og naboer til våre anlegg. En oversikt over våre interessenter vises i tabellen under.

Bane NOR har et ansvar for å påvirke positivt innenfor områdene som er nærmest vår kjernevirksomhet. Derfor har vi oppdatert vår vesentlighetsanalyse fra 2018. Den hjelper oss ikke bare med å vurdere hvilke temaer som er strategisk viktige for vår langsiktige verdiskaping. Den sorterer også temaene ut fra forventningene våre ulike interessenter har til oss på disse områdene. Denne analysen er altså et verktøy som hjelper oss å vurdere hvor vi i størst grad kan bidra positivt til samfunnsutviklingen, på en måte som også støtter opp under vår langsiktige verdiskapning. Som et fundament for hele analysen ligger Bane NORs konsernmål.

Bane NORs interessenter

Marked – direkte Marked – indirekte Medier Eier Samfunn Internt Leverandør
Togoperatører (person) «Godspassasjerer»/Andre sluttbrukere Lokale Samferdselsdepartementet Kommuner Medarbeidere Entreprevørforeningen bygg og anlegg
NSB Samlastere Regionale Jernbanedirektoratet Naboer Ledere Byggnæringens Landsforening
Flytoget Lasteiere (store) Nasjonale Statens Jernbanetilsyn Fylkeskommuner Foreninger Rådgivende ingeniørers forening
SJ Passasjerer/reisende Internasjonale Stortinget
Nye operatører Fag Statens Vegvesen
Togoperatører (gods) Sosiale medier NGO-er
CargoNet LO
GreenCargo Ikke-reisende
Potensielle ansatte

I arbeidet med bærekraftsrapportens vesentlighetsanalyse har det vært viktig for oss å ha en tett dialog med våre interessenter. Denne interessentdialogen er gjennomført gjennom samtaler med utvalgte interne og eksterne interessenter. Vi har også benyttet informasjon fra en større interessentanalyse som ble gjennomført høsten 2019. Utgangspunktet for dialogen var Bane NORs vesentlighetsanalyse fra 2018 og de temaene som var prioritert der. I tillegg er resultater fra våre kunde- og omdømmeundersøkelser en del av grunnlaget for rapporten.

Interessentenes tilbakemeldinger

Klima og miljø er høyt på agendaen i samfunnet generelt og også hos våre interessenter. Noen av de sentrale punktene som interessentene var spesielt opptatt av og som vi derfor har lagt vekt på i denne rapporten, og vil legge vekt på fremover, er blant annet:

 • Forhold ved den teknologiske utviklingen som påvirker hvordan jernbanens konkurransefortrinn utvikler seg over tid, sett i forhold til andre transportformer.
 • Kommunikasjon rundt klima og miljø som underbygger jernbanens miljøfortrinn må være nøytralt og dokumentert.
 • Bane NORs rolle i å utvikle fremtidsrettede knutepunkter, som en del av vår utvikling av jernbanen.
 • Hvordan Bane NOR jobber med kompetanse og omstilling for å utvikle smarte, innovative og fremtidsrettede løsninger.

Oppdatert vesentlighetsanalyse

Denne figuren illustrerer resultatet av den interne og eksterne interessentdialogen. Den viser hva som er de viktigste bærekraftstemaene for Bane NOR i tiden som kommer.

I 2019-rapporten har vi valgt å koble de 10 vesentligste temaene i analysen nærmere til Bane NORs strategi. Denne koblingen reflekteres i kapittel-inndeling av denne rapporten. Alle de vesentlige bærekraftstemaene understøtter også den strategiske pilaren «mer for pengene», med utgangspunkt i at all langsiktig verdiskaping må baseres på bærekraftige løsninger.

Bane NOR har et ansvar for å påvirke positivt innenfor områdene som er nærmest vår kjernevirksomhet. Derfor har vi oppdatert vår vesentlighetsanalyse fra 2018. Den hjelper oss ikke bare med å vurdere hvilke temaer som er strategisk viktige for vår langsiktige verdiskaping.

Vesentlige bærekraftstemaer og kobling til FNs bærekraftsmål

Når vi ser på våre fire strategiske satsingsområder med de tilhørende underpunktene fra vesentlighetsanalysen, ser vi tydelig hvordan de er koblet til FNs bærekraftsmål:

Sikkerhet: Vi leverer Europas sikreste jernbane Kunden i sentrum: Vi fokuserer på kundens behov og skaper forutsigbarhet Fremtidsrettet samfunnsaktør: Vi samarbeider og er innovative for en bærekraftig utvikling Medarbeidere: Vi opptrer i tråd med våre verdier apen, respektfull, engasjert og nytenkende
Ivareta sikkerhet (FNs mål: 9, 11, 13, 17) Sikre punktlighet og forutsigbarhet (FNs mål: 9, 11, 17) Styrke antikorrupsjon og habilitet (FNs mål: 12, 17) Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø (FNs mål: 9, 17)
Utvikle en bærekraftig leverandørkjede (FNs mål: 9, 11, 12, 13, 17) Bidra til mangfold og likestilling (FNs mål: 9, 17)
Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn (FNs mål: 9, 11, 12, 13, 17)
Redusere vårt klima- og miljøavtrykk (FNs mål: 9, 11, 12, 13, 17)
Ta ansvar for kulturminner og kulturmiljø (FNs mål: 11, 17)
Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise (FNs mål: 9, 11, 17)