Om GRI

Bane NORs bærekraftsrapportering følger den anerkjente, internasjonale rapporteringstandarden Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten er utarbeidet i samsvar med GRI Standardens: Core-alternativet.

GRI indeks er tilgjengelig som PDF i nedlastningsseksjonen og nederst på denne siden.

Grunnleggende

GRI-standard Indikator forklaring Informasjon Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer
Organisasjonsprofil
102-1 Navn på selskapet Bane NOR SF Oppfylt
102-2 Hovedprodukter/tjenester Les mer under fanen «Om oss» Oppfylt
102-3 Hovedkontor Oslo Oppfylt
102-4 Tilstedeværelse organisasjon Bane NOR har virksomhet kun i Norge Oppfylt
102-5 Eierstyring og selskapsledelse Les mer under fanen «Om oss» Oppfylt
102-6 Markeder Les mer under fanen «Om oss» Oppfylt
102-7 Selskapets størrelse Les mer under fanen «Om oss», i «Nøkkeltall» og årsregnskapet Oppfylt
102-8 Informasjon om ansatte og arbeidere; type ansatte/kontrakt. Les mer under fanen «Om oss» og i «Nøkkeltall» Oppfylt Bane NOR operer kun i NorgeUtbyggingsaktivitet er i hovedsak utført av arbeidere som ikke ansatt i Bane NOR. Disse arbeiderne er ikke inkludert i Bane NORs nøkkeltall.
102-9 Leverandørkjede Les mer i «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» Oppfylt
102-10 Vesentlige organisasjonsendringer Les mer under fanen «Om oss» Oppfylt
102-11 Føre-var-prinsippet Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» og «Vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk» Oppfylt
102-12 Eksterne initiativ Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Oppfylt
102-13 Medlemskap i organisasjoner Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Oppfylt
Strategi Oppfylt
102-14 Uttalelse fra konsernsjefen Les mer under fanen «Om oss», se leder fra konsernsjef Oppfylt
102-15 Vesentlig påvirkning, risiko og muligheter Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Delvis oppfylt Beskriver ikke risiko- og mulighetsanalyse relatert til økonomisk, sosial og miljømessig påvirkningBeskriver ikke oversikt over viktigste trender innen bærekraftstema og påvirkning på langsiktig verdiskaping.Klimarisiko vil integreres i pågående risikoarbeid i 2020.
Etikk og integritet
102-16 Verdier, prinsipper, standarder og etiske retningslinjer Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Oppfylt
102-17 System for rådgivning og henvendelser knyttet til etikk Les mer i «Vi skal styrke antikorrupsjon og habilitet» og «Nøkkeltall», https://www.banenor.no/Kundesenter/varsling-om-kritikkverdige-forhold/ Oppfylt
Styring
102-18 Organisasjonens styringsstruktur Bane NORs Årsrapport banenor.no/Om-oss Oppfylt
Interessentdialog
102-40 Oversikt over interessentgrupper Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Oppfylt
102-42 Identifisering og utvelgelse av interessentgrupper Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Delvis oppfylt Prosess for utvelgelse av interessenter ikke beskrevet (interessentanalyse)
102-43 Interaksjon med interessentgrupper Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Oppfylt
102-44 Viktigste tema fremmet av interessentgrupper Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Delvis oppfylt beskriver ikke hvilke tema de ulike interessentene er opptatt av, kun helhetlig oppsummert. De tema majoriteten av interessentene er opptatt av i interessentdialogen er rapportert.
Rapporteringspraksis
102-45 Enheter inkludert i det konsoliderte finansielle regnskapet Bane NORs årsrapport Oppfylt
102-46 Prosess for å definere rapportens innhold og temaomfang Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Oppfylt
102-47 Oversikt over vesentlige tema Les mer i «Helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeidet» Oppfylt
102-48 Endringer av tidligere rapportert informasjon Les mer under fanen «Om oss» Oppfylt
102-49 Endringer i rapportering Les mer under fanen «Om oss» Oppfylt Ingen
102-50 Rapporteringsperiode 2019 Oppfylt
102-51 Dato for siste rapport mai.19 Oppfylt
102-52 Rapporteringssyklus Årlig Oppfylt
102-53 Kontaktpunkt for spm. Til rapporten postmottak@banenor.no Oppfylt
102-54 Rapporteringsnivå GRI-standard Rapporten er utarbeidet i samsvar med GRI Standardens: Core-alternativet Oppfylt
102-55 GRI-indeks Les mer i «GRI indeks» Oppfylt
102-56 Ekstern revisjon Rapporten er ikke revidert Oppfylt

Sikkerhet

GRI-standard Indikator forklaring Informasjon Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer
Ivareta sikkerhet
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi skal levere Europas sikreste jernbane» Oppfylt
403-1 Helse, miljø og sikkerhet ledelsessystem Les mer i «Vi skal levere Europas sikreste jernbane» Oppfylt
403-2 Fareidentifikasjon, risikovurdering og etterforskning av hendelser Les mer i «Vi skal levere Europas sikreste jernbane» og «Vi skal styrke antikorrupsjon og habilitet» Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess for å identifisere arbeidsrelaterte skader og risiko, samt tiltak, policy og rutiner.
403-3 Helsetjenester Les mer i «Vi opptrer i tråd med våre verdier» Delvis oppfylt Beskriver ikke funksjon og bidrag til å redusere skader og risiko eller arbeideres tilgang.
403-4 Arbeidstakeres deltakelse, mulighet for å bli hørt og kommunikasjon vedr. HMS. Les mer i «Vi skal levere Europas sikreste jernbane» Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess og representasjon
403-5 Opplæring arbeidstakere i HMS Les mer i «Vi skal levere Europas sikreste jernbane» Delvis oppfylt Beskriver ikke prosess
403-6 Fremme av arbeidstakers helse Les mer i «Vi opptrer i tråd med våre verdier» Delvis oppfylt Beskriver ikke tilrettelegging av tilbud til arbeidere som ikke er ansatt, men som jobber på Bane NORs anleggsplasser.
403-7 Forebygging og avbøtning av helse- og sikkerhetsmessige virkninger direkte knyttet til forretningsforhold Les mer i «Vi skal levere Europas sikreste jernbane» Oppfylt
403-9 Arbeidsrelaterte skader for egne medarbeidere og for arbeidere som jobber for selskapet, sykefravær. Les mer i «Nøkkeltall», i tabellen «Sikkerhet» og «Sikre kompeteent og godt arbeidsmiljø» Oppfylt

Kunden i sentrum

GRI-standard Indikator forklaring Informasjon Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer
Sikre punktlighet og forutsigbarhet
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi fokuserer på kundens behov og skaper forutsigbarhet» Oppfylt
Bane NOR spesifikk Regularitet Les mer i «Nøkkeltal», i tabellen «Kunden i sentrum»
Bane NOR spesifikk Punktlighet alle persontog Les mer i «Nøkkeltal», i tabellen «Kunden i sentrum»
Bane NOR spesifikk Punktlighet godstog Les mer i «Nøkkeltal», i tabellen «Kunden i sentrum»
Bane NOR spesifikk KTI-togselskap Les mer i «Nøkkeltal», i tabellen «Kunden i sentrum»
Bane NOR spesifikk KTI-Passasjerer Les mer i «Nøkkeltal», i tabellen «Kunden i sentrum»

Fremtidsrettet samfunnsaktør

GRI-standard Indikator forklaring Informasjon Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer
Styrke antikorrupsjon og habilitet
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi skal styrkr antikorrupsjon og habilitet» Oppfylt
205-1 Antall enheter risikokartlagt mht korrupsjon Les mer i «Vi skal styrke antikorrupsjon og habilitet», «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» og «Nøkkeltall» («Styrke antikorrupsjon og habilitet») Delvis oppfylt Kartlegging av leverandører, nye og eksisterende, skjer ifbm. Kontraktinngåelse og oppfølging.
205-2 Kommunikasjon og opplæring i anti-korrupsjonspolicyer og prosedyrer. Les mer i «Vi skal styrke antikorrupsjon og habilitet» og «Nøkkeltall» («Styrke antikorrupsjon og habilitet») Oppfylt
205-3 Bekreftede korrupsjonssaker og handling/tiltak iverksatt Les mer i «Nøkkeltall», i tabellen «Styrke antikorrupsjon og habilitet» Delvis oppfylt Måling og oppfølging av intern og ekstern korrupsjon under utvikling. Bane NOR oppgir antall varslingssaker, interne og eksterne.
Utvikle en bærekraftig leverandørkjede
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» Oppfylt
308-1 Prosent nye leverandører evaluert iht. kriterier for klima og miljø Les mer i «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» og «Nøkkeltall» Delvis oppfylt Alle nye leverandører evalueres ved kontraktinngåelse r, men mangler evaluering og score ift. standard kriterier
308-2 Negativ miljøpåvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført Les mer i «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» og «Nøkkeltall» Delvis oppfylt Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge potensiell negativ påvirkning under utarbeidelse.
409-1 Evaluering av tvangsarbeid Les mer i «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» og «Nøkkeltall» Delvis oppfylt Gjøres ifb. inngåelse av alle nye kontrakter og videre i oppfølging. Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge potensielt tvangsarbeid under arbeid.
414-1 Prosent nye leverandører evaluert iht. sosial kriterier Les mer i «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» Delvis oppfylt Alle nye leverandører evalueres ved kontraktinngåelse r, men mangler evaluering og score ift. standard kriterier
414-2 Negativ sosial påvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført Les mer i «Vi skal utvikle en bærekraftig leverandørkjede» Delvis oppfylt Risikovurdering av portefølje for å kartlegge potensiell negativ påvirkning under utarbeidelse.
Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi skal videreutvikle jernbanens miljøfortrinn» Oppfylt
Bane NOR spesifikk Vekst passasjerkm. Les mer i «Vi skal videreutvikle jernbanens miljøfortrinn» og «Nøkkeltall» (Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn) Tall for 2020 offentliggjøres av SSB juni
Bane NOR spesifikk Vekst tonnkm. Persontrafikk Les mer i «Vi skal videreutvikle jernbanens miljøfortrinn» og «Nøkkeltall» (Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn) Tall for 2020 offentliggjøres av SSB juni
Redusere vårt klima- og miljøavtrykk
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk» Oppfylt
302-1 Energiforbruk i selskapet Les mer i «Vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk» og «Nøkkeltall» Oppfylt
302-4 Reduksjon av energiforbruk Les mer i «Vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk» og «Nøkkeltall» Oppfylt
305-1 Bane NORs direkte klimautslipp (Scope 1) Les mer i «Klimaregnskap» og «Nøkkeltall» Oppfylt
305-2 Bane NORs indirekte klimautslipp ifm. Innkjøpt energi (Scope 2) Les mer i «Klimaregnskap» og «Nøkkeltall» Oppfylt
305-3 Utslipp fra innkjøpte produkter (Scope 3) Les mer i «Klimaregnskap» Oppfylt
307-1 Manglende etterlevelse mht miljørelaterte lover og regler Les mer i «Nøkkeltall» Oppfylt
Ivareta kulturminner og kulturmiljø
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi skal ivareta kulturminner og kulturmiljø» Oppfylt
Bane NOR spesifikk Bygninger med vern Les mer i «Nøkkeltall»
Styrke knutepunktsuvikling og sømløs reise
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Oppfylt
Bane NOR spesifikk Leiertakerindeks Les mer i «Klimaregnskap» og «Nøkkeltall»

Medarbeidere

GRI-standard Indikator forklaring Informasjon Samsvar med GRI-standard Utelatelser/kommentarer
Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi opptrer i tråd med våre verdier» Oppfylt
404-2 Kompetanseprogrammer for ansatte og assistanse for overgang Les mer i «Vi opptrer i tråd med våre verdier» Delvis oppfylt Oppgir ikke spesifisering på type og omfang av generelle kompetanseutviklingsprogram for ansatte. Oppgir ikke tiltak for å lette medarbeiders mulighet for å stå i arbeid lengre og/eller styring av karriereavslutninger som følge av pensjon
404-3 Prosentandel medarbeidere som gjennomgår regelmessige medarbeider utviklings- og karriere planlegging Les mer i «Nøkkeltall», i tabellen «Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø» Oppfylt
Bidra til mangfold og likestilling
Ledelsens tilnærming i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp Les mer i «Vi opptrer i tråd med våre verdier» Oppfylt
401-1 Nyansettelser og turnover Les mer i «Nøkkeltall», i tabellen «Bidra til mangfold og likestilling» Delvis oppfylt Turnover ikke registrert for kjønn, kun alder.
405-1 Likestilling i styrende organer og blant ansatte Les mer i «Nøkkeltall», i tabellen «Bidra til mangfold og likestilling» Delvis oppfylt Oppgir ikke fordeling på alder i styrende organer.
405-2 Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse til kvinner til menn Les mer i «Nøkkeltall», i tabellen «Bidra til mangfold og likestilling» Delvis oppfylt Oppgir ikke forholdstall for alle typer ansettelseskategorier, kun for konsernledelsen og ledende stillinger.
406-1 Hendelser knyttet til diskriminering, korrektive tiltak. Ingen slike hendelser registrert Oppfylt