Togtrafikken i tall

89,2 %

punktlighet på persontog

78,2 %

punktlighet på gods

96,6 %

regularitet på persontog

99 %

oppetid på jernbanenettet

Året som gikk

 • Satte miljø på dagsorden

  Ett av Bane NORs mål er å redusere klima- og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet. For å bevisstgjøre om jernbanenes miljøfortrinn og vårt ansvar for klima og miljø i vårt daglige arbeid, arrangerte vi vårt eget miljøår og var samarbeidspartner med Oslo kommune som var europeisk miljøhovedstad i 2019.

 • Norsk jernbaneskole overført til Bane NOR

  Da avdelingene for jernbanefag og trafikkutdanning ble overført til Bane NOR i januar, fikk vi 37 nye kollegaer fra Norsk jernbaneskole. Skolen er et viktig kompetansesenter for hele jernbanesektoren i Norge.

 • Nordens lengste jernbanetunnel ferdig boret

  I februar ble en viktig milepæl nådd i Intercity-utbyggingen, da de to siste av Follobanens fire tunnelborremaskiner brøt gjennom fjellet på Kvakestad i Ski. Dermed ble boringen av Nordens lengste jernbanetunnel avsluttet foran 350 inviterte gjester. Tunnelboringen, som ble startet opp av statsminister Erna Solberg og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 5. september 2016, ble fullført til avtalt tid.

 • Fantastisk passasjervekst på Vestfoldbanen

  I mars viste nye trafikktall fra NSB 55 prosent passasjerøkning på strekningen Skien/Porsgrunn-Larvik. Tallene er hentet et halvt år etter at dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn åpnet for trafikk 24. september 2018.

 • Storkontrakt kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

  I april ble kontrakten for nytt dobbeltspor på Dovrebanen tildelt og signert. Kontrakten, med en verdi på 2,2 milliarder, kroner omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel og tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru på 836 meter. Den ble tildelt arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS.

 • Bane NORs ansatte flyttet inn i nytt miljøbygg

  I mai flyttet vi inn i det nye hovedkontoret vårt i Schweigaardsgate 33 i Oslo. Bygget er det første som er miljøsertifisert lokalt og har solceller både på taket og fasaden, slik at ca. 10 prosent av elektrisitetsbehovet er dekket gjennom egenprodusert strøm.

 • Ny administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

  I mai ble Jon-Erik Lunøe ansatt som ny administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS. Høsten 2019 tok han over etter Petter Eiken, som valgte å fratre etter en lang karriere i norsk næringsliv.

 • Jernbanens tungvektere samlet i Narvik

  I juni møttes 500 fagfolk fra 29 land til konferansen International Heavy Haul i Narvik. Bane NOR var arrangør sammen med svenske kolleger. Konferansen samler fagmiljøer som driver med den aller tyngste godstrafikken i store deler av verden. Med utgangspunkt i digitalisering og «den fjerde industrielle revolusjon» ble en rekke temaer belyst i ca. 150 foredrag og to dagers teknisk workshop for yngre fagfolk i sektoren. Forrige konferanse var i Cape Town, den neste i Beijing.

 • Tidenes bevilgning til Vestfoldbanen

  I juni vedtok stortinget at det skal bevilges penger til to store utbyggingsprosjekter i Vestfold: Utbygging av nye dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker og Drammen og Kobbervikdalen. Når dobbeltsporene står ferdig i 2024, blir det mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dermed dobles kapasiteten på Vestfoldbanen.

 • En historisk dag for Sandefjord

  I juni ble kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Stokke og Virik i Sandefjord enstemmig vedtatt. Dermed blir det nye togstasjoner i Stokke sentrum, ved Torp Lufthavn og Sandefjord videregående skole.

 • Velkommen til Spordrift

  I juli tok Spordrift AS over drift og vedlikehold av jernbanen. I oktober 2018 besluttet Bane NORs styre å etablere et aksjeselskap for produksjon av drift og vedlikehold, samt at selskapet skulle være operativt fra 1. juli 2019. Ved etableringen hadde selskapet 1 200 medarbeidere og er dermed Norges største leverandør av drift- og vedlikeholdstjenester på jernbanen.

 • Bane NOR Inviterte til debatt i Arendal

  I august deltok vi på Arendalsuka for andre år på rad. Der inviterte vi til debatt om fremtidens transport, samt et seminar om industri 4.0 og Norges største digitaliseringsprosjekt: Digitaliseringen av jernbanen.

 • Jernbanedag for store og små i Oslo

  I august arrangerte vi Åpen jernbanedag på Øvre torg i Oslo. Arrangementet var en av aktivitetene i miljøåret 2019, der vi sørget for at store og små fikk en minneverdig dag med konserter, leker og besøk i arbeidstog. Sammen med togselskapene og andre aktører i jernbanefamilien fortalte vi om jernbanens rolle i det grønne skiftet.

 • Fremtidsrettet stasjon åpnet på Leangen

  I august fikk Trondheim en ny og moderne stasjon på Leangen, en bydel i sterk vekst både for innbyggere og næringsliv. Leangen stasjon har ny mellomplattform, slik at tog kan krysse og betjene passasjerer samtidig i begge retninger. Det er sømløse overganger mellom jernbane og andre kommunikasjonsmidler, sykkelparkering og bilparkering. Prosjektet kostet 170 millioner kroner og tok halvannet år å ferdigstille.

 • Tømmertogene på strøm

  I september ble den elektrifiserte jernbanestrekningen mellom Hønefoss stasjon og Follum tømmerterminal offisielt åpnet av statssekretær Anders Werp. Diesellokomotivene kunne dermed parkeres og tømmeret nå i stedet fraktes med fornybar energi på den 2,7 kilometer lange strekningen og videre ut i markedet. Dette sparer skognæringen både minutter og millioner på. Prosjektet har tatt under ett år å ferdigstille og hadde et budsjett på 27 millioner kroner.

 • Åpnet nytt kompetanse- og testsenter

  I oktober åpnet Bane NOR offisielt Campus Nyland; et nytt kompetanse- og testsenter for utviklingen og innføringen av det nye digitale signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Kompetansesenteret skal gjøre eksisterende yrkesgrupper i stand til å håndtere ny teknologi og navigere i den nye hverdagen som introduseres med ERTMS.

 • Fredag 25. oktober inviterte Bane NOR, IKT-Norge og Bouvet til frokostseminar hvor man diskuterte problemstillingen: Hvordan kan vi kombinere bærekraft og lønnsomhet?

  I rapporten «Digitalisering for å fremme bærekraftig vekst og utvikling» ble det avdekket en del grep som store virksomheter har gjort for å kombinere disse hensynene, og det ble samtidig identifisert en del problemstillinger de ikke får løst uten endrede rammebetingelser. Hvilke hindre står vi overfor i offentlig og privat sektor i Norge? Og hvilke grep må vi ta for å sikre økonomisk fremgang og en bærekraftig fremtid?

  Dyre Martin Guldbrandsen, leder energihandel og direktør Eress i Bane NOR, fortalte blant annet om hvordan de har jobbet med Erex, som er et godt eksempel for lønnsom bærekraft, hvor norsk teknologi benyttes over hele Europa.

  Teknologien Erex er utviklet av Bane NOR Energi i samarbeid med blant annet Bouvet, og gjør at togselskapene kan se hvor mye energi hvert enkelt tog og hver lokfører bruker – og produserer. De som bruker teknologien, kan spare mellom 15 og 30 prosent av strømforbruket. Med et grovt anslag tilsvarer sparepotensialet strømforbruket til 35 millioner europeiske husstander.

 • Støpte Norges første fastspor i Bergen

  I november startet støpingen av det første fastsporet på norsk jernbane. Fastsporet krever mindre vedlikehold og har dermed lengre levetid. Det syv kilometer lange sporet befinner seg i Ulriken tunnel i Bergen.

 • Bane NOR kåret til «årets klatrer» blant IT-arbeidsgivere

  I november ble vi tildelt diplomet for «årets klatrer» blant IT-arbeidsgivere i Universums årlige undersøkelse blant unge profesjonelle. Resultatene viste at Bane NOR hadde gått opp 23 plasser fra året før. Undersøkelsen omfatter over ti tusen unge profesjonelle i ulike bransjer. De spurte får en liste på 100 selskaper og kan i tillegg fylle inn navn på selskaper fritt.

 • Nytt kryssingsspor på Kvam

  I november ble det nye kryssingssporet på Kvam stasjon på Dovrebanen offisielt åpnet. Kryssingssporet gjør at godstog opp mot 600 meter lange kan møtes – 150 meter lengre enn i dag. Dermed kan hvert tog ta med 16 ekstra konteinere, og mer gods kan flyttes fra E6 og Riksveg 3 over til Dovrebanen. På sikt kan 128 flere trailere hvert døgn “ta toget” på denne strekningen. Dette er i tråd med regjeringens langsiktige mål om å flytte mer gods over på bane og vil bidra til å gjøre Gudbrandsdalen grønnere og tryggere. Prosjektet har kostet i underkant av 200 millioner kroner.

 • Tilrettelegger for buss for tog

  I desember overtok Bane NOR ansvaret for å tilrettelegge for håndtering av trafikkavvik på jernbanen. Det er fortsatt togoperatørene som skal inngå avtaler med busselskapene om «buss for tog» og stille med kundeveiledere på stasjonene.

 • Merkedag i Drammen

  I desember markerte Bane NOR oppstart av hovedarbeidene i InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Det skjedde med bulder og brak, da daværende samferdselsminister Jon Georg Dale fyrte av en åpningssalve på anleggsområdet i Skoger. Prosjektet har en styringsramme på 12,7 milliarder kroner og omfatter totalt 10 kilometer nytt dobbeltspor, samt en fornyelse av Drammen stasjon.

 • Stine Undrum blir ny utbyggingsdirektør

  I desember 2019 tiltrådte Stine Undrum som ny direktør for Bane NORs utbyggingsdivisjon. Det er denne divisjonen som har ansvar for foretakets store investeringsprosjekter, som InterCity-prosjektene, Ringeriksbanen og Ny togtunnel i Oslo.

 • Bane NOR har deltatt i arbeidet med innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan i 2019 og videre inn i 2020.

  Ny NTP for 2022-2033 legges fram av Regjeringen våren 2021 og behandles i Stortinget i juni 2021.

  For mer informasjon, se regjeringens nettsider om NTP.

Det nasjonale jernbanenettet i tall

4 200 Kilometer med jernbanespor

334 Togstasjoner og holdeplasser for persontrafikk

728 Tunneler

2 636 Bruer

15 Godsterminaler

77,7 Millioner togreiser registrert årlig i Norge

35,2 Millioner tonn gods transportert på jernbanen i Norge

4 400 Eiendommer

Illustrasjon banenor 003

Bane NOR Eiendoms årsrapport

– Samfunnsoppdraget vårt er å få flere til å bruke tog og å skape økonomiske verdier som bidrar til å finansiere utvikling av jernbanen, skriver administrerende direktør Jon-Erik Lunøe.

Les mer